Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagforbundets Gruppeforsikring Hva blir nytt fra 1.1.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagforbundets Gruppeforsikring Hva blir nytt fra 1.1.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagforbundets Gruppeforsikring Hva blir nytt fra 1.1.2013

2 En kort beskrivelse av forsikringen Fagforbundets gruppeforsikring består av tre forsikringer Dødsfallsforsikring som utbetales ved medlemmets død Uføreforsikring som utbetales: –Hvis medlemmet blir varig arbeidsufør Utbetaling fra 13. sykemeldingsmåned –Betalingsfritak for dødsfallsforsikringen ved uførhet Ulykkesforsikring i fritid, som utbetales: –Hvis medlemmet blir livsvarig medisinsk invalid –Hvis ektefelle/samboer blir livsvarig medisinsk invalid –Hvis medlemmets barn blir livsvarig medisinsk invalid

3 Hva blir nytt fra 1.1.2013 Dødsfallsforsikringen Ingen endringer 4G til utgangen av det året medlemmet fyller 67 år Uføredekningen Høyere forsikringssum for alle medlemmer over 25 år (3,2G til 40 år) Forskudd på erstatningen utbetales fra 13. sykemeldingsmåned Betalingsfritak for dødsfallsforsikringen Gjelder også for uførhet som oppstår etter fylte 60 år Gjelder også dersom det gis avslag på uføreerstatning Ulykkesforsikringen Dekker mange skader som ikke er dekket i dag (småskader) Dekker ikke lenger skader oppstått i arbeidstiden

4 Bedre uføreforsikring Høyere forsikringssum for alle over 25 år Avtrappingen starter fra 41 år i stedet for fra 26 Laveste forsikringssum er 1G (kr 82 122 pr. 1.1.2013)

5 Raskere utbetaling Den nye uføreforsikringen starter utbetalingen etter at man har vært sykemeldt i ett år Fra og med den 13. sykemeldingsmåneden utbetales et forskudd på 1% av forsikringssummen hver måned fram til uføresaken er endelig avgjort Blir medlemmet erklært varig arbeidsufør, utbetales resten av forsikringssummen som et engangsbeløp Blir medlemmet friskmeldt, stopper utbetalingen og den gjenstående delen av forsikringssummen blir ny forsikringssum Er saken ikke avgjort innen 100 måneder etter utbetalingsstart (8 1/3 år), stopper utbetalingen uansett, da hele forsikringssummen på det tidspunktet er utbetalt Utbetalingen er skattefri

6 Betalingsfritaket omfatter flere Betalingsfritak for dødsfall- og uføreforsikringen gjelder fra den 13. sykemeldingsmåneden (altså samtidig som utbetaling av uføreerstatningen starter) Ved endelig avgjørelse av uføresaker gis fortsatt betalingsfritak når: Medlemmet får innvilget erstatning som varig ufør Medlemmet får avslag på uføreerstatning av følgende årsaker: –Uførheten (varig sykemelding) inntrer innen to år etter innmelding og skyldes en sykdom/lidelse han hadde på innmeldingstidspunktet –Uførheten skyldes en sykdom/lidelse som vedkommende har fått helsereservasjon mot (gjelder medlemmer innmeldt med helseerklæring) –Uførhet som har inntruffet etter fylte 60 år Medlemmer som blir friskmeldt mister betalingsfritaket

7 Når inntrer behovet for uføreerstatning? Sykepengeperioden er 12 måneder (100% lønn inntil kr 492 732) Når sykepengeperioden er slutt vil den forsikrede ved fortsatt sykemelding få arbeidsavklaringspenger fra NAV Disse utgjør 66% av lønn (maks. kr 325 203) Behovet for erstatning inntrer altså fra 13. sykemeldingsmåned Gjennomsnittlig behandlingstid for uføreerstatning i den gamle ordningen i SpareBank 1 er 3,3 år (40 måneder) fra første sykemeldingsdag –Ingen erstatning før tidligst etter 2 år (24 måneder) Gjennomsnittlig går altså medlemmet i 28 måneder på 66% av lønn før erstatningen utbetales i den gamle ordningen –De som ikke blir varig uføre vil heller ikke få noen erstatning i det hele tatt med den gamle ordningen Den nye forsikringen gir derimot utbetaling fra det tidspunktet sykepengene opphører og inntekten synker til 66%

