Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vista-analyse.no Barnevernet – et utfordrende samliv mellom stat og kommune Tyra Ekhaugen og Ingeborg Rasmussen Tromsø, 17. februar 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vista-analyse.no Barnevernet – et utfordrende samliv mellom stat og kommune Tyra Ekhaugen og Ingeborg Rasmussen Tromsø, 17. februar 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 vista-analyse.no Barnevernet – et utfordrende samliv mellom stat og kommune Tyra Ekhaugen og Ingeborg Rasmussen Tromsø, 17. februar 2016

2 vista-analyse.no Rammen for prosjektet Høringsnotat sendes på offentlig høring rett før påske Forsøk med ny ansvarsdeling settes i gang 1. april Proposisjon planlagt i 2017 Vår utredning inngår i departementets kunnskapsgrunnlag Igangsatt januar 2015, ferdigstilt september

3 vista-analyse.no Mandat «…utrede de samfunnsøkonomiske konsekvensene, herunder kvalitative, økonomiske og administrative konsekvenser, av ulike alternativer for ny faglig og økonomisk ansvarsdeling på barnevernområdet. Dette gjelder ansvaret for institusjonstiltak, fosterhjemstiltak og enkelte hjelpetiltak som i dag tilbys eller finansieres av staten.»

4 vista-analyse.no Mål for en ny ansvarsdeling «Et kostnadseffektivt og kvalitativt bedre barnevern hvor sårbare barn og familier får rett hjelp til rett tid.» Økt frihet og ansvar til kommunene Kan økt frihet og ansvar til kommunene gi et kostnadseffektivt og kvalitativt bedre barnevern?

5 vista-analyse.no Fra mål til anbefalinger «Et effektivt og kvalitativt bedre barnevern der utsatte barn og familier får rett hjelp til rett tid.» Hva er de viktigste utfordringene i dagens barnevern? … generelt? … på hvert tiltaksområde? Hvilke alternativer finnes til dagens ansvarsdeling? Hvilket alternativ har høyest netto nytte? Hvilke utfordringer står da uløst? Ny ansvarsdeling og andre tiltak

6 vista-analyse.no Kunnskapsinnhenting Litteraturgjennomgang: FoU, regelverk osv. 39 intervjuer (mars-april) Kommunalt barnevern (14) Bufetat (11) Helsetilsynet, fylkesmenn (3) og fylkesnemnder (2) Interesseorganisasjoner (6) Private leverandører (2) Spørreundersøkelser (april-juni) Barnevernledere: 65 pst. av kommunene, godt representativt Rådmenn: 41 pst., noe mindre representativt Fylkesmenn: 83 pst., godt representativt

7 vista-analyse.no Fra mål til anbefalinger «Et effektivt og kvalitativt bedre barnevern der utsatte barn og familier får rett hjelp til rett tid.» Hva er de viktigste utfordringene i dagens barnevern? … generelt? … på hvert tiltaksområde? Hvilke alternativer finnes til dagens ansvarsdeling? Hvilket alternativ har høyest netto nytte? Hvilke utfordringer står da uløst? Ny ansvarsdeling og andre tiltak

8 vista-analyse.no Utfordringene Ytre rammebetingelser Geografiske forhold, bosettingsmønstre, kommuneøkonomi, kommunestørrelse… Systemet Manglende samsvar mellom finansierings- og oppgaveansvar Uryddig fordeling av oppgaveansvar Utydelige signaler om hva barnevernet skal være Svak fagkompetanse Tilgangen på fosterhjem Fosterhjemssystemet Tilbudet av institusjonstiltak

9 vista-analyse.no Utfordringene (forts.) Arbeidet (i en del kommuner og deler av Bufetat) Svak ledelse og interkontroll i kommunene For lite forebyggende arbeid – et barnevern som står alene For dårlig utredning av behov Lite systematisert medvirkning fra barna og deres familier Lite bevisst bruk av ordinære hjelpetiltak Tilfeldig tilbud av spesialiserte hjelpetiltak fra Bufetat Omfattende og uregulert bruk av private aktører De viktigste utfordringene vil holde seg fremover

