Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”OM OSS” er laga med tanke på å gje ei orientering om Rotary som organisasjon. Styret i Stord Rotaryklubb vil at denne presentasjonen om Rotary generelt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”OM OSS” er laga med tanke på å gje ei orientering om Rotary som organisasjon. Styret i Stord Rotaryklubb vil at denne presentasjonen om Rotary generelt."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”OM OSS” er laga med tanke på å gje ei orientering om Rotary som organisasjon. Styret i Stord Rotaryklubb vil at denne presentasjonen om Rotary generelt og Stord Rotaryklubb spesielt, skal informere om vårt virke både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Den er spesielt tenkt bruk for nye medlemmer og som ein repetisjon for medlemmer i eigen klubb. Denne versjonen av ”OM OSS” er laga av Robert Halleraker som er medlem av Stord Rotaryklubb. ”OM OSS” 20.09.2016 OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker1

2 INNHALD I PRESENTASJONEN OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker 2 ROTARYFOUNDATIONROTARYFOUNDATION STORDROTARYKLUBBSTORDROTARYKLUBB UNGEGENERASONARUNGEGENERASONAR OM ROTARY OG ORGANISASJONEN SI HISTORIE OM ROTARY OG ORGANISASJONEN SI HISTORIE 20.09.2016

3 KVA ER ROTARY ? KVA ER ROTARY ? Ein verdsomfamnande organisasjon med; - 1.223 400 medlemmer - ca 34 030 klubbar - i meir enn 165 land Rotary er ein yrkesbasert og tenesteytande organisasjon der føremålet er å gagne andre. Rotary er samansett av engasjerte og motiverte kvinner og menn som har høg etisk standard som mål. 20.09.2016 OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker3 OM ROTARY

4 ROTARY SITT VERDIGRUNNLAG 20.09.2016OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker4 ROTARY SITT MOTTO ”Service Above Self” som tyder ”Å gagne andre” ROTARY SITT MÅL er å fremja og styrkja viljen til å gagne andre som grunnlag for all verksemd. Dei 5 tenesteområda er sentral i dette arbeidet og dei er….

5 TENESTEOMRÅDA TENESTEOMRÅDA KLUBBTENESTE Å lære våre medmenneske å kjenne og å byggje vennskap SAMFUNNSTENESTE Å søkje å realisera Rotary sine ideal i privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgar YRKESTENESTE Å stilla høge etiske krav til oss sjølve i yrke og samfunnsliv, og å vise respekt og forståing for alt nyttig arbeid INTERNASJONAL TENESTE Å arbeide for internasjonal forståing og fred gjennom vennskap over landegrenser og mellom menneske frå ulike yrke NYE GENERASJONAR Rotary sin ungdomssatsing, RYLA, undomsutveksling, Rotaract m.m 20.09.2016OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker5

6 ROTARY SIN VISJON ROTARY SIN VISJON Me skal være den føretrekte serviceorganisasjon med dynamiske og handlingsorienterte klubbar som bidreg til å forbetre livet i samfunn over heile verda. Prioriterte område: 1.Støtte og styrke klubbane 2.Auke humanitær service 3.Forsterke den offentlege merksemd og profil Kjerneverdiar: Service, felleskap, mangfald intrigitet og leiarskap 20.09.2016 OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker6

7 Klassifisering av yrke som grunnlag for medlemskap, var eit av Rotary sine vellukka kjenneteikn. YRKESKLASSIFISERING ”Du er ditt yrkes representant i Rotary - og Rotary sin representant i ditt yrke“ 20.09.2016OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker7

8 Rotasjonsprinsippet alle verv, internasjonale, nasjonale og lokale roterer kvart år Klassifikasjonsprinsippet kvar rotarianar har ein yrkesklassifikasjon. Rotarianaren representerer dette yrke/bransje i Rotary og representerer Rotary i yrke/bransje Komitéarbeid alle medlemmer i klubben skal delta med arbeidet i ein komité Møterett/møteplikt alle klubbar pliktar å halde eit møte kvar veke (unnateke er helligdagar og fridagar) og kvar rotarianar har rett og plikt til å ta del i møtene. krav om frammøte er sett til 50% kvart halvår som rotarianar har ein møterett i alle klubbar over heile verda ROTARY SINE PRINSIPP 20.09.2016OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker8

9 ”4-SPØRSMÅLPRØVEN“ (Om saker me tenkjer, seier og gjer) 1.Er det rettvist overfor alle det vedkjem? 2.Er det sanning? 3.Vil det skapa forståing og betre vennskap? 4.Vil det vera til det beste for alle det vedkjem? 20.09.2016OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker9

