Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PREKVALIFIKASJONSGRUNNLAG Konkurransepreget dialog Totalentreprise Prosjekt Ny Horten videregående skole, Lystlunden nord.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PREKVALIFIKASJONSGRUNNLAG Konkurransepreget dialog Totalentreprise Prosjekt Ny Horten videregående skole, Lystlunden nord."— Utskrift av presentasjonen:

1 PREKVALIFIKASJONSGRUNNLAG Konkurransepreget dialog Totalentreprise Prosjekt Ny Horten videregående skole, Lystlunden nord

2

3

4 Vestfold fylkeskommune inviterer til konkurranse om prosjektering og bygging av ny Horten videregående skole, Lystlunden, som totalentreprise. Anskaffelsesprosedyren for denne anskaffelsen er en 2-trinns konkurransepreget dialog med forutgående prekvalifisering. Oppdragsgiver vil benytte konkurransepreget dialog for dette oppdraget fordi kontrakten er vurdert å være særlig kompleks, jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 14-2. En kontrakt er særlig kompleks når oppdragsgiver ikke er i stand til: a) i samsvar med § 17-3 (krav til ytelsen og bruk av tekniske spesifikasjoner) tredje ledd objektivt å presisere de tekniske vilkår, som kan oppfylle deres behov og formål, eller b) objektivt å presisere de rettslige eller finansielle forhold i forbindelse med prosjektet.

5 Orientering om oppdraget Konkurransen gjelder planlegging og gjennomføring av en ny videregående skole i Horten. Horten videregående skole er i dag fordelt på to eksisterende skoler. Det er vedtatt at disse skal samlokaliseres, og det skal bygges en ny skole i Lystlunden nord i Horten. Prosjektet inneholder også en tannklinikk. Tomten som er avsatt til nybygg, er beliggende i Lystlunden nord sentralt i Horten hvor det i dag er diverse idrettsanlegg. Horten kommune planlegger å bygge en ny flerbrukshall i samme planområde, som skal benyttes som idrettshall for skolen. Denne inngår ikke i dette prosjektet. Tomteareal for skolen er avsatt i kommunedelplanen for Horten kommune til skoleformål. Eiendommen er under regulering av Horten kommune og forventes vedtatt før byggestart. Samlet nettoareal for skolen er beregnet til 11 900 m². I tillegg kommer 326 m² for tannklinikk. Bruttoareal er beregnet til ca. 18 000 m². Romprogram er utarbeidet og vil bli oversendt i forbindelse med utsendelse av konkurransegrunnlaget. Vestfold fylkeskommune ved Eiendomsseksjonen innehar byggherre- og prosjektlederfunksjonen. Fremdriftsplan for prosjektet innebærer byggestart januar 2017 og ferdigstillelse av prosjektet primo mai 2019.

6 Mål og ambisjoner Vestfold fylkeskommune har som mål å være en pådriver for reduserte klimautslipp- og miljøvennlige bygg. Prosjektet skal gjennomføres med følgende overordnede målsettinger: Prosjektet Ny Horten videregående skole har ambisjon om å oppnå gode miljø- og klimaløsninger gjennom nye innovative forslag. Målsettingen er å oppnå klassifisering som et plusshus med minimumskrav for skolen at den oppføres som et passivhus. Det er ønskelig at bygget oppføres med utstrakt bruk av trematerialer og tre som konstruksjonsmateriale. Oppdragsgiver ønsker å forene lave driftskostnader og høy kvalitet. Leverandørens energi- og miljøkompetanse med erfaring fra både utviklingsprosjekt og gjennomførte anlegg vil bli vektlagt ved utvelgelse av konkurransedeltakere. Oppdragsgiver vil ha fokus på bla følgende energi- og miljøinvesteringer:  Vannbåren oppvarming  Utslippsnøytral oppvarming, herunder energihøsting og energilagring  Isolering av bygningskallet  Varmegjenvinning og behovsstyring lys og ventilasjon  Energiledelse og energioppfølging (EOS)

7 1.Prosedyre for gjennomføring av konkurransen Anskaffelsen gjøres i henhold til gjeldende lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser fastsatt ved kgl.res. 7. april 2006 nr. 402 (FOA), del III § 14-2. Anskaffelsen innledes med denne kvalifiseringen, der det vil skje en kvalitativ utvelgelse av de leverandører som får invitasjon til å delta i konkurransepreget dialog. Maksimalt seks (6) leverandører velges ut til deltakelse i konkurransepreget dialog. Konkurransen kan avlyses dersom oppdragsgiver ikke finner grunnlag for å prekvalifisere minimum tre (3) deltakere. Etter prekvalifisering gjennomføres anskaffelsesprosessen etter følgende prosedyre:

