Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SKOLEBASERT KOMPETANSEUTVIKLING i et LEDELSESPERSPEKTIV Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy og Nordkapp 18. April 2016 Laila Lerum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SKOLEBASERT KOMPETANSEUTVIKLING i et LEDELSESPERSPEKTIV Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy og Nordkapp 18. April 2016 Laila Lerum."— Utskrift av presentasjonen:

1 SKOLEBASERT KOMPETANSEUTVIKLING i et LEDELSESPERSPEKTIV Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy og Nordkapp 18. April 2016 Laila Lerum

2 Laila Lerum 180416 Slide 2 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark

3 Mål for samlingen: Bidra til at våre ledere får utvidet kompetanse til å lede utviklingsarbeid på egen virksomhet gjennom teori, erfaringsdeling og faglige refleksjoner. Få større kunnskap om lederens rolle i et utviklingsarbeid Bli bevisst prosessen rundt utviklingsarbeid; hva bør man ha fokus på før og underveis i en utviklingsprosess Målet med samlinga er å gi dere som skoleledere økt kompetanse som kan bidra til praksisendring i egen organisasjon. Vi ønsker at samlingen skal oppleves som praktisk, variert og meningsfylt og at arbeidsmetodene som presenteres skal være mulig å benytte i egen virksomhet.

4 Skolebasert kompetanseutvikling og LEDERSKAP Best mulig bruk av personalressurser og kapasitetsbygging - lederens betydning av læreres læring og utvikling Lederens rolle for å få til et utviklingsarbeid og organisasjonsarbeid Endringsarbeid i skolen og lederskap som «åpner fremtiden» Kollektiv orientering og god implementering Den transformasjonelle leder som kan stimulere på team/kollegialitet og motiverende tiltak

5 Bestillingen i praksis; Skolebasert kompetanseutvikling Pedagogisk ledelse, indirekte og direkte Lærende organisasjoner Fokus på arenaer for kollektiv læring Endringsledelse Pedagogisk plattform, « Den gode Vest Finnmark- skolen». Struktur og prosess. Rød tråd Rutiner som støtter opp under utviklingsarbeidet Verktøy – skolevandring, kollegaveiledning Metode IGP – samskriving, - mm MEDSKAPING – Implementering

6 Tore Skandsen, IMTEC Fasene INSTITUSJO- NALISERING IMPLEMENTE RING INITIERING Tid Resultater Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark Laila Lerum 180416 Slide 6

7 SKOLEBASERT KOMPETANSEUTVIKLING For å presisere hva som er det viktigste i skolebasert kompetanseutvikling, la Utdanningsdirektoratet i 2012 følgende definisjon til grunn: Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid. (Utdanningsdirektoratet, 2012, s.3)

8 Rammeverk for skolebasert kompetanseutvikling (Utdanningsdirektoratet, 2015b) UIU 6 prinsipper: 1. Kompetanseutvikling både på individ- og organisasjonsnivå dvs; strukturer og planer som skaper rom for kollektiv læring 2. Innsats over tid dvs; stukturer for utviklingsarbeid som blir holdbare på lang sikt 3. Differensiert til skolene i ungdomstrinn i utvikling 4. Likeverdig tilbud i alle lærerutdanningsregioner 5. Lett tilgjengelig materiell 6. Kunnskapsutvikling på alle nivåer

9 Kunnskapsdepartementets strategi «Lærerløftet – på lag for kunnskapsskolen» (KD, 2014) LAGARBEID 1. Den kollektive prosessen som må skje på den enkelte skole 2. Ledelsen må utvikle gode læringsfellesskap innad på egen skole 3. Skolen skal utvikle et system for kontinuerlig skoleutvikling Slide 9 Laila Lerum 180416 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark

10 Skolebasert kompetanseutvikling – Ledelse av inkluderende skoler med godt læringsmiljø Problemstilling: Hva kjennetegner inkluderende læringsmiljø? Hva gjør gode skoler gode? Fokus: Undervisningskvalitet Elevoppfølging faglig og sosialt STRUKTUR og KULTUR

11 LÆRINGSMILJØ Alle elever har rett til et godt og inkluderende læringsmiljø. Med ”læringsmiljø” mener vi de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene på skolen som har betydning for elevenes læring, helse og trivsel. Godt læringsmiljø er en rettighet og en forutsetning for god læring.

