Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fleire lærlingar i Nordfjord Innlegg i Nordfjordrådet 06.06.16 ved leiar i fagopplæringsnemnda Nils P Støyva og teamleiar i opplæring i bedrift,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fleire lærlingar i Nordfjord Innlegg i Nordfjordrådet 06.06.16 ved leiar i fagopplæringsnemnda Nils P Støyva og teamleiar i opplæring i bedrift,"— Utskrift av presentasjonen:

1 www.sfj.no Fleire lærlingar i Nordfjord Innlegg i Nordfjordrådet 06.06.16 ved leiar i fagopplæringsnemnda Nils P Støyva og teamleiar i opplæring i bedrift, Sissel Brusegård

2 Organisering av vidaregåande opplæring www.sfj.no Kunnskapsdepartementet Sogn og Fjordane Fylkeskommune Opplæringsavdelinga Opplæringskontor medlemsbedrifter Medlems- bedrifter Lære- bedrift Medlems- bedrifter VG2VG1 Sensur i skole Opplæring i skuleOpplæring i bedrift VG3 OPPLÆRING VERDISKAPING Sensur av prøvenemndSensur i skole

3 Utdanningsløp www.sfj.no VG 1 Opplæring i skule VG 1 Opplæring i skule VG 2 Opplæring i skule VG 2 Opplæring i skule VG 3 Opplæring i bedrift VG 3 Opplæring i bedrift Fag- sveineprøve Påbygging til generell studiekompetanse Høyskuleutdanning Fagskuleutdanning VG 2. og VG 3. Opplæring i bedrift VG 2. og VG 3. Opplæring i bedrift

4 Organisering av opplæringstilboda www.sfj.no Fagopplærings- nemnda (11)

5 Oppgåver til fagopplæringsnemnda Opplæringslova §§ 4-3, 4-8, 12-3 og 12-4 omhandlar fagopplæringsnemnda på ulike måtar. § 12-4 omhandlar oppgåvene til yrkesopplæringsnemnda.Yrkesopplæringsnemnda skal særleg: fremje forslag til organisering, arbeidsmåtar og strategiar for å utvikle kvaliteten av fag- og yrkesopplæringa vurdere og uttale seg om rutinane i fylkeskommunen for å sikre kvaliteten av fag- og yrkesopplæringa vurdere korleis partane i arbeidslivet skal bidra til kvalitetsutvikling og -sikring i fag- og yrkesopplæringa vurdere korleis samhandlinga mellom skolar og lærebedrifter kan betrast vurdere korleis kompetanseutvikling kan sikrast. Yrkesopplæringsnemnda skal arbeide for best mogleg dimensjonering av den vidaregåande opplæringa, og gi fylkeskommunen råd om tiltak i samband med den årlege fastsetjinga av tilbod. Yrkesopplæringsnemnda skal arbeide for at rådgivinga om fag- og yrkesopplæring blir best mogleg, og foreslå tiltak der ho finn det nødvendig. Yrkesopplæringsnemnda skal gi råd om korleis utvikling av fag- og yrkesopplæringa og samhandling mellom skolar og bedrifter kan medverke til regional utvikling, mellom anna utvikling av nye verksemder og arbeidsplassar. Yrkesopplæringsnemnda kan gi fylkeskommunen fullmakt til å gjere den faglege vurderinga av bedrifter eller til å utføre andre oppgåver som etter lov eller forskrift er lagde til yrkesopplæringsnemnda. www.sfj.no

6 Fagopplæringsnemnda - handlingsprogram Utlysing av tilbodet i vidaregåande skule Justering av utlyst tilbod i v. g. skule Rådgjeving/Yrkesrettleiing Formidling Kvalitetssikring av opplæring i bedrift Marknadsføring – utviklingsarbeid www.sfj.no

7 Medlemmar av fagopplæringsnemnda www.sfj.no Nils P. Støyva (LO), leiar Jan Atle Stang (NHO), nestleiar Karen Marie Hjelmeseter (Fylkestinget, Sp), arbeidsutvalet Henrik Oppen (Fylkestinget, Ap), arbeidsutvalet Gunnlaug Olsvoll Røed (KS) Alf Reidar Myrstad (Utdanningsforbundet) Hildegunn Tretteteig (YS) Hans Jacob Sunde (VIRKE) Eli Grov Østerbø (LO, Fagforbundet) Joakim Gram Haugum (Elevrepresentant) Pia Vee Høl (Lærlingrepresentant) Valt av fylkesutvalet etter forslag frå partane i arbeidslivet.