10 YRKESKODEKS FOR EIN ROTARIANAR Som rotarianar og yrkesutøvar vert det venta av meg at: eg ser mitt yrke som høve til ”å gagne andre” eg er trufast mot dei etiske retningslinene for mitt yrke, lovene i lande mitt og mot dei moralske normene i samfunnet eg gjer alt for å halda som ligg i yrket eg er rettvis mot arbeidsgjevar, arbeidskolleger, føretakspartnarar, konkurrentar,kundar og alle eg har kontakt med i mitt yrke eg vedkjenn at alt nyttig arbeid er verdfullt eg brukar og til å vera med å lindra naud og auke livskvaliteten for medmenneske eg gjev samfunnet rette og sanne opplysningar om arbeidet og verksemda mi eg spør ikkje etter eller gjev ikkje føremoner til ein rotarianar som eg ikkje ville gitt til andre i samanheng med yrket mitt 20.09.2016 OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker10

11 Rotary Internasjonal Rotary Norden Rotary Norge Distrikt 2250 Stord Rotaryklubb ROTARY 2016 - 2017 ”Å gagne andre” RI-Presidenten sin logo og sitt motto: 20.09.2016OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker11

12 ROTARYÅRET 2016 - 2017 Hanne Robbestad President Stord RK Tore Rykkel Guvernør D-2250 Os RK 20.09.2016 OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker 12 John F. Germ RI President Chattanoogs RK, Tennesee, USA

13 SKAPAREN AV ROTARY Paul Percy Harris, fødd i 1868 ved Lake Michigan i Wisconsin, USA og han var advokat i Chicago Han ville starta ein klubb med folk i frå fleire yrke Han ville også etablera vennskap mellom forretningsfolk og grunnla ein Rotary- klubb 23. februar 1905 Han døyde i 1947, 79 år gammel 20.09.2016OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker 13 ROTARY SI HISTORIE HISTORIE

14 Klubben starta med 4 personar: ein nordamerikanar, ein tyskar, ein svenske og ein frå Irland Dei hadde ulike yrke: ein advokat, ein skreddar, ein gruveinginør og ein kolhandlar Dei representerte ulike religionar: protestantisk, romersk-katolsk og jøde Felles for alle fire: innflyttarar med trong for eit venskapleg miljø, gjensid inspirasjon og støtte 20.09.2016 SLIK STARTA ROTARY OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker14

15 er leiarar frå ulike føretak som møttest kvar veke på arbeidsplassane til kvarandre og representerte sitt yrke møttest i kameratsleg ånd for å læra kvarandre å kjenna og for å lære om kvarandre sine yrke fremja vidsyn og støtta kvarandre i ærleg verksemd for å auka forståing og respekt Paul P. Harris ville at organisasjonen skulle heite Rotary og slik vart ROTARY etablert. Samstundes vart frøet til yrkesteneste og yrkesetikk sådd. på Convention i 1989 vart Rotary sitt motte endelege vedteken: ”Service above self” – ”Å gagne andre” EIN ROTARIANAR I 1905... 20.09.2016 OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker15

16 DEI FØRSTE ROTARYKLUBBANE Starta i Midtvesten, Chicago, Illinois og spreidde seg fort både innafor USA og til andre land. 20.09.2016OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker16

17 ROTATY SI HISTORIE I NOREG Første klubb i Noreg var Kristiania Rotary Klubb, (charterdato 1. juni 1922) men klubben vart konstituert på Rotary sin fødselsdag 23. februar 1922. Sidan fekk klubben namnet Oslo Rotaryklubb og den er den eldste i Skandinavia I 1924 kom det klubbar i Stavanger og Bergen Første Rotary Distrikt vart oppretta i 1927 med Nils Parmann (Oslo RK) som første distriktsguvernør Noreg har flest rotarianarar pr. innbyggjar Ca. kvar 300. innbyggjar er rotarianer 20.09.2016OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker17

18 EMBLEMET Det første emblemet fekk organisasjonen i 1905 og Rotaryhjulet har vore med heilt sidan starten Noverande emblem med 24 tenner, 6 eiker og kilespor er frå 1926. Emblemet skal symbolisera ”Arbeid, ikkje kvile“ Rotaryhjulet som jakkemerke identifisere Rotarianarar over heile verda 20.09.2016OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker18

