Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva gjør vi når en medarbeider «sliter» eller har «møtt veggen»? Noen nyttige råd og tips Colorline Stadion onsdag 14. januar 2015 Ved IA-rådgiver og arbeidsgiverlos.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva gjør vi når en medarbeider «sliter» eller har «møtt veggen»? Noen nyttige råd og tips Colorline Stadion onsdag 14. januar 2015 Ved IA-rådgiver og arbeidsgiverlos."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva gjør vi når en medarbeider «sliter» eller har «møtt veggen»? Noen nyttige råd og tips Colorline Stadion onsdag 14. januar 2015 Ved IA-rådgiver og arbeidsgiverlos Anne Kristin Kjerstad NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal, avd Sunnmøre

2 Innhold Litt generelt om psykisk helse Råd og tips til leder, tillitsvalgt, kollega Litt om hva NAV og andre kan bidra med

3 Vi kan gjøre en forskjell Psykiske lidelser, spesielt angst og depresjon er blant de viktigste årsaker til fravær og uførepensjonering. Forskning viser at langvarig sykmelding kan forverre tilstanden hos personer med disse lidelsene. Dette øker sjansen for å falle ut av arbeidslivet. Kombinasjon arbeid og behandling gjør mange raskere friske og kan hindre varig arbeidsledighet og uførepensjonering Vi kan hjelpe folk der de er og ønsker å være - Det er i arbeidslivet!

4 God psykisk helse Evnen til å mestre tanker, følelser og atferd, og til å tilpasse seg endringer og håndtere motgang. Altså glidende overganger frisk-syk. Gradsforskjell, ikke vesensforskjell.

5 En slags ”forstørrelse” av alminnelige menneskelige følelser og reaksjoner Psykiske helseplager Psykiske lidelser Når tunge overmannende følelser varer over tid og går ut over vanlig fungering i familie, blant venner og i jobb, da handler det om psykiske lidelser som kan diagnostiseres

6 Angst og depresjon er de vanligste psykiske plagene/diagnosene Angst og depresjon er de symptombildene man mest sannsynlig vil komme i kontakt med som leder eller kollega. Dette er symptomer som vi alle kan kjenne oss igjen i – i større eller mindre grad. Vi opplever og håndterer dette på ulik måte.

7 Er flere ulike lidelser som ofte opptrer i kombinasjon. Depresjon følges ofte av angst Depresjon karakteriseres av nedstemthet, dårlig motivasjon, lite glede og interesse. Ved generalisert angst strever man med overdrevne bekymringer, vedvarende grubling, søvnløshet og fysiske symptomer. I jobbsammenheng merkes gjerne konsentrasjonsproblemer, hukommelsesproblemer, problemer med å ta avgjørelser og energimangel. Prøver å skjule symptomer. Opplever ofte dårlig mestring Adferdsterapi, samtaleterapi og eventuelt medisiner kan være til stor hjelp.

8 Konsekvenser for jobben De psykiske vanskene gir ulike følger for arbeidssituasjonen avhengig av person og situasjon. Kanskje får medarbeideren konsentrasjonsvansker, motivasjonsproblemer, problemer med å følge opp avtaler, samarbeide eller hyppige korte sykefravær. Fokus på det negative og tolker mye i verste mening. Hvilken betydning symptomene har for arbeidet er utgangspunkt når arbeidsgiver og ansatt skal finne en løsning på arbeidssituasjonen.

9 Funksjonsevne mistes gradvis derfor må vi ta initiativ så tidlig som mulig (Perski 2008) TID Funksjonsevne 100 % 0% A B C

10 Hvordan følge opp medarbeidere med angst og depresjon Kontakt og samtale Tilrettelegging med planlegging og oppfølging

11 All tilrettelegging starter med den gode samtalen! Noen ganger er samtalen den eneste tilretteleggingen som er nødvendig –med lederen –med en kollega / fadder –med BHT Andre ganger er samtalen et viktig verktøy for å få til god fysisk, psykisk og kognitiv tilrettelegging Det går an å trene på å bli en god samtaleleder/ samtalepartner.

