Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosesskoden Entrepriserettsforeningen 12. februar 2015 Advokat Jørgen Aardalsbakke Advokatfirmaet Grette.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosesskoden Entrepriserettsforeningen 12. februar 2015 Advokat Jørgen Aardalsbakke Advokatfirmaet Grette."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosesskoden Entrepriserettsforeningen 12. februar 2015 Advokat Jørgen Aardalsbakke Advokatfirmaet Grette

2 Kort om meg… 2 Advokat, partner i Grette Tidligere: Seniorrådgiver i Vegdirektoratet, fagansvar for entrepriserett og offentlige anskaffelser Oppnevnt av regjeringen til utvalg innen offentlige anskaffelser, Håndhevelsesutvalget, NOU 2010:2 Kursholder for Tekna, Nito, Standard Online m.fl.

3 3

4 4

5 5

6 6 Hvem skal betale?

7 7

8 Kontraktsarbeid eller tilleggsarbeid Kontraktsarbeid eller Endring/ tilleggsarbeid 8 KONTRAKTENS BESKRIVELSE Tilleggsvederlag Fristforlengelse

9 9 Risiko Høyesterett i Rt. 2012 s. 1729 (Stedjebergtunnelen) Oppgjør finner sted etter mengdeoppmåling. Dette innebærer at byggherren har risikoen for mengdeangivelsen, mens entreprenøren har risikoen for at den enkelte prosess har fått en pris som dekker entreprenørens kostnader, fortjeneste og så videre.

10 10 Risiko for innhold i dokumentene Rt. 2003 s. 1531 (Feilprisingsdommen) Rt. 2007 s. 1489 (Byggholt) Byggherren har risikoen for konkurransedokumentene Entreprenøren har risikoen for tilbudets innhold

11 11 Tolking Høyesterett i Rt. 2012 s. 1729 (Stedjebergtunnelen) Ved anbud, der kontraktsgrunnlaget er utarbeidet av den ene parten alene, er det krav om like konkurransevilkår for tilbyderne. Prinsippet om en objektiv fortolkning av avtaler mellom næringsdrivende får derfor en særlig styrke i entrepriseforhold. For at tilbyderne skal kunne konkurrere på like vilkår, må anbudsgrunnlaget – som danner basis for den senere kontrakten – være klart formulert. Uklarhet må i utgangspunktet gå ut over anbudsinnbyderen, som ensidig utformet det grunnlaget tilbyderen må forholde seg til. Er det – til tross for enkelte uklare punkter – etter en objektiv fortolkning likevel klart hva som er ment, må tilbyderen holde seg til dette.

12 1. PROSESSKODEN 12

13 Prosesskoden Håndbøker utarbeidet av Statens vegvesen – R761 og R762 Standard beskrivelse for bygging, drift og vedlikehold av veg Flere utgaver i bruk: 1994, 2007, 2012 Både system og tekst gjelder som kontraktsdokument 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 Hovedprosesser Hovedprosesser: 1.Forberedende tiltak og generelle kostnader 2.Sprengning og masseflytting 3.Tunneler 4.Grøfter, kummer og rør 5.Vegfundament 6.Vegdekke 7.Vegutstyr og miljøtiltak 8.Bruer og kaier 9.Til bruk for drift og vedlikehold 18

19 Hierarkisk system Beskrivelsen på prisbærende nivå og beskrivelsen på høyere nivå (færre siffer) utgjør til sammen den totale beskrivelsen. Arbeidets omfang beskrevet i en prosess på et høyere nivå gjelder også på lavere nivå. Unntak fra dette gjelder der det er angitt avgrensende tekst om samme emne på lavere nivå. Materialkrav, utførelse, kontroll, toleranser og mengderegel angitt på et høyere nivå gjelder også for lavere nivå. Unntak fra dette er når beskrivelse på høyere nivå er erstattet med, eller står i motstrid til, spesifikasjon på lavere nivå. 19

20 Prosesskoden – Alternative metoder Delprodukter Alternative utførelser 20

21 21

22 Disposisjon for beskrivelsestekster Spesifiserende tekster disponeres slik: a) OmfangBeskrivelse av arbeidene b) MaterialerKrav til materialer c) UtførelseRekkefølge, krav d) ToleranserTolekransekrav e) Prøving, kontrollDokumentasjon x) MengdereglerBeregning av vederlag 22

23 23 Omfang – bokstav a)

24 24 Utførelse – bokstav c)

25 25 Dokumentasjon – bokstav e)

26 26 Måleregel – bokstav x)

