Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagdag i Nord-Trøndelag Stjørdal 12.4.2016 Dag Fjæstad Seniorrådgiver / nestleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagdag i Nord-Trøndelag Stjørdal 12.4.2016 Dag Fjæstad Seniorrådgiver / nestleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagdag i Nord-Trøndelag Stjørdal 12.4.2016 Dag Fjæstad Seniorrådgiver / nestleder

2 Et utvalg av NAFOs oppdrag Skolekassa –utvikle en portal for barn og unge i asylmottak (https://skolekassa.no/ )https://skolekassa.no/ Fleksibel opplæring –prøve ut om og hvordan man kan tilby en tospråklig fagopplæring via nettbaserte tjenester. (http://nafo.hioa.no/om- nafo/nafos-prosjekter/fleksibel-opplaering/)http://nafo.hioa.no/om- nafo/nafos-prosjekter/fleksibel-opplaering/

3 NAFOs oppdrag (forts) Veier til språk – utvikle et nettbasert kompetansehevingskurs for lærere. Målgruppen er lærere i grunnskolen og videregående opplæring. Hovedtemaet for kurset er hvordan man kan tilrettelegge for flerspråklige elever i den ordinære fagundervisningen. ( http://nafo.hioa.no/videregaende/laeringsressurser/sprakutvi klende-arbeid-i-alle-fag-ny/ordforrad-pa-et-andresprak/) http://nafo.hioa.no/videregaende/laeringsressurser/sprakutvi klende-arbeid-i-alle-fag-ny/ordforrad-pa-et-andresprak/

4 NAFOs oppdrag (forts) Orddatabase for yrkesfag –utvikle en ord- og begrepsdatabase for yrkesfag. I første omgang er det planlagt å utvikle ressurser for de felles programfagene på Vg1 bygg- og anleggsteknikk og Vg1 helse og oppvekstfag. (http://beta.minwiki.no/)http://beta.minwiki.no/

5 NAFOs oppdrag (forts) Opplæring av unge med kort botid –Samarbeide med UH om prosjekter der opplæring av ungdom med kort botid er i fokus. Prosjekter er avsluttet i Buskerud, Østfold, Nord-Trøndelag, Telemark, Oppland og Hedmark, det pågår i Møre og Romsdal. –Ingen nye prosjekter vil komme, men høsten 2016 vil det bli skoleringer / samlinger over hele landet. Planlegging er i gang.

6 NAFOs oppdrag (forts) Tema morsmål –Arbeidet med å utvikle nettsiden fortsetter, antall språk økes gradvis. NAFOs nettside –Nettsiden videreutvikles som nyhetsside og ressursside –http://nafo.hioa.nohttp://nafo.hioa.no

7 Læreplaner - språk Det er nå mulig å gå opp til eksamen i 39 språk som privatist, og antallet språk øker Ta kontakt med NAFO om behov for flere språk –http://www.udir.no/Spesielt- for/Privatister/Slik-far-du-vitnemal/Jeg-vil-ta- fag-som-privatist/Finn- fagkodene/Fremmedsprak/http://www.udir.no/Spesielt- for/Privatister/Slik-far-du-vitnemal/Jeg-vil-ta- fag-som-privatist/Finn- fagkodene/Fremmedsprak/

8 Norsk for elever med kort botid i Kunnskapsløftet Norsk som andrespråk forsvant Grunnleggende norsk kom –GNO en aldersuavhengig læreplan for nyankomne –Planen bygger på det europeiske rammeverket –Det gis ikke vurdering med karakterer i GNO –GNO gir rett til inntak vil videregående opplæring, ikke til universiteter og høgskoler

9 Norsk for elever med kort botid En “overgangsordning” har gitt elevene i vidergående opplæring mulighet til eksamen i et slags NOA- fag – ordningen gjelder ut 2016 2013: Læreplan for elever med kort botid i Norge i videregående opplæring midlertidig godkjent for Vg1

10 Norsk for elever med kort botid –hvorfor egen plan Skrivesenterets evaluering av NOR1049 (overgangsordningen) fra 2010 har bl a følgende konklusjoner: –Elever med minoritetsspråklig bakgrunn med kort botid i Norge kan ikke uten videre gå opp til ordinær eksamen –Vi antar at noe over 20 % kunne bestått ved en ordinær eksamen

11 Planen for elever med kort botid Planen er midlertidig fastsatt, men kan brukes på alle nivåer skoleåret 2015 -16 Elever som bruker den, kan få bruke den ut skoleløpet Læreplanen er frivillig å bruke Elevene må både ha rett til særskilt norskopplæring etter opplæringsloven § 3-12, og kortere enn seks års botid i Norge Planen er en tilpasset versjon av videregående nivå i den ordinære læreplanen i norsk Den er likeverdig med ordinær norskplanen

12 Planen for elever med kort botid Planen –er speilende –krever ikke innforståtthet –har et betrakterperspektiv –har sterk progresjon –ender nivåmessig på linje på linje med den ordinære norskplanen –har en egen vurderingsordning som tar høyde for at elevene er i en mellomspråksfase

13 Hva må vi ha i minne? En forståelse for at ikke alle har de samme referanserammer Vi kan ikke kreve innforståtthet når noen har et betrakterperspektiv når de ser på det norske samfunnet og den norske kulturen

14 Hva ser vi? Samrat Yantra - perlen i Jantar Mantar (1727 – 34)

15 Hva ser vi? Hawa Mahal (Vindenes palass) Jaipur

16 - Og hva er så dette?

