Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vold i nære relasjoner - Overgrep mot eldre med fokus på utredning og oppfølging Fj ernundervisning i alderspsykiatri 14. februar 2012 Astrid Sandmoe,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vold i nære relasjoner - Overgrep mot eldre med fokus på utredning og oppfølging Fj ernundervisning i alderspsykiatri 14. februar 2012 Astrid Sandmoe,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vold i nære relasjoner - Overgrep mot eldre med fokus på utredning og oppfølging Fj ernundervisning i alderspsykiatri 14. februar 2012 Astrid Sandmoe, sykepleier/førsteamanuensis

2 Hva er ditt ansvar? Bry seg om…Bry seg med… 2

3 Disposisjon Begrepsavklaring Forekomst Konsekvenser Når overgrep mistenkes Tilnærminger Samarbeidspartnere Ansvar Politikere, ledere, helsearbeidere 3

4 Overgrep mot eldre defineres som en enkeltstående handling, gjentatte handlinger eller mangel på riktige handlinger som forårsaker skade, nød eller lidelse hos en eldre person. Overgrep skjer i et forhold hvor det i utgangspunktet er en forventing om tillit. Overgrepene kan være fysiske, psykiske, sosiale, økonomiske/materielle, seksuelle og/eller omsorgssvikt. (WHO 2002) 4

5 Forekomst 2-4% av befolkningen over 65 år i private husholdninger I Norge bor det ca 750 000 personer 65 år+ Minst 22 500 eldre kan være offer for overgrep Kvinner rapporterer oftere overgrep Menns utsatthet øker med økende alder (O’Keeffe et al 2007; Naughton et al 2010; Soares et al 2010; SSB 2012) 5

6 Et privat problem -? 70% av de spurte norske pensjonistene mente at naboer ikke skulle melde fra hvis de visste at et eldre menneske ble utsatt for overgrep eller omsorgssvikt av et familiemedlem. Storbritannia og Irland – ofrene fortalte om overgrepene: Ikke til noen (⅓) Til familie, venner (⅓ - ½) Til fastlege, annet helse- sosialpersonell, politi (⅓) (ingen fortalte det til sykehusansatte) (Hjemdal & Juklestad 2006; O’Keeffe et al 2007; Naughton et al 2010) 6

7 Konsekvenser Overgrep i seg selv eller angsten for å utsettes for overgrep, truer eldre menneskers helse og liv. Studier bekrefter høy sykelighet; økt dødelighet spesielt det første året etter at de er identifisert som ofre. Mer enn ¾ av ofrene opplevde overgrepene som alvorlige eller svært alvorlige. (Lachs et al 1998; O’Keeffe et al 2007; Dong et al 2009) 7

8 Høy alder gir økt sårbarhet – fysisk, psykisk og sosialt Normale aldersforandringer kan maskere eller ligne på skader som skyldes fysisk vold 8

9 Blåmerker som markør for fysisk vold Gruppe I - 68 eldre utilsiktede blåmerker Gruppe II – 48 eldre tilsiktede blåmerker Utsatt for voldAvkreftetBekreftet Visste årsaken24 %90 % Diameter ≥ 5 cm7 %55 % LokaliseringBen og armer (90 %)Ansikt, nakke, siden av høyre arm eller bakre del av overkroppen (Mosqueda et al. 2005; Wiglesworth et al. 2009) 9

10 OBS hvis den eldre Uforklarlige fall og skader på uforklarlige steder Selvmotsigende/avvikende uttalelser Endret atferd Hyppig legevaktsbesøk Hyppige infeksjoner, vaginal – rektal blødning Ustelt, dårlig hygiene, tenner, klær (Wolf et al. 2002) 10

11 OBS hvis omsorgsgiver Har alkohol/rusmiddelproblemer Er svært trett og sliten Er spesielt bekymret/ubekymret Snakker nedsettende eller unnvikende om den eldre Kommuniserer «aggressivt» – er i forsvarsposisjon Behandler den gamle som et barn Er et voksent barn som deler husholdning med den eldre 11

12 Ved mistanke – still enkle spørsmål Var det noen som gjorde dette mot deg? Er det noen som er sinte eller irriterte på deg - eller truer deg? Er det noen du kjenner som du er redd for? Hva skjer når du og den som hjelper deg er uenige? Føler du deg trygg i ditt eget hjem? Hvordan er en vanlig dag for deg? Er det noen som disponerer pengene dine uten at du har gitt tillatelse? 12

13 Hva finnes av handlingsberedskap? Helsepersonell bør - etterspørre rutiner og prosedyrer for hvordan ”besværlige situasjoner” med mistanke om overgrep skal utredes og følges opp i deres tjeneste! 13

14 14 Utredningsfase (Sandmoe & Kirkevold 2011). Eldre og omsorgsgiver Familiemedlemmers Beskyttere Allianser egenskaper, relasjoner involvering og kontekst INTERVENSJON ERKJENNE SAMLE INFORMASJON VURDERE & KONKLUDERE mulige overgrep mistenkt overgrepssak om overgrep skjer Kultur, kunnskap, Leders & kollegers Allianser Rammeverk: arbeidsorganisering involvering juridisk, faglig Kritiske faktorer ORGANISASJON ELDRE PLEIERPLEIER

