Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsløftet – Fra ord til handling Prosjekt for skolene i Meldal kommune Hvordan skal vi gjennom fokus på læringsmål og elevvurdering skape et økt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsløftet – Fra ord til handling Prosjekt for skolene i Meldal kommune Hvordan skal vi gjennom fokus på læringsmål og elevvurdering skape et økt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapsløftet – Fra ord til handling Prosjekt for skolene i Meldal kommune Hvordan skal vi gjennom fokus på læringsmål og elevvurdering skape et økt utbytte for den enkelte elev? Early Years Literacy Program 1. – 4. årstrinn

2 Early Years Literacy Program - lese- og skriveopplæring fra New Zealand, også kalt veileda lese- og skriveopplæring. Etter å ha blitt kjent med denne metoden gjennom kurs i regi av lesesenteret og skolebesøk på Nylund skole i Stavanger, var vi i gang. Vi var imponert over de resultater som Nylund skole kunne vise til og ønsket å prøve ut denne metoden i egen kommune. Fra høsten 2006 gikk skoler i Meldal over til veileda lesing og skriving. Den gamle leseboka ble byttet ut med småbøker, og elevene fikk leseopplæring tilpasset den enkelte, i små homogene grupper.

3 Hvorfor EYLP? Elevene får tilpasset leseopplæring etter hvor de er i sin leseutvikling. Alle får lik oppmerksomhet og mulighet for læring. Alle får lik oppmerksomhet og mulighet for læring. Alle får utfordringer. Alle får utfordringer. Alle får bruke den tid de trenger. Alle får bruke den tid de trenger. De som trenger det får en NY START De som trenger det får en NY START (individuelt lesekursprogram). (individuelt lesekursprogram). Elevene kommer til skolen med klare forventninger om at de skal lære å lese. Ved å ta utgangspunkt i den enkelte elevs ferdigheter og legge opp leseopplæringa etter det, har vi større muligheter for at hver elev føler mestring og kan utvikle et godt sjølbilde. Dette vet vi er avgjørende for hvordan elevene lykkes i skolen.

4 EYLP - veileda lesing og skriving 1) Klasseromsprogram Stasjonsundervisning Stasjonsundervisning 3) Ny start For de som trenger en ny start i lesing og skriving For de som trenger en ny start i lesing og skriving 2) Forpliktelse hos foresatte Foresatte forplikter seg til å lese med barna hver dag Foresatte forplikter seg til å lese med barna hver dag 4) Forankring hos ledelse og lærere Satsningsområde Satsningsområde Opplæring av lærere Opplæring av lærere I denne metoden satses det på fire delområder, og alle er viktige for å få gode resultater:

5 Del 1: Et strukturert klasseromsprogram Starter med et felles fokus på aktuelt tema (ca 10 min) Starter med et felles fokus på aktuelt tema (ca 10 min) Deretter stasjonsarbeid i små homogene grupper (12–15 min) Deretter stasjonsarbeid i små homogene grupper (12–15 min) Eksempel på stasjoner: Eksempel på stasjoner: Lærerstyrt stasjon Lærerstyrt stasjon Lesestasjon Lesestasjon Skrivestasjon Skrivestasjon Datastasjon Datastasjon Konstruksjon/mattestasjon Konstruksjon/mattestasjon Formingsstasjon med finmotoriske aktiviteter Formingsstasjon med finmotoriske aktiviteter Til slutt felles oppsummering (ca 5 min) Til slutt felles oppsummering (ca 5 min) Forskning viser at for elever i alderen 6-9 år er 12 min aktiviteter optimalt for læring. Elevene er innom alle stasjonene i løpet av ei leseøkt. Skifting mellom stasjoner skjer etter et klappesignal.

6 Lærerstyrt stasjon - er selve nøkkelen i opplegget Her foregår læring av nytt stoff. Elevene får tett oppfølging, og læreren har gode muligheter til å kartlegge elevenes ferdigheter. På de andre stasjonene jobber elevene selvstendig eller de får hjelp av hverandre. Her gis kun oppgaver elevene mestrer på egen hånd, og typisk stoff er hvor eleven trenger ytterligere trening og automatisering.

7 På lærerstyrt stasjon foregår: Veileda lesing med utgangspunkt i nivådelte småbøker Arbeid mot delmåla i kunnskapsløftet Line ser Dan. Hun roper:”Hei Dan.” ”Hei,” roper Dan. ”Har du fått ny sykkel?” ”Ja, sier Line.” ”Den er flott,” sier Dan. ”Den har gir også.” Line sier: ”Ja, den har fem gir.” Lærerstyrt stasjon På 3. – 4. årstrinn kan elever med god leseflyt gå over til leseløvebøker og lignende. Da blir leseleksa å lese 15. min daglig.

