Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rapportering Forskningsbasert kompetansemegling 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rapportering Forskningsbasert kompetansemegling 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rapportering Forskningsbasert kompetansemegling 2005

2  Bedriftene i databasen

3 Datagrunnlaget Presentasjonen bygger på spørreskjemaer besvart av alle de 12 regionale prosjektene som deltok i Kompetansemegling i 2005 Østfold har levert tre besvarelser hvorav to er registrert i spørreskjemasystemet, slik at antallet besvarelser på en del spørsmål blir 13 istedenfor 12

4 Hva er som regel første respons når dere kontakter bedriftene? (sett gjerne flere kryss) aBedriftene er som regel interesserte og nysgjerrige bBedriftene er som regel tilbakeholdne og skeptiske cBedriftene blir som regel interessert når de får vite mer dNoen bedrifter ønsker ingen kontakt eMange bedrifter ønsker ingen kontakt fAnnet

5 Annen første kontakt med bedriftene TEFT og fadderordningen i NT-programmet er godt kjent i Nord Norge. Bedriftene er derfor åpen og interessert i KM som virkemiddel Arbeider mye gjennom bedriftsnettverk Avhengig av kontaktform og situasjonen i bedriften

6 Hvordan bedre tilgangen på bedrifter? Næringsforum Bransjeforum finansieringskilder (banker etc) Nøkkelpersonell i kommunen Slakke på kravet om liten eller ingen FoU-erfaring Innovasjon Norge Være til stede i fora og på arenaer der næringslivet er og presentere ordningen, gjerne sammen med SkatteFUNN/IN Arrangere egne møteplasser Bruke informanter med kjennskap til situasjonen i bedriftene Styringsgruppen FoU-miljøene Forskere NHO Eksportklubber Reiselivsaktører Næringssjefer Sette opp lister over bedrifter skal besøke Fram-programmet Utvide bransjefokuset Synliggjøre erfaring

7 Arbeidsmetoder for å nå ”bedrifter med liten FoU-erfaring” Telefon Market select Personlig nettverk CoE Møre Kunnskapsparker Næringshager Bransjeforeninger Innovasjon Norge Fylket Kommunen Bedriftsregisteret (ØF) Møter med grupper av bedrifter Konferanser Medieoppslag TEFT-databasen Artikler i lokalpressen Næringssjefer Sjef for næringsfond Bedriftsnettverk Velger geografiske områder sammen med IN og FK

8 I hvilken grad er bedriftene fornøyde med ordningen? aI svært liten grad bI liten grad cI stor grad dI meget stor grad

9 Kritiske faktorer for gode bedriftsprosjekt Finne riktige bedrifter  Tid  Motivasjon  Konkrete behov  FoU-erfaring  Utdanningsnivå eier/ledelse  Tilfredsstillende lønnsomhet Arbeidsmetodikk, vise muligheter Definere og rangere problemstillingene Overbevise om merverdi av ekstern forskning Skaffe relevant kompetanse, engasjert og kompetent forsker med riktig holdning. Kjemi med bedriften Egeninnsats og egne midler fra bedriftene Timing Samarbeid i nettverk (K&N-bN) Forskningsdimensjon ikke for dominerende? Samhandling med andre innovasjonsaktører Oppfølging fra megler Problemer:  For små rammer i km- ordningen, skujlle vært 80- 100.000 per prosjekt  FoU-miljøet kommer ikke under huden på bedriften pga små midler. Gir dårlig gjenkjøp  Tid i bedriften, ofte mindre enn først antatt og det går utover motivasjon og utførelse og dermed kompetanseoverføringen  Vanskelig å finansiere nettverksprosjekter

10 FoU-miljøer benyttet (N>1) Byggforsk2 Fiskeriforskning2 Møreforsk2Interne Norroc, CA2 PPM AS2 Norut IT2Alle interne Høgskolen i Buskerud3 Agderforskning3Interne Høgskolen i Finnmark3Interne Telemarksforsking Bø4Interne NTNU4 RF- Rogalandsforskning43 interne+1 i m&r Treteknisk5 Vestlandsforsking5interne Matforsk6en intern(østfold), resten eksterne Nord-Trøndelagsforskning6Interne RTIM AS7 Teknologisk Institutt87 interne, en i agder SINTEF3318 Trøndelag, 4 O&A, 8 H&O og 3 utenfor