27 Prisgrunnlag 27

28 Priser 28

29 29 Beskrivelse og kontraktsbestemmelser Kontraktsbestemmelser: Beskrivelsen:

30 Mengder – mengdeavvik NS-kontraktene om mengdeavvik: Avvik i forhold til kontraktens mengdeangivelse på poster som skal avregnes etter enhetspriser (regulerbare poster), utgjør ingen endring med mindre avviket i vesentlig grad overstiger det totalentreprenøren burde tatt i betraktning ved inngåelsen av kontrakten Prosesskoden, punkt 4.3: Det avregnes etter målereglene som er angitt under pkt. x) i de respektive prosesser. I tilfelle at målereglene angir avregning etter prosjekterte mengder, og forutsetningene for mengdeberegningen endres p.g.a. forhold som entreprenøren av det aktuelle arbeidet ikke er herre over, forutsettes at prosjekterings- grunnlaget justeres, og endrede prosjekterte mengder registreres. 30

31 31 Spesiell beskrivelse

32 2. PROSESSKODEN I PRAKSIS 32

33 33 Hvilke prosesser kommer til anvendelse?

34 34 Hvilke prosesser kommer til anvendelse? Agder lagmannsrett, dom 22.1.2009 (LA-2008-52830-2) Kontraktsavklaringsmøte: «Basert på erfaringer kan byggherren, i nært samarbeid med entreprenøren, om nødvendig avvike fra injeksjons- prosedyrene som fremkommer i beskrivelsen». Arbeidsmøte: «Industri eller mikrosement i tunnelen? Byggherren vil i utgangs- punktet satse på industrisement, men selvfølgelig bruke mikrosement dersom det ikke lykkes godt nok med førstnevnte.»

35 35 Hva inngår i prosessen? Foto: Sogning/Wikimedia

36 36 Hva inngår i kontrakten? Rt. 2012 s. 1729 (Stedjebergtunnelen) Konkurransegrunnlaget: 7 VEGUTSTYR OG MILJØTILTAK 71.1 Murer av naturstein a) Prosessen omfatter nødvendig graving utover vegens prosjekterte profil, samt evt. avstempling eller spunt, eventuell sprenging av fot, nødvendig fundament, eventuell støpt såle, fuging og bakstopp inkl. armering, nødvendig mellomlagring og ekstra transport, samt oppføring av mur. Dimensjon og høyde som vist i planene. Uttak i linjen eller sidetak av stein, samt transport er medtatt under hovedprosess 2. c)For utførelsen vises til spesiell beskrivelse og planene for øvrig. e)Avvik fra prosjektert høyde topp mur skal ikke overstige 100 m.m. f)Mengden måles som prosjektert flate regnet fra underkant såle til topp murkrone. Enhet: m 2

37 37 Hva inngår i prosessen? Rt. 2012 s. 1729 (Stedjebergtunnelen) Konkurransegrunnlaget: 71.13 Mur i skjering *** spesiell beskrivelse*** a) Prosessen omfatter også levering og utføring av fiberduk mot skjeringsmassar, og levering og utføring av tilpassa filterlag (bakfyll). b) Entreprenøren kan ikkje rekna med å nytte stein frå anlegget. Det skal nyttast same stein på heile anlegget. c) Krav til utføring går fram av teikning J2. Sjå også teikning F1, F4 og F6. Murendar som førast ned til bakkenivå skal førast ned med maksimalt 0,3 m sprang i høgdenivå. I tillegg skal spranga mest mogeleg skjulast ved bruk av kileforma avslutningsstein. f) I oppgitt mengde er rekna mur frå nivå for ytterkant VIPS-flate 4,1, dvs. ca. 0,5 under ferdig grøft.

38 38 Hva inngår i prosessen? Rt. 2012 s. 1729 (Stedjebergtunnelen) Prosesskoden – standard beskrivelse: 7 Vegutstyr og miljøtiltak 71 Murer 71.1 Murer av naturstein 71.13 Murer i skjæring

39 39 Hva inngår i prosessen? Rt. 2012 s. 1729 (Stedjebergtunnelen) Høyesterett – konkret drøftelse: – Det er verken under prosess 71.1, 71.13 eller 71.14 gitt noen beskrivelse som i klartekst omfatter steinen som sådan. – Når ordlyden i bokstav b under 71.13 og 71.14 leses i sammenheng med teksten i 71.1 bokstav a siste punktum, sammenholdt med at uttak av stein ikke er beskrevet under hovedprosess 2, finner jeg at de beste grunner taler for den forståelsen at steinen må tilføres utenfor anlegget. Men dermed er det ikke avklart hvem som skal bære kostnadene ved anskaffelse og frakt av steinen – entreprenøren eller Vegvesenet. Foto: Bjørn Olav Amundsen

