Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å bygge kompetanse portefølje Veien til toppstilling Professor dr.art. Rikke Gürgens Gjærum, HIH, HIOA. Kjønn & skjønn ved UIT, 11.11.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å bygge kompetanse portefølje Veien til toppstilling Professor dr.art. Rikke Gürgens Gjærum, HIH, HIOA. Kjønn & skjønn ved UIT, 11.11.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Å bygge kompetanse portefølje Veien til toppstilling Professor dr.art. Rikke Gürgens Gjærum, HIH, HIOA. Kjønn & skjønn ved UIT, 11.11.2015.

2 Om profileringsdokument og kompetanseportefølje

3 Profileringsdokumentets språkføring er viktig Begreper I forskning arbeider vi med å generere data, skape kunnskap og være således aktivt handlende subjekter. Kunnskap er ikke et objekt man kan plukke Dermed er du alltid underveis og peker fremover i en faglig retning som du er nysgjerrig på Hva er da kunnskap? Objektsbegrep: – Kunnskap – Knowledge Handlende begrep: – Erkennis – Savoir på norsk ville betyr «å kunnskape»

4 Å ha tro på egen kompetanseportefølje Hvordan forteller du om deg selv? Hvilken kompetanse trenger fremtiden? (argumentere for jobb) Hva er dine beveggrunner? (hvor finner du din nyskjerrighet) Karriereløp eller selve livet? Gode råd til en ung søkende sjel (Ingrid Valvik) Utdanningsvalg Å la seg lede av nyskjerrigheten Å kjenne pliktene kalle Å ville bidra i samfunnsutviklingen Å gledes over andres fremgang Å ta kravene på alvor

5 Hvor kommer du fra og hvor finner du din inspirasjon? http://www.nrk.no/skole/kl ippdetalj?topic=nrk:klipp/2 59739

6 FAGLIGE SØYLER SØYLE 1SØYLE 2SØYLE 3 Hva består din kompetanseportefølje av? Analysere egen kompetanse Hvordan ønsker du å bygge videre kompetanse til toppstillingsnivå?

7 Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Kunstfag: – Utøvende og skapende musikk, Teater, Opera, Ballett, Kunst, kunsthåndverk og design,Litteratur, Skriveverksted, Arkitektur & Film og fjernsyn. Fag i lærerutdanningene: – Dans, Drama/teater, Musikk, Formgiving, Kunst og håndverk. Forskriften omfatter stillinger basert både på vitenskapelige og kunstneriske kvalifikasjoner. Endret ved forskrift 17 aug 2015 nr. 963 (i kraft 15 sep 2015).

8 § 1-2.Kriterier for ansettelse i stilling som professor (1) Vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder eller (2) Omfattende kunstnerisk virksomhet på høyeste nivå etter internasjonal standard og relevant bredde og fordypning i faget eller disiplinen på høyeste nivå og (3) Dokumentert relevant praktisk- pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

9 § 1-3.Kriterier for ansettelse i stilling som dosent Del 1: a) Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høyt nivå rettet mot yrkesfeltet b) Dokumentert omfattende pedagogisk utviklingsarbeid og annen pedagogisk virksomhet av høy kvalitet c) I tillegg høye kvalifikasjoner innenfor ett eller flere av følgende områder: - Ledelse av forsknings- og utviklingsprosjekt - Tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging - Omfattende samarbeid med nærings- og samfunnsliv for utvikling av studietilbud og forsknings- og utviklingsvirksomhet - Omfattende samarbeid med kulturlivet for utvikling av studietilbud og forsknings- og utviklingsvirksomhet - Yrkeserfaring av særskilt karakter og relevans fra nærings- og samfunnsliv - Yrkeserfaring av særskilt karakter og relevans fra kulturlivet - Oppbygging av vitenskapelige samlinger Del 2: Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

10 Komiteer bruker også skjønn «Å bruke skjønn, handler om å komme frem til den beste handlingsmåten i en situasjon. Skjønn er ikke å følge normer og regler til minste bokstav, men å vurdere den enkelte situasjon slik at reglenes intensjon blir oppfylt. Til dette trengs erfaring, kunnskap og faglig innsikt slik at en i en kompleks situasjon kan vurdere riktig» (Alvsvåg 2000). «Ved å være oppmerksom og årvåken i situasjonen, tror jeg det er mulig. Nettopp fordi dette rommet er så skjørt, må det hegnes om. Det skapes ikke av seg selv, men av oss som sitter i komiteene» (Wifstad, 2006). Phronesis eller klokskap Faglig skjønn

