Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SMIODDEN. DERE ER VIKTIGE Dagens forskning dokumenterer entydig at foreldreinvolvering og et godt samarbeid mellom hjem og skole, har positiv betydning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SMIODDEN. DERE ER VIKTIGE Dagens forskning dokumenterer entydig at foreldreinvolvering og et godt samarbeid mellom hjem og skole, har positiv betydning."— Utskrift av presentasjonen:

1 SMIODDEN

2 DERE ER VIKTIGE Dagens forskning dokumenterer entydig at foreldreinvolvering og et godt samarbeid mellom hjem og skole, har positiv betydning for barn og unges læring og utvikling. Det fører til bedre læringsutbytte, bedre selvregulering, bedre trivsel, færre atferdsproblemer, mindre fravær, gode relasjoner til medelever og lærere, bedre arbeidsvaner, en mer positiv holdning til skolen, bedre leksevaner og arbeidsinnsats og høyere ambisjoner med hensyn til utdanning (Epstein et al., 2002; Epstein, 2005; Fan & Chen, 2001; Hattie, 2009, Nordahl, 2003, Semke & Sheridan, 2010).

3 MEDBORGERKOMPETANSE Smiodden skal kjennetegnes av aktive elever som strekker seg mot nye faglige og sosiale mål. Elevene skal settes i stand til å kunne ivareta seg selv og å delta og virke i framtidig samfunn og arbeidsliv. MILJØTEAM «Overalt – alltid» HELSESØSTER Tone M. Meling Trefftid: Mandag 08:30-11:00, onsdag og fredag kl.09-15 Telefonnummer: 51 93 44 31 / 51 91 21 85 E-post: tone-merethe.meling@stavanger.kommune.no

4 Skolen skalEleven skalForesatte skal Lære barna medmenneskelighet og medborgerkompetanse gjennom sosial trening og modellering. UEGO Stoppe krenkelser og plaging når det blir oppdaget. Ta elever og foreldre på alvor når det kommer varsling om krenkelser og plaging. Ta hensyn til andre, vise medmenneskelighet, omsorg og forståelse, slik at han/hun utvikler god medborgerkompetanse. Ta imot hjelp og råd fra voksne som vil de vel. Stoppe krenkelser og plaging av andre. Gi beskjed til skolens ansatte hvis han/hun oppdager krenkelser og plaging, men ikke tør å stoppe det selv. Lære barna om medmenneskelighet og medborgerkompetanse gjennom dialog og engasjement for barnets utvikling. Støtte eleven i og hjelpe eleven med å stoppe krenkelser og plaging av andre. Gi beskjed til skolen dersom de oppdager krenkelser og plaging av eget eller andres barn. I tillegg skal foresatte varsle skolen ved generell bekymring for eget eller andres barn. Være tydelige på forventninger og krav, men samtidig vise støtte. Vise innsats og lyst til å delta i skolens hverdag, og bidra til at forventninger og krav kan oppfylles. Motivere eget barn til å vise innsats og engasjement for skolen gjennom positive holdninger, hjelp og støtte i det daglige arbeidet, og være rollemodeller for å unngå fordommer. Bidra til et godt samarbeid med elev og foresatte, og ha forståelse for de utfordringer eleven kan stå overfor. Bruke prinsippet «føre var» og ha lav terskel ved bekymringer. Snakke med andre elever, foresatte og lærere dersom noe er vanskelig, og føle trygghet for at alle henvendelser blir tatt på alvor. Vise forståelse for medelevers utfordringer, og være en medhjelper i stedet for en hemsko. Bidra til et godt samarbeid med skolen, og vise forståelse for skolens eventuelle bekymringer. Forstå at skolen vil eleven vel, og være en samarbeidspartner i alt arbeid med eleven. Ha godt samarbeid med elevens kontaktlærer. Bidra til å fremme god atferd, og hjelpe elever med utfordringer på rett vei. Ha ansatte som framstår som gode rollemodeller i alt arbeid med eleven. Vise god oppførsel overfor medelever og ansatte. De skal også hjelpe til i arbeidet med å fremme medelevers atferd i en positiv retning, og ta hensyn til mangfold, inkludering og likeverd. Lære barna god atferd ved å være gode rollemodeller. De skal også fremme hensyn til mangfold, inkludering og likeverd i hverdagen. De skal snakke medelever opp og fram. SMIODDENPLAKATEN Forventninger til hvordan vi sammen skaper best mulig læring og trivsel. Ligger i utdelt ordensreglement.

