Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra omsorg til behandling Til det bedre for -pasient -kommune -helseforetak Mestring og opplæring Aktiv i eget liv. Kompetansebygging Helse- og familiesenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra omsorg til behandling Til det bedre for -pasient -kommune -helseforetak Mestring og opplæring Aktiv i eget liv. Kompetansebygging Helse- og familiesenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra omsorg til behandling Til det bedre for -pasient -kommune -helseforetak Mestring og opplæring Aktiv i eget liv. Kompetansebygging Helse- og familiesenter Helse- og forebyggende tjenester til barn, unge og voksne Alta 2. juni 2016 Enhetsleder/Kommuneoverlege Frode Risdal – Harstad kommune

2 Kompetanse Kvalitet Respekt Kontinuitet Folk er villige til å dra langt for …..

3 Helse- og omsorgsenheter i HK ( 7 av 42 ) 3 Koordinerende enhet Omsorg sør Omsorg sør Omsorg sentrum Omsorg sentrum Omsorg nord Omsorg nord Omsorg øysamf. Omsorg øysamf. Helsehuset Psykiatri Ola og Kari UNN

4 Dagens «Helsehus» Organisering av enheten Helsehuset 2016 4 Avdeling Forebyggende tjenester for barn –Helsestasjon inkl. jordmor –Skolehelsetjeneste –Helsestasjon for ungdom/studenter –Asyl- og flyktningehelsetjeneste Avdeling Forebyggende tjenester for barn –Helsestasjon inkl. jordmor –Skolehelsetjeneste –Helsestasjon for ungdom/studenter –Asyl- og flyktningehelsetjeneste Avdeling Forebyggende tjenester for eldre –Kafe- og aktivitetssentrene –Helsestasjon for eldre –Husmor/-far Avdeling Forebyggende tjenester for eldre –Kafe- og aktivitetssentrene –Helsestasjon for eldre –Husmor/-far Avdeling Folkehelse –Miljørettet helsevern –Folkehelsekoordinator –Frisklivssentralen –Trygge lokalsamfunn Avdeling Folkehelse –Miljørettet helsevern –Folkehelsekoordinator –Frisklivssentralen –Trygge lokalsamfunn Avdeling ReHabilitering –Fysioterapi, privat og kommunal –Ergoterapi –Hverdagsrehabilitering –Hjelpemiddeltjenesten Avdeling ReHabilitering –Fysioterapi, privat og kommunal –Ergoterapi –Hverdagsrehabilitering –Hjelpemiddeltjenesten Korttids- og rehabiliteringsavdelingen inkl. KAD –Utredning og behandling 9 plasser –Rehabiliteringsavdeling 9 plasser –KAD 5 plasser (interkommunalt) Korttids- og rehabiliteringsavdelingen inkl. KAD –Utredning og behandling 9 plasser –Rehabiliteringsavdeling 9 plasser –KAD 5 plasser (interkommunalt) Legetjenesten –Lokal/ interkommunal legevakt –Fastlegeordningen Legetjenesten –Lokal/ interkommunal legevakt –Fastlegeordningen Samfunnsmedisin/viter Sosialmedisin og jurist Vaksinasjon og smittevern Administrasjon Samfunnsmedisin/viter Sosialmedisin og jurist Vaksinasjon og smittevern Administrasjon Heggen helsesenter –Kommunalt legesenter (4) –Kommunepsykologene (5) –Asyl- og studenthelsetjeneste –Overgrepsmottak –Lege i ambulanse Heggen helsesenter –Kommunalt legesenter (4) –Kommunepsykologene (5) –Asyl- og studenthelsetjeneste –Overgrepsmottak –Lege i ambulanse Havnegata Heggen

5 5 GRUPPE DIAGNOSE SAMHANDLING RAMMEBETINGELSER Helse &OmsorgHelse &Omsorg Barn / unge Migrasjon (asyl/flykt.) Eldre - kompleks/økning Multifunksjonshemmede Sosiale ulikheter Akutt/ Ø. hjelp Psyk. helse 0-20 Ulykker/ skader Hjerte/ Kar Diabetes Over-/ undervekt HELSEHUS Kreft/ Lindrende Lungesykdommer Psyk. helse 20+ Demens Rus SLOTTET STANGNES Internt Eksternt Pasientforløp Pårørende IP ReHab E-helse E-meld. utveksling Økonomi Kompetent arbeidskraft Demografi (0-5, 6-15, 16-20…78+) Sør – Sentrum – Nord – Øysamfunn - Stangnes Forebyggende Fastlegeordningen Hjemmetjenesten SAMHANDLINGSARENA Nye helsehuset - FAGTEAM KOORDINERENDE ENHET PSHT Kompetanse Kvalitet Kontinuitet Opprinnelig hjem Ansvar for egen helse Familieomsorg Frivillig innsats Private/ ideelle løsninger Velferdsteknologi Likemannsarbeid Omsorgsbolig Spesialbolig Bolig med heldøgns omsorg Sykehjem Respekt og verdighet

6 Hovedgrep i Harstad Helsehus – tverrfaglig struktur. Kommunens spisskompetanse innen forebygging, diagnose/behandling og rehabilitering. Opplæringsansvarlig på kommunenivå Koordinerende enhet – bred kompetanse, oversikt over behov og tilbud. Omsorgsboliger/spesialtilpassede boliger Godt utbygde hjemmetjenester –Kvalitetsutvikling i hjemmetjenesten Kommunalt helsesenter Fastlegene har ikke lange pasientlister (≈ 870) Likemannsarbeid Pasientsentrerte helsetjenesteteam –Mikroteam (pasient/ pårørende, hjemmetjeneste, fastlege og spesialisthelsetjeneste) 6