10 vista-analyse.no Utfordringene – barnevernlederne «Hva opplever du som de største utfordringene for at din barnevernstjeneste skal kunne gi et godt og effektivt barnevern i dag?» Prosent Mangel på egnede fosterhjem eller systemet for finansiering og oppfølging av fosterhjem63 % Mangel på økonomiske ressurser, herunder prioriteringen internt i kommunen42 % Mangel på kompetanse eller kontinuitet i ansattgruppen40 % Mangel på institusjonsplasser eller evidensbaserte hjelpetiltak fra Bufetat28 % Samarbeidet med Bufetat (utenom tilgang på tiltak og finansieringen av fosterhjem)25 % Styringssignaler fra statlige myndigheter23 % Samarbeidet med andre tjenester21 %

11 vista-analyse.no Fra mål til anbefalinger «Et effektivt og kvalitativt bedre barnevern der utsatte barn og familier får rett hjelp til rett tid.» Hva er de viktigste utfordringene i dagens barnevern? … generelt? … på hvert tiltaksområde? Hvilke alternativer finnes til dagens ansvarsdeling? Hvilket alternativ har høyest netto nytte? Hvilke utfordringer står da uløst? Ny ansvarsdeling og andre tiltak

12 vista-analyse.no Institusjonsområdet Utfordringer: Manglende samsvar oppgave- og finansieringsansvar  Svak utgiftskontroll og samhandlingsproblemer For dårlig tilbud av institusjonsplasser i deler av landet  Feilplasseringer, flyttinger, avstand, akuttiltak Ineffektiv markedsregulering  Færre plasser innenfor samme ramme

13 vista-analyse.no Fra mål til anbefalinger «Et effektivt og kvalitativt bedre barnevern der utsatte barn og familier får rett hjelp til rett tid.» Hva er de viktigste utfordringene i dagens barnevern? … generelt? … på hvert tiltaksområde? Hvilke alternativer finnes til dagens ansvarsdeling? Hvilket alternativ har høyest netto nytte? Hvilke utfordringer står da uløst? Ny ansvarsdeling og andre tiltak

14 vista-analyse.no Alt. 1: Kommunene får velge plass fritt, og økt finansieringsansvar Nytt: Kommunene avgjør hvilken institusjonsplass barnet har behov for Kommunene får betydelig økt finansieringsansvar for institusjonsplassene Som i dag: Staten har ansvar for tilbudet

15 vista-analyse.no Alt. 2: Kommunalt ansvar for tilbudet ++ Nytt: Kommunene får ansvaret for at det finnes et tilstrekkelig institusjonstilbud til barna i kommunen Kommunene avgjør hvilken institusjonsplass barnet har behov for Kommunene får betydelig økt finansieringsansvar for institusjonsplassene

16 vista-analyse.no Fra mål til anbefalinger «Et effektivt og kvalitativt bedre barnevern der utsatte barn og familier får rett hjelp til rett tid.» Hva er de viktigste utfordringene i dagens barnevern? … generelt? … på hvert tiltaksområde? Hvilke alternativer finnes til dagens ansvarsdeling? Hvilket alternativ har høyest netto nytte? Hvilke utfordringer står da uløst? Ny ansvarsdeling og andre tiltak

17 vista-analyse.no Samfunnsøkonomisk analyse For hvert alternativ: 1.Blir kvaliteten bedre enn i dag? 2.Hva skal til for at det skal virke? 3.Hva kan gå galt? 4.Blir kostnadene lavere enn i dag? 5.Andre konsekvenser? Gir svar på om alternativet vil gi et mer samfunnsøkonomisk optimalt barnevern (spm. 1 og 4), innenfor realistiske forutsetninger (spm. 2) og et akseptabelt nivå på risikoen (spm. 3). Analysen fanger også opp bl.a. økonomiske og administrative konsekvenser for berørte aktører (spm. 5).

