Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Én kommune i Land? «Land kommune – muligheter og samhold»

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Én kommune i Land? «Land kommune – muligheter og samhold»"— Utskrift av presentasjonen:

1 Én kommune i Land? «Land kommune – muligheter og samhold»

2 Kommunereformen Høsten 2014 inviterte Stortinget alle norske kommuner til en prosess for å utrede mulighetene for å slå seg sammen med en eller flere nabokommuner. Fylkesmennene bidrar i prosessene og skal på selvstendig grunnlag og med fokus på helheten i regionen og fylket gjøre en vurdering av de samlede kommunestyrevedtakene. Et nasjonalt vedtak om sammenslåing forutsetter at de kommunale vedtakene er likelydende i de aktuelle kommunene. Tidsfristen for endelig vedtak er satt til 1. juli 2016. Lovproposisjon om nye oppgaver til kommunene, legges fram samtidig med proposisjonen om ny kommunestruktur, våren 2017.

3 Prosessen Kommunestyrenes vedtak i februar 2016 Intensjonsavtalen mellom Søndre Land og Nordre Land ble vedtatt som grunnlag for videre prosess. Forhandlingsutvalgene ble gitt fullmakt til å forberede og gjennomføre innbyggerdialog, folkemøter og folkeavstemmingen. Innbyggerdialog med folkemøter i april - mai Folkemøter: 26. april Dokka, 28. april Hov, 11. mai Vestsida, 12. mai Torpa Skolemøter: 3. mai Torpa barne- og ungdomsskole og 10. mai Dokka videregående og Dokka ungdomsskole Folkeavstemning 29. og 30. mai Stemmerettsalder 16 år Kommunestyremøte juni Vedtak om å søke eller ikke søke om sammenslåing

4 Statens definerte mål med kommunereformen Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver

5 Disse spørsmålene bør kommunen ha besvart som grunnlag for sine vedtak : 1.Hvordan sikrer kommunen rekruttering av tilstrekkelig arbeidskraft med riktig kompetanse innenfor de ulike tjenesteområdene? 2.Hvordan sikrer kommunen at det er en sammenheng mellom demografisk utvikling og utvikling av tjenestetilbud? 3.Hvordan sikrer kommunen habilitet og troverdighet i egen saksbehandling og god styring av interkommunale samarbeid? 4.Hvordan vil kommunen bidra til en helhetlig og samordnet arealforvaltning og samfunnsutvikling i egen region? 5.Har kommunen en økonomisk situasjon som gjør det mulig å opprettholde stabile gode resultater over tid? 6.Hvilke konsekvenser vil eventuelle endringer i inntektssystemet få?

6 Hva er kommunens utfordringer? 1.Aldrende befolkning 2.Lav sysselsetting (mange unge uføre) 3.Lavt utdannet befolkning 4.Tjenestekvalitet 5.Rekruttering 6.Interkommunalt samarbeid 7.Samordnet arealforvaltning og samfunnsutvikling regionalt 8.Økonomi

7 Aldrende befolkning 20102030 Nordre Land30,347,8 Søndre Land27,847,6 Oppland26,539,3 I 2030 har ca. 100 kommuner en andel pensjonister (+67 år) som er over 50 pst av befolkningen i yrkesaktiv alder

8 Aldrende befolkning Nordre Land Søndre Land

9 Antall personer i arbeidsfør alder i forhold til de på 80 år eller eldre 20152040 2020 Befolkningens alder

10 Sysselsettingsgrad

11 Mange unge uføre KommuneAntall uføre 18–49 årAndel uføre 18–49 år Gjerstad828,18 % Nordre Land2138,24 % Marnardal788,27 % Søndre Land1868,31 % Lavangen308,36 % Tranøy428,42 % Våler1188,46 % Kvinesdal2178,88 % Åmli608,92 % Iveland529,49 % Landet 3,55 % Oppland 4,77 %

12 Andel med høyere utdanning

13 «Kommunebarometeret» Kommunal Rapports kommunerangering (1)

14 «Kommunebarometeret» Kommunal Rapports kommunerangering (2) SLK 2015NLK 2015SLK 2016NLK 2016 Grunnskole 157387259370 Eldreomsorg363242405197 Barnevern 133190298383 Barnehage267215389148 Helse 319369234217 Sosial1445547 Kultur 4156833867 Økonomi547336128 Kostnadsnivå368190338202 Miljø og ressurser12621080 Saksbehandling276307 Vann, avløp og renovasjon5317162

15 Rekruttere rett kompetanse Hvor lett er det å få gode søkere til stillinger som: Sykepleier Lege Psykolog Lærer Ingeniør Leder Greier kommunen å beholde de gode medarbeiderne?

16 Interkommunalt samarbeid Norske kommuner er i dag avhengige av nabokommuner for å løse lovpålagte oppgaver. Omfanget av interkommunalt samarbeid er stort, og har vært økende de seneste tiårene. Det samarbeides i stadig større grad om både forvaltning og kjerneoppgaver. Det samarbeides innen: Nettverk, prosjekt-/planarbeid, kjøp av tjenester, interkommunale selskap, aksjeselskap og samarbeid i henhold til Kommunelovens § 27 (samarbeid med eget styre) og § 28-1 b (administrativt vertskommunesamarbeid).