12 Læring og resultatansvar = SKOLEKVALITET Suksesskriterier for ansatte og skoleledere: At elevene lærer mye (fag + personlig utvikling) At elevene fullfører og består At elevene trives Laila Lerum 180416 Slide 12 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark

13 FELLES MANDATFELLES MANDATFELLES MANDATFELLES MANDAT Laila Lerum 180416 Slide 13

14 Laila Lerum 180416 GODT LÆRINGSMILJØ! Slide 14 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark

15 Laila Lerum 180416 HØYT FAGFOKUS! Slide 15 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark

16 Slide 16 Laila Lerum 180416 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark

17 Laila Lerum 180416 “Ledelse handler om å skape rammer for medarbeidernes kreative, intelligente og selvstendige handlingsrom på helhetens vegne…” “Ledelse handler om å skape rammer for medarbeidernes kreative, intelligente og selvstendige handlingsrom på helhetens vegne…” 17 Livergood Slide 17 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark

18 Slide 18 Laila Lerum 180416 LEDELSE som åpner fremtiden! Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark

19 Side 19 Laila Lerum 180416 St. meld. 30 Kultur for læring ”Skoleledelsen må etterspørre og stimulere til læring i det daglige, til bevissthet og refleksjon over læringsstrategier, til nettverksbygging og teamarbeid. All erfaring viser at god skoleledelse er avgjørende for arbeidet med kvalitetsutvikling i skolen”

20 Slide 20 Laila Lerum 180416 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark

21 Slide 21 Laila Lerum 180416 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark

22 KUNNSKAPSGRUNNLAGET Fem grunnleggende forhold som er avgjørende; Lærerens evne til å lede klasser og undervisnings- forløp Lærerens evne til å utvikle positive relasjoner med hver enkelt elev Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene Godt samarbeid mellom skole og hjem God ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen Laila Lerum 180416 Slide 22 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark

23 De fem ledelsesdimensjoner som bidrar mest til elevenes læringsutbytte: 1.Etablere mål og forventninger 2.Strategisk ressurs allokering – folk og penger 3.Planlegge, koordinere og evaluere undervisning og læreplaner 4.Fremme og delta i lærernes utvikling og læring 5.Sørge for et systematisk og støttende miljø

24 Slide 24 Laila Lerum 180416 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark Inkluderende læringsmiljø Individuell og kollektiv læring 1. For at skolen skal kunne kalle seg lærende må den individuelle læringen være av en karakter som fører til kunnskapsutvikling og utvidede valgmuligheter i forhold til kunnskapsanvendelse. 2. Videre må denne læringen gjøres uavhengig av enkeltpersoner. Organisatorisk læring oppnås i den grad man greier å få virksomheten til å endre sine handlingsteorier (Argyris 1990) og igjennom dette blir i stand til å utføre arbeidsoppgaver og takle utfordringer på en bedre måte. 3. Dvs. Ta bort privatiseringen, men utnytte individuell kunnskap, kompetanse og væremåte!

25 Slide 25 Laila Lerum 180416 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark

26 … med ny kurs for ungdomstrinnet 2013-2018 26 Laila Lerum 180416 Kompetanseutvikling i: Klasseledelse Lesing Skriving Regning (Vurdering for læring) Skoleledelse og organisasjonsutvikling Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark UIU; Ungdomstrinn i utvikling

27 Hvilke erfaringer har skolene fra ulike statlige satsninger – helhet og sammenheng….. Gi rom for lesing ( 2003- 2007) Lærende nettverk ( 2004- 2009) Kunnskapsløftet – fra ord til handling ( 2006- 2010) Bedre vurderingspraksis ( 2007- 2009) Kompetanse for kvalitet ( 2009- 2012) Bedre læringsmiljø ( 2009- 2014) Skole- og kommuneutviklingsprogrammet( 2010- 2012) Ny GIV ( 2010- 2013) Vurdering for læring( 2010- 2014) Lesesatsingen ( 2010- 2014) Veilederkorps ( 2015 - 17) Kompetanse for kvalitet ( 2012- 2014) Læringsmiljøprosjektet ( 2015- 2017) Mm mm STRUKTUR og KULTUR ------ en RØD TRÅD!

