Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Reindriftsforvaltningen Boazodoallohálddahus Båatsoe-burriej reereme Fylkesdelplan vindmøller - tema reindrift.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Reindriftsforvaltningen Boazodoallohálddahus Båatsoe-burriej reereme Fylkesdelplan vindmøller - tema reindrift."— Utskrift av presentasjonen:

1 Reindriftsforvaltningen Boazodoallohálddahus Båatsoe-burriej reereme Fylkesdelplan vindmøller - tema reindrift

2

3 Reindriftsforvaltningen Boazodoallohálddahus Båatsoe-burriej reereme Reindrifta i Nordland reinbeiteområde 14 000 rein i vårflokk 12 reinbeitedistrikter fra nord til sør 44 siidaandeler (driftsenheter) med 226 personer Innenfor fylket ligger i tillegg hele eller deler av 7 reinbeitedistrikter tilhørende hhv. Troms og Nord-Trøndelag reinbeiteområder i Nordland fylke med til sammen ca 10 000 rein i vårflokk. Samt sommerbeite for flere svenske samebyer, 50 000-70 000 svensk rein med adgang til norske beiter.

4 Reindriftsforvaltningen Boazodoallohálddahus Båatsoe-burriej reereme Utmarksbasert arealkrevende næring med behov for beite 12 mnd i året, ulike arealer benyttes til ulike årstider. Driftsmønster og beitebruk kan variere fra år til år. Beitebruken og driftsmønster styres av mange faktorer → klima, berggrunn, topografi, tilgjengelige beitevekster, inngrep og menneskelig aktivitet.

5 St.melding nr.28 1991-92: Økonomisk-økologisk- kulturelt bærekraftig reindrift. Kjøttproduksjon 116 tonn (driftsåret 2006-2007)– stor etterspørsel etter reinkjøtt. Sysselsetting: 44 siidaandeler med 226 medlemmer og videre verdikjede (slakterier, videreforedling, distribusjon) Reindrifta er en bærekraftig utnyttelse av utmarksressurser i Nordland, bra tilpasset beitegrunnlaget → høye slaktevekter (ca 22kg kalv) Reindrifta er en viktig tradisjonsbærer for samisk språk og kultur Nordland. Dette blir i stor grad holdt levende gjennom reindrifta. Økonomisk og økologisk bærekraftig reindrift gir grunnlaget for kulturell bærekraft → en forutsetning for dette er å sikre reindriftens arealer. Dette er den største utfordringen for reindriften i framtiden.

6 Reindriftsforvaltningen Boazodoallohálddahus Båatsoe-burriej reereme Stort press på reindriftens arealer – hytter, nydyrking, vannkraft og veier som innskrenker tilgjengelig beite. Økende interesse for utbygging av vindkraft – svært arealkrevende og planlegges ofte i reindriftens særverdiområder. Konkurranse blant ulike selskaper om lokaliteter for vindkraft –tilsynelatende lite samordnet planlegging av aktuelle lokaliteter i forhold til andre interesser. Stort behov for en mer helhetlig planlegging Fylkesdelplan med verdikart vil gi en bedre oversikt over reindriftens viktigste arealer og dermed en bedre planlegging

7 Reindriftsforvaltningen Boazodoallohálddahus Båatsoe-burriej reereme ”Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg” og ”Veileder for regionale planer for vindkraft” er grunnlaget for arbeidet med fylkesdelplan Reindrift er ett av 10 tema som inngår i plan Reindriftsareal skal ifølge veileder deles inn i 3 kategorier → Liten verdi – middels verdi – stor verdi Verdisettingen tar utgangspunkt i tabell jfr. veileder s. 16. Fylkesdelplan

8 Reindriftsforvaltningen Boazodoallohálddahus Båatsoe-burriej reereme Bakgrunn for verdisettingen av arealer er reindriftens arealbrukskart utarbeidet av NIJOS i samarbeid med reinbeitedistriktene på slutten av 80 tallet og senere digitalisert.

9 Reindriftsforvaltningen Boazodoallohálddahus Båatsoe-burriej reereme I kartmaterialet er beitearealene inndelt i 5 årstidsbeiter. Innenfor hvert årstidsbeite er det dessuten lagt inn 2 arealkategorier (beite 1 og beite 2). Disse er definert ut fra funksjon og beiteintensitet. I tillegg er flyttleier, trekkleier, oppsamlingsområder, anlegg og bygg kartfestet (tabell). Dette er det eneste materialet som i dag finnes hvor reindriftens arealbruk er kartfestet, og er det beste tilgjengelige materialet for en verdisetting av reindriftens arealer.

10 Områder delt inn i 3 kategorier etter følgende kriterier: Stor verdiMiddels verdiLiten verdi Minimumsbeiter og særverdiområder (kalvingsland, flyttleier, trekkleier, oppsamlingsområder, Parringsland, luftingsområder og anlegg) Områder med reindrift, men ikke særverdiområder og minimumsbeiter. Områder uten reindrift.

11 Stor verdi (rød)Sosi betegnelseTemalag i arealbrukskartene KalvingsområderVårbeite1beiteVår_flate ParringslandHøstbeite1BeiteHøst flate LuftingsområdeSommerbeite1Beite Sommer_flate FlyttleierDrivingsleierDrivingslei_flate Trekkleier Trekklei_linje Oppsamlingsområde Oppsamlingsområde_flate Beitehage Beitehage_flate Reindriftsanlegg Merkegjerde Reindriftsanlegg_punkt Skille/opplastingsområde " Kombinert gjerde " Feltslakteanlegg " Sperregjerde permanent SperregjerdeReindriftsanlegg_linje Fangarm " Båttransport for rein " Svømmeleier " MinimumsbeiterUtgangspunkt vinterbeite1beiteVinter_flate Middels verdi (orange) Vårbeite 2 beiteVår_flate Sommerbeite2 BeiteSommer_flate Høstbeite2 BeiteHøst_flate Høstvinterbeite BeiteHøstvinter_flate Vinterbeite2 BeiteVinter_flate Reindriftsanlegg Reindriftsanlegg generelt Reindriftsanlegg_punkt Gjeterhytte " Gamme " Grenseoverskridende beitearealKonvensjonsområde Liten verdi Øvrig landarealFor eksempel arealdekke Detaljert tabell for de ulike verdikategoriene brukt ved utarbeidelse av kart.

12 Reindriftsforvaltningen Boazodoallohálddahus Båatsoe-burriej reereme Kvaliteten på datagrunnlaget Kvalitet på datagrunnlaget skal jfr. planprogram deles i 4 grupper fra 0-3 hvor 3 er høyest. Mulige feilkilder i datagrunnlaget medfører at kvalitet for reindriftstema settes til 1-2:  Arealbrukskategoriene nedtegnet på kart med 1:50 000 målestokk → kan medføre at nøyaktigheten ikke alltid er like høy.  Stadige nye arealinngrep påvirker arealbruken direkte og indirekte, resterende områder får større verdi!  Klimatiske faktorer og endring i rovviltsituasjon kan påvirke arealbruken.

13 Reindriftsforvaltningen Boazodoallohálddahus Båatsoe-burriej reereme Verdikart - reindrift

14 Reindriftsforvaltningen Boazodoallohálddahus Båatsoe-burriej reereme


Laste ned ppt "Reindriftsforvaltningen Boazodoallohálddahus Båatsoe-burriej reereme Fylkesdelplan vindmøller - tema reindrift."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google