Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnevernledelse og omdømme OSLO DEN 26.MAI 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnevernledelse og omdømme OSLO DEN 26.MAI 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnevernledelse og omdømme OSLO DEN 26.MAI 2016

2 Hva har jeg en plan om å gjøre den neste timen  Hvem er jeg – og hvorfor er jeg her  Hva er omdømme til barnevernet og hvorfor er håndteringen av omdømme utfordrende?  Hvem er vi og hva står vi for – organisasjonsidentiteten  Engasjement i barnevernets misjon  Forståelse av barnevernets utfordringer – Sentrale utredninger og 200 fortellinger  Legitimiteten  Så hvordan bygger vi institusjonen barnevernet videre

3 Omdømmehåndtering Ideen bak omdømmehåndtering er at en organisasjon alltid skal være seg bevisst sine omgivelsers oppfatninger omkring egen virksomhet og aktivt søke å påvirke disse oppfatningene. (Fombrun 1996)

4 Omdømmeoppskriften (Brønn og Ihlen 2008) Finne ut hvem man er, etablere en organisasjonsidentitet Formidle til omgivelsene hvem man ønsker å være Klarlegge image Måle omdømme

5 Overblikket Organisasjons identitet Image Omdømme

6 Organisasjonsidentitet De essensielle sidene ved organisasjonen De unike sidene ved organisasjonen som på en fordelaktig måte skiller den fra andre De stabile sidene ved organisasjonen. (Albert & Whetten, 1985)

7 Så Hvem er vi – og hvem vil vi være? Og Hva gjør vi og hva vil vi gjøre?

8 Misjon og ambisjon  Barnevernets mandat handler primært om å ivareta vanskeligstilte barn og unges hjelpe- og omsorgsbehov, hindre at de rammes av uverdige og uholdbare oppvekstforhold, og å bidra til at de opplever mestring  Når barnets beste anvendes kun som en rettslig standard kan ambisjonen begrenses til at barnet skal beskyttes.  Når barnets beste anvendes som en utenomrettslig standard inngår normalt all den kjærlighet, omsorg og omtanke som et barn trenger (NOU 2008: 9)  Så hva er barnevernet da ?

9 Men Så skal misjonen realiseres..

10 RKBU, NTNU, 2016, STEIN JONNY VALSTAD OG TORILL MOE 10 Noen av de største utfordringene…. For mindre kommuner, er det en stor utfordring å sikre at barneverntjenestene er store nok i antall ansatte at de: a) klarer å unngå inhabilitet, b) bygge opp spisskompetanse, c) ha bredde i tiltak som de kan tilby brukerne Mangel på kapasitet til å løse lovpålagte oppgaver fordi: ◦a) andel bekymringsmelding øker tydelig mer i barneverntjenesten enn i andre tjenester, ◦b) tidsfristene er korte på undersøkelser (3 måneder) og utføres av en eller maksimalt to ansatte, mot team i en del andre tjenester, ◦c) de tøffe arbeidskravene når det gjelder krav til tempo, presisjon og kompleksitet - sammen med lav avlønning, leder til stor turn-over. Mange barneverntjenester sliter med å holde budsjettet. Det skaper frustrasjon og irritasjon hos andre (politikere, kommuneadministrasjon, ledere av andre hjelpetjenester som opplever å måtte betale prisen for overskridelsene.

11 I tillegg til de strukturelle utfordringene Hjelper egentlig det vi gjør? Usikkerhet. Selv om vi vet mer om hvilke tiltak som gir god effekt, er usikkerhet knyttet til hva som på sikt bidrar til at barnet får en bedre hverdag og hjelp til å mestre livet best mulig Det er så mye som må ordnes med samtidig! Kompleksitet fordi arbeidet gjelder barn og familier med store sammensatte vansker, som ofte er i dyp krise Det er følelsesmessig vanskelig å håndtere presset Belastning ved at det er smertefullt å jobbe tett med barn og familier som har det vondt, og arbeidet kan innebære stort press, trusler og vold

12 I en slik situasjon Er det behov for kompetent ledelse For å sikre at barnevernstjenesten gjør arbeidet med god kvalitet og samtidig fremstår som en moralsk troverdig institusjon

13 Barnevernledelse Det er et lederansvar å sikre god internkontroll, som blant annet innebærer å stille krav til og å følge opp saksbehandlernes praksis. Styrket kompetanse om internkontroll og ledelse vil kunne bidra til nødvendige forbedringer i barneverntjenestenes arbeid (Riksrevisjonen 2012: 73). At det er nødvendig å styrke lederkompetansen i barnevernet, blir også påpekt av Fylkesmannen (Prop. 106 L [2012–2013]), Helsetilsynet (2012), Barnevernpanelets rapport (2011) og i varsling fra Norsk barnevernlederorganisasjon til Barne- og likestillingsdepartementet (Riksrevisjonen 2012).