8 Kartlegging av lesenivå Vi finner fram til elevenes lesenivå gjennom enkel kartlegging. Elevene skal ha 90 % mestring (riktig leste ord) for at boka skal være på riktig nivå. Har eleven over 95 %, skal eleven ha bok på nivået over. Her er boka for vanskelig, og vi må gå på et lavere nivå.

9 Lærerstyrt stasjon Læreren skaper forventninger til teksten Introduser boka slik at det skapes nysgjerrighet. Introduser boka slik at det skapes nysgjerrighet. Ta utgangspunkt i bilder og overskrifter og snakk om Ta utgangspunkt i bilder og overskrifter og snakk om innholdet. innholdet. Hva er tittelen på boka, og hvem er forfatter? Hva er tittelen på boka, og hvem er forfatter? Modeller lesing for elevene ved å lese teksten første gang. Modeller lesing for elevene ved å lese teksten første gang. Snakk om hovedpersoner og miljøet rundt dem. Snakk om hovedpersoner og miljøet rundt dem. Diskuter ord og uttrykk som kan være uklare. Diskuter ord og uttrykk som kan være uklare. Alle på gruppa må få tid til å uttrykke seg. For de minste kan tryllestaven markere hvem som har ordet. De andre elevene får trening i å lytte.

10 Lærerstyrt stasjon Læreren modellerer lesing og skriving for elevene Bruk tryllestaven, les ord for ord mens det pekes. Bruk tryllestaven, les ord for ord mens det pekes. Snakk om at setningen begynner med stor Snakk om at setningen begynner med stor bokstav og slutter med punktum. bokstav og slutter med punktum. Hva er forskjellen på setning og linje? Hva er forskjellen på setning og linje? Fokuser på bokstavnavn og lyd, stavelser og ord. Fokuser på bokstavnavn og lyd, stavelser og ord. Se på spesielle lydkombinasjoner, finn andre ord med de Se på spesielle lydkombinasjoner, finn andre ord med de samme lydkombinasjonene. samme lydkombinasjonene. Hva er et avsnitt? Hva er et avsnitt? Hva som tas opp på lærerstyrt stasjon varierer ut fra elevenes alder og leseutvikling. Her har det vært fokus på ord, setning og linje.

11 Lærerstyrt stasjon Bokas innhold og språklige emner tas opp i påfølgende stasjonsarbeid Hør på at elevene leser. Hør på at elevene leser. Les med forskjellig tonefall og snakk om hva tonefallet har å Les med forskjellig tonefall og snakk om hva tonefallet har å si for forståelsen av tekst. si for forståelsen av tekst. Se på tegnsetting og snakk om tonefall i spørresetning og Se på tegnsetting og snakk om tonefall i spørresetning og utropssetning. utropssetning. Hvor finner vi replikker? Les replikkene med ulik betoning. Hvor finner vi replikker? Les replikkene med ulik betoning. Hvordan begynner boka? Hvordan begynner boka? Hva tror du forfatteren vil med denne boka? Hva tror du forfatteren vil med denne boka? Er det en god avslutning? Kan vi finne en annen? Er det en god avslutning? Kan vi finne en annen? Hvilken type bok er dette? Hvilken type bok er dette? Ha fokus på flytende lesing. Ha fokus på flytende lesing.flytende lesingflytende lesing

12 Lærerstyrt stasjon Språket bearbeides Se på stavemåter og grammatikk. Se på stavemåter og grammatikk. Sammenlign orda, det lengste og det korteste. Sammenlign orda, det lengste og det korteste. Er det noen ord som brukes mange ganger? Er det noen ord som brukes mange ganger? Er det noen ord som er lett å kjenne igjen? Er det noen ord som er lett å kjenne igjen? Er det noen ord som skrives annerledes enn vi sier dem. Er det noen ord som skrives annerledes enn vi sier dem. Ta opp rettskrivingsregler Ta opp rettskrivingsregler Finn substantiv og bøy Finn substantiv og bøy i entall og flertall. i entall og flertall. Finn ord som beskriver Finn ord som beskriver noe (adjektiv). noe (adjektiv). Under lesinga dukker det opp mye å undre seg over. Under lesinga dukker det opp mye å undre seg over.

13 Lærerstyrt stasjon Rettskriving vil alltid være tema. Tenk at samme lyd kan skrives på så mange ulike måter! - skj - sj - ski/sky/skøy - rs - sl Stort fokus på stavemåter og rettskriving gir språkbevisste elever.

