Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling Styremøte HMR 11.06.2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling Styremøte HMR 11.06.2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling Styremøte HMR 11.06.2014 Per.Olav.Skjesol@hemit.no

2 TrygghetRespektKvalitet

3 Historisk 3

4 Utfordringer og trender 4 SSB – 120 000 Helsefagarbeider i sektoren i dag – 57 000 i underskudd i 2035 Kunnskapsmengden dobles hvert annet år Pasientens forventninger og behov for medvirkning øker Teknologiutvikling

5

6 Bakgrunn IKT handlingsplan - Programmer og tiltak 6 Pasientbehandling og Samhandling Klinisk støtte Ressurs og kompetanse (Virksomhetsstyring) Teknologi og infrastruktur Nytt EPJ/PAS Pasientforløpsarbeid Kompetanseløft kliniske system Samhandlingstiltak (meldingsløftet) Klinisk arbeidsflate Strukturert pasientjournal som basis for datagrunnlag for forskning IKT-støtte forskning Kompetanse-oversikt Integrere aktivitets- planlegging og ressursstyring Virksomhets- og risikostyring Kvalitetsprosessystem Ny LAB-løsning Medikament- forsyning Lagring og presentasjon medisinske bilder Infrastrukturløft Identitets- og tilgangsstyring Teknologiplan HMN Samordne prioritering av MTU og IKT Logistikk og økonomi Nytt logistikk og økonomisystem Virksomhetsarkitektur

7 Styring 7 Lokale mottaksprosjekter Styringsgruppe eHelse Programkontor Regionale Programstyrer Pasientbehandlin g og samhandling Klinisk støtte Ressurs og kompetanse (Virksomhetsstyring) Teknologi og infrastruktur Logistikk og økonomi Programleder Prosjektleder Adm dir HF Adm dir. RHF Styret RHF Styret HF Lokal styringsgruppe

8 Produkt fra forprosjekt Hva skal vi få til - Visjon og mål Hvordan skal vi komme dit - Planer 8

9 9

10 Skisse til faseplan for Pasientbehandling og Samhandling inkl nytt PAS/EPJ 10

11 Primærlege Samarbeid og prosesser på tvers PrimærlegeSpesialitet ISpesialitet IIKommune Standardiserte forløp Pasientforløp B Pasientforløp C D D

12 12 Innbyggersentrisk prosessmodell Midt Norge

13 Et felles prosjekt for primærleger, kommuner, helseforetak for felles IKT-løsning vil utgjøre en konkret forskjell for innbyggere og helsepersonell: Innbyggerne involveres, innbyggernes egne ressurser tas i bruk, innbygger får tilgang til journalen og overvåker egen helse Nivåene deler informasjon og planer for utredning og behandling, dermed kan pasienten oppleve at helsevesenet henger sammen og at alle aktører i helsevesenet ser helheten rundt pasienten Formidling av kunnskap skjer gjennom beslutningsstøtte og standardiserte pasientforløp(en ny måte å formidle kunnskap til helsepersonell i alle ledd) Beslutningsstøtte skjer ut fra forhåndsplanlagte pasientforløp og gir forutsigbarhet og kvalitet for pasienter og helsepersonell Beslutningsstøtte vil effektivisere dokumentasjonsprosesser, dermed helsepersonells bruk av tid Strukturert journal gjør forskning mer effektiv, og medisinske metoder kan raskere forbedres Alle nivåer får teknisk plattform som kan koble til og lagre data fra velferdsteknologi på en omforent måte Nytt sykehus i Møre og Romsdal bygges med ny IKT, ikke gammel – dette har betydning for planlegging og realisering 13

14 Tilnærming 14 Visjon Nivå 1 MålNivå 2 Mål Tiltak/krav Teknologi og atferds endring Innbygger perspektivet Kunnskaps perspektivet Visjonært Mål-bilde