8 www.sfj.no Fagopplæringsnemnda på møte/synfaring på Dale v. g. skule

9 Søknad til vidaregåande skule i S&Fj. Alle rettar Starta Søkartal 2014/152015/162016/17 Yrkesfag og studspes 310230703170 Studspes 143014161433 Yrkesfag 167216541737 Yrkesfag vg1 847852900 Yrkesfag vg2 825802837 Lære-/oppl.kontrakter 629* www.sfj.no *Årsak til differansen mellom 825 og 629; vg3 i skule, takka nei til vg3 i skule, påbygg, omval, trekt søknaden, ukvalifiserte

10 Stort behov for fagkompetanse NHO sitt kompetansebarometer mars 2016 – stor trong for personar med fagkompetanse Også stort behov for nokre ingeniør grupper Mangel på fagarbeidarar hindrar auka sysselsetting og verdiskaping, jf. stor arbeidsinnvandring LO – vi må skaffe meir arbeidskraft med fagkompetanse Felles satsing for å styrke yrkesfaga www.sfj.no

11 Trong for arbeidskraft i kommunane SSB sine prognosar seier vi kjem til mangle 90.000 fagarbeidarar i 2035 (2013) 339 arbeidstakarar over 58 år innan pleie- og omsorgssektoren i S&Fj. (2013) 72 barne- og ungdomsarbeidarar og assistentar over 58 år i S&Fj. (2013) Aldrande befolkning – trong for meir pleie www.sfj.no

12 LO og NHO – Krafttak for yrkesfaga Felles politikk og krav til Regjeringa hausten 2015 «Yrkesfagveien må utvikles til et utdanningsløp som gir langt større utviklingsmuligheter for den enkelte enn i dag Styrke retten til videregående yrkesfaglig opplæring Bedre systemer for godkjenning av utenlandsk yrkesfaglig utdanning Mer individtilpassede utdannings- og opplæringsløp» www.sfj.no

13 LO og NHO Styrke kvaliteten i fag- og yrkesopplæringen: «Videreutvikle trepartssamarbeidet Flere lærere for å møte høy avgang Tilskudd til forbedring av utstyrssituasjonen Fellesfagene må tilpasses program- fangene i større grad enn i dag Fleire læreplasser» www.sfj.no

14 Lærlingar - satsingsområde for KS «Landstinget 2016 anbefaler kommuner og fylkeskommuner å etablere flere læreplasser i kommunal sektor med minst 2 pr 1000 innbyggere. Landstinget anbefaler også økt oppmerksomhet på lærlingeklausuler i offentlige anskaffelser.» «Landstinget vil styrke oppfølgingen av lærlingeklausuler ved offentlige innkjøp og anbud» www.sfj.no

15 Ny nasjonal samfunnskontrakt for fleire læreplassar www.sfj.no Regjeringa, NHO, LO, Virke, Spekter, Unio, YS, KS og kommunaldepartementet har inngått ny nasjonal partnerskapsavtale frå mars 2016 Alle søkjarar skal få læreplass Samarbeid om dimensjonering og utlysing av tilbod innan yrkesfaga Spreie kunnskap av lærlingeordninga Etablere lokale nettverk Lokale handlingsprogram Nok læreplassar