18 vista-analyse.no Konsekvenser av fritt valg og økt finansieringsansvar – alt. 1 Bedre kvalitet og effektivitet? Valgene basert på større innsikt i barnas behov … … men også kommunene må legge vekt på økonomi Ressurskrevende å sikre tilstrekkelig innsikt i tiltakene Økt vektlegging av tidlig innsats… … men også for lite bruk av institusjon, og valg mer ut fra økonomi enn faglige hensyn Større variasjon mellom kommunene Kan ha alvorlige konsekvenser for flere barn enn i dag

19 vista-analyse.no Prinsippene møter virkeligheten «Dette vil gi det verste fra to verdener: Kommunene vil legge minst like stor vekt på økonomi som Bufetat gjør i dag, og favorisere egne plasser, men uten den oversikten Bufetat nå har.» «Det hadde neppe vært oppfattet så viktig med full valgfrihet dersom tildelingene fra Bufetat var faglig fundert.» «Hvem bør ha ansvaret for valg av institusjonsplass?»

20 vista-analyse.no Vi: Ikke fritt valg av institusjonsplass Større variasjon i kvaliteten: Vanskelig for kommunene å skaffe seg tilstrekkelig oversikt. Dyre tiltak. Antakelig lavere kostnadseffektivitet Løser ikke problemene på institusjonsområdet Gir ikke et bedre institusjonstilbud i grisgrendte strøk Sikrer ikke at det tas tilstrekkelig hensyn til barnets behov Men tvinger frem en mer effektiv markedsregulering

21 vista-analyse.no Fosterhjemsområdet Utrolig komplisert system! Uklar ansvarsfordeling, inndeling i ulike fosterhjemstyper og rolle for de private aktørene Svak styring fra Bufetats side Refusjonsordning som gir utgifts- og forsterkningsgalopp Mangelen på fosterhjem ligger under det hele  Et system som ikke er til barnas beste  Vanskeligere rekruttering av egnede fosterhjem

22 vista-analyse.no Alt. 1: Kommunalt ansvar for generell veiledning Nytt: Kommunene får ansvar for den generelle veiledningen av fosterhjem Som i dag: Staten har helhetlig ansvar for tilbudet (rekrutteringen) Staten har ansvar for å velge fosterhjem Refusjonsordningen opprettholdes

23 vista-analyse.no Alt. 2: Kommunalt ansvar for rekrutteringen ++ Nytt: Kommunene får ansvar for den generelle veiledningen av fosterhjem Kommunene får ansvaret for at det finnes et tilstrekkelig tilbud for barna i kommunen (helhetlig ansvar for rekrutteringen) Kommunene får ansvaret for å velge fosterhjem Refusjonsordningen avvikles

24 vista-analyse.no Kommunalt ansvar for rekrutteringen Bedre kvalitet og effektivitet? Flere hjem i familie og nettverk Økt vektlegging av tidlig innsats Større variasjon mellom kommunene Tap av stordriftsfordeler Vanskelig å få til et tilstrekkelig differensiert tilbud Hva kan gå galt? Noen kommuner vil ikke klare å finne egnede hjem  Feil tiltak, lang tid i midlertidige tiltak, flyttinger…

25 vista-analyse.no Stor spredning i hva aktørene ønsker Viljen er størst blant: Store kommuner Mer sentrale kommuner De som er mest misfornøyd med Bufetats tilbud «Hvem bør ha ansvaret for rekruttering av fosterhjem?»

26 vista-analyse.no Kommunalt ansvar for rekrutteringen – hva skal til for at det skal gå bra?

27 vista-analyse.no Vi: Først reform, så ansvarsoverføring Rekrutteringsansvaret over til kommunene vil gi langt bedre barnevern – i noen kommuner. Andre har ikke en sjanse. Behov for omfattende reform av fosterhjemssystemet først Dessuten et mer modent samarbeid mellom kommunene – de kan ikke rekruttere alene Generell veiledning, derimot. Prinsipielt klokt: Samler oppfølgings- og veiledningsarbeidet Tvinger frem samarbeid mellom kommunene Går neppe veldig galt Anbefaler å flytte generell veiledning nå. Senere: ?

