Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Universitets- og høyskolesektoren: sentrale utfordringer Statssekretær Per Botolf Maurseth På Universitets- og høgskolerådets rektorskole Asker, 26. september.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Universitets- og høyskolesektoren: sentrale utfordringer Statssekretær Per Botolf Maurseth På Universitets- og høgskolerådets rektorskole Asker, 26. september."— Utskrift av presentasjonen:

1 Universitets- og høyskolesektoren: sentrale utfordringer Statssekretær Per Botolf Maurseth På Universitets- og høgskolerådets rektorskole Asker, 26. september 2007

2 2 Kunnskapsdepartementet Regjeringens forskningspolitikk Utdanning og kvalitetssikring FoU og samarbeid med eksterne aktører Styringsutfordringer Aktuelle saker Oversikt

3 3 Kunnskapsdepartementet Forskningspolitiske utfordringer Kvalitets- og produktivitetsøkning Øke forskningsinnsatsen i næringslivet Rekruttering Utstyrssituasjonen Tid til forskning i UH-sektoren

4 4 Kunnskapsdepartementet FoU-innsats i pst. av BNP, utvalgte land 2005

5 5 Kunnskapsdepartementet Næringslivets FoU korrigert for næringsstruktur

6 6 Kunnskapsdepartementet FoU-årsverk per 1000 sysselsatte, utvalgte land 2005

7 7 Kunnskapsdepartementet Offentlig FoU-innsats pr. capita, utvalgte land 2005

8 8 Kunnskapsdepartementet FoU i statsbudsjettet vs. egenutført i næringslivet

9 9 Kunnskapsdepartementet Vitenskapelig utstyr Finansieringssystem UH –Basiskomponenten –Forskningskomponenten Nybygg Forskningsrådet Prosesser på gang Samarbeid om tungt utstyr

10 10 Kunnskapsdepartementet Del 2 UH-sektoren: Utdanning og kvalitetssikring

11 11 Kunnskapsdepartementet UH-sektorens samfunnsrolle Uavhengig kunnskapsbase Samfunnsdebatt og demokrati Utdanning og vitenskapelig tenkemåte Kunnskapssamfunnet

12 12 Kunnskapsdepartementet Kvalitetsreformen – en helhetlig reform Mål: Kvalitet i utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå. En helhetlig reform med mange virkemidler: –Ny gradsstruktur –Nye evaluerings- og vurderingsformer –Ny studiefinansiering –Incentiver for internasjonalisering –Økte fullmakter innenfor økonomi, organisering og fagutvikling –Nytt finansieringssystem –Etablering av NOKUT –Kvalitetssikringssystemer

13 13 Kunnskapsdepartementet Utfordringer Utfordring: flytte oppmerksomheten fra ny gradsstruktur til læringsutbytte Utfordring: Utvikle bachelorgraden slik at den blir selvstendig og relevant Utfordring: Er det blitt for hyppig vurdering? rasjonalisere, men beholde de gode erfaringene? Utfordring: Til tross for økt bruk av tilbakemeldinger til studentene. Er de gode nok? Utfordring: Tilbakemelding om misnøye på bruk av sensorer og praktisering av den nye karakterskalaen. Utfordring: Viktig at kvalitetssikringssystemet brukes aktivt i forbindelse med undervisnings- og vurderingsformer.

14 14 Kunnskapsdepartementet Kvalitetssikring NOKUT etablert i forbindelse med Kvalitetsreformen –NOKUT sin rolle blir evaluert Utfordring: Innhold i kvalitetssikrings- systemene og mer fokus på læringsutbytte

15 15 Kunnskapsdepartementet Internasjonalt samarbeid Evalueringen av Kvalitetsreformen: institusjonene har ikke kommet langt nok med internasjonalisering Internasjonalt samarbeid skal heve kvaliteten Øke student- og forskermobilitet Felles samarbeidsavtaler om både studenter og forskere

16 16 Kunnskapsdepartementet Del 3 UH-sektoren: FoU og samarbeid med eksterne aktører

17 17 Kunnskapsdepartementet Forventninger til FoU Faglig fullmakt medfører en plikt til å prioritere Sterke, strategiske FoU-satsinger Bredde: FoU i alle enheter/fagområder Utviklingsarbeid Akademisk vitenskapelighet i bunn –Både i forskning og i utviklingsarbeid KD vil styrke sektoren som helhet –Ikke enhver høyskole, ethvert fagområde

18 18 Kunnskapsdepartementet Forvaltning av arbeidstid Evaluering av kvalitetsreformen: ansatte rapporterer om mindre tid til forskning Fordeling av arbeidstiden – institusjonens ansvar Kunnskapsbaserte profesjoner * Vitenskapelighet i bunn »Teorigrunnlag »Metode, akademisk kvalitet og etterprøvbar »Offentliggjøre Samarbeid med praksisfeltet