7 Klinisk avdeling 3 sengeposter - tilbud til alle kommunene Kostnader pr. plass 7 3,5 KAD Ramme pr. plass 780 000 3,5 KAD Ramme pr. plass 780 000 9 Rehabilitering Ramme pr. plass 780 000 9 Intermediær Ramme pr. plass 780 000 Tillegg for helsehus 217 000 Tillegg for helsehus 217 000 Tillegg for helsehus 217 000 Tillegg for helsehus 217 000 Tillegg for KAD 959 000 Tillegg for KAD 959 000 1,5 KAD Kvæfjord Lødingen Tjeldsund Skånland Kvæfjord Lødingen Tjeldsund Skånland Kvæfjord Lødingen Tjeldsund Skånland 3 leger, 2 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, spesialsykepleiere, leger i vakt KAD 4.764 per døgn

8 Koordinerende enhet - d øra inn Kommunens «Flygeledere» –Tverrfaglige team –3300 saker –Hjemmebesøk til «alle» –På sykehuset hver dag –Oversikt over tilbud –Oversikt over behov –Kan avtaleverk –Kan aktuelt lovverk 4 Spesial sykepleiere, 1 ergoterapeut, 1 jurist, 2 vernepleiere, 1 lege 8

9 Omsorgsboliger/spesialtilpassede boliger 325 – Boliger – 54 boliger med heldøgns omsorg og bemanning – 168 omsorgsboliger – 18 boliger til yngre funksjonshemmede med store bistandsbehov – 43 boliger til utviklingshemmede – 36 boliger til psykiatri/rus – 6 bokollektiv/psykiatri Harstad kommune bygget i en periode flere omsorgsboliger enn hele Troms til sammen (inklusive Tromsø) 204 sykehjem plasser, bare Narvik har færre plasser per 80 år+

10 Godt utbygde hjemmetjenester Men ….. – delt i 4 distrikter (enheter) – Kompetanse og kvalitetsutvikling er utfordrende (turnus) – Oppfyller ikke pasientenes krav om fast person til fast tid Tiltak….. – Tid til læring innarbeides i turnus – Prosedyrer læres, forbedres eller forkastes – Obligatorisk opplæringspakke – SAFE – Distrikts sykepleiere

11 Kommunalt helsesenter Kommunens «poteter» 2 legespesialister 2 ALIS 1 Turnuslege – Fastleger - hjemmebesøk (50 %) – Helseberedskap (nødnett, ambulanse og krise) – Migrasjonshelse – Allmennleger i spesialiseringsløp – Utdannings arena for turnusleger – Medisinstudenter 3 Psykologer – barn og unge – Tverrfaglige team skole og barnehager – Individuelle samtaler 2 Psykologer – voksen og rus – Tverrfaglige team (ACT lignende) – Individuelle samtaler

12 12 428 Helsehuset – klinisk avdeling 339 hjem / 21 Sykehus 19 Døde 36 Sykehjem Rehabilitering 14.6 d Utredning 15.9 d KAD 8.1 d 246 Hjem 182 Sykehus Lege Potensialet i nytt helsehus Rehabilitering 250 Utredning 321 KAD 225 Totalt 796 Hjemme tjenesten omsorgsbolig Fra Omsorg til behandling og rehabilitering Bra for Ola og Kari Bra for Rådmannen Innsparing drift 56 mill. kr Betaling til UNN 0.8 mill. kr (Tromsø 50 mill.) KE

13 13 Sykehuset diagnostiserer og starter behandling - kommunen tar imot, behandler og rehabiliterer. HT 06.10.14: «Fra å være blant landsdelens dyreste sykehus er Harstad nå blant de billigste og mest effektive.» Bra for helseforetaket

14

15

16

17

18 18 Sykehusene skal være best på diagnostikk og oppstart av behandling. (UNN Harstad med. avdeling 3.1 døgn) Kommunehelsetjenesten må komplettere sykehusene i rehabilitering og behandling av skrøpelige eldre og kronikere. Kommunene må flytte ressurser fra omsorg til forebygging/ behandling og rehabilitering. UNN Harstad og HK har en tradisjon for tverrfaglighet og kompetanseoppbygging, som må videreutvikles og benyttes som en læringsarena for fremtidige helsearbeidere. NAV/HUB kommuner? UNN og UiT bør kunne forholde seg til noen få samarbeidskommuner. Helsetjenesten må ha fokus på gode pasientforløp, forbedring og læring. Studentene må få det inn med morsmelka! Oppsummering

19 19 364 fall i 2012 – 76 medførte skader 82% av alle fall med skader i pasientens rom/bad 6 mm belegg utprøvd i Helsehuset 8.3 mm støtabsorberende belegg i alle pasientrom 72 plasser, tatt i bruk høsten 2014 «Mjuka golv mot skador vid fall» Karlstads Universitet i Sverige Etter ett år – ingen bruddskader! Bergsodden sykehjem Eksempel fra praksisfeltet

20 20

21 Helsehuset – bra for Ola og Kari Korttids- og rehabiliteringsavdelingen inkl. KAD Aktivitet 2014(13) Innskrevet/ utskrevet Inn fraUt til Hjemmet 222 (127) 305 (240) Sykehus 144 (167) 23 (13) Forlenget opphold 188 (134) Sykehjem (LTP) 29 (19) Død 11 (7) Sum 366 (294)* 368 (279)* Ulikhet skyldes inneliggende/ikke utskrevet fra ett år til neste 246 182 170 428 339 21 170 36 415 2015 19 1 klage over ikke tildelt langtidsplass i sykehjem i 2014


Laste ned ppt "Fra omsorg til behandling Til det bedre for -pasient -kommune -helseforetak Mestring og opplæring Aktiv i eget liv. Kompetansebygging Helse- og familiesenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google