8 Trinn 1: Konsept - plan og design Dette er en innledende konkurranse om plan og design for nye Horten videregående skole. Det vil bli avholdt et konkurranseseminar for de seks utvalgte leverandørene. Alle prekvalifiserte deltakere premieres. En jury kårer de tre beste prosjektene som går videre til konkurransens trinn 2 i henhold til tildelingskriterier for trinn 1. Tildelingskriter for denne fasen er foreløpig ikke endelig bestemt, men det antas foreløpig at blant annet følgende kvalitetskriterier vil bli lagt til grunn: 1.Arkitektur 2.Pedagogikk 3.Funksjonalitet 4.Energi og miljø 5.Tilbyders organisering og gjennomføringsplan Kriteriene vil bli endelig beskrevet i konkurransegrunnlaget. Juryens kritikk og evaluering meddeles de enkelte deltakere hver for seg. Ved å delta i konkurransen samtykker man i offentliggjøring av deltakerens løsning i konkurransens trinn 1.

9 Trinn 2: Dialogfase Oppdragsgiver ønsker å utvikle de tre beste forslagene fra fase 1 sammen med konkurransedeltakerne, gjennom dialog/samspill med byggherre og brukere. Dialogen vil bli koordinert gjennom byggherrens representanter. Eventuelle innspill fra områdeplanlegging og samarbeidsprosjekt med Horten kommune tas inn i denne fasen. Det kreves at teamet utvikler og presenterer forslaget for byggherren og byggherrens representanter ved flere anledninger i Tønsberg eller annet avtalt sted. Detaljert gjennomføring av ytelseskrav i dialogfasen beskrives nærmere i konkurransegrunnlaget. Trinn 3: Endelig tilbud Etter endt dialogfase i konkurransen leveres et endelig tilbud som behandles i tråd med konkurransegrunnlagets tildelingskriterier for denne fasen. Det er ikke adgang til forhandling med tilbyderne etter endt dialogfase. Tilbudet skal ha en teknisk beskrivelse på tilnærmet forprosjektnivå. Detaljert ytelseskrav vil bli nærmere beskrevet i konkurransegrunnlaget. Prisen skal dekke en videreutvikling av prosjektet i et samspill med byggherre og brukere frem til ferdig bygg. Deltakerne i fase 2-3 honoreres likt.

10 Pre- kvalifisering Konkurransepreget dialog trinn 1 max 6 deltakere Konsept og ide` Juryering 3 vinnere Konkurransepreget dialog trinn 2 m/samspill Pristilbud på Gjennomføring Tildeling1 vinner Høst 2016 Total entreprenør Forprosjekt NS 8407 Total entreprenør Samspill m/brukere Total entreprenør Gjennomføring Overtakelse mai 2016Vår 2016 Anskaffelsesprosessen 2-trinns konkurransepreget dialog Anskaffelse Juni 2015 Kontrakt sept 2016 Høst 2015 Januar 2016 Mai 2019 Jan. 2017- Mai 2019 Høst 2016 Ny Horten videregående skole Prekvalifisering

11 AktivitetTidspunkt Kunngjøring i DOFFIN og TED01.06.2015 Frist for å stille spørsmål til kvalifikasjonsgrunnlaget02.07.2015 Innleveringsfrist forespørsel om deltakelse i konkurransen / prekvalifiseringssøknad09.07.2015 kl. 14.00 Prekvalifisering og utvelgelse til deltakelse i konkurransepreget dialogUke 31-33 KlagefristUke 33-34 Utsendelse av invitasjon til konkurransepreget dialog med konkurransegrunnlag01.09.2015 Innleveringsfrist konkurransepreget dialog trinn 1 – plan og design08.12.2015 kl. 15.00 Evaluering og juryeringUke 50-02 Offentliggjøring av tre vinnere – trinn 108.01.2016 Gjennomføring trinn 2 – dialogfaseUke 03-13 Utsendelse av endelig konkurransegrunnlag01.04.2016 Tilbudsfrist endelig tilbud – trinn 313.05.2016 Evaluering av tilbudUke 19-24 Behandling i Vestfold fylkeskommuneUke 26-36 Meddelelse om tildelingUke 37 2016 KarenstidUke 37-38 Kontraktsinngåelse23.09.2016 1.Fremdriftsplan Oppdragsgiver har lagt opp til følgende fremdriftsplan for anskaffelsesprosessen: Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter innleveringsfrist for forespørselen om deltakelse er foreløpige.

12


Laste ned ppt "PREKVALIFIKASJONSGRUNNLAG Konkurransepreget dialog Totalentreprise Prosjekt Ny Horten videregående skole, Lystlunden nord."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google