Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsmøte Anskaffing av rehabiliterings tenester Stavanger, 7. november 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsmøte Anskaffing av rehabiliterings tenester Stavanger, 7. november 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsmøte Anskaffing av rehabiliterings tenester Stavanger, 7. november 2013

2 Velkommen Presentasjon av behovsvurdering og krav til tenestene Gjennomføring av anskaffinga Utfordringar sett frå leverandørane si side. Innspel frå deltakerane knytt til dei krava vi sett til tenestene og gjennomføring av oppdraget. Agenda

3 Behovsvurdering og krav til tenestene Kva skal anskaffinga omfatte? 3

4 Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Definisjon 4

5 Samhandlingsreforma legg føringar Hovudtyngda av habilitering og rehabilitering skal skje i kommunane Spesialisthelsetenesta skal bidra med spesialisert kompetanse, råd og rettleiing Unngå ev. nedbygging i spesialisthelsetenesta før kommunane har kapasitet og kompetanse Samarbeid om ansvars- og oppgåvedeling mellom kommunane, helseføretaka og dei private rehabiliteringsinstitusjonane Mål: Koordinerte og samanhengande tenester for pasientane Habilitering og rehabilitering i endring 5

6 I sjukehusa/helseføretaka –Ordinære sengeavdelingar –Spesialiserte rehabiliterings/habiliteringsavdelingar –Poliklinisk/dagtilbod –Ambulant tilbod –Lærings- og meistringstilbod I private rehabiliteringsinstitusjonar med avtale Hovudtyngda i heimkommunen til pasienten Habiliterings- og rehabiliteringstenester 6

7 Helse Vest har avtaler med fem institusjonar: –Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenteret –Krokeide Rehabilitering og Nærland Rehabilitering (LHL Helse) –Rehabilitering Vest (HSR) –Åstveit Helsesenter –Ravneberghaugen Rehabiliteringssenter Nye avtaler skal gjelde frå 01.01. 2015 Gjeldande avtaler løpar ut 31.12. 2014 7

8 Døgntilbod, supplert med dagtilbod Prioriterer breie tilbod; fleire pasientgrupper og stort volum Førre anskaffing bidrog til utvikling i spesialisert retning – blir vidareført i denne anskaffinga Så spesialisert, komplekst og intensivt at det ikkje er hensiktsmessig å gi tilbodet i kommunehelsetenesta Dreiing i vektlegginga av målgrupper Auke i fagkompetanse og bemanning Krav til samhandling med kommunar og helseføretak Etterspør tilbod innanfor ordninga «raskare tilbake» Hovudinnretting på anskaffinga 8

9 Styrke tilbodet til dei med komplekse og samansette problemstillingar og med langvarige eller medfødde funksjonsnedsettingar (funksjonsnivå, livskvalitet og mestringsevne) Styrke tilbodet til dei som har bistandsbehov; behov for assistanse og tilrettelegging (ADL, forflytting, kognitive vanskar) Mindre vekt på dei med enklare rehabiliteringsbehov, utan bistandsbehov Oppretthalde nivået for ferdigbehandla frå sjukehus med bistandsbehov Oppretthalde nivået innanfor «raskare tilbake» Dreiing i målgrupper 9

10 Krav om legekompetanse på spesialistnivå Auka legedekking og relevant legespesialist knytt til tilbodet som skal gis Krav om sjukepleiarar, fysioterapeutar, ergoterapeutar Spesifikk fagkompetanse relevant for tilbodet Bemanning for å styrke tilbodet til pasientar med bistandsbehov Fagkompetanse og bemanning 10

11 Små endringar i vektlegginga Dagtilbod fortrinnsvis ved institusjonar med sentral plassering Dag og døgn 11

12 Samhandling med kommunar og helseføretak om samanhengande og koordinerte tenester for pasienten Følgje opp ny forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator/kontaktperson Innrette tenestene i rehabiliteringsinstitusjonane i samsvar med innhaldet i avtalene mellom kommunar og helseføretak Følgje opp samhandlingsrutinar mm i forhold til Regional vurderingseining for tilvisingar til rehabiliteringsinstitusjonane i Helse Vest Samhandling 12