8 Kompensasjonsgrad med ny forsikring Tabellen viser hva summen av arbeidsavklaringspenger og utbetalt månedlig beløp på uføreforsikringen utgjør i prosent av sykepengene ved ulike aldre og lønnsnivåer Arbeidsavklaringspenger utgjør 66% av lønn på sykemeldingstidspunktet Det er i tabellen forutsatt at medlemmet har en marginalskatt på 35% –En høyere skattesats gir høyere kompensasjonsgrad Inntekt<41 år45 år50 år56 - 60 år 150 00098%91%84%76% 200 00090%85%80%74% 250 00085%81%77%72% 300 00082%79%75%71% 350 00080%77%74%70%

9 Uføre i Fagforbundets medlemsmasse Fagforbundets medlemsmasse i yrkesaktiv alder utgjør ca. 8% av Norges befolkning i samme aldersgruppe, men har en helt annen kjønnsfordeling mellom kvinner og menn (80/20 mot 50/50) Ved å bryte ned NAVs statistikk pr. april 2012 på Fagforbundets medlemsmasse og kjønnsfordeling får vi følgende tall: Ca. 15 000 medlemmer under 60 år er uføre Ca. 2 100 medlemmer under 60 år blir nye uføre hvert år Ca. 14 000 medlemmer under 60 år går på arbeidsavklaringspenger

10 Endringer i ulykkesforsikringen Ulykkesforsikringen i fritiden blir vesentlig forbedret fra 1.1.2013 Forsikringen dekker nå også småskader som gir mindre enn 15% invaliditet Det er kun skader under 5% invaliditet som ikke dekkes –Denne begrensningen gjelder ikke for barn Fritidsdekningen gjelder den tiden man ikke er omfattet av Lov om yrkesskadeforsikring, slik at det ikke skal være noen ”hull” i dekningen Forsikringen i arbeidstiden bortfaller fra 1.1.2013 Alle medlemmer og deres ektefeller/samboere er dekket av den lovbestemte yrkesskadeforsikringen når ulykkesskader oppstår i arbeidstiden Medlemmer som omfattes av KS-overenskomsten og tilsvarende har dessuten en vesentlig bedre dekning ved invaliditet enn lovens regler Det forventes at antall erstatningssaker totalt blir omtrent som i dag

11 Hvem kan være med på forsikringen? Yrkesaktive medlemmer Delvis arbeidsuføre (inntil 50% uføretrygdet) er også med på ordningen, og kan få erstatning dersom uføregraden økes med minst 50%, men kun dersom utvidelsen skyldes annen sykdom/lidelse enn den som var årsak til den opprinnelige arbeidsuførheten Delvis arbeidsuføre over 50% er kun med på dødsrisiko- og ulykkesforsikringen Medlemmer som har permisjon (svangerskap, omsorg, utdanning, militærtjeneste etc.) Permitterte medlemmer Arbeidsledige medlemmer

12 Nærmere om helsevurdering Medlemmer som betaler den tilsendte fakturaen innen 15. desember 2012 blir med på forsikringen fra 1.1.2013 og trenger ikke å levere helseerklæring Blir du sykemeldt av en sykdom eller lidelse mindre enn to år etter at du meldte deg inn, og du blir varig arbeidsufør som følge av den, får du ikke erstatning for varig uførhet, forutsatt at du kjente til, eller burde ha kjent til denne sykdommen da du kom inn i forsikringen. Skulle du ombestemme deg på et senere tidspunkt og ønske å være med på forsikringen må du levere søknad med full helseerklæring som skal godkjennes av SpareBank 1 Forsikring

13 Hva koster en privat forsikring? Prisen for en tilsvarende privat forsikring er forskjellig for kvinner og menn, og den øker med økende alder, mens prisen på Fagforbundets gruppeforsikring er uavhengig av alder og kjønn Tabellen nedenfor viser hva et medlem må betale i gjennomsnitt pr. måned i perioden fra kjøpstidspunktet og fram til fylte 60 år for Fagforbundets gruppeforsikring og for en tilsvarende privat forsikring Forsikret periode Gjennomsnittlig pris per måned Fagforbundets gruppeforsikring Prisen du alternativt må betale privat KvinnerMenn 20 – 60 år295420483 30 – 60 år295470548 40 – 60 år295545649 50 – 60 år295651804 60 – 67 år261439735


Laste ned ppt "Fagforbundets Gruppeforsikring Hva blir nytt fra 1.1.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google