14 En moralsk troverdig institusjon (Grimen 2009) Bygger på fire kjerne verdier: ◦Sannferdighet ◦Å holde løfter ◦Rettferdighet ◦Solidaritet

15 Erkjennelse etter 200 «samtaler» Ledere i barnevernet er i stor grad barnevernsarbeidere som blir ledere for sine kollegaer Krevende å gå fra å være fagperson til å være leder, ofte med liten lederstøtte I mangel av et lederspråk leder en med et barnevernspråk Mange innehar begge rollene og møter utfordringen med å veksle mellom disse Barnevernyrket er oftere valgt ut fra ønske om å gi utsatte barn et bedre liv enn det å være en god leder Lederrollen har et stort og spesielt ansvar med rett til å gripe inn i menneskers private sfære Det spesielle ansvaret gir juridiske og eksistensielle føringer for beslutninger som leder må håndtere - og leve med

16 Og Opplevelsen av Å være Å oppleve seg som Å bli beskyldt for Å ha et ansvar for kvaliteten på arbeidet som gjøres i andre barneverntjenester

17 Så Noen ganger kan en få lyst til å sitere Mumimammans mor: Hvem skal trøste Knøttet

18

19 Det nasjonale studiet i barnevernledelse skal  Gjøre ledere i barnevernet til autoriteter på barnevernets samfunnsoppdrag og gi en økt forståelse av egen lederrolle  Gi kunnskap om ulike perspektiv på ledelse, fagutviklingsstrategi, tjenesteovergripende arbeid og team- og nettverksledelse med tanke på å oppnå robuste ledelses- og organisasjonsstrukturer i barnevernet

20 og  Gjøre ledere i barnevernet bedre rustet til å ta krevende beslutninger, utøve god personalledelse og ressursstyring, samt lede tverrfaglige samhandlingsprosesser og samarbeid med barn, unge og familier  Øke kompetanse i å forstå og håndtere utfordringer i fag- og personalledelse, drift og utvikling av barnevernfeltet  Utvikle kompetanse i å reflektere og handle med utgangpunkt i god forståelse for medvirkningsprosesser og hva det innebærer å ivareta barnets beste interesser og rettsprinsippet.

21 Bygge autoriteten Det politiske arbeidet Styrke barnevernprofesjonsperspektivet Hvordan bruker og hvordan styrker barnevernet sin definisjonsmakt

22 Politisk lederskap (Tucker 1995) Formuleringen av et problem som krever politisk handling Forslag om en politisk strategi for å løse problemet Mobilisering av støtte for gjennomføring av strategien

23 Profesjoner trengs Hvor situasjonene er grunnleggende og uavvendelig tvetydige

24 Profesjoner er nødvendige Der gode målsettinger er i konflikt, der det er flytende og uklart hva som er den beste løsningen på et problem

25 Portvaktfunksjon En type skjønnsutøvelse er den som foregår når medlemmer av ulike profesjoner opptrer som portvakter i velferdsstaten tar beslutninger om hvem som er berettiget til hva av rettigheter.

26 Alternativet til målstyrt.. Legitimitet ◦Legitimitet er en generalisert antakelse om at spesielle handlinger er ønskelige og akseptable innenfor et sosialt konstruert system av normer, verdier tro og definisjoner (Suchman, 1995) ◦En ide er legitim når den passer godt til den institusjonelle orden og godt fordelte antakelser i det institusjonelle feltet

27 Legitimitet som ressurs Organisasjoner forsøker, ofte i konkurranse å legitimitet fra omgivelsene for så å bruke dette i arbeidet med å skape resultater Legitimitet – på samme måte som penger – er en ressurs virksomheter trenger for å operere Enkelte handlinger øker legitimiteten og andre reduserer den Being legitimate ”enables organizations to attract resources necessary for survival” (Hearit, 1995:2)

28 Sosio-politisk legitimitet Støtte fra myndigheter eller andre mektige organisasjoner Om organisasjonen følger regler og lover som er etablert i samfunnet Brudd fører til tap av legitimitet

29 Pragmatisk legitimitet Basert på nytteperspektiv eller interesser Effektiv produsent av belønninger Utfører en nyttig funksjon i samfunnet

30 Normativ legitimitet Når handlingene som utføres ligger innenfor aksepterte normer ◦knyttes til resultat ◦knyttes til arbeidsform eller handlinger ◦bestemte strukturer som er etablert i organisasjonen ◦toppleders karisma

31 Kognitiv legitimitet Nye ideer er ikke fødte med kognitiv legitimitet, de oppnår den Når nyvinninger virker fornuftig – make sense – for folk gis den kognitiv legitimitet og blir spredt Vi tar ting for gitt, også at organisasjonens handlinger og resultat er legitime Innrammingen og fremstillingen av organisasjonen som ønskelig, riktig og hensiktsmessig innenfor et bredt delt system av normer og verdier

32 Fra Mange norske barneverntjenester Til Ett norsk barnevern

33 Ledelsesprosess En lederprosess består av mennesker som blir enige om hvor de vil – sammen, og hvordan de kommer dit Formulering av felles mål og bestemmelse av de aktiviteter som er nødvendige for å sikre måloppfyllelse krever samspill. En forutsetning for at en ledelsesprosess skal kunne etableres og fungere, er at en kan snakke sammen på en måte som sikrer felles målforståelse og enighet om hvilke midler som skal anvendes Denne formen for samtale krever en språkskapingsprosess Ledelse læres gjennom et samspill mellom ledelsesteori og ledelsespraksis

34

35 Så derfor Vil omdømme sikres ved at Institusjonen Barnevernet bygges av oss alle i fellesskap!


Laste ned ppt "Barnevernledelse og omdømme OSLO DEN 26.MAI 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google