14 Lærerstyrt stasjon Arbeid mot delmåla i Kunnskapsløftet Arbeid mot delmåla i Kunnskapsløftet På lærerstyrt stasjon får elevene tett oppfølging, og læreren har god oversikt over elevenes ferdigheter. Hver elev kan ha sitt skjema, og læreren fargelegger målruta når eleven har nådd målet.

15 Skrivestasjon På skrivestasjon har vi mange ulike aktiviteter. Finskriftøving Finskriftøving Setningsbygging. Eks. Jeg ser…, Her er ….. Setningsbygging. Eks. Jeg ser…, Her er ….. Rettskrivingsøvinger Rettskrivingsøvinger Grammatikkøvinger Grammatikkøvinger Alfabetiseringer Alfabetiseringer Eller alt som måtte passe for 12 – 15 min Eller alt som måtte passe for 12 – 15 min Når elevene trener på å forme bokstaver er det godt å ha en voksen på stasjonen. Da gis veiledning om skriveretning og hvor bokstaven skal plasseres i bokstavhuset.

16 Skrivestasjonen Vi har som mål å lære elevene å lese og skrive de mest vanlige ordene. hadde Elevene har 5 ord hver uke som skal leses raskt og skrives rett ved diktat. Hver elev har ei ordliste og her kan eleven ”gule” ut lærte ord på ordlista si sammen med lærer. Ord som ikke ble rett skrevet blir med til neste uke, og det plukkes ut nye ord fra ordlista. erhvem Her er alt klart til å ”gule” ut ord fra liste over de 222 mest vanlige ord.

17 Datastasjon Her kan det skrives ord, setninger og korte fortellinger, øves på stor bokstav og punktum, spørre- setninger og utrop, direkte tale m.m. For å se elevenes utvikling, kan tekstene limes inn i ei bok. Å trene touch kan være en fin aktivitet i stasjonsarbeidet. En må starte i det enkle med gjentagende ord og bokstavkombinasjoner. Etter hvert kan de skrive avskrift av enkle tekster. Læreverkenes nettsteder har også mange fine oppgaver.

18 Formingsstasjonen Her trener elevene finmotorikk. Lage ukas bokstav med plastilina, papir. Lage ukas bokstav med plastilina, papir. Lage noe som begynner med ukas bokstav Lage noe som begynner med ukas bokstav Lage noe etter instruksjon Lage noe etter instruksjon Klipping og liming Klipping og liming Småperlebilder Småperlebilder Egne arbeid og fellesarbeid Egne arbeid og fellesarbeid

19 Lesestasjon På lesestasjonen må det være et godt utvalg med tekster og bøker som appellerer til elevene.

20 Konstruksjon/mattestasjon Terningspill Terningspill Automatisering av de fire regneartene Automatisering av de fire regneartene Bygging (Lafto, lego, multilink…) Bygging (Lafto, lego, multilink…) Regnefortellinger Regnefortellinger Kortspill Kortspill Penger, kjøp og salg Penger, kjøp og salg Terninger i ulike varianter kan brukes i spillaktiviteter og til å velge vanskegrad ved automatiseringsøvinger. Vi har gode erfaringer med å kaste terning før stykkene skrives i ei rutebok. Dato i margen viser dagens arbeidsinnsats og det er lett å følge utviklinga.

21 EYLP er mer enn stasjonsarbeid Klasseromsprogram Stasjonsundervisning Stasjonsundervisning Ny start For de som trenger en ny start i lesing og skriving For de som trenger en ny start i lesing og skriving Forpliktelse hos foresatte Foresatte forplikter seg til å lese med barna hver dag Foresatte forplikter seg til å lese med barna hver dag Forankring hos ledelse og lærere Satsningsområde Satsningsområde Opplæring av lærere Opplæring av lærere Foreldrene er en viktig brikke i dette opplegget. For at foresatte skal kunne støtte sine barn i lesing og skriving, må de ha god kjennskap til denne metoden. På foreldremøter får de tips om hvordan de skal lese med barna og hva det skal legges vekt på i tiden fremover.

22 Forpliktelse hos foresatte Foresatte forplikter seg til å lese med elevene hver dag og kvitterer på lesekortet. De må også hjelpe elevene med lesing og skriving av ord fra ordlistene. I lesemappa ligger lesebok og ordkort, lesekort og veiledning til foresatte.