28 Hva er viktig i lærings- og endringsprosessen ? Hvorfor ønsker du å gjøre dette? Hva ønsker du å oppnå? Hvordan tenker du å gjøre det? Hvem kan få det til å skje? Begrunnelse Målsetninger Metoder Engasjement bevisst veloverveid uttrykt ledet fokusert målrettet strukturert systematisk organisert deltagende konsekvent delegerende Må vite: Må være: Laila Lerum 180416 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark Slide 28

29 Udir: BEDRE LÆRINGSMILJØ 2009 – 2014, arbeidet i Veilederkorpset samt Undomsskolesatsningen Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Brukerkunnskap og brukermedvirkning Kunnskapsbasert praksis Laila Lerum 180416 Slide 29 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark

30 Faktabasert ledelse: 1. Vise til anerkjent forskning (Hattie, Robinson o.a) 2. Kunnskapsgrunnlaget- Udir 3. Bruke PULS – pedagogisk utviklings- og læringsspeil 4. Viviane Robinson; Elevsentrert lederskap Laila Lerum 180416 Slide 30 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark

31 Slide 31 Laila Lerum 180416 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark Knut Roald Inkluderende skole - vegen videre – et helskapsorientert prosjekt

32 Inkluderende og godt læringsmiljø Skolebasert kompetanseutvikling – felles maler mm Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark Laila Lerum 180416 Slide 32

33 Emosjonell støtte Positivt klima Lærersensitivitet Anerkjennelse av elevers livsverden Organisering Atferdsledelse Produktivitet Negativt klima Læringsstøtte Undervisningsformat Innholdsforståelse Analyse og undersøkelse Tilbakemeldingskvalitet Undervisningsdialog Klasseledelse Kjennetegn og lærerferdigheter Engasjement Etter Pianta og Hamre 2009 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark Laila Lerum 180416 Slide 33

34 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark Å tvile og arbeide seg fram sammen til gode grep for økt læring….. Laila Lerum 180416 LEDER LÆRER ELEV Utfordrer virkelighets- oppfatninger Synliggjør personlige visjoner Insisterer på handling Har åpenhet som forutsetning Benytter dialog, maktfri samtale Myndiggjør den enkelte Får fram underliggende prosesser og strukturer Utforsker gapet mellom nåsituasjonen og ønsket situasjon

35 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark Page 35 Laila Lerum 180416 ELEV LÆRER SKOLELEDER Utvikle væremåte Utvikle tenkemåte Utvikle læremåte

36 Slide 36 Laila Lerum 180416 ELEVRÅDET Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark

37 Elevmedvirkning – slik involveres elevene Elevrådsarbeid – styringsmekanisme/ demokratiutvikling Elevrådskolering Skolemiljøutvalg Kort veg til rektor og ledelsen Ledelsen etterspør kontaktlærer og elevtillitsvalgt om de samme spørsmålene som klassemiljø, fravær og funn i elevundersøkelsen Vurdering for læring – elevmedvirkning i selve læringsarbeidet Fra elev i grunnskolen til elev i vgs til student Læreren som kunnskapsformidler og veileder Plattform som driver for en stadig mer felleskultur for læring

38 Slide 38 Laila Lerum 180416 PEDAGOGISK LEDERSKAP Pedagogisk ledelse - Inkludering og mangfold Bidra til godt læringsmiljø og gode læringsprosesser ved å: 1.gi elever og lærere best mulig rammevilkår 2.ha klare forventninger til elever og lærere 3.gi pedagogene tilbakemelding på den jobben de gjør 4.gi pedagoger som trenger det støtte og veiledning 5.korrigere pedagogisk praksis som ikke holder mål 6.legge til rette for refleksjoner om sammenhengen mellom rammefaktorer – opplæring/undervisning – resultater, og trekke konklusjoner av refleksjonene Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark

39 Laila Lerum 180416 Indirekte pedagogisk ledelse: Legge til rette for pedagogiske prosesser - læring og utvikling - ved: 1.Overordnet planlegging (utviklingsplan, timeplan, årsplan) 2.Ressursdisponering (økonomi, kompetanse) 3.Organisering av skoledagen/arbeidstiden 4.Kompetanseheving (faglig, metodisk) 5.Bygge nettverk – partnerskap : skape alternative læringsarenaer Slide 39

40 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark Laila Lerum 180416 Direkte pedagogisk ledelse: 1. Uttrykke klare forventninger til pedagogenes arbeid 2. Gi pedagogene konstruktiv tilbakemelding på det arbeidet de gjør (eller sørge for at de får slik tilbakemelding) 3. Gi råd, veilede og instruere pedagogene om: planlegging av opplæring gjennomføring av opplæring vurdering av opplæring 4. Korrigere/forbedre pedagogisk praksis som ikke holder mål Slide 40

41 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark Laila Lerum 180416 Forutsetninger for å lykkes med direkte pedagogisk ledelse: 1. Legalitet: den autoritet lederen har gjennom formell posisjon 2. Legitimitet: den tillit lederen har gjennom faglig-pedagogisk dyktighet, lederegenskaper og personlige egenskaper 3. Kjennskap til pedagogenes praksis 4. Felles språk og felles oppfatning av hva som er bra 5. Aksept og forståelse for at pedagogisk ledelse er viktig 6. Balanse mellom myke og harde ledelseselementer – mellom støtte/hjelp og krav = INSTITUALISERING!!! Slide 41

42 Oppgave: Indirekte og direkte pedagogisk ledelse ved vår skole 1. Hva / hvordan/ hvem utøver pedagogisk ledelse på din skole? 2. Hvordan kommuniserer vi direkte og indirekte pedagogisk lederskap ut til de ansatte for å sikre klarhet og vilje/ motivasjon i organisasjonen? 3. Endring, tydeliggjøring av arbeidsfordelingen? Dine/ deres umiddelbare tanker…..

43 Slide 43 Laila Lerum 180416 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark ØKT 2: En lærende organisasjon er en organisasjon der alle kontinuerlig øker sin evne til å skape resultater som de virkelig ønsker å oppnå, der organisasjonen oppmuntrer til nye måter å tenke på, der den kollektive visjonen om å skape det beste er satt i fokus, og der alle kontinuerlig lærer hvordan en lærer sammen” ØKT 2: En lærende organisasjon er en organisasjon der alle kontinuerlig øker sin evne til å skape resultater som de virkelig ønsker å oppnå, der organisasjonen oppmuntrer til nye måter å tenke på, der den kollektive visjonen om å skape det beste er satt i fokus, og der alle kontinuerlig lærer hvordan en lærer sammen” 43 Peter Senge

44 Slide 44 Laila Lerum 180416 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark Lærende organisasjoner Legger vekt på samhandling mellom personer og nivåer for å finne fram til prosesser og handlinger som fører til gode resultater

45 Slide 45 Laila Lerum 180416 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv Peter M. Senge om hva som skaper den lærende organisasjon Systemtenking Personlig mestring Synliggjøring og endring av mentale modeller Skaping av felles visjoner Arenaer for Gruppelæring LÆRENDE ORGANI- SASJON

46 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark Side 46 Laila Lerum 180416 Skoleledere og tillitsvalgtes felles ansvar: Legge til rette for og lede samhandlingen – finne møteplasser, etablere spilleregler Utnytte den enkeltes kompetanse og kreativitet – gi handlingsrom innen klare rammer Skape aksept for at arbeidsfellesskapet er forpliktende Være resultatorientert

47 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark Side 47 Laila Lerum 180416 Lærende skoler har god balanse mellom: Erfaring Forventning Aksjon Refleksjon Struktur Kultur Internt fokus Eksterne impulser Etter Knut Roald, 2000