5 SKOLEDAGEN RUTINER – OPPSTILLING, GJENNOMGANG AV SKOLEDAGEN KLASSEREGLER FRIMINUTT UTE FRA 09.45-10.00 OG 13.00-13.15 BALLBINGEN, HALLEN LUNSJ I KANTINA/MEDIATEKET (10.45-11.30) MENY FOR VARM MAT MANDAGER OG ONSDAGER LIGGER PÅ HJEMMESIDEN HORN PÅ FREDAG TINEVARER, GRØT, NUDLER, DIVERSE DE ANDRE DAGENE

6 MCASH TIPS OM MCASH ENKLEST ER AT EN FORELDER LASTER NED APPEN OG REGISTRERER EGET BANKKORT M/BANK ID. DENNE ER UAVHENGIG AV BANKEN EN TILHØRER (SE DETALJERT VEILEDNING) FORESATTE OVERFØRER PENGER FRA EGEN KONTO TIL UNGDOMMENS MCASH-KONTO. BELØPET OVERFØRES DIREKTE OG SR-BANK GARANTERER FOR GOD SIKKERHET. ELEVER KAN OGSÅ HA REGISTRERT EGET KORT PÅ APPEN, MEN DET KAN VÆRE AT EN MÅ KONTAKTE EGEN BANK FOR Å FÅ EN ANNEN TYPE KORT ENN DET HAN/HUN HAR. INFO PÅ SKOLENS HJEMMESIDE

7 ARBEIDSPLANER TIMEPLAN INFO PRØVER INNLEVERINGER FRAMFØRINGER LEKSER SKAL ALLTID LIGGE PÅ SKOLENS HJEMMESIDE

8 FAG TEMAPLAN 8. TRINN HØST Prøve  Muntlig M Innlev. I AUGUS T SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER 3435363738394041424344454647484950 51 RLE Filosofi HØSTFERIE HØSTFERIE Hva er religion og livssyn? Jødedommen Norsk (+ 1 t lesing, 1 t nynorsk) Studietekni kk Digitale ferdigheter (Power point) Skriv ing (Wordkurs av fortelling og noveller og retteprogram i word) Tegneserier Matematikk Modul 1 TALL Innføring av excel Modul 2 Geometri Samfunn DemokratiElevdemokratiKart - lære GrunnlovenDen amerikanske revolusjon Tobakk og rusmidler Engelsk Reading and writing Naturfag Celler, Fagtekst fotosyntese og celleånding og HMS på naturfagsrommet Verdensrommet Kunst & håndverkPopartGeriljabroderi/sløyd Musikk RytmekomposisjonNotekursPentaton c-dur skala, xylofon Kroppsøving Ballspill lek svømming og friluftslivBallspill Orientering svømming egentrening basistrening Fransk Je parle un peu francais. Alfabetet + takk Ca va tres bien + J`habite en F. Substantiv og artikler La famille Regelrette verb + avoir, être Le loisir Eiendomsord Verbet faire L’ecole Ukedager Klokka Tysk Du und ich Tall, regelrette verb, uttale. Deutschland. Meine Pronomen, Hamburg. Familie Verbet zu sein. Grü β e aus Deutschland Verbet haben, regelrette verb, adjektiv. Berlin. Weinachten Engelsk ford. BullyingEnglish speaking countries I - culture Studieteknikk TokolonnenotatTankekartBISONNøkkelordVelg egen LesingFast lesetid i løpet av uka – alle fag involveres  (Bokkasse fra bibliotek – bok i mediatek) Innføre bokanmeldelse etter at de er ferdig med bok. Temaplan for hvert semester og hvert trinn ligger på skolens hjemmeside.

9 UNDERVISNING VARIERT OG PRAKTISK UNDERVISNING SKU TILPASSET OPPLÆRING NASJONALE LÆREPLANER KUNNSKAPSLØFTET WWW.UDIR.NO VURDERING KOMPETANSEMÅL

10 INFO AKTIVITETER HØSTTUR, DKS, TURNERINGER, SKIDAG LEKSEGRUPPE – MANDAG OG TIRSDAG SKOLEMELK – WWW.SKOLEMELK.NOWWW.SKOLEMELK.NO ELEVPERMISJONER - SKJEMA PÅ NETT NÆRVÆR/FRAVÆR «ER DU I TVIL, SEND BARNA PÅ SKOLEN» SØKNAD OM FRATREKK ER MULIG – KONTAKT SKOLENS ADMINISTRASJON HJEMMESIDEN – STARTE ABONNEMENT – ARBEIDSPLANER, INFO MOBILTELEFON IKT – PC, IPAD, CROMEBOOK ?

