Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En gledelig begivenhet Orientering til styret om overtakelse av ansvaret for følgetjenester for gravide til fødested og beredskap for denne tjenesten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En gledelig begivenhet Orientering til styret om overtakelse av ansvaret for følgetjenester for gravide til fødested og beredskap for denne tjenesten."— Utskrift av presentasjonen:

1 En gledelig begivenhet Orientering til styret om overtakelse av ansvaret for følgetjenester for gravide til fødested og beredskap for denne tjenesten

2 En gledelig begivenhet Målet er at gravide, fødende og familien skal oppleve en helhetlig og sammenhengende svangerskaps-, fødsels og barselomsorg som en gledelig begivenhet. Regjeringen vil ta stilling til framtidig organisering av lokale jordmortjenester i forbindelse med samhandlingsreformen. Rett til fritt sykehusvalg gjelder så langt sykehuset har kapasitet. Ansvaret for følgetjenesten legges til regionale helseforetak i tråd med ansvar for syketransport og ambulansetjeneste

3 En gledelig begivenhet Hvis lokal jordmortjeneste skal være et kommunalt ansvar, må det inngås avtaler mellom helseforetak og kommuner som sikrer felles utnyttelse Regionale helseforetak pålegges å utarbeide en flerårig helhetlig og lokalt tilpasset plan for fødetilbudet i regionen sammen med berørte kommuner. Planen skal også omfatte svangerskaps- og barselomsorg. Den skal sikre kapasitet i forhold til fødselstall og være i samsvar med utvikling av akuttilbud ved lokalsykehus. Inndeling i tre nivåer av fødeinstitusjoner opprettholdes. Nåværende tallgrenser erstattes av kvalitetskrav til fødeinstitusjoner

4 Oppdragsdokumentet 2009:

5 Statsbudsjettet

6

7 Bakgrunn Økonomi: HOD har antydet at utgiftene til beredskap på landsbasis er 3 mill. kroner. Vi har etterspurt dokumentasjon for disse beregningene I Helse Midt-Norge er det minst 36 kommuner med mer enn 1 times reiseavstand fra fødested. 4 av kommunene (Hareid, Ulstein, Herøy og Sande) har samarbeid om jordmortjenester. Disse kommunene hevder at beredskapen medfører utgifter tilsvarende 1,5 mill. kr. Vi har ikke kartlagt utgifter i øvrige kommuner

8 Planer i Helse Midt-Norge Sak til Nasjonalt fagdirektørmøte om overtakelse av ansvaret for følgetjeneste og beredskap Sak i regionalt samarbeidsutvalg om overtakelse av ansvaret Utarbeide regional plan for overtakelse av ansvar Utarbeidelse av regional handlingsplan sammen med kommunene (2010) Deltakelse i nasjonalt arbeid med å utarbeide kriterier for fødeinstitusjoner sammen med direktoratet

9 Spørsmål som må utredes Definere om vi skal ha slike tjenester i alle kommuner med over 1 eller 1,5 timers reisevei Skal en skal videreføre slike tjenester kun i de kommuner hvor slike tjenester alt er etablert Skal eksisterende avtaler mellom kommuner og jordmortjenester videreføres Om for eksempel en skal dekke beredskap og følgetjeneseter for de med 1-2 timers reisevei ved eksisterende ambulansetjenester kombinert med telefonisk veiledning/følgetjeneste ved at ansatte på sykehuset reiser i møte med den fødende. Denne ordningen kan kombineres med beredskapsavtaler med kommunejordmor i kommuner som ligger særlig langt fra sykehuset. Om en skal kreve interkommunalt samarbeid mellom kommuner med lang avstand til fødested Vi har startet utredning om hvilke utgifter har kommunene til beredskap og følgetjenester

10 Hva har skjedd siden sist Brev (datert 1.12.09) til HFene hvor vi ber om: At helseforetakene er overført ansvaret for følgetjenester for gravide fra nyttår At Helse Midt Norge har besluttet å ikke overta ansvaret for følgetjenester for gravide som har kortere reieavstand enn 1 ½ time. At Helse Midt-Norge vil i innen 1. april 2010 fatte endelig beslutning om organisering og innhold for følgetjenester for gravide, inklusive beredskap for denne. Kommunene vil bli involvert i dette arbeidet. At fra nyttår fram til beslutning om organisering og innhold for følgetjenester ber vi om at kommuner som har etablert følgetjenester for gravide men lengre reiseavstand enn 1 ½ time om å videreføre disse og sender faktura til helseforetaket for utgifter til disse.