28 vista-analyse.no Evidensbaserte hjelpetiltak Uklart om Bufetat har valgt ut riktige tiltak – mangler evalueringer Manglende samsvar oppgave- og finansieringsansvar  Fare for overdreven prioritering av subsidierte tiltak  Uforutsigbart tilbud gir forsinkelser og vanskelig planlegging  Ikke-optimal sammensetning av hjelpetiltak

29 vista-analyse.no Alt. 1: Kommunalt ansvar for evidensbaserte tiltak Nytt: Kommunene får ansvar for tilbudet av de evidensbaserte hjelpetiltakene, men ikke sentre for foreldre og barn Kommunen får tilsvarende fullt finansieringsansvar Kommunen velger hjelpetiltak

30 vista-analyse.no Alt. 2: Kommunalt ansvar for alle hjelpetiltak Nytt: Kommunene får ansvar for tilbudet av alle hjelpetiltak, inkludert sentre for foreldre og barn Kommunen får fullt finansieringsansvar Kommunen velger hjelpetiltak og plass i sentre

31 vista-analyse.no Kommunalt ansvar for evidensbaserte hjelpetiltak Bedre kvalitet og effektivitet? Adresserer problemene i dagens system Tilfeldig og uforutsigbart tilbud av tiltak fra Bufetat Samsvar mellom finansierings- og oppgaveansvar Mer helhetlig tiltaksarbeid i kommunene Større variasjon mellom kommunene Hva kan gå galt? Færre vil få tilbud om de aller dyreste tiltakene Økt avhengighet av et uregulert privat marked

32 vista-analyse.no Stort flertall for ansvarsoverføring Intervjuene: +Kommunenes nærhet til sine innbyggere +Hjelpetiltakene bør ses i sammenheng +Mange kommuner har allerede eget tiltaksapparat -Større forskjeller mellom kommunene «Hvem bør ha ansvaret for tilbudet av evidensbaserte hjelpetiltak?»

33 vista-analyse.no Vi: Hjelpetiltakene bør samles hos kommunene Prinsipielt klokt med helhetlig kommunalt ansvar Adresserer problemene i dagens system Kan tvinge frem positive endringer Økt samarbeid mellom kommunene Økt kompetanse om hjelpetiltak … men sårbart for bruk av private Men sentre for foreldre og barn bør ligge hos staten – og evalueres skikkelig!

34 vista-analyse.no Konservative anbefalinger - nå Stor tiltro til kommunene Men de må ha reell mulighet til å klare oppgavene Nytt fosterhjemssystem Mer modent samarbeid mellom kommunene Bedre regulering av bruken av private aktører Noen oppgaver bør ligge til staten Stordriftsfordeler, spesialiserte og små tilbud Institusjonstilbudet Sentre for foreldre og barn Fortsatt et utfordrende samliv mellom stat og kommune

35 vista-analyse.no Fra mål til anbefalinger «Et effektivt og kvalitativt bedre barnevern der utsatte barn og familier får rett hjelp til rett tid.» Hva er de viktigste utfordringene i dagens barnevern? … generelt? … på hvert tiltaksområde? Hvilke alternativer finnes til dagens ansvarsdeling? Hvilket alternativ har høyest netto nytte? Hvilke utfordringer står da uløst? Ny ansvarsdeling og andre tiltak

36 vista-analyse.no Stor bruk av private i kommunene 77 pst. av barnevernstjenestene brukte private til å løse sine lovpålagte oppgaver i 2014 eller 2015. Av disse:


Laste ned ppt "Vista-analyse.no Barnevernet – et utfordrende samliv mellom stat og kommune Tyra Ekhaugen og Ingeborg Rasmussen Tromsø, 17. februar 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google