40 40 Hva inngår i prosessen? Rt. 2012 s. 1729 (Stedjebergtunnelen) Høyesterett – konkret drøftelse: Når anvendelsen av prosess 71 ses i sammenheng med systemet som Prosesskode 1 bygger på, finner jeg det klart at det ikke er grunnlag for en slik slutning. Av anbudsdokumentene kapittel D2: Spesielle kontraktsbestemmelser punkt 12 følger at «[a]lle kostnader for utføring av arbeidet, eks. mva, skal vere inkludert i tilbodsprisane». Det samme følger av innledningskapitlet i Håndbok 025 punkt 4.4, hvor det heter: «Enhetsprisene for hver delprosess skal generelt omfatte alle ytelser som er nødvendig for å levere delarbeidene i henhold til prosjektdokumentenes krav. Enhetsprisene skal bl.a. inkludere: materialer og hjelpemidler... »

41 41 Hva inngår i prosessen? Rt. 2012 s. 1729 (Stedjebergtunnelen) Høyesterett – konkret drøftelse: Når dette spørsmålet ikke er behandlet verken i prosess 71.1, 71.13 eller 71.14, har vi ingen «ny tekst om samme emne» som omtales i prosess 71 i Håndbok 025. I utgangspunktet må derfor Prosess 71 gjelde. Det vil si at entreprenøren også skal prise steinen.

42 42 Hva inngår i prosessen? Rt. 2012 s. 1729 (Stedjebergtunnelen) Høyesterett – konkret drøftelse: Den løsning Mika har lagt opp til – at entreprenøren skal skaffe steinen uten at den er priset, slik at betaling finner sted i ettertid – bryter med det som framstår som et grunnleggende prinsipp i det systemet som konkurransegrunnlaget bygger på, nemlig at alt materiale og arbeid som er forbundet med de enkelte delprosesser, skal prises.

43 43 Hva inngår i prosessen? Høyesterett i Rt. 2012 s. 1729 (Stedjebergtunnelen) Foto: Bjørn Olav Amundsen Dokument- listen i A1 71.1 71.13 71.14 Kontrakten: Kap. A Kap. B Kap. C Kap. D Kap. E Håndbok 025: 71 MURER a) Prosessen omfatter levering av materialer til og alle arbeider med bygging av murer av naturstein, plasstøpt betong, betongelementer, metall, steinkurver m.v., inklusive evt. forblending og mønsterforskaling. […] f) …

44 44 Hva inngår i prosessen? LG-2012-67156, 21.3.2014 (Kjøsnesfjorden) Kontrakten: Prosess 32.7 a: «Prosessen omfatter opplasting og transport av alle masser fra sprengnings- arbeider i tunnel til angitt fyllplass inklusive nødvendig fyllplassarbeid» Prosess 32.71: «Tunnelmasser til bruk på anlegget» under bokstav c at «Steinmassene fra tunnelen er i hovedsak tenkt brukt til fyllingen i linjen, rasvoller og forsterkningslag/frostsikring...» Lagmannsretten: «Ut fra en objektiv forståelse av ordlyden, når de to bestemmelsene leses i sammenheng, fremstår det etter flertallets syn som at bygging av rasvoller er omfattet under prosesskode 32.71. (…) [A]arbeidet med å bygge rasvollen inngår dermed som «nødvendig arbeid på fyllplass» ut fra en naturlig språklig forståelse. Ordlyden må ellers forstås i lys av partenes felles forståelse av at prosjektet omfattet bygging av 5 rasvoller.» Se også: LH-2013-171971 – dom 14.2.2014 Helikopterfrakt av betong i rassikringsprosjekt på Ofotbanen.

45 45 Prosjektleder Byggherre Prosjekterende Byggeleder Entreprenør Side- entreprenør 1 2

46 46 Praktiske tips Sett deg inn i kodesystemet Byggherrer og rådgivere må være klare over –Systemets oppbygning –Legge vekt på klarhet og presisjon Entreprenører må være klar over –Systemets oppbygning –Systembetraktninger –Opplysninger i konkurransegrunnlaget –Måleregler

47 47

48 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN! Takk for oppmerksomheten! Advokat Jørgen Aardalsbakke joaa@grette.no 916 62 501 Foto: JAA


Laste ned ppt "Prosesskoden Entrepriserettsforeningen 12. februar 2015 Advokat Jørgen Aardalsbakke Advokatfirmaet Grette."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google