48 Slide 48 Laila Lerum 180416 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelseperspektiv Forutsetninger for at en skole er lærende (hovedsakelig etter Peter Senge): 1. Evne og tid til å analysere prosesser, avdekke adferdsmønster, se årsakssammenhenger 2. Felles visjon og grunnverdier 3. God kvalitet på kommunikasjonen - mestring av dialog og diskusjon 4. Arenaer/møteplasser for refleksjon, dialog og diskusjon om det som er viktig for opplæringen 5. Felles språk/begrepsapparat

49 Slide 49 Laila Lerum 180416 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark Forutsetninger…. forts. 6. Miljø der maktspill og egeninteresse ikke dominerer 7. Åpenhet, både deltakende åpenhet (frihet til å si det en vil) og reflekterende åpenhet (vilje til å utfordre egne synspunkter og virkelighetsoppfatninger) 8. At medarbeiderne får armslag til å prøve ut egne ideer 9. At konflikter håndteres på en god måte 10. Systematisk kvalitetsutvikling (planlegge – utføre – sjekke/måle/vurdere - korrigere)

50 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark Side 50 Laila Lerum 180416 Oppgave i lederteamet og i personalet : Individuelt: I hvilken grad synes du din skole oppfyller disse kjennetegnene. Sett et tall fra 0 – 6. I skolegruppa: Hver deltaker presenter egne vurderinger etter tur. Drøft årsaker til eventuelle sprik i vurderingene. Hvilke av disse kjennetegn/ tema bør vår skole for å gjøre skolen vår enda mer inkluderende?

51 Laila Lerum 180416 Slide 51 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark

52 Felles plattform – felles etisk grunnlag

53 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark Page 53 Laila Lerum 180416 Etasjene i en velfungerende skole: Felles plattform Systemer: Planer, rutiner, arbeidsmåter Relasjoner Kreativitet Personalledelse Administrasjon Problemløsning Visjon, verdier, virkelighets- oppfatninger (læringssyn, elevsyn, skolesyn)

54 Innholdet i felles plattform VISJON Kunnskapssyn Syn på elever Syn på læring Relasjon lærer- elev Kvalitets- standard Verdier, normer, etiske retningslinjer Felles plattform Skolekulturen Laila Lerum 180416 Slide 54 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark

55 PEDAGOGISK PLATTFORM Vårt kunnskapssyn/ Læringssyn Vårt elevsyn Relasjon lærer – elev Den gode timen + Tiltak for å få plattformen virkeliggjort Dvs : Fra plattform til kollektiv praksis

56 Hvorfor revisjon av skolens plattform? Økt mangfold i elevmassen Den globale elev,den digitale elev Utdanningsdirektoratets føringer ( Ny GIV, VFL og BL) Nye medlemmer i ledergruppen? Lederskifte? Generasjonsskifte i personalet Økt elevmedvirkning + 9a i Opplæringsloven Økt dokumentasjon – PULS – Tilstandsrapporter mm Analyser av elev- og personalundersøkelsen undervegs Stortingsmelding 20/ 13; Kvalitet og mangfold i fellesskolen Arbeid med frafall mm Ludviksenutvalget: Framtidens skole Djupedalsutvalget: NOU 2015; Å høre til Laila Lerum 180416 Slide 56 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark

57 Revisjon og tydeliggjøring av plattform – inkluderende og godt læringsmiljø. Innholdet i felles plattform VISJON Kunnskapssyn Syn på elever Syn på læring Relasjon lærer- elev Kvalitets- standard Verdier, normer, etiske retningslinjer Felles plattform Skolekulturen Laila Lerum 180416 Slide 57 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark

58 Page 58 Laila Lerum 180416 Hvorfor pedagogisk plattform? Utad: -Skal gjøre det tydelig for elever, foresatte og lokalsamfunn hva skolen står for og vil være Innad: -Skal gjøre det tydelig for de ansatte hva som forventes av dem -Skal styre de valg de ansatte gjør i jobbhverdagen -Skal være grunnlaget for samarbeidet mellom de ansatte og forholdet mellom ansatte og elevene Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark

59 Krav til en god visjon: 1. Skal vise en retning 2. Skal virke inspirerende, skal gi energi 3. Skal være forpliktende 4. Skal fortelle oss hvorfor vi går på arbeid OPPGAVE: Hva er visjonen for skolen din? I hvilken grad oppfyller den 1-4? Laila Lerum 180416 Slide 59 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark

60 VISJON for VESTBY ungdomsskole, 2015- 2020. Oppgave 1: Vi har en visjon: Sammen om Læring for Framtida. Vi skal revidere visjonen vår og tydeliggjøre den slik at den overbygger og viser retning i tråd med skolens mandat og innhold i 2015 i ny skolebygning. Vi ønsker å gi visjonen vår et innhold som våre ansatte stiller seg bak og tror på. Den skal formuleres via medvirkning slik at den blir vår ledestjerne i vårt videre arbeid med lærings- og arbeidsmiljøet ved skolen vår. Hvordan definere vår VISJON slik at den Viser en retning Virke inspirerende, skal gi energi Er forpliktende Fortelle oss hvorfor vi går på arbeid Lag forslag til formulering som gruppa stiller seg bak Bruk I - G – P og Samskrivning som metode

61 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark Page 61 Laila Lerum 180416 Et sett av felles verdier: Skolens personlighet, de få sterke begrepene som skal kjennetegne skolen i ett og alt ”Limet” i organisasjonen Skal styre de valg som de ansatte gjør i jobbhverdagen Skal forplikte alle

62 t Til avklaring: VERDIER, revidert i 2013/2014 ( Ta med videre?) ANSVAR Tar ansvar og deltar aktivt i egen læring, og gjør det som hjelper dem selv og andre til å oppnå en god fremtid, samt tar vare på egen helse MESTRING Får utforinger og opplever mestring OMSORG Viser omsorg for hverandre og godtar at alle er forskjellige og tenker forskjellig STOLTHET Viser stolthet over å være en god skole med et godt arbeidsmiljø. Tar vare på egne og andres eiendeler, og det som er felles

63 Skolekultur/ Organisasjonskultur: De sett av felles delte normer, verdier og virkelighetsoppfatninger som utvikler seg i en organisasjon når medlemmene samhandler med hverandre og omgivelsene Laila Lerum 180416 Page 63 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark

64 SKOLEKULTUR 1. Skolekultur handler om samhandling, hva man snakker om og de sosiale spillereglene for hva som er akseptert å ta opp og gjøre på en skole. 2. Skolekulturen beskriver ofte gjennom dens innhold som handler om kollektive normer, verdier og virkelighetsoppfatninger som har vokst frem gjennom medlemmenes samhandling over tid 3. Skolekulturen påvirker hvordan den enkelte utfører lærergjerningen sin innen for skolens kollektive arbeidsfellesskap. Ledelsen er den viktigste kulturskaper i skolen.

65 Skolekulturer Laila Lerum 180416 Etter A. Hargreaves, 1996 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark65

66 Du og de andre: Det relasjonelle perspektivet Professor Erik Irgens Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark Laila Lerum 180416 Slide 66

67 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark Page 67 Laila Lerum 180416 Viktig problemstilling: Hva behøver å være felles – hvor stort rom skal det være for mangfold? Påstand: Problemet på mange skoler er for stort mangfold, mangel på fellesskap, utydelig organisasjonskultur ”Vi lever en kamelontilværelse – vi må tilpasse oss fra time til time!” (elev)

68 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark Page 68 Laila Lerum 180416 Felles visjon, verdier, normer, virkelighets- oppfatninger Studieretning, fag Kjønn Lokalisering Yrke, funksjon Alder Personlighets- type Utdanning

69 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark Page 69 Laila Lerum 180416 4 hovedtyper av organisasjonskultur: Harmonikultur: Vekt på høflig omgang og ha det hyggelig, grunnleggende spørsmål blir ikke diskutert Konfliktkultur: Svært ulike delkulturer klarer ikke å samarbeide