12 Rammene Tid Rom / sted Plassering Egen rolle Leder / verneombud / tillitsvalgt Holdning Fordommer Grenser Gjennomgang av samtalen på forhånd Hva skjer hvis jeg sier…? Vil det føre til samarbeid om endring / tiltak / løsninger? Etterarbeid Hvorfor gikk det som det gikk Hva gikk bra? Hvorfor? Hva gikk mindre bra? Hvorfor? Hva overrasket? Hvorfor Forberedelser og etterarbeid

13 Språk skaper virkelighet – hva velger du å kommunisere? Nærvær – eller fravær? Mulighet – eller begrensning? Løsning – eller problem? Funksjonsevne – eller funksjonstap? Snakker vi om problemer, feil og mangler er det dette vi ser og blir opptatt av

14 Hvordan du som leder møter den ansatte er viktig å reflektere over Ved fravær, følg reglene for oppfølging av den sykmeldte. Psykisk syke har krav på samme oppfølging som andre syke. Du skal bidra til motivasjon hos den ansatte og ikke forvent av en sykmeldt å være kreativ og drive fram sin egen sak. Men ikke press den som er syk Utholdenhet hos leder er helt avgjørende for å få til en god tilrettelegging for ansatte med psykiske helseproblemer

15 Bry deg og spør hvordan vedkommende har det Viktig å formidle tydelig at personen er viktig og trengs på arbeidsplassen Ta først og fremst opp det som har med jobben, ikke fokuser på diagnoser. Husk – du er leder og medmenneske, men ikke ta terapeutens rolle. Spør gjerne om medarbeideren har fortalt andre om plagene eller får støtte fra noen andre. Men kan spørre medarbeideren om det er i orden og stille spørsmål om han/hun får adekvat behandling for plagene

16 Vær en god lytter. Få oversikt over både problemer og muligheter – inviter til åpenhet. Spør hvordan medarbeideren mener at problemene påvirker arbeidsevnen Ikke bagatelliser det som er vanskelig, men husk også å gi positive tilbakemeldinger og rett oppmerksomheten mot det som går bra. Det er normalt å reagere følelsesmessig

17 Bekreftelser Bekreftelser bygger tillit. Man anerkjenner den andres tanker. Vi trenger alle å bli sett og bekreftet, grunnleggende for vårt selvbilde. Bekreftelser må være sanne! Eksempler: Det var fint at du kunne komme… Veldig bra at du har tenkt så nøye gjennom dette.. Det er godt gjort å klare så mye som du gjør, tross alt du har vært gjennom… Jeg er glad for at du stiller opp selv om det er et vanskelig tema… Jeg forstår at du trenger litt mer tid… Det du sa der var interessant – vil du si litt mer om det…

18 Tips for tilrettelegging Vær raus med tilrettelegging i starten – viktig med følelse av tilfredstillelse og mestring. Tilpass kravene Avgrense oppgaver Avgrense tid Vær fleksibel Gi mulighet for ordinære oppgaver Være tydelig angående forventninger Tydelig struktur Eventuell avklaring ift miljøet / kollegaer Følg opp og evaluer underveis, sett tidsavgrensning for tilretteleggingen

19 Til hjelp i samtalen - Forberedelse til leder - Forberedelse til den ansatte - Hva bør tillitsvalgte tenke på? - Hva bør verneombudet tenke på? Avklare ansvars og oppgavefordeling – skriv plan Bruk samtaleverktøy til forberedelser

20 Tillitsvalgte og verneombud skal være med på å samarbeide og bryte myter Sette psykisk helse på dagsordenen Samarbeide med ledelsen og alle ansatte om å lage gode rutiner og planer for en helsefremmende, forebyggende og inkluderende arbeidsplass Være rollemodeller i arbeidsmiljøet Bidra til at psykisk helse ikke blir noe tabu. Bryte fordommer og myter Tilegne seg kunnskap og kompetanse innen feltet arbeid og psykisk helse. Være en som ser og bryr seg. Bidra til konflikthåndtering Fokusere på den ansattes mestringsopplevelse og det den ansatte selv kan bidra med.

21 Kjære kollega Viktig å bry seg og ta kontakt. Å ha en fortrolig på arbeidsplassen betyr mye, en man kan få råd og hjelp fra. Noen synes de får særlig støtte fra en kollega som har opplevd liknende selv eller i nær familie. Grad av åpenhet varierer fra person til person

22 Kompetansepakken Sees i morgen Mål: Skape åpenhet omkring tematikken psykisk helse og hvorfor arbeid er viktig for den psykiske helsen. Gi kunnskap om hva som fremmer god psykisk helse og hva som er risikofaktorer. Målgruppe: Ledere, tillitsvalgte, verneombud, HMS-/HR-medarbeidere i alle typer virksomheter Kursene tilbys av NAV Arbeidslivssenter og er gratis