13 Vurdering av fritt rehabiliteringsval – arbeid i regi av Helsedirektoratet på oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet Styret i Helse Vest har bedt om sak med gjennomgang og oppsummering rehabiliteringsområdet hausten 2013 Anna informasjon 13

14 v/ eierdirektør Ivar Eriksen Gjennomføring av anskaffinga

15 Utgangspunktet etter lov om offentlige anskaffelser (LOA) med tilhørende forskrift (FOA) er at loven gjelder for alle typer offentlige anskaffelser, uavhengig av anskaffelsens art og verdi. Kjøp av helsetjenester skal som hovedregel følge reglene i lov og de alminnelige bestemmelsene i forskriften del I og prosedyrekravene i del II. I forskriften § 2-1 tredje ledd fremkommer det at ved kjøp av helse- og sosialtjenester fra ideelle organisasjoner og kjøp av rehabiliteringstjenester som ytes utenfor sykehus og som omfattes av RHFet ansvar etter spesialisthelsetjenesteloven er ikke oppdragsgiver pliktig til å følge reglene i del II eller III. Lov om offentlige anskaffelser

16 Unntaket innebærer at oppdragsgiver ikke trenger å følge de spesielle prosedyrekravene som følger av del II (eller del III). Vi må likevel følge de grunnleggende kravene som er gitt i loven og forskriften Hva innebærer dette?

17 Vi vil gjennomføre konkurransen i tråd med de grunnleggende prinsipper: om konkurranse så langt som mulig at innkjøper skal følge god forretningsskikk at tilbyderne skal likebehandles at prosessen skal være forutsigbar, gjennomsiktig og mulig å etterprøve Konkurranseform

18 Konkurransegrunnlag blir kunngjort på Doffin. I konkurransegrunnlaget står det om reglene for gjennomføringen, kvalifikasjonskravene og tildelingskriteriene Kravspesifikasjon, kommer i eget vedlegg til konkurransegrunnlaget og inneholder de krav vi setter til tjenestene, herunder kvalitet Utkast til avtale legges også ved konkurransegrunnlaget Utlysing på Doffin

19 Avtalen som inngås reguleres av konkurransegrunnlaget med vedlegg (herunder kravspesifikasjon og avtaleutkast) og tilbyders tilbud. Krav til tjenestene fremgår både av konkurransegrunnlag, kravspesifikasjon og avtaleutkastet. For å få en fullstendig oversikt over de krav som stilles til tilbyder må alle dokumentene gjennomgås grundig. Oppdraget/avtalen

20 Kunngjøring er planlagt å skje medio januar 2014 Runde med spørsmål og svar Tilbudsfrist begynnelsen av mars Evaluering og dialogmøter mars / april Meddelelse starten av juni 2014 Videre prosess

21 Rammeavtale Avtalelengden Geografisk spredning av tilbudet i regionen Kvalifikasjonskrav Kvalitetskrav Tildelingskriterium Rapporteringskrav Oppfølging Utvalgte emner

22 Krav til organisatorisk og juridisk stilling Krav til økonomiske og finansielle stilling Tekniske og faglige kvalifikasjoner, herunder et internkontrollsystem Kvalifikasjonskravene

23 Kvalifikasjonskravene skal dokumenteres Tilbydere som oppfyller samtlige krav vil være kvalifisert til å delta i konkurransen. Manglende dokumentasjon vil kunne føre til at tilbudet blir avvist. Dokumentasjon

24 Leverandøren skal, for egen kostnad, etterleve de til enhver tid gjeldende krav om rapportering til offentlige registre og de krav om rapportering som oppdragsgiver krever. Rapporteringen skal gjøres til den tid og på det format som er fastsatt. Manglende rapportering kan få konsekvenser for leverandør Rapporteringskrav

25 Dialog med leverandør underveis. Systematisk oppfølging to ganger pr år Bruke NPR rapporteringen og annen dokumentasjon i oppfølgingen Be om innsyn i kvalitetssystem og internkontrollsystem Oppfølging


Laste ned ppt "Informasjonsmøte Anskaffing av rehabiliterings tenester Stavanger, 7. november 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google