19 ETISKE LOVER Rotary sine ”Etiske lover” vart vedteken i 1915 og viser Rotary sin leiarskap for å kjempa mot korrupsjon og ”unfair” praksis i verksemd gjennom mange år. 20.09.2016OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker19

20 ROTATY SINE ”MILEPELAR” Stord Rotaryklubb vart stifta 7.februar 1954 Blir DU Roterianar ? 1905 Første Rotaryklubb stifta i Chicago 1910 Første Rotary Convention Første klubb utanfor USA, i Canada 1915 Dei etiske reglane for Rotary vert vedten 1917Rotary Foundating vert etabler 1932”4-spørsmålprøven” vert formulert 1945 Rotarinarar er med å utvikle FN sitt Charter 1947Paul Harris døyr 1954 Stord Rotaryklubb vert etablert 1965Maching Grant & GSE vart oppretta 1985”Polio Pluss” starta opp RYLA vart arrangert for første gong i Noreg 1989Rotary vart opna for kvinner 1990Første klubb i tidlegare Sovjetunionen 2001 Klubb nr. 30.000 vart oppretta 2005 Rotary har 100-års jubileum 2016/17Du vert medlem av Stord Rotaryklubb? 20.09.2016 OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker 20

21 ROTARY I NOREG 7 Distrikt 330 Klubbar 13000 Medlemmer 1814 av desse er kvinner H.M. Kong Harald V Æresguvernør Paul Harris Fellow 20.09.2016OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker21

22 D-2270 Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard D-2280 Møre og Romsdal, Sør-og Nord Trøndelag D-2250 Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane D-2290 Vestfold, Telemark, Aust-og Vest Agder DISTRIKTA I NOREG D-2300 Hedemark, Oppland, Eda i Sverige D-2310 Oslo, Asker og Bærum, Buskerud D-2260 Østfold, Akershus Årjãnge i Sverige 20.09.2016 OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker22

23 D-2250 er delt inn i 6 distrikter AG 1 Sandnes/Jæren/Dalane 10 klubbar AG 2 Stavanger 7 klubbar AG 3 Haugaland/Stord/Ryfylke 8 klubbar AG 4 Hordaland 7 klubbar AG 5 Bergen med nærområde 10 klubbar AG 6 Sogn og Fjordane 5 klubbar Til saman er det 47 klubbar med ca 2000 medlemmar. DISTRIKT – 2250 Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane 20.09.2016OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker23

24 KLUBBTENESTA De n omfattar aktivitetar som: klassifikasjon medlemskapsarbeid programutvikling opplysnings- og referatarbeid kameratskapsaktivitetar og samarbeid fest-og sosiale aktivitetar ”Å læra medmenneska våre å kjenna og å byggje vennskap” 20.09.2016 OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker 24

25 SAMFUNNSTENESTA ”Utarbeide og gjennomføre samfunnsnyttige prosjekt lokalt, nasjonalt og internasjonalt” Samfunnstenesta omfattar aktivitetar som: samfunnsarbeid ungdomsarbeid støtte til dei som har det vanskeleg miljøvern ulike prosjekt Vatn, svolt, helse PolioPlus 20.09.2016 OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker25 Utdanningsmesse

26 YRKESTENESTA ”Den åndelige grunnvoll i Rotary – hva er det annet enn det samlede forbilde av frihet, dannelse, menneskelig vennlighet, toleranse, hjelpsomhet og medfølelse som er kjernen av medmenneskelighet og folkeskikk i sin mest opphøyde form?“ Nobelprisvinneren Thomas Mann 20.09.2016 OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker 26 Yrkestenesta er den opphavelege grunnleggjande idè i Rotary. Kontakt over yrkesgrensene og å auke den etiske standarg var det Paul Harris søkte. Oktober er yrkes-månaden og då skal fokus rettast mot: yrkesretta tiltak, yrkesetikk, yrkesopplysning, karriereutdanning, yrkesmiljø og auka kompetans

27 INTERNASJONAL TENESTE ”Å arbeide for internasjonal forståing og fred gjennom vennskap over landegrenser og mellom menneske frå ulike yrke” Den omfattar aktivitetar som: Rotary Foundation Matcing Grants District Simplified Grants (DSG) Polio Pluss / End polio now 20.09.2016OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker27

28 20.09.201628 Charterdato 7.februar 1954 OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker STORDROTARYKLUBBSTORDROTARYKLUBB

29 20.09.2016OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker29 MØTEDAG, MØTEPLASS MØTETID Møtestad: Grand Hotell, Leirvik, Stord Onsdag kl. 18.15 – 19.15