17 Samordnet arealforvaltning og samfunnsutvikling i Gjøvikregionen

18 Økonomi Inntektssystemet kan endres Inntektene til kommunene kan bli mindre Eiendomsskatt i Nordre Land – ikke i Søndre Land Noe høyere kommunale avgifter i Søndre Land: Lånegjeld: Søndre Land kr. 232 mill Nordre Land kr. 352 mill Arbeidsgiveravgift Reformstøtte Søndre Land:Nordre Land: Vann5 8673 740 Avløp6 6926 000 Renovasjon2 1031 850 Feiing301620 Avgifter totalt:14 96312 210 Eiendomsskatt:gj.nitt2 718 Sum:14 96314 928

19 Intensjonsavtalen: -Visjon og mål -Prinsipper for etablering og drift -Tjenestetilbud -Samfunnsutvikling -Arbeidsgiver -Lokaldemokrati

20 Mål for Land kommune positiv befolkningsutvikling med balansert sammensetning et mangfoldig arbeidsmarked godt barnehage, skole, helse- og velferdstilbud landsbypreg og urbane kvaliteter i Dokka og Hov godt kollektivtilbud mellom Dokka, Hov, Gjøvik og Raufoss Land kommune – muligheter og samhold

21 Prioriterte tiltak tiltak for å være en attraktiv bo- og aktivitetskommune for folk i alle livets faser. aktiv næringsutvikling med særlig vekt på bruk av de lokale ressursene; skog, Synnfjell og Randsfjorden. å ta i bruk det beste fra begge kommuner slik at Land kommune er en rasjonell og effektiv organisasjon.

22 Lokalisering Ingen skoler, eldresentra, barnehager eller lignende skal legges ned eller sentraliseres som følge av at vi oppretter en større felles kommune. Strukturendringer vil skje, men uavhengig av kommunens størrelse. Kommunesenteret skal være Dokka. Eksisterende kommunal bygningsmasse benyttes på en hensiktsmessig måte. Øvrige lokaliseringsspørsmål avklares etter endelig kommunestyrenes vedtak om sammenslåing. Det skal være en balansert fordeling av arbeidsplasser mellom kommuner.

23 Skole og barnehage Alle garanteres barnehageplass. Elevenes skoleresultater skal minst ligge på landsgjennomsnittet og det skal være et godt skolemiljø med nulltoleranse for mobbing. Flest mulig av de som går ut av ungdomsskolen skal ha fullført videregående skole med bestått i alle fag.

24 Helse og omsorg Land kommune: Foregangskommune innen forebygging, rehabilitering, livsmestring og velferdsteknologi Spesialistfunksjoner samlokaliseres for å sikre sterke fagmiljøer med relevant kompetanse. Allerede vedtatte utbyggingsplaner for sykehjem, omsorgsboliger og bo- og servicesentra skal være førende for den nye kommunen.

25 Kultur Et mangfold av kulturopplevelser i hele kommunen Det lokale kulturlivet med lag og foreninger skal inspireres og støttes

26 Samfunns- og næringsutvikling Økt bolyst, verdiskaping og vekst Bygdelivet, landsbypreget og urbane kvaliteter Kommunens store arealressurser skal nyttiggjøres Næringsutvikling skal ha høy prioritet –Næringsplan sammen med lokalt næringsliv Dokka videregående skole

27 Miljø, energi og klima en arealbruk med gode løsninger for energisparing og reduserte utslipp av klimagasser energieffektive bygg og alternative energiløsninger

28 Frivillighet Frivillighet er en grunnpilar i kommunen og lokalt engasjement og frivillig arbeid stimuleres.

29 Kommunens rolle som arbeidsgiver Det skal ikke sies opp ansatte med bakgrunn i etablering av ny kommune. Alle er garantert jobb det første året. En kommunesammenslåing vil utløse overtallighet som kan tilsi behov for endringer i ansattes arbeidsoppgaver og en reell nedbemanning.

30 Veien videre: Folkeavstemning 29. og 30. mai Kommunestyremøtene i juni Vedtak om kommunene skal søke om sammenslåing eller ikke. Fellesnemdperioden – 3,5 år Fra juni 2016 til 31.12.2019. Fellesnemda består av 8 fra Nordre Land og 7 fra Søndre Land. Nemda skal: komme med forslag til politisk organisering, ansette prosjektleder (rådmann), avklare prinsipielle forhold vedrørende etablering av ny kommune, forberede budsjett for 2020 og økonomiplan 2020-2023, søke å oppnå konsensus i alle avgjørelser. Kommunene har i perioden fram til 31.12.19 ansvar for sin ordinære drift, men spørsmål som kan ha betydning for den nye kommunen skal først drøftes i fellesnemnda.

31 Landkommune.no Kommunikasjon Politikere og kommunale ledere må snakke mest mulig om reformen Politikere må være de som først og fremst er aktive på FB Ansatte må også gjerne bidra på FB


Laste ned ppt "Én kommune i Land? «Land kommune – muligheter og samhold»"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google