Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny forskrift om næringsmiddelhygiene Fagforbundet – Buskerud, 19. april 2010 Ågot Li Mattilsynet, distriktskontoret i Drammen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny forskrift om næringsmiddelhygiene Fagforbundet – Buskerud, 19. april 2010 Ågot Li Mattilsynet, distriktskontoret i Drammen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny forskrift om næringsmiddelhygiene Fagforbundet – Buskerud, 19. april 2010 Ågot Li Mattilsynet, distriktskontoret i Drammen

2 Hvorfor nytt hygieneregelverk? Flere store matrelaterte skandaler i Europa Behov for å se hele matproduksjonskjeden i sammenheng EU innførte nytt hygieneregelverk fra 2006 Stortinget vedtok nye hygieneforskrifter i desember 2008. Disse trådte i kraft 1. mars i år.

3 Hva er nytt? Felles regelverk for hele produksjonskjeden - ”basisforskrift” Færre forskrifter å forholde seg til på det animalske området; - én ”særforskrift”

4 Hva er nytt? Ansvaret klart plassert hos virksomheten Formålsstyrt; hva er nødvendig, tilstrekkelig osv for å nå målet om helsemessig trygg mat Registreringsplikt for alle, godkjenning for noen Krav om egenkontroll og bruk av prinsippene for HACCP (fareanalyse og kritiske styringspunkter) Nasjonale retningslinjer; bransjene setter selv standarden

5 Forskriftene i ”nytt format” - henvisningsforskrift Nye hygieneforskrifter viser til forordninger - Forordningene er tatt inn i vårt regelverk i ordrett oversettelse. Til forskjell fra: Tidligere hygieneforskrifter; bygget på direktiver. Mer frihet i forhold til oppbygging og formulering

6 De nye hygieneforskriftene Forskrift om næringsmiddelhygiene -gjennomfører forordningene (EF) 852/2004 (H1) og 2073/2005, og -fastsetter nasjonale bestemmelser Forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse -gjennomfører forordningene (EF) 853/2004 (H2), 1688/2005, 2074/2005, 2076/2005 og -fastsetter nasjonale bestemmelser

7 Nye hygieneforskrifter - oppbygging av forskriftene Henvisningsforskrift: Inneholder: Kapitler bestående av -Generell del – presisering at forordningene gjelder som norsk forskrift -Nasjonale bestemmelser særlig for Norge Tilhørende forordninger som vedheng - inndelt i fortale, kapitler, artikler samt vedlegg der mer detaljerte krav finnes

8 Forskrift om næringsmiddelhygiene Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet 22. desember 2008 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv.(matloven) §§ 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15,16, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. EØS-henvisninger: EØS-avtalen……….. Kap. IGjennomføring av forordninger ”§ 1. Gjennomføring av forordning (EF) nr. 852/2004 ….forordning (EF) nr.852/2004 om næringsmiddelhygiene gjelder som forskrift med de tilpasninger ……”

9 Forskrift om næringsmiddelhygiene - §2. Gjennomføring av forordning (EF)2073/2005 Mikrobiologiske kriterier forskriftsfestes -Kriterier for næringsmiddeltrygghet - skal være tilfredsstilt når varen når forbruker -Kriterier for prosessen -gjelder under produksjonsprosessen Finner grenseverdier for salmonella, listeria mv

10 Forskrift om næringsmiddelhygiene Generelt: -generelt og skjønnsmessig regelverk som gjelder alle typer produksjon -gjelder også primærproduksjonen (ute på gården) -basert på prinsippet om at produsentene selv har ansvaret for krav til drift og hygiene, fremgangsmåter, kontroll med farer etc.

11 Forskrift om næringsmiddelhygiene Krav i forskriftens vedheng ; forordningen: Lokaler og utstyr Transport Næringsmiddelavfall Vannforsyning Personlig hygiene Håndtering av næringsmidler Skadedyr Innpakking og emballering Varmebehandling Opplæring

12 Forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse Gir bestemmelser for virksomheter som produserer animalske produkter. Kommer i tillegg til krav gitt i forskrift om næringsmiddelhygiene Særbestemmelser for utforming og drift av virksomheter som produserer og bearbeider produkter av animalsk opprinnelse Noen særbestemmelser for primærproduksjon Krav til godkjenning, stempling og identifikasjonsmerking,