30 OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker30 STYRET I STORD ROTARYKLUBB 2016-2017 President: Hanne Robbestad Past president: Håkon Frode Særsten Sekretær/innk. president:Jan Eldøy Styremedlem/kasserar: Bodil Wendelborg Styremedlem: Robert Halleraker Styremedlem: Øyvind Nitter Styremedlem:Sverre Olav Svarstad Varamedlem:Jan Yttredal 20.09.2016

31 KLUBBEN SINE MÅL 2016-2017 20.09.2016OM OSS, Stord Rotaryklubb 2016-2017, Robert Halleraker31 Stord Rotaryklubb skal vera ein veldreven, inkluderande og engasjerande Rotaryklubb i tråd med Rotary si ånd, sine verdiar og etiske krav. Stord Rotaryklubb skal leva opp til Rotary sitt motto om ”å gagne andre” og me støttar IR Presidenten sitt motto ”Rotary serving humanity» Stord Rotaryklubb skal arbeida for internasjonal forståing og bidra til å bygga bruer mellom kulturar. Stord Rotaryklubb skal kontinuerlig arbeida for å auka medlemstallet.

32 PRESIDENTEN SINE MÅL 2016-2017 20.09.2016OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker32 Presidenten ynskjer å gagne Stord Rotaryklubb i meiningsfullt arbeid og bidra til at klubben jobbar for forståing for fred og samarbeid. Presidenten ynskjer særskilt å fokusera på born og unge og friviljug arbeid retta mot desse. Stord Rotaryklubb skal halde fram å arbeide med lokale prosjekt og støtte Rotary sine internasjonale prosjekt.

33 20.09.2016 OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker 33 KOMITÈSTRUKTUR I STORD ROTARYKLUBB – 16/17 Styret President Hanne Robbestad Service- og prosjektkomitè Leiar Jostein Økland Internasjonal komitè Leiar Per Inge Sætrevik Utdanningsmessa Leiar Robert Halleraker Fest- og kameratskapkomitè Leiar Jens Hystad og Nils Dale Elde Programkomitè Leiar Sverre Olav Svarstad Mentorkomitè Leiar Kurt Grundvold Revisor Svein Kristen Bunes IT-ansvarleg Geirmund Mæland

34 Undersøkingar viser at trivnad og engasjement i klubben heng nøye saman med innhaldet i møta. Komitèen si hovudoppgåve vert å lage eit godt og variert program for klubben med: gode foredragshaldarar tilrettelegge for yrkesforedrag arrangere vitjing i føretak lage plan for ”3 min” som fast program 20.09.2016OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker34 PROGRAMKOMITÈ Sverre Olav Svarstad Leiar BILDE

35 Komitèen skal leggja til rette for at ungdom frå Sunnhordland kan nyta godt av alle tilbod som finnest i Rotary sine Internasjonale program. Den skal også leggja til rette for Roundtrip i august 2016, administrera deltaking i Handy-Camp, søknader til Georgiastipend og internasjonale prosjekt. Til sist skal komiteèn planleggje og gjennomfører Nordisk Rotary Golf Fellowship i 2017. 20.09.2016OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker 35 INTERNASJONAL KOMITÈ Per Inge Sætrevik Leiar bilde

36 Komiteèn skal organisera Stord Rotaryklubb sin innsats i arbeidet med å redusera fråfall i den vidaregående skule. Klubben skal væra ein støttespelar i dette arbeidet og bidra med menneskelege ressursar for å oppnå målet. MENTORKOMITÈ 20.09.2016OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker36 Kurt Grundvold Leiar

37 OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker37 FEST OG KAMERATSKAPSKOMITÈ Komitèen skal planleggje og gjennom- føre aktivitetar av sosial karakter for medlemmene. Den skal sikre trivnad i klubben gjennom gode lokale prosjekt og syte for at klubben og medlemmene lever opp til dei mål som er laga for Rotary sitt arbeid sentralt og lokalt. Jens Hystad og Nils Dale Elde Leiarar

38 Komiteèn skal planleggje og gjennomføre tiltak og prosjekt som gagnar Rotary både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Den skal organisera dugnad rundt Hauglandskvedno hausten 2016 og finne eit nytt lokalt prosjekt. Komiteèn skal også finne ein deltakar til Ryla- seminaret for unge leiarar hausten 2016. 20.09.2016 OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker 38 SERVICE OG PROSJEKTKOMITÈ Jostein Økland Leiar Bilde