23 Kompetansepakken består av Grunnkurs med følgende tema: Tall og fakta om arbeid og psykisk helse Arbeidets betydning for den psykiske helsen Psykiske helseproblemer og konsekvenser på jobb Roller og ansvar; leder, tillitsvalgt og verneombud Den nødvendige og gode samtalen Virkemidler og gode hjelpere

24 Og fordypningskurs med følgende tema: Samtalemetodikk – psykisk helse og den gode samtalen Konflikt – forebygging og håndtering i et psykisk helseperspektiv Kriser og stressmestring i et psykisk helseperspektiv Skreddersøm i bedrift – Tema fra hele «Sees i morgen»-konseptet tilpasset virksomhetens behov

25 Arbeidsgiverlos Arbeidsgiverlosen kan bidra med veiledning innenfor psykisk helse og arbeid. Skal være en støtte til arbeidsgivere der målet er å hindre medarbeidere i å falle ut av arbeid, og å inkludere nye medarbeidere. Er et supplement til tjenestetilbudet innen inkluderingsarbeid fra NAV Arbeidslivssenter. Hovedsakelig et tilbud til IA-virksomheter, men er også åpent for andre

26 KiB - kurs Kurs i belastningsmestring, et tilbud til ansatte i IA-virksomheter Gjenkjenne belastninger, forebygge overbelastning og videreutvikle egen mestringsevne. Kurset går over 10 ganger KiB-kursene ledes av spesialutdannete og godkjente kursledere

27 Raskere tilbake Behandlingstilbud hos psykolog Sykemeldte med lettere psykiske og sammensatte lidelser kan henvises til psykolog via NAV - Må være yrkesaktiv - Ha god prognose ifht å kunne friskmeldes innen 18 uker - Kan kombineres med andre virkemidler - Utredning og behandling - Hensikten er å komme raskere tilbake til arbeid - Vedlikeholdsbehandling etter friskmelding NAV henviser - har avtale med Coperio Senteret http://www.nav.no/Arbeid/Arbeidsrettede+tiltak/Behandlingstilbud

28 Bedriftshelsetjenesten Viktig støttespiller for virksomheten og de ansatte Kan bistå i det forebyggende arbeidet med å skape trygge og sunne arbeidsforhold og hindre utstøting Variasjon i de ulike tilbudene til virksomhetene Viktig å velge en bedriftshelsetjeneste som kan støtte opp om de utfordringene virksomhetene har

29 Organisasjoner å søke hjelp hos Mental helse: www.mentalhelse.nowww.mentalhelse.no www.mentalhelse.no/arbeidsgivertelefonen Rådet for psykisk helse: www.psykiskhelse.nowww.psykiskhelse.no Angstringen www.angstringen.nowww.angstringen.no AKAN www.akan.nowww.akan.no Jobbing uten mobbing (Arbeidstilsynet) www.jobbingutenmobbing.no Idebanken www.idebanken.orgwww.idebanken.org Nasjonalt kompetansesenter for psykisk arbeid www.napha.no Kunnskapsarena, møteplass og inspirasjonskilde www.psykiskhelsearbeid.no

30 Hvor kan dere få tips, hjelp og svar på spørsmål? www.nav.no www.jobbforhelsa.no www.inkluderende.no www.idebanken.org www.arbeidstilsynet.no www.regjeringen.no www.vinnvinn.no www.seniorpolitikk.no Arbeidslivstelefonen: 815 44 544 Raskere tilbake-telefonen: 75 42 64 06 NAV-kontoret i din kommune: 55 55 33 33 Nettsiden til NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

31 Litteraturtips Bjørnar Olsen og Pål Nystuen: EN JOBB Å GJØRE – Fra jobbnerver til jobbnærvær. Torkil berge og Erik Falkum: SE MULIGHETENE – Arbeidsliv og psykisk helse Atle Roness og Stig berge Matthiessen: UTBRENT – Krevende jobber – gode liv?

32 Fem råd til leder, arbeidstaker, tillitsvalgt og verneombud SKAP ÅPENHET SI FRA HOLD KONTAKT JOBB FOREBYGGENDE BRUK HJELPERNE


Laste ned ppt "Hva gjør vi når en medarbeider «sliter» eller har «møtt veggen»? Noen nyttige råd og tips Colorline Stadion onsdag 14. januar 2015 Ved IA-rådgiver og arbeidsgiverlos."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google