11 MOBILSKOLE SEND SMS TIL KONTAKTLÆRER SEND SMS TIL 03686, OG START MELDINGEN MED SMIODDEN KLASSE, F.EKS. SMIODDEN 8A SMIODDEN 8A JULIE ER SYK I DAG. HILSEN KRISTIN. FORESATTE BETALER SOM EN VANLIG SMS BEGGE KONTAKTLÆRERE VIL FÅ MELDINGEN PÅ MAIL, OG KAN SVARE DERFRA MOTTA VIKTIGE BESKJEDER FRA SKOLEN PÅ SMS INGEN EKSTRAKOSTNAD Send melding når barnet ditt er sykt, skal til lege, fritas gym eller det er andre ting du vil informere/spørre skolen om (erstatter meldingsbok og lapper) Motta viktige påminnelser og endringer fra skolen Skolen sender varsling-SMS ved uforutsette hendelser

12 STANDPUNKTKARAKTERER ALLE TRINN KAN HA KARAKTERER SOM BLIR STÅENDE PÅ VITNEMÅLET KLAGERETT PÅ ALLE STANDPUNKTKARAKTERER TA KONTAKT MED SKOLEN INFOSKRIV OM STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTIGHETER, SOM MÅ TILBAKE TIL SKOLEN MED UNDERSKRIFT DELES UT PÅ UTVIKLINGSSAMTALEN 8. TRINN: VALGFAG (SE NESTE LYSBILDE) 9. TRINN: VALGFAG, MUSIKK, MAT OG HELSE 10. TRINN: ALLE FAG, EKSAMEN (SKRIFTLIG OG MUNTLIG)

13 Eleven kan ha det samme valgfaget over flere år eller velge ulike valgfag. Dersom eleven velger ulike valgfag skal det settes en standpunktkarakter for hvert fag, for elever som velger samme fag over flere år er det standpunktkarakteren som settes på det høyeste årstrinnet som skal føres på vitnemålet. Dersom eleven har hatt flere ulike valgfag så skal det beregnes en gjennomsnittskarakter ved inntak til videregående opplæring SAMME VALGFAG ALLE TRE ÅR TEKNOLOGI I 8. OG 9. KLASSE SAL OG SCENE I 10. KLASSE ULIKE VALGFAG ALLE TRE ÅR VALGFAG SMIODDEN 2016-2017 FYSISK AKTIVITET OG HELSE SAL OG SCENE TEKOLOGI I PRAKSIS PRODUKSJON AV VARER OG TJENESTER MEDIA PÅ NETT

14 UV-FAGET (UTDANNINGSVALG) IKKE EGET TIMEPLANFESTET FAG LENGER, TIMER TAS FRA ALLE FAG ETTER BEHOV PROGRESJON I TIDSBRUK FRA 8. TIL 10. KLASSE YOU-PORTALEN (PROGRAM MED OPPGAVER, TESTER, INFO, FILMER) BRUKES MEST I 9. OG 10. KLASSE, ELEVENE FÅR BRUKERNAVN SOM OGSÅ KAN BRUKES HJEMME 8. KLASSE STUDIEDAG, INFORMASJON 9. KLASSE YOU-PORTALEN, HOSPITERING VGS PÅ VINTEREN, ARBEIDSUKE I MAI, INFORMASJON, BEVISSTGJØRING 10. KLASSE YOU-PORTALEN, HOSPITERING, 3 ARBEIDSDAGER PÅ HØSTEN, YRKESMESSE, BESØK FRA VGS, ÅPENT HUS PÅ VGS, FORELDREMØTE I JANUAR, SAMTALER MED RÅDGIVER MED ELEV OG FORESATT, TETT OPPFØLGING I FORHOLD TIL VEILEDNING I DET Å SØKE «RETT» VGS PÅ RIKTIG MÅTE EGET SKRIV DELES UT PÅ MØTET, INFO LEGGES FORTLØPENDE UT PÅ HJEMMESIDEN UNDER «RÅDGIVER»

15 NYTTIGE NETTSIDER (SØKNAD VGS)  vigo.no er nettstedet for deg som søker videregående skole og formidling til læreplass i bedrift. Det er her elevene logger seg inn for å legge inn søknad. Mange private videregående skoler har søking direkte til skolen. vigo.noprivate videregående skoler  www.vilbli.no er fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring, her finner du blant annet informasjon om ulike utdanningsprogram, studieforberedende eller yrkesfaglig – og hvilke muligheter som finnes etter det første året. www.vilbli.no  www.31skoler.no På denne siden finner du det du trenger av informasjon om alle offentlige videregående skoler i Rogaland. Denne siden vil være oppdatert med alle tilbud fra alle skoler ved årsskiftet. Her ligger også hvilket snitt siste elev kom inn på dette skoleåret - veldig nyttig! www.31skoler.no

16

17 KLASSEN VÅR MILJØ AKTIVITETER FAU / KLASSEKONTAKT 2 KLASSEKONTAKTER, EN AV DISSE ER MED I FAU MØTE FAU: 20. SEPTEMBER KLOKKA 18.00

18 SPØRSMÅL?


Laste ned ppt "SMIODDEN. DERE ER VIKTIGE Dagens forskning dokumenterer entydig at foreldreinvolvering og et godt samarbeid mellom hjem og skole, har positiv betydning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google