15 Utredning og oppfølging Samtal med dem det angår så langt det er mulig Lytte – gi råd – ”være tilstede” – bygg tillit – vær støttende – hold avtaler – vær fleksibel Vurdere behovet for å intensivere eller endre tjenestetilbudet Vurder om boformen er egnet – evt. utarbeid sikkerhetsplan Sikre at det er ”noen” som følger med – lokaliser ”voktere og alliansepartnere” 15

16 Aktuelle samarbeidspartnere – for videre utredning eller oppfølging Spesialisthelsetjenesten Ressursperson i kommunen? Fastlege - kommunelege Psykiatrisk sykepleier i kommunene rusteamet Trygghetsavdeling Familievernkontoret Politiet - familievernkoordinator Krisesenter Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre Vern for eldre Nasjonal kontakttelefon: 800 30 196 16

17 Nasjonal kontakttelefon: mandag - fredag kl. 09.00 - 15.00 Vern for eldre hjelper de som står i fare for eller er utsatt for overgrep. Tilbudet er gratis, og du kan være anonym. Alle over 62 år som er utsatt for overgrep, kan ringe oss for å få råd, veiledning og hjelp. Også pårørende eller andre som har mistanke om overgrep mot eldre, kan benytte dette nummeret. Opplæringsprogram om overgrep mot eldre E-læringsprogrammet retter seg mot helsepersonell og har som mål å dyktiggjøre hjelpeapparatet i arbeidet med eldre som er utsatt for overgrep. CD av programmet kan bestilles uten kostnad ved å ta kontakt med Vern for eldre eller last ned viawww.vernforelder.no/wip4/ 17

18 Politikernes ansvar – samfunnsnivå lokalt og sentralt Offentlige kampanjer Handlingsprogrammer Utdanningssystemene Strategier Kvalitetssikring Nasjonal spesialisert tjeneste 18

19 Ledernes ansvar – organisasjonsnivå Kompetanse Nøkkelpersonell Prosedyrer & retningslinjer Kvalitetssystemet Organisering Arbeidsfordeling Involvert leder Arbeidskultur 19

20 Helsepersonells ansvar i møte med offer, overgriper og pårørende Tid Tillit Relasjoner Kunnskap Engasjement Dyktighet 20

21 Hvis vi alle tar ansvaret alvorlig – vil de det angår aller mest: Offer, overgriper og pårørende Møte større åpenhet om overgrep Ha kunnskap om hjelpetilbudene Lettere søke hjelp Møte et kvalifisert hjelpeapparat 21

22 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!

23 Referanser Dong et al. (2009). Elder Self-neglect and Abuse and Mortality Risk in a Community- Dwelling Population. Journal of the American Medical Association, 302(5), 517-526. Hjemdal, O.K. & Juklestad, O. (2006). En privatsak? Eldres oppfatning av vold og overgrep og om å melde fra om vold. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Lachs et al. (1998). The Mortality of Elder Mistreatment. Journal of the American Medical Association, 280(5), 428-432. Mosqueda et al. (2005). The life cycle of bruises in older adults. Journal of the American Geriatric Society, 53:1339–43. Naughton et al. (2010). Abuse and Neglect of Older People in Ireland: Report on the National Study of Elder Abuse and Neglect. Dublin: University College Dublin. O'Keeffe et al. (2007). UK Study of Abuse and Neglect of Older People: Prevalence Survey Report. London: National Centre for Social Research and King's College London, prepared for Comic Relief and the Department of Health. Solhaug, A. (2007). Men det er vel ikke egentlig overgrep? - en studie av eldre som er utsatt for overgrep i familien. Universitetet i Oslo, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Masteroppgave i Sosiologi. 23

24 Referanser Sandmoe, A. (2011). Older people at risk of being abused by someone close to them – A qualitative study of community care services in Norway and Australia. Oslo: University of Oslo, Faculty of Medicine, Institute of Health and Society, Department of Nursing Science. Dissertation for PhD. Sandmoe, A. & Kirkevold, M. (2011). Nurses’ clinical assessments of older clients who are suspected victims of abuse. An explorative study in community care in Norway. Journal of Clinical Nursing, 20(1/2), 94-102 Soares et al. (2010). Abuse and Health among Elderly in Europe. Kaunas: European Commission, Executive Agency for Health and Consumers, WHO. Skjørten K. Partnervold blant eldre (2009). Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 6(2):120-7. SSB. Folkemengde, etter alder og fylke. Absolutte tall, 1. januar 2011. Statistisk sentralbyrå. 07.01.2012, www.ssb.no/folkemengde Wiglesworth et al. (2009). Bruising as a Marker of Physical Elder Abuse. Journal of the American Geriatric Society,57:1191-6. Wolf et al.(2002). Abuse of the elderly. In: Krug et al. eds. World report on violence and health. Geneva: WHO, s.124-45. World Health Organization. (2002). The Toronto Declaration on the Global Prevention of Elder Abuse. www.who.int 24


Laste ned ppt "Vold i nære relasjoner - Overgrep mot eldre med fokus på utredning og oppfølging Fj ernundervisning i alderspsykiatri 14. februar 2012 Astrid Sandmoe,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google