16 Læreplassar – Sogn regionråd Har inngått partnerskapsavtale med NHO, LO fylkeskommunen Mål om å skaffe fleire læreplassar i kommunane og i private verksemder Tilbodet i v. g. skule i regionen skal samsvare med det næringsliv, offentlege verksemder, ungdom og utdanningssøkjande etterspør NHO og LO vil samarbeide for å forankra lærlingeordninga og fagopplæringa i bedrifter og ulike bransjar www.sfj.no

17

18 2015-16 Lærekontrakter FylkeTal lærekontrakterFolketali % av folketal Hele landet389505131912 0,76 Akershus2541584899 0,43 Aust-Agder838180877 0,46 Buskerud1773274737 0,65 Finnmark Finnmárku74275605 0,98 Hedmark1162195153 0,60 Hordaland4387511357 0,86 Møre og Romsdal2327263719 0,88 Nordland2373241682 0,98 Nord-Trøndelag1380135738 1,02 Oppland1345188807 0,71 Oslo3203647676 0,49 Rogaland5175466302 1,11 Sogn og Fjordane1070109170 0,98 Sør-Trøndelag2661310047 0,86 Telemark1292171953 0,75 Troms Romsa1490163453 0,91 Vest-Agder1748180877 0,97 Vestfold1757142662 1,23 Østfold1686287198 0,59 Kjelde; Tal lærekontrakter: Statistikkportalen Udir. Folketal: Statistisk sentralbyrå tabell 07459 ettåring 1.januar Tal læreplassar i % av folketal i dei ulike fylka

19 Tal læreplassar i Nordfjordkommunane KommuneTal læreplassarTal læreplassar totalti kommuneorg. (tilsette 01.06.16) *1 Vågsøy 526 Eid 494 Stryn56 13 Gloppen524 Selje 39 4 Hornindal 6 0 Bremanger 5512 *1. Kommunane kan ha budsjett til fleire lærlingar. www.sfj.no

20 Fagområde med mangel på læreplassar Industrimekanikar Elektrofag Helsefagarbeidarar Barn- og ungdomsarbeidarar Maritime fag www.sfj.no

21 Eksempel på bedrifter i næringslivet som satsar på lærlingar Eid Elektro har 6 lærlingar Alexandra i Loen, 5 lærlingar Gloppen hotell, 5 lærlingar Ekornes, 3 lærlingar Veststeinen, 5 lærlingar Ervik Havfiske, 12 lærlingar www.sfj.no

22 Eksempel frå kommunane Vik kommune tilbyr lærlingane innan helsearbeidarfaget full jobb etter fullført læretid Høyanger kommune har innført Telemarks- modellen som krev at anbydarar har lærlingar Bremanger kommune tek inn 12 lærlingar i året Luster tek inn lærlingar i dei «nye fag» dataelektronikarfaget, kontor og administrasjonsfaget og byggdriftarfaget www.sfj.no

23 Erfaringar frå kommunar som har lukkast med lærlingar Eigen budsjettpost styrt av rådmannen Eigen medarbeidar med ansvar for lærlingane God dialog mellom «lærlingeansvarleg» og mellomleiarane Felles samlingar for lærlingane i kommunen God kontakt mellom kommune og opplæringskontor Samarbeid med KS om prosjekt mm Prioritert av rådmann og ordførar www.sfj.no

24 Oppsummering Skaffe læreplassar i ulike fagområde Kommunane må gå «føre» med eit godt eksempel, jf. KS sine ambisjonar Ha eigen budsjettpost for lærlingar Påverke privat næringsliv til å ta inn lærlingar Ordførar og rådmenn kjenner det lokale næringslivet Framsnakke og profilere yrkesfaga Ikkje alle ungdomane våre kan reise til byn for å ta master- og doktorgrad www.sfj.no

25 Lukke til med lærlingearbeidet. Takk for at de ville høyre på meg. nils.petter.stoyva@lo.no jan.stang@nho.no sissel.brusegård@sfj.no


Laste ned ppt "Fleire lærlingar i Nordfjord Innlegg i Nordfjordrådet 06.06.16 ved leiar i fagopplæringsnemnda Nils P Støyva og teamleiar i opplæring i bedrift,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google