11 FoU-miljøer benyttet (N=1) FFI Forinnova AS Frauenhofer Inst fur DMT HINT Høgskolen i Oslo Høgskolen i Telemark Ikon AS Jon O. Brevig Maihaugen Norconserv Pedicil AS Planteforsk Protech Rainer Sieber S&C Technische Universitat Ilmenau Telemarksforsking Notodden Thelma Travelize Valdres revisjon Veterankraft AB

12 I hvilken grad bidrar prosjektet til at instituttet/-ene blir bedre og mer positive til å samarbeid med målgruppen ´bedrifter med liten FoU-erfaring´? aI svært liten grad bI liten grad cI stor grad dI meget stor grad

13 Eksempler på betydning for instituttene Verktøy for å styrke oppsøkende virksomhet Styrker kontakt næringslivet og instituttet Økt samarbeid med høgskolen Samarbeid med erfaren institusjon, regionråd og FK Informerer på møter i inst Fokuserer arbeidet mot SMB, evt i tillegg til større bedrifter FoU-miljøene får synliggjort sin kompetanse i distriktene uten å være ”støvsugerselgere” Regionalt samarbeid mellom ulike FoU-miljø Flere forskere arbeider med næringskontakt gj.KM Bruker erfaringene og nye kontakter i utvikling av ny strategisk plan (STØ) Problemer/utfordringer Kan være problem at instituttene ikke håndterer så små prosjekter på en god måte og dermed får bedriftene forverret forhold til FoU For små prosjekter Instituttbetydningsspørsmål bør besvares av instituttet Programmets påvirkning minsker over tid Små prosjekter lite lønnsomme for inst Ikke alle forskere passer

14 Betydning for regionalt samarbeidsklima De fleste steder kan man vise til konkrete eksempler på bedret samarbeid Helt el delvis grunnet km Nye kontakter andre FoU-miljø, i fylket og nasjonalt Nye relasjoner til bedrifter Styrker/etablerer kontakt kunnskapsparker, næringshager, utviklingsselskap og bransjeforeninger Samarbeidspartnere i prosjektet: IN, FK, andre FoU-miljø Utfordring å i enda større grad samordne med SIP, vs2010, Arena, nHS osv Viktig med nettverk der penger ikke er tema TRD: Mer samarbeid Sparebank1, næringsforening, handelskammer, regionalt innovasjonsteam, eksportsatsing Trøndelag, EIC, Forskningsrådets regionale medarbeidere, SIVA Tydeligere strategisk dialog og økt kunnskap om hverandre og satsingsområder siden SG ikke politisk oppnevnt (Østfold) Klargjøring av muligheter og roller Østfold: flow-diagram hvordan samarb er og skal bli

15 Eks på forankring i prosjektleder (PL)-institusjon Følger strategi og mål Direktør som PL Forankret gjennom teft-perioden PL også med i SG/er PL for andre program/felles SG med andre program (nHS, Arena, VS2010…) Interne seminarer med info om km Deltagende institusjoner deltar i SG Nære kontakter FK/regionråd FK som PL Alle som jobber med SMB på inst tilknyttet KM PL i FK deltar på bedriftsbesøk og holder møter Integrert i flere avd

16 Har prosjektet organisert egne regionale læringsarenaer/samlinger eller knyttet seg til eksisterende fora regionalt? aProsjektet er tilknyttet eksisterende fora bProsjektet har organisert egne regionale samlinger cProsjektet er både tilknyttet eksisterende og har organisert egne regionale samlinger dNei, prosjektet har ingen regionale samlinger

17 Regionale samlingers form Meglertreff Meglere møter styringsgruppa Mange misforstått spørsmålet eller ikke besvart Vestlandsforsking: Internt: erfaringsutveksling og kompetanseheving IN: kontordag. Planlegge bedriftsbesøk, prioritering av bedrifter, diskutere resultat besøk ENABLE: internasj prosj/prioriteringer regionalt Høgskolen: for bedre kunnskap om utfordringer og om kompetansen i fagmiljøet