11 HOD har 21.12.09 sendt brev til KS mfl hvor de bla skriver: Dagens ordning med refusjon fra folketrygden for følgetjenester videreføres inntil videre. Departementet forutsetter at jordmorberedskap for følgetjenester videreføres og opprettholdes omtrent på dagens kostnadsnivå. RHF og kommuner må sikre videreføring av eksisterende avtaler/ordninger fra nyttår For Helse Midt-Norge innebærer dette at vi må overta ansvaret for beredskap i kommuner som har kortere reisevei enn 1 time

12 Sak til nasjonalt AD møte om økonomiske konsekvenser av å overta ansvaret for beredskap for følgetjenester Omfanget av beredskapsordninger som vi overtar ansvaret for vil påvirke volumet på merkostnader i 2010 danne føringer for hvor mange kommuner som vi på sikt må innføre beredskapsordninger for følgetjenester Helse Midt Norge overtar ansvaret for beredskap for følgetjenester i alle kommuner som i dag har etablert slik beredskap. Dette vil medføre en merutgift tilsvarende om lag 4,745 mill. kr. 14 av 85 kommuner i Helse Midt-Norge har etablert slik beredskap

13 Konsekvenser; SCENARIO 1 – VIDEREFØRE ALL EKSISTERENDE BEREDSKAP FOR FØLGETJENESTE På kort sikt: Helse Midt Norge overtar ansvaret for beredskap for følgetjenester i alle kommuner som i dag har etablert slik beredskap. Dette vil medføre en merutgift tilsvarende om lag 4,745 mill. kr. 14 av 85 kommuner i Helse Midt-Norge har etablert slik beredskap. Å videreføre eksisterende beredskap som er etablert i kommuner betyr at 5 kommuner med mindre enn 1 times reiseavstand vil fortsatt ha beredskap for jordmortjeneste, mens det i en rekke kommuner med mer enn 1 ½ times reisevei ikke er etablert slik tjeneste. Dette kan føringer for framtidige beslutninger om hva vi skal gjøre i kommuner med som i dag ikke har etablert beredskap for følgetjenester. På lang sikt; Det er 13 kommuner med mer enn 1 times reiseavstand og 14 kommuner med mer enn 1 ½ times reiseavstand som i dag ikke har beredskap for følgetjenester. Hva det vil koste å etablere slik tjeneste i disse kommunene vil være avhengig av om det er mulig å etablere interkommunalt samarbeid om det skal etableres 24 timers beredskap hele året eller om det i kommuner med få gravide skal etableres beredskap når termin nærmer seg om helseforetakene skal oppbemannes slik at ansatte ved rykke ut og møte den gravide Vi har ikke gjort beregninger over hva det vil koste å etablere følgetjenester i alle kommuner med mer enn 1 – 1 ½ times reiseavstand, men vi vil tro at det å etablere følgetjenesete i 27 nye kommuner vil beløpe seg til mer enn 15- 20 mill kr. Dersom våre antakelser er riktige vil kostnadene på nasjonalt nivå bli over 107 mill kr. Dersom slike tjenester også skal etableres i kommuner med mindre enn 1 times reiseavstand vil dette ha som konsekvens at følgetjenester må etableres i 63 nye kommuner og kostnadene vil økes betydelig.

14 SENARIO 2 – VIDEREFØRE BEREDSKAP I KOMMUNER SOM HAR MER ENN 1 TIMES REISEVEI TIL NÆRMESTE FØDESTED Helse Midt-Norge overtar ansvaret for beredskap for følgetjenester i kommuner som har mer enn 1 times reisevei til nærmeste sykehus. Dette vil kostnader tilsvarende 2,725 mill. kr. I Midt Norge er det 27 kommuner har lengre reiseavstand enn 1 time og som ikke har etablert beredskap for følgetjenester. Det er vanskelig å tenke seg at vi på sikt ikke skal etablere følgetjenester i disse kommunene. Kostnader ved dette alternativet se teksten over.

15 SENARIO 3 - VIDEREFØRE BEREDSKAP I KOMMUNER SOM HAR MER ENN 1 ½ TIMES REISEVEI TIL NÆRMESTE FØDESTED Helse Midt-Norge overtar ansvaret for beredskap for følgetjenester i kommuner som har mer enn 1,5 times reisevei til nærmeste sykehus. Dette vil kostnader tilsvarende 1,825 mill. kr. I Midt Norge er det 14 kommuner har lengre reiseavstand enn 1 ½ time og som ikke har etablert beredskap for følgetjenester. Det er vanskelig å tenke seg at vi på sikt ikke skal etablere følgetjenester i disse kommunene. Kostnadene ved dette alternativet vil være mindre enn scenario 2. Det er vanskelig å estimere hvor mye mindre fordi mange av disse kommunene har få innbyggere og det vil trolig være mest realistisk å etablere beredskapsordninger knyttet til forventet termin til den enkelte gravide i stedet for døgnberedskap året rundt.


Laste ned ppt "En gledelig begivenhet Orientering til styret om overtakelse av ansvaret for følgetjenester for gravide til fødested og beredskap for denne tjenesten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google