39 Komiteèn skal planleggje og gjennomføre Utdanningsmessa for Sunnhordland 25. og 26. jan. 2017. Messa skal leggja til rette for at elevar i ungdoms- skular og vid. skule i Sunnhordland skal få høve til: - å få snakka med representantar frå ulike skuleslag og verksemder om yrke og utdanning - å skaffa seg oversyn over ulike utdanningsvegar og krav til opptak - i lag med SKL dele ut eit utdanningsstipend pålydande kr. 35.000,- - i lag med Stord Næringsråd leggja til rett for eit miniseminar med tema ”Skule-Arbeidsliv” 20.09.2016 OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker39 UTDANNINGSMESSA Robert Halleraker Prosjektleiar

40 Nettadresse: htpp://d2250.rotary.no Handboka inneheld blant anna: DG Tore Rykkel, Os RK si helsing til klubbane i D-2250 Rotary sitt verdigrunnlag RI sine overordna og konkrete mål Distrikt 2250 sine mål Informasjon om Rotaryfondet, TRF Utdannings- og ungdomsprogram Kontingenter, rekneskap og budsjett Oversyn over klubbpresidenter og klubbsekretærer i D-2250 20.09.2016OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker40 HÅNDBOK FOR KLUBBANE D- 2250 2016-2017

41 ”Ingen kan si hva Rotary vil bli i fremtiden, men en ting er sikkert: Hva Rotary blir i fremtiden er av- hengig av hva rotarianere gjør i dag” Arch Klumph (RI-president i 1917) 20.09.2016OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker41 ROTARY FOUNDATION -TRF ROTARY

42 20.09.2016 THE ROTARY FOUNDATION ”Å nå Rotary Internasjonal sine mål om betre internasjonal forståing og fred gjennom lokale, nasjonale og internasjonale program”. Programmet kan delast i 2 kategoriar: Humanitære program og utdanningsprogram OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker42

43 HUMANITÆRE PROGRAM Matching Grants (MG) Populært program. MG er ein innsatsdeling mellom TRF og klubbar og/eller distrikt for å gjennomføre internasjonalt prosjekt. Minimum innsats er 5000 USD for eit MG-prosjekt District Simplified Grants (DSG) Både lokale og internasjonale prosjekt som må gjennomførast innan eit år. DGS gjev klubbane raskare tilgong til midlar frå distriktet sin DFF-konto PolioPlus / End polio Now Det største og mesk kjende humanitære prosjekt. Prosjektet er i lag med WHO, UNICEF og CDU (US Center for Disease Control) I dag er det berre Afganistan, Pakistan og Nigeria framleis har polio. Prosjektet skulle avsluttast i 2012, men held framleis fram. 20.09.2016OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker43

44 20.09.2016 OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker 44 Sjukehus Vasspumper Rullestolar HIV/AIDs prosjekt ROTARY SITT HUMANITÆRE ENGASJEMENT ENGASJEMENT

45 ROTARY SOM BIDRAGSYTAR TIL POLIO PLUS Rotary er den største bidragsytaren til den globale utryddinga av Pol og som ikkje er knytt til noko regjering. Når polio er heilt utrydda, vil Rotary ha brukt over 800 millioner US$. I 2007 oppnådde Rotary 99% av målet dei har sett seg. Den største innsatsen skjer no i India og Nigeria. Framleis er det nokre tilfeller av polio i Pakistan, Afganistan og Nigeria 1985 2007 20.09.2016 OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker 45

46 BILL GATES ER PÅ LAG MED ROTARY 20.09.2016OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker46

47 20.09.2016 OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker1 Rotary si ungdomssatsing: RYLA-seminar Ungdomsutveksling Rotaract Round trips GSE-utveksling Studiestipend Rotary World Pease Scholarships Georgiastipendet UNGEGENERASONARUNGEGENERASONAR

48 UTDANNINGSPROG RAM Studiestipend (Ambassadoriel Scolarships) - 1-årig akademisk- eller 1-2 års ”degree-orienterte” studium i eit anna land - 3-6 månader språk/kulturstudiar i eit anna land Rotary World Peace Scholarships - 2-årig stipend for å studera ved eit av 7 utvalde universitet i partnerskap med TRF der konfliktløysing og fredsarbeid er sentrale fag Stipend for univeritetslærarar (Rotary Grants for University Teachers) - 3-5 eller 6-10 mnd. undervisning i spsielle fag ved universitet i utviklingsland Georgia stipendet - eit års stipend ved College/universitet i Georgia Georgia takkestipend - oppretta av NORFO i 1970 for studentar frå Staten Georgia, USA, 3 studentar vert kvart år invitert i sommarskule i Oslo ved UiO 20.09.2016 OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker48