17 Kombinasjonsklassen i Larvik Et samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune ved Thor Heyerdahl vgs og Larvik kommune ved Larvik Læringssenter

18 Mål Hindre frafall og sikre gjennomstrømning av flerspråklige elever i videregående skole Oppdraget: «Få til noe som virker!»

19 Målgruppe Elever mellom 16-20 år med kort botid i Norge ( 0-ca 3 år) Samler elever med –grunnskoleeksamen fra hjemlandet som trenger norskopplæring og norsk fagspråk. –svært lite skolebakgrunn som må ta grunnskoleeksamen for voksne. –grunnskoleeksamen fra Norge, men for lite fag- og språkkompetanse. Samt VG1 elever ved behov.

20 Utenfor tilbudsstrukturen Elevene bruker ikke av retten sin til videregående opplæring Elever som ønsker plass i KK får delta gratis -også elever som ikke har krav på norskopplæring

21 Fagtilbudet Elevene får opplæring etter læreplanene i grunnskole for voksne og vurdering etter disse Alle fag er parallellagt slike at elevene kan være på et nivå i et fag og et annet i et annet Elevene kan forsere og få elevstatus i ett eller flere fag på videregående nivå

22 Innsøking Elever søker seg til kombinasjonsklassen via Norskskolen, introduksjonssenteret, barnevernet, VM eller rådgiverne på ungdomsskolene Har informasjonsmøte/foreldrekurs med tolker for alle minoritetsspråklige elever og foresatte på 9. og 10.trinn i kommunen på THVS God realitetsorientering og å kunne vise til resultater er viktig Elever/foresatte motivert til å bruke mer tid!

23 Suksessfaktorer Samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune og Larvik kommune Kunnskap om feltet Noen som drar – og tar ansvar Lov og mot til å tenke utafor boksen Stole på resultat av evaluering Forankring i ledelsen

24 Suksessfaktorer En erkjennelse av at elevene trenger mer grunnskoleopplæring – samtidig som elevene trenger å være sammen med egen aldersgruppe og ikke gå på voksenopplæringen sammen med øvrige medlemmer av familien Fylkeskommunen gir ikke grunnskoleopplæring – her har kommunen kompetanse og erfaring Fokus på målet: At alle skal stå best mulig rustet i forkant av at de tar ut sin rett til videregående opplæring

25 Suksessfaktorer En felles målsetting gjør det lettere å bli enige om de praktiske detaljene og ikke minst om økonomien. Viktig å ha på plass de overordnede linjene og forankringen i egen organisasjon Tett og uformell dialog underveis Forståelse for at Vestfold fylkeskommune og Larvik kommune står sterkere sammen enn alene!

26 Ansvarsfordeling (2014-15) Larvik kommune bidrar med: –3 hele stillinger –Avdelingsleder –Midler til leksehjelp

27 Ansvarsfordeling (2014-15) Vestfold fylkeskommune bidrar med: –Lokaler –Utlån av bærbare PC’er til alle elevene –Faglærer i engelsk, naturfag og kroppsøving –1 lærerstilling –Kurdisk miljøarbeider, noe tilgang på tospråklærere i arabisk og somali –Leksehjelp –Ressurs til minoritetsspråkkoordinator –Studierektor/pedagogisk leder på THVS har ansvar

28 Fordeling av utgifter Fra skoleåret 2015-16 betaler kommunen en stykkpris per elev de ville ha hatt ansvar for Man tar ikke utgangspunkt i årets elever, men bygger på erfaringstall

29 Snublesteiner Utgiftsfordeling Ansettelsesforholdet til lærerne Praktiske ting som tilgang til arbeidsplasser og datasystemer Redsel for å miste revir Flere kommuner, en fylkeskommune

30 Hovedgevinst Motvirker tilfeldighetene som oppstår ved at det kan være ankomsttidspunktet som bestemmer om sent ankomne skal i et kommunalt eller fylkeskommunalt tilbud Samarbeid kan gi elevene et langt mer differensiert tilbud – uten at det koster mer


Laste ned ppt "Fagdag i Nord-Trøndelag Stjørdal 12.4.2016 Dag Fjæstad Seniorrådgiver / nestleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google