13 Nasjonale bestemmelser i hygieneforskriftene Direkte omsetning av små mengder råvare fra primærprodusent Krav til temperatur for lett bedervelige næringsmidler Krav til toaletter - også andre løsninger enn vannklosett OPPGAVE: Finn ut hvor dette står i forskrift om næringsmiddelhygiene (hvilke paragrafer)

14 HACCP krav i forordningen Trygge næringsmidler gjennom å bruke: HACCP som et verktøy for å vurdere farer og etablere styringssystemer som har som fokus å forebygge framfor å stole på kontroll av sluttprodukt Forutsetter at grunnforutsetningene er på plass = fungerende internkontroll ( Primærprodusenter kun krav om egenkontroll )

15 HACCP-kravet medfører endring, men: Internkontrollforskriften gjelder fortsatt. Endret ved at § 5a ”Styring med kritiske punkter” er opphevet  Artikkel 5 i forordningen gjelder IK- matforskriften gir utfyllende krav til kravet i artikkel 5 OPPGAVE: Finn fram til artikkel 5 Endring i andre forskrifter

16 Formålsstyrte formuleringer Eksempel på ordlyd i forhold til ”egnet” osv. Håndvask: ”Det skal finnes et egnet antall håndvasker som er hensiktsmessig plassert og særskilt beregnet på vask av hender. Håndvaskene skal ha rennende varmt og kaldt vann, samt utstyr for hygienisk vask og tørk av hendene”. … OPPGAVE: Finn fram til vedlegg II, kapittel I, punkt 4

17 Forskrift om næringsmiddelhygiene - oppfordring til bransjen Nasjonale retningslinjer er: Bransjens beskrivelse av hvordan virksomheter kan sikre oppfyllelse av kravene i hygieneregelverket Alle bransjer i matvarekjeden kan utarbeide nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer er frivillige å følge

18 Eksempel – nasjonal retningslinje - håndvask ”…Håndvaskene skal ha rennende varmt og kaldt vann, samt utstyr for hygienisk vask og tørk av hendene…”(Vedlegg II, kapittel I, nr 4) Retningslinje: ”Håndvaskene skal ha berøringsfri armatur i områder der matvarer deles opp, der matvarer innpakkes og i områder hvor lett bedervelige matvarer håndteres og omsettes”.

19 Hvilke retningslinjer er vurdert? NHO Reiseliv: Nasjonale retningslinjer for trygg mat i forpleinings- og serveringsbransjen Hanen (tidligere Norsk bygdeturisme og gardsmat): Nasjonale retningslinjer for småskala slakterier og kjøttforedlingsbedrifter Norsk gardsost: Nasjonale retningslinjer for småskala mjølkeforedling

20 Hvilke retningslinjer er under vurdering? - aktuell for dere Kost- og ernæringsforbundet: Håndbok for trygg mat innenfor institusjonskjøkken Nasjonale retningslinjer for god hygienepraksis og for tilpasning av HACCP-prinsippene

21 Innhold i denne nasjonale retningslinjen: Bruk av HACCP som et forebyggende system God hygienepraksis generelt Særlige krav til lokaler der næringsmidler håndteres, transport, utstyr, næringsmiddelavfall mv (jf forordningen) Sporbarhet Matproduksjon allergikere Diverse begrunnelser, definisjoner mv

22 Veiledningsdokumenter - utarbeidet av EU Veileder til forordning henvist til i forskrift om næringsmiddelhygiene ((EF) 852/2004) Egen veiledning til innføring og gjennomføring av HACCP (fareanalyse og kritiske styringspunkter) Veileder til forordning henvist til i forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse ((EF) 853/2004)

23 Hvor finner vi nytt regelverk? Mattilsynets internettsider www.mattilsynet.no - velg ”Nytt hygieneregelverk” i venstre marg. Forskriften finner du i høyre marg i neste bilde. Veiledere ligger også der – i høyre marg.www.mattilsynet.no Nasjonale retningslinjer er tilgjengelig via bransjeorganisasjonene Ved spørsmål kontakt ditt lokale distriktskontor på telefon 06040

24 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Ny forskrift om næringsmiddelhygiene Fagforbundet – Buskerud, 19. april 2010 Ågot Li Mattilsynet, distriktskontoret i Drammen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google