49 UNGDOMSUTVEKSLING Ein elev frå Stord Rotaryklubb Ein elev til Stord Rotaryklubb Skuleåret 2016 - 2017 - elevar frå Europa og USA. Jan. 2016 - des. 2017 - elevar frå sørlege land t.d. Australia 20.09.2016OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker49

50 KRAV TIL UTVEKSLINGSELEVAR Vera mellom 16 og 18 år når ein reiser ut  Avslutta 1. eller 2. klasse i vidaregåande skule, line for studiespesialisering  Tilhøyre den beste tredel i klassen  Sosial og omgjenngeleg. Under opphaldet skal studenten bu hjå 3 vertsfamiliar  Studenten betalar sjølv reise tur/retur, forsikring og nokre felleskostnader  Vertsfamilien dekkar opphaldet  Rotary betalar språkkurs, skulepengar, utgifter til felles samlingar og lommepengar  Studenten skal ha ein lokal rådgjevar utpeika blant Rotary sine medlemmer i vertsklubben  Studenten går på skule og innordnar seg som familiemedlem i vertsfamilien 20.09.2016 OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker 50

51 EIN HEIMVEND UTVEKSLINGSSTUDENT FRÅ USA EIN HEIMVEND UTVEKSLINGSSTUDENT FRÅ USA Ei engasjert Svein Eldøy Sandvold vitjar Stord Rotaryklubb og fortel om opplevingane sine i USA frå aug. 2014 – juni. 2015. 20.09.2016OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker51

52 ROTARY YOUTH LEADERSHIP AWARD Verdas framtid er avhengig av utviklinga av dagens ungdom. Det er hjå ungdom i dag me finn morgondagen sine leiarar. Ryla-seminar: Innhaldet i programmet understreker kor viktig leiarskap er og kurset motiverer til leiaransvar. Målgruppe: Ungdom mellom 18-25 år ”som har vist initiativ, evne og vilje til leiaransvar i speidar, idrett, musikkorps, elevråd og liknande. Kursform: Forelesing, gruppearbeid, plenumsdiskusjonar og sosialt samvær. 20.09.2016 OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker52

53 RYLA-KANDIDATEN 2010 RYLA-Diplomet som Presidenten overrekte Jogvan Ein sprudlande Jogvan engasjerte forsamlinga 20.09.2016 OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker53

54 INTERACT: For ungdom mellom 14 og 18 år som går i ungdomsskule og vidaregåande skule. Motto:”Moro med meining” 7172 klubbar, 165 000 medlemmer i 108 land I 1998 var det ein Interact-klubb i Lillesand, men denne er no avvikla. ROTARACT: For unge menneske mellom 18 og 30 år. Motto: ”Byggja vennskap gjennom teneste” 6554 klubbar, 150 000 medlemmer i 146 land Klubbar i Noreg: Grenland RTC, Larvik RTC INNER WHEEL: For kvinner opphaveleg knytta til rotarianarar - i dag også andre. Mål: Å fremja sant vennskap, personleg hjelp og teneste og å utvikla internasjonal forståing. 98 klubbar, 2200 medlemmer i Noreg. Stord har Inner Wheelklubb. 103 000 medlemmer internasjonalt i 100 land. KLUBBAR KNYTT TIL ROTARY

55 20.09.2016 OM OSS, Stord Rotaryklubb 2015-2016, Robert Halleraker 55 HER FINN DU INFORMASJON OM ROTARY OM ROTARY Om Stord RK: Om Rotary: Stord Rotaryklubb: www.stord.rotary.nowww.stord.rotary.no Om oss: www.stord.rotary.nowww.stord.rotary.no Utdanningsmessa for Sunnhordland: www.utdanningsmessa.nowww.utdanningsmessa.no Distrikt 2250: www.rotary.no/d2250www.rotary.no/d2250 Guvernørens månadsbrev: «Vestlendingen» Handbok for klubbene i D-2250, 2013-2014 Rotary Norge: www.rotary.no Rotary Internasjonal: www.rotary.org Poliopluss: www.polioeradication.org Vassprosjekt: www.wasrag.org


Laste ned ppt "”OM OSS” er laga med tanke på å gje ei orientering om Rotary som organisasjon. Styret i Stord Rotaryklubb vil at denne presentasjonen om Rotary generelt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google