18 Mangel på kompetanse/verktøy Database og rapporteringsverktøy som fungerer Formaldokument: eksempler på kontrakter og lignende Oversikt internasjonal kompetanse Verktøy/metoder for kvalitetssikring av slik kompetanse Database internasjonale FoU-inst? Hjelpemidler til å finne kompetansemiljø, oversikt kompetanse på individnivå, evt tilsvarende system som TO/TR i IRC Hjelpemidler til å vurdere bedriftsregnskap Kunnskap IPR Fange opp ”riktige” utfordringer i bedrift. Trene på å stille spørsmål etc Nettverksprosjekter på tvers av regionene F vs U-prosjekter Regler og portefølje i IN

19 I hvilken grad er det enkelt å finne forskere/fagpersoner som ønsker å delta i prosjektene? aI svært liten grad bI liten grad cI stor grad dI meget stor grad

20 Finne forsker Nettverket nyttig, særlig ettersom stadig flere kontakter Internasjonalt vanskelig Små prosjekter, kan være vanskelig å få riktig miljø til å ta dem Søk gjennom teknikmäklerne i sverige gir ikke FoU-inst, men bedrifter og enkeltpersoner Kan være vanskelig noen bransjer, eks reiseliv Vanskelig å engasjere forskere ved undervisningsinstitusjoner, har ikke tid

21 Hvor mange samlinger/konferanser for bedrifter og andre... a...har institusjonen(e ) selv arrangert i forbindelse med kompetanseme gling? b...har kompetanseme glere holdt innlegg/foredra g på? (Konferanser/m øter arrangert av andre) c...har kompetanseme glere deltatt på uten å ha en rolle i programmet?

22 ...har institusjonen(e) selv arrangert i forbindelse med kompetansemegling? a0 b1 c2 d3 e4 f5 g6 h7 i8 j9 k10 lAnnet

23 annet Rogaland: Strategien har vært å bidra sammen med andre En besvarelse Østfold: Vet ikke

24 ...har kompetansemeglere holdt innlegg/foredrag på? (Konferanser/møter arrangert av andre) a0 b1 c2 d3 e4 f5 g6 h7 i8 j9 k10 lAnnet

25 annet Møre: 12 S&F: 14 En besvarelse Østfold: Vet ikke

26 ...har kompetansemeglere deltatt på uten å ha en rolle i programmet? a0 b1 c2 d3 e4 f5 g6 h7 i8 j9 k10 lAnnet

27 annet En besvarelse Østfold: Vet ikke M&R: 10

28 Andre formidlingsaktiviteter Egen hjemmeside for prosjektet (ØF, VF) Oppslag i media Møte i ledergruppe instituttet Formidling til andre programmer (Gnist, ) Formidling og relasjonsbygging til regionråd i fylket Arrangert fagseminarer Info til bedriftsrådgivere i banker og næringshager, Rotary, næringsforeninger Bedriftskontakt/besøk. Når også andre bedrifter Erfaring og info formidlet samarbeidspartnere og gjester Info RDA-seminar IN presenterer KM på infomøter om SkatteFUNN SkatteFUNN med på besøkene (?) Lunsjmøter i egen institusjon

29 Effekten av formidlingstiltakene Bedre relasjoner bedrift-forskning Synliggjør FoU-inst i regionen Når samlet ut til flere aktører Bedrede relasjoner kommune, næringshager etc Inst økt kontaktflate og lettere tilgjengelig Moderat effekt fordi har gode relasjoner til lokalt næringsliv Formidling viktigst i forhold til andre aktører, må synliggjøre for å bli ”regnet med” Bedrifter nås best en til en+gjennom media KM kan være godt nok for å få til gjenkjøp Formidlingsaktiviteten blir kort og hektisk Spesielt stor effekt regioner der mange SMB som ikke tradisjon for samhandling med FoU Egenarrangerte samlinger viktige, bedriftene funnet faglige innhold, ikke ”misjonering” om ordninger Formidlingsaktiviteten av underordnet betydning for relasjonsbygging inst-bedrift

30 I hvilken grad bidrar de nasjonale læringsarenaene/samlingene til... a...kompetanseh eving innen relevante tema? b...erfaringsutve ksling? c...nettverksbyg ging?