15 Helhetlige pasientforløp trenger helhetlig IKT - støtte Redusert egenmestring Egenmestring Pasientens egenomsorg Primærhelsetjeneste Spesialisthelsetjenester InnbyggerPasientInnbygger

16 Sykehus / Helseforetak Avtale- spesialister Kommune Fastlege- ordning Kommune Helse- stasjoner Sykehjem Hjemme Kommune Sosialtjenester Skole Barnevern

17 Sykehus / Helseforetak Avtale- spesialister Kommune Fastlege- ordning Kommune Helse- stasjoner Sykehjem Hjemme Kommune Sosialtjenester Skole Barnevern

18 Framtidens helsetjeneste Nytt sykehus i HMR Regional utviklingsplan Ny EPJ / PAS Nasjonal helse- og sykehusplan Framtidas helsetjeneste

19 Framtidens helsetjeneste Nytt sykehus i M&R Regional utviklingsplan Ny EPJ/PAS Nasjonal helse- og sykehusplan

20 Vi lærer av andre Prosjekter og løsninger Flere tilsvarende prosjekter gjennomført Internasjonalt Danmark og Finland gjennomfører prosjekter med relativt likt utgangspunkt som oss Flere aktuelle løsninger med ulike filosofier og konsepter – som igjen har sine styrker og svakheter Trender og mål Pasientmedvirkning og involvering Strukturert journal og klinisk beslutningsstøtte Overvåkning og oppfølging av innbyggernes helsetilstand (Forebygging) Gevinster Pasientsikkerhet og behandlingskvalitet Sammenhengende helsetjeneste Effektivitet Viktige læringspunkter Dette er ikke bare et IKT prosjekter, men organisasjonsutvikling Trenger støtte til innføring for å redusere produksjonstap Ha en klar og tydelig visjon før anskaffelse Betydelige gevinster med helhetlige løsninger for hele helsetjenesten Bedre pasientsikkerhet og kvalitet kommer gjennom helhetlig tilnærming Ledelsesforankring Omfattende standardiseringsarbeid

21 Risiko Manglende lederforankring og forståelse Motstand mot endring Manglende kapasitet og kompetanse i prosjektorganisasjonen. Feil valg av IKT – løsning Manglende standardisering av prosesser For mange og ukoordinerte endringsaktiviteter i HMN Manglende evne til å jobbe på tvers av avdelinger, HF og nivå Tilstrekkelig endring av lovverk Nasjonale prosjekter og føringer går i annen retning Manglende styringsmodell som omfatter spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten 21

22 RISIKO 22

23 Et felles prosjekt for primærleger, kommuner, helseforetak for felles IKT-løsning vil utgjøre en konkret forskjell for innbyggere og helsepersonell: Innbyggerne involveres, innbyggernes egne ressurser tas i bruk, innbygger får tilgang til journalen og overvåker egen helse Nivåene deler informasjon og planer for utredning og behandling, dermed kan pasienten oppleve at helsevesenet henger sammen og at alle aktører i helsevesenet ser helheten rundt pasienten Formidling av kunnskap skjer gjennom beslutningsstøtte og standardiserte pasientforløp(en ny måte å formidle kunnskap til helsepersonell i alle ledd) Beslutningsstøtte skjer ut fra forhåndsplanlagte pasientforløp og gir forutsigbarhet og kvalitet for pasienter og helsepersonell Beslutningsstøtte vil effektivisere dokumentasjonsprosesser, dermed helsepersonells bruk av tid Strukturert journal gjør forskning mer effektiv, og medisinske metoder kan raskere forbedres Alle nivåer får teknisk plattform som kan koble til og lagre data fra velferdsteknologi på en omforent måte Nytt sykehus i Møre og Romsdal bygges med ny IKT, ikke gammel – dette har betydning for planlegging og realisering 23

24 TrygghetRespektKvalitet


Laste ned ppt "Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling Styremøte HMR 11.06.2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google