23 EYLP er mer enn stasjonsarbeid Klasseromsprogram Stasjonsundervisning Stasjonsundervisning Ny start For de som trenger en ny start i lesing og skriving For de som trenger en ny start i lesing og skriving Forpliktelse hos foresatte Foresatte forplikter seg til å lese med barna hver dag Foresatte forplikter seg til å lese med barna hver dag Forankring hos ledelse og lærere Satsningsområde Satsningsområde Opplæring av lærere Opplæring av lærere NY START er et individuelt skriftspråklig stimuleringsprogram for de elevene som må ha ytterligere tilrettelegging utover det ordinære klasseromsprogrammet.

24 Ny start I starten av 2. skoleår, eller slutten av 1. skoleår 20min, dager i uka i 2-3 mnd Gjentatt lesing av liten tekst/lita bok. Gjentatt lesing av liten tekst/lita bok. Det gir mestringsopplevelser og Det gir mestringsopplevelser og stimulerer leseflyt stimulerer leseflyt Setningsskriving/fonologisk analysetrening Setningsskriving/fonologisk analysetrening Eleven sier/skriver en setning. Vi ”går inn i Eleven sier/skriver en setning. Vi ”går inn i setningen”, teller ord, finner bokstaver og setningen”, teller ord, finner bokstaver og studerer ordene. studerer ordene. På Nylund skoles hjemmesider får du vite mer om Ny start. På Nylund skoles hjemmesider får du vite mer om Ny start.

25 EYLP er mer enn stasjonsarbeid Klasseromsprogram Stasjonsundervisning Stasjonsundervisning Ny start for de som trenger en ny start i lesing og skriving for de som trenger en ny start i lesing og skriving Forpliktelse hos foresatte Foresatte forplikter seg til å lese med barna hver dag Foresatte forplikter seg til å lese med barna hver dag Forankring hos ledelse og lærere Satsningsområde Satsningsområde Opplæring av lærere Opplæring av lærere EYLP må forankres hos ledelse og lærere. Rammefaktorer må være på plass, og lærere må ha nødvendige hjelpemidler. Lærere og vikarer må kurses, og det må avsettes tid til planlegging, refleksjon og evaluering.

26 Hvorfor er EYLP en god metode? Denne metoden legger opp til tilpasset opplæring innenfor Denne metoden legger opp til tilpasset opplæring innenfor fellesskapet. fellesskapet. Det legges vekt på mestring, som igjen bidrar til at Det legges vekt på mestring, som igjen bidrar til at elevene utvikler et godt selvbilde. elevene utvikler et godt selvbilde. Hver elev får hjelp til å strekke seg, og en får arbeide i Hver elev får hjelp til å strekke seg, og en får arbeide i eget tempo. eget tempo. Forskning viser at elever i alderen 6 – 9 lærer optimalt ved Forskning viser at elever i alderen 6 – 9 lærer optimalt ved aktiviteter på 12 min. aktiviteter på 12 min. Mange elever er avhengig av forutsigbarhet, arbeidet i Mange elever er avhengig av forutsigbarhet, arbeidet i stasjoner har ingen uventede momenter. stasjoner har ingen uventede momenter. Elevene lærer seg å arbeide selvstendig. Elevene lærer seg å arbeide selvstendig. Stasjonsarbeidet appellerer til å arbeide stille, og vi får et Stasjonsarbeidet appellerer til å arbeide stille, og vi får et godt læringsmiljø. godt læringsmiljø.

27 EYLP Så langt har vi har ingen resultater å vise til. Hva som skyldes EYLP og hva som skyldes K06 er ikke godt å si. Det vi er sikker på er at elevene får opplæring som er tilpasset den enkelte. elevene får opplæring som er tilpasset den enkelte. elevene lærer å lese tidligere, og vi har mange gode lesere. elevene lærer å lese tidligere, og vi har mange gode lesere. elevene er mer språkbevisste og har mindre feilskriving. elevene er mer språkbevisste og har mindre feilskriving. elever liker denne måten å arbeide på. elever liker denne måten å arbeide på. metoden er godt mottatt hos foresatte. metoden er godt mottatt hos foresatte. Besøkende som kommer for å lære, liker det de ser. Selv er vi ikke i tvil, EYLP er den rette metoden for oss. Med EYLP kan vi komme nærmere målet vi satte oss: Et bedre læringsutbytte for den enkelte elev. Et bedre læringsutbytte for den enkelte elev.


Laste ned ppt "Kunnskapsløftet – Fra ord til handling Prosjekt for skolene i Meldal kommune Hvordan skal vi gjennom fokus på læringsmål og elevvurdering skape et økt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google