31 ...kompetanseheving innen relevante tema? aI svært liten grad bI liten grad cI stor grad dI meget stor grad

32 ...erfaringsutveksling? aI svært liten grad bI liten grad cI stor grad dI meget stor grad

33 ...nettverksbygging? aI svært liten grad bI liten grad cI stor grad dI meget stor grad

34 Hvordan utnytter nettverket Oversikt relevant kompetanse Formidling av BP til/fra regioner Innhenting av kompetanse Utveksling av erfaring om gjennomføring av km Skaffe samarbeidsbedrifter i andre regioner Lære om metodeforbedringer Har noen å ringe til for å utdype info som er om institusjonene på nettet Lettere å ringe når har visittkort og ansikt Får ideer til bedriftsprosjekter eller nettverksinitiativ Vet for lite om de andre miljøene i nettverket Diskutere mobi-databasen…

35 Hvordan nasjonal programledelse bidra bedre 1 Arbeide for økte økonomiske rammer til prosjektet Gode nasjonale samlinger, relevante tema, gode muligheter for systematisk erfaringsutveksling i plenum Relevant info om bedrifter (eks enkeltpersonsforetak) Samordne programmet med andre MOBI-program med samme målgruppe Forbedre databasen og arrangere opplæring Sentrale (felles) markedsføringstiltak Ikke ha for høye forventninger til hva kan utrette mht nyskaping, innovasjon og verdiskaping Sterkere oppfølging av regional planlegging av aktiviteter i de kommende perioder Bredere presentasjon av kompetansemiljøer på samlingene. Paralellsesjoner?

36 Hvordan nasjonal programledelse bidra bedre 2 Kompetansetilførsel på samtaleteknikk, salg og markedsføring etc Finansieringsmodeller for bedriftsprosjektene Legge til rette for ”faglig” vinkling på samlingene med mål om for eksempel bransjerelaterte nettverksprosjekter Lytte til de regionale PL og meglerne Ressursgruppe for erfaringsutveksling og programutvikling. Deltagere er KM med ulik erfaring. Inviteres til konsentrert arbeid for utvikling av programmet Regional medarbeider i Finnmark Bidra til markedsføring av programmet i lokale media, med nasjonal profil, i samarbeid med regionale miljø Koordinering i forhold til andre virkemiddelaktører Lage brosjyre med info om programmet og eksempler på meglingsoppdrag, også små konsultasjoner

37 Hva burde vært mer i fokus på de nasjonale læringsarenaene/samlingene? aPraktisk erfaringsdeli ng bInformasjon om andre programmer cInformasjon om andre virkemiddela ktører dFaglige forelesninger eFaglige diskusjoner fGruppearbei d gInformasjon om kompetanse miljøer hInternasjonal e erfaringer iAnnet

38 Annet som mer i fokus på samlingene Internasjonale erfaringer, også negative som kan gi mer lærdom enn suksesshistoriene der alt går på skinner. Hva er viktig å sikre seg mot i internasjonale kontakter? Hvordan kvalitetssikre kontaktene en finner f.eks. gjennom IRC- nettverket Bransjefokus Eksterne bidragsytere kan forberede seg bedre og nivået kan være høyere. Lag en "Årsplan" for aktuelle temaer, og kanskje man skulle invitere noen bedrifter for å høre hvordan de har opplevd dette (de uten tidligere FoU-erfaring). Man kunne kjørt tematisk, f.eks. eksempler fra reiseliv, kunnskapsintensiv o.s.v. Informasjon om kompetansemiljøer må være mer rettet mot kompetansemeglernes behov Aktiviser fleire gjennom gruppearbeid, unngå for mange plenumspresentasjonar. Gruppearbeid om spesifikke t.d næringar eller utfordringar (eksempel: reiseliv, industri, omstilling, innføring av X løysing, internasjonalisering) Viktig for å utvikle nettverket mellom kompetansemeklarane Eksempel på ”godt og vondt”

39 Hva burde vært mindre i fokus på de nasjonale læringsarenaene/samlingene? aPraktisk erfaringsdeli ng bInformasjon om andre programmer cInformasjon om andre virkemiddela ktører dFaglige forelesninger eFaglige diskusjoner fGruppearbei d gInformasjon om kompetanse miljøer hInternasjonal e erfaringer iAnnet

40 Annet som mindre i fokus på samlingene En del rent informasjonsstoff kan sendes ut i stedet for å ta tid på samlingene Ingen spesielle kommentarer, men databasediskusjonen tar tid Færre plenums presentasjonar der 99% er inaktive tilhøyrarar, meir ”gruppearbeid” /nettverksaktivitetar der me kan utvikle nettverket Tåkeprat fra en del av meglerne