11 Professor på kunstnerisk grunnlag For å oppnå kompetanse i det fagområdet stillingen utlyses for eller det fagområdet søkeren er tilsatt i ved søknad om opprykk (angitt i utlysing og stillingsomtale), må søkeren oppfylle de generelle krav til fordypning som er nevnt ovenfor innen dette. Hvis søker ble tilsatt på fagfeltet på bakgrunn av vitenskapelig kompetanse (doktorgrad eller tilsvarende), vil vedkommende måtte søke opprykk på bakgrunn av vitenskapelig kompetanse. Hvis søker ble tilsatt på bakgrunn av kunstnerisk kompetanse, så vil vedkommende måtte søke opprykk på bakgrunn av kunstnerisk kompetanse. I bedømmelsen av den samlete kunstneriske produksjon (med særlig vekt på de utvalgte arbeidene), skal det legges vekt på søkerens kunstneriske aktivitet de siste 5-10 årene. Det skal legges vekt på om søkerens faglige aktivitet i den senere tid har vist stigning, stagnasjon eller tilbakegang. Dokumentasjonen kan bl.a. bestå av: kunstneriske originalarbeider, gjengivelse av kunstnerisk arbeid, for eksempel fotografier, audiovisuelle opptak eller liknende, publikasjoner basert på søkerens skapende og utøvende virksomhet, dokumentasjon av konserter, utstillinger, forestillinger, oppsettinger ved for eksempel program, katalog, samt omtaler eller kritikker i anerkjente publikasjoner, kunstneriske priser, innkjøp og oppdrag. Alle søkere skal i tillegg levere en fullstendig liste over alle publikasjoner eller annen dokumenterbar virksomhet som påberopes som grunnlag for bedømmelsen. Listen kan være kommentert. Kunstneriske arbeider i gjengivelse leveres i fem eksemplarer så sant dette ikke går utover kvaliteten i det materialet som leveres. Søkeren selv avgjør om deler av dokumentasjonen bare kan leveres i ett eksemplar. Originalverk framstilles for bedømmelseskomiteen etter nærmere avtale.

12 Professorkompetanse forutsetter betydelig vitenskapelig produksjon Hovedvekt skal legges på vitenskapelige arbeider, samt på forskningsledelse og deltakelse i forskningsprosjekter. Forskningen skal være av høy kvalitet og vise både bredde og dybde. Produksjonen skal reflektere en selvstendig forskningsprofil, og vise evne til å ta opp nye problemstillinger. Vedvarende forskningsaktivitet er en forutsetning for tildeling av professorkompetanse. Kvalitet, originalitet og nyskaping i vitenskapelig produksjon vektlegges foran totalt omfang, og nyere arbeider tillegges større vekt enn eldre. Den totale forskningsproduksjonen bør svare til minimum 15 publikasjoner etter avlagt doktorgrad av høy kvalitet og originalitet publisert i internasjonale tidsskrifter med fagfellevurdering, hvorav minst fem som førsteforfatter og minst to som sisteforfatter. Dersom noen artikler er publisert i et av fagområdets mest prestisjetunge tidsskrifter og artiklene er av meget høy kvalitet, kan antall artikler vurderes redusert. I store vitenskapelige fellesarbeider bør bidraget fra søker spesifiseres i søknaden og dokumenteres ved skriftlig uttalelse fra leder av studiene, eller ved henvisning til en anerkjent kontaktperson som kjenner arbeidene og søkeren. Dokumentert kunnskaps- og forskningsformidling, innsats for å spre kjennskap til vitenskapelige metoder og resultater skal vektlegges. Spesielt meritterende er populærvitenskapelige artikler og opplysningsmateriell. Dokumentert utdanning og praksis i administrasjon og ledelse, samt erfaring fra relevante verv skal tillegges vekt. Meritterende er administrativ erfaring fra undervisnings- og forskningsvirksomhet. Slike kvalifikasjoner omfatter også etablering, ledelse og drift av egen forskningsgruppe, etablering av et vitenskapelig miljø og arbeid som sakkyndig ved bedømmelse.

13 Søknadens oppbygning 1. Søknadsgrunnlag – raskt til kjernen 2. Beveggrunn for din toppstillingssøknad 3. Bruk forskriften som struktur 4. Profileringsdokumentets oppbygging – Søyler i FoU-arbeidet 5. Plasser FoU-arbeidene innen de ulike søylene og beskriv dem 6. Publiseringsliste 7. CV

14 Opptakten er viktig Tenk på: Leservennlighet Layout Enkel struktur Logikk Samle alt i en bok

15 Og hvor er kvinnene? Nobelprisen i medisin har blitt delt ut 104 ganger siden 1901. Av de 204 som har fått prisen før årets vinnere, har bare ti av dem vært kvinner. Norske May Britt Moser ble en av disse ti, ikke i kynisk tro på egen karriere men i søken etter å medskape menneskehetens fremgang!

16 Kjønn i akademia Utfordringer: Hvilke vurderinger gjør du før du tar et valg? Prioriteringer i livet som helhet Publiseringskanal: hvor viser du arbeidet ditt frem Utvikling av prosjekt, fra ide til presentasjon Videreutvikle et arbeid til flere sjanger Internasjonalt arbeid og nettverksutvikling Delta i kommisjonsarbeid Samarbeid med andre – eierforhold til prosjektet Ledelseserfaring Veilede på master og phd Konkurranse eller samspill?

17 Betinget samarbeid eller «tit-for-tat suksessnøkkelen for arbeidsplasser: 1. Samarbeid i første trekk 2. Gjør deretter det samme som motparten gjorde i forrige trekk Det er fire grunner til at denne samarbeidsmodellen vinner frem. For det første er det en snill strategi For det andre er den ikke dumsnill For det tredje er den tilgivende For det fjerde er den enkel å bruke og forholde seg til Derfor tenkte jeg at dere skulle få denne såkalte sukksessnøkkelen nå som starten på vårt samarbeid!


Laste ned ppt "Å bygge kompetanse portefølje Veien til toppstilling Professor dr.art. Rikke Gürgens Gjærum, HIH, HIOA. Kjønn & skjønn ved UIT, 11.11.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google