19 19 Kunnskapsdepartementet Svakt regionalt samarbeid Evaluering av kvalitetsreformen: –Samarbeidet mellom høyskoler og samfunns- og næringsliv er lavt –Utfordringen er å forbedre dette Rapport fra NIFU-STEP (7/2006) viser at: –Det er et stykke frem før høyskolene er sentrale aktører i regional utvikling og innovasjon. –Samsvaret mellom utdanningstilbud og lokal næringslivsstruktur er svakt. –Årsak: ”Lav FoU-kompetanse. Incentiver og omfanget av regional FoU-finansiering er svak

20 20 Kunnskapsdepartementet Regional utvikling Evaluering av kvalitetsreformen: –Samarbeidet mellom høyskoler og samfunns- og næringsliv er svakt Rapport fra NIFU-STEP (7/2006) viser at: –Det er et stykke frem før høyskolene er sentrale aktører i regional utvikling og innovasjon Høyt utdannet arbeidskraft Regional og nasjonal verdiskaping –Regionalt næringsliv vs Nasjonale profesjoner Regional samordning –VRI-programmet

21 21 Kunnskapsdepartementet Del 4 UH-sektoren: Styringsutfordringer

22 22 Kunnskapsdepartementet Hvorfor (mer) styring? Mer kompleks samfunnsrolle Interne styringsutfordringer –Kollektivisering av det faglige arbeidet –Avhengighet av egne resultater

23 23 Kunnskapsdepartementet Styrets ulike roller Styret har ansvar for den strategiske utviklingen av høyskolen/universitetet Styret skal sørge for at den faglige aktiviteten holder høy kvalitet Styret har ansvar for å sørge for samarbeid med samfunns- og næringsliv Styret skal føre tilsyn med ledelse av virksomheten

24 24 Kunnskapsdepartementet Hva betyr det å være et ”strategisk organ”? Styret skal planlegge på lang og på kort sikt –utarbeide strategiske mål –prioritere mellom fagområder og tildele ressurser som står i forhold til prioriteringene –utarbeide mål og resultatkrav på årsbasis Styret bestemmer selv styringsordning og intern organisering av universitetet/høyskolen –vi forventer at styret organiserer virksomheten for best mulig å møte fremtidige utfordringer

25 25 Kunnskapsdepartementet Krav til styring og forvaltning Institusjonen har satt seg klare mål Institusjonen er hensiktsmessig organisert og klart definert Ledelsen gjennomfører planer i henhold til budsjettet og oppnår forventede resultater Ledelsen følger opp feil, misligheter og avvik og forebygger mot slike

26 26 Kunnskapsdepartementet Interne finansieringssystemer Departementets system –Basiskomponent –Undervisningskomponent –Forskningskomponent –Systemet styrer SEKTOREN SOM HELHET. Fordeler mellom institusjonene Institusjonens interne system –Fordele mellom avdelinger, fagmiljøer, forskergrupper, enkeltforskere –Gjøre at INSTITUSJONEN SOM HELHET oppfyller hele bredden i sine målsettinger

27 27 Kunnskapsdepartementet Faglig ledelse av utdanning og forskning Ansvar for undervisningsopplegg Ansvar for eksamen og prøvingsformer Plan for forskningsaktivitet Fremme formidling og samfunnskontakt Rekruttering av dyktige medarbeidere Kompetanseheving Faglige planer/utviklingsmuligheter Strategisk bruk av driftsmidler

28 28 Kunnskapsdepartementet Del 5 Aktuelle saker

29 29 Kunnskapsdepartementet Aktuelle saker Lovforslag om akademisk frihet – Ny § 1-5 Faglig frihet og ansvar – ligger i Stortinget Stjernø-utvalgets utredning (januar 2008, på Kontaktkonferansen) Stortingsmelding om rekruttering og forskerutdanning (vår 2008) Kvalitetsreformen er innført, men ikke fullført – oppfølging i stortingsmelding (oktober 2007) Stortingsmelding om universitetsmuseene (våren 2008)

30 30 Kunnskapsdepartementet Flere aktuelle saker Finansieringssystemet: Tredjekomponent blir omtalt i stortingsmelding om Kvalitetsreformen Innovasjon og kommersialisering: –Stortingsmelding om innovasjon –Revidert reglement om eksternt samarbeid og ekstern finansiering – på høring –Immaterial Property Rights (IPR) – retningslinjer utarbeides av UoH og NFR

31 31 Kunnskapsdepartementet Enda flere aktuelle saker Kvinner i forskning Lage tiltak for leder- og ledelsesutvikling Oppfølging av evalueringen av allmennlærerutdanning (løpende) Evaluering av ingeniørutdanningen (juni 2008) Evaluering av førskolelærerutdanningen Evaluering av NOKUT (februar 2008)

32 32 Kunnskapsdepartementet Takk for oppmerksomheten! Er det noen spørsmål? Synspunkter?


Laste ned ppt "Universitets- og høyskolesektoren: sentrale utfordringer Statssekretær Per Botolf Maurseth På Universitets- og høgskolerådets rektorskole Asker, 26. september."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google