41 Utfyllende kommentarer om samlingene Alle bør møte til sosiale del, gjerne attraktivt felles program først Hvordan ser km ut fra forskernes og bedriftenes ståsted? Langsiktig møteplan med foreløpige temavalg slik at kan velge hvem som reise hvor FK og IN oppfordres spesielt til å komme på noen av samlingene Savner flere anledninger til samtaler med kollegaer om km Samlingene bør bidra til at noen av målene i km blir nådd, eks bedriftsprosjekter Strammere kjøring, enda mer gtematisk knyttet opp mot gode eksterne faglige forelesninger, prosjektpresentasjoner etc Viktig å stimulere til nettverksbygging mellom institusjonene To eller tre samlinger nok? (uenighet her) Bruke tiden på dagsaktuelle og matnyttige aktiviteter For mye plenumspresentasjon der mange passive Gruppeaktiviteter viktig, diskutere tema uten at direkte problemløsing (database, irc). Forbedrer nettverket Stadig oppdatering og besøk av meglerne hos institutter, og hva de kan være behjelpelige med av størst betydning

42 Hvordan kompetansemegling bli et enda bedre virkemiddel 1 Mer midler til BP, Større prosjekter, midler til BP fra sentralt Samordning/sammenslåing med andre MOBI- program Bedre samordning av krav, forventninger og rapportering til de forskjellige aktørene på oppdragsgiversiden Mulig fokusere på bedrifter og institutter, ikke regionale nettverk Mer vekt på utvikling av instituttene på samlingene Kontinuitet, meglerne bli et fast kontaktpunkt forbedriftene over tid Mer spenstig infomateriell Økt langsiktighet og forutsigbarhet i finansiering, 3/5 år, Mer langsiktig strategi

43 Hvordan kompetansemegling bli et enda bedre virkemiddel 2 Prosjektadministrasjonsrollen skilles fra finansieringsrollen. Etableres/leies enhet for drifting av fellestjenester, databaseutvikling etc Nasjonalt eller regionalt eksperiment? Ansvar og myndighet mellom de ulike finansieringskildene? Mye tid brukes på rapportering til FR. Rasjonalisering mulig? Hvor mye info tilføres andre finansiører fra rapportene? Mer midler til meglingsarbeidet Databasen komme på plass og bli operativ Fokusering på bruk av regionale kunnskapsmiljøer kan føre til at bedriftenes hovedutfordringer ikke innholdet i prosjektene Viktig at ikke hyppig utskifting av meglerne Krav til mer samarbeid med Forny og nHS Nettverksarbeidet viktige, kunne bidra til å styrke den regionale innovasjonsledelsen gjennom aktivtsamarbeid med viktige regionale aktører Mer tid til å få etablert programmet og la kunnskapen om programmet etablere seg i næringslivet

44 Utfyllende kommentarer om 2005 Overraskende tung og lang oppstartperiode Spennende år, ØF i stor grad lærling av SINTEF Har gått mye tid til å orientere om aktiviteten og rekruttere bedrifter, resultatene kommer forhåpentlig i 2006 Tar lengre tid å komme i inngrep med aktuelle bedrifter enn trodde Tar tid å utvikle BP Vanskelig å nå fram til bedriftene med generell informasjon FoU-miljøene kommer som hjelpere ikke selgere. Bra Mange bedrifter vil ha mer kontakt når først har blitt kjent

45 Utfordringer og ambisjoner 2006 Oppfylle måltalene Utvikling av gode og tjenlige fora for bedriftene Etablere metoder og nettverk slik at resultatene står mer ifht innsats Få til samarbeidsrelasjoner slik at km del av bildet i regionen, ikke enkeltstående Bidra til nettverksprosjekter i bedriftene og til videreføring av BP Ha møter med regionale FoU-institutter Bedre dialog KM og IRC Nord-Norge Utvikle flere gode nettverk Økt internasjonalt innslag Bedre kobling mot undervisningsmiljøer/studenter Mer systematisering avbedriftskontakt Mer gjennomtenkt informasjonsstrategi Få til kobling IRC, EIC og km Videreutvikle samarbeidet med IN Flere henviser til søknaden


Laste ned ppt "Rapportering Forskningsbasert kompetansemegling 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google