Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arne Kringlen og Annlaug Kjelstad Naustdal kommune Rutilutvinning i Engebøfjellet – frå plan til handling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arne Kringlen og Annlaug Kjelstad Naustdal kommune Rutilutvinning i Engebøfjellet – frå plan til handling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arne Kringlen og Annlaug Kjelstad Naustdal kommune Rutilutvinning i Engebøfjellet – frå plan til handling

2 Kva ser folk 2

3 33 Planprosess i kommunane - oppsumering Juni 2007 – Oppstart av planarbeid Oktober/november 2007 – planprogram fastsett Februar 2009 - Framlegg til reguleringsplan mottatt i kommunen Juni-september 2009 - Revidert planframlegg på 1. gongs offentleg ettersyn Vinteren 2009/2010- Fleire avklarande møter med KLIF, kommunane, NIVA, DNV og Havforskningsinstituttet (HI) Juni-september 2010 - 2. gongs offentleg ettersyn og motsegn frå Fiskeridirektoratet region vest Mars 2011 - Mekling av motsegna i regi av Fylkesmannen førte ikkje fram Mai 2011- Reguleringsplanen vedteke i kommunestyra

4 Planprosess i departementa Juni 2011 – reguleringsplan med motsegn mottatt i Miljøverndepartementet Mars 2013 – Miljøverndepartementet (MD) fastset behov for tilleggsinformasjon, inkludert 1-årig måleprogram for strøm i fjorden Mai 2013 – Program for innhenting av tilleggsinfo godkjent av MD September 2014 – Rapport frå straummålingar m.m. ligg føre til offentleg mynde? Oktober/november 2014 – avgjerd i begge departementa? Viss ja til plan og utslepp, så startar arbeidet… 4

5 Handling i 2014 Gjennomgang av reguleringsplangrunnlaget, rekkefølgebestemmelsar og oppstart av byggesaka – kva skal skje inne på reguleringsområdet? –Dialog mellom kommunane og Direktoratet for Mineralforvaltning – roller og ansvar – kan kommunane dra nytte av DirMin? –Gå gjennom sjølve planen og rekkefølgebestemmelsar i reguleringsplanen i lag? Vegomlegging fv. 611 – kontakten med vegvesenet er viktig både i og utanfor planområdet! –Kontakt med utbyggar under arbeidet med byggesøknaden? –Forventa framdrift på prosjektering av prosessanlegg og gruve? –Kommunen har begrensa kapasitet til å følje opp eit så stort byggeprosjekt med dagens ressursar –Har vi modellar til finansiering? fakturere byggesaka etter medgått tid, regional eller statleg finansiering eller direkte tilskott frå utbyggar til kompetanse/ressurs? 5

6 Lokalsamfunnsutvikling Gjennomgå utbyggingsavtalen –Igangsetjing av planarbeid med opprusting fv. 611 i samsvar med Utbyggingsavtalen – kontakten med vegvesenet og fylket er særs viktig Rigg- og anleggsområder? –Klarlegge behovet for riggområder/anleggsområder/midlertidige bustadriggar = melde arealbehov inn i kommunedelplan Vevring og gjennomføre ny regulering? Miljøoppfølgingsprogram – drøfte etablering av basisgruppe kommune-utbyggar- miljøorganisasjon/fiskeri –Kommunane treng meir ressursar/kompetanse på miljøfag/»teknisk miljøfag» - også her fleire modellar for finansiering (regional/statleg eller utbyggar) 6

7 Lokalsamfunns- utvikling for Askvoll Etablering av pendlerrute Kommunen legg til rette for bustadbygging i kommuneplanarbeidet Aktuelt med eit mindre næringsareal I miljøoppfølgingsprogrammet bør velforeining, repr. for fiskeri og oppdrett og kommunen vere involvert 7

8 Kommunedelplan Vevring

9 Planverkstad med 2 scenario; med eller utan gruvedrift

10 Konsept 1: Sentrum Vevring

11 Konsept 2a: Sentrum Vevring

12 Konsept 2b: Sentrum Vevring

13 Naustdal utvikling Mars 2014

14 Sunnfjord – ein bu- og arbeidsmarknad med 32 000 innbyggarar ARBEIDSMARKNADSINTEGRASJON !!!! Flora Bykultur Industri-olje Kyststamveg Folkefest Kyst maritimt 45 min Førde Vekst Handel-finans Byutvikling Festival E 39 Jølster Bu Landbruk Turisme - kultur E 39 Naustdal Bu Fjordlandsby Gruvedrift Kunst –kultur Gaular Bu Operagarden Storehesten opp Reiseliv E 39

15 Sunnfjord – Arbeidsmarknadsintegrasjonen mot kysten må styrkast

16 Folketalsutvikling Sogn og fjordane Naustdal

17 B B plan B bhg gangbru skule butikk leik bhg Kommune med stor aktivitet og folkevekst Offentlege prosjekt som veg, skule, barnehage, frisksenter, nærmiljøanlegg og gangbru Bustadpotensiale på 800 nye einingar Ny moderne butikk Kommunedelplan for sentrum og Sæla 2011 frisk plan SÆLA plan B båt

18 Fjordlandsbyen er ikkje eit luftslott……utbygginga er igang

19 Vi legg vekt på innbyggardialog! Korleis vil utbyggar kommunisere? Korleis kan utbyggar og kommunen samhandle? –Generell kommunikasjon – hovudbudskap? –«ureina fjord» og arbeide med informasjon i marknaden iht. oppdrettsnæringa? –Miljøoppfølgingsprogram – brei deltaking, tidleg –Førdefjorden er attraktivt som bu- og arbeidsområde –Deltaking, samhandling og nettverksbygging i nærings- og samfunnsutvikling i regionen –Kommunikasjon kring støyproblematikk, sprenging etc –Avtale jamnlege møter framover 19


Laste ned ppt "Arne Kringlen og Annlaug Kjelstad Naustdal kommune Rutilutvinning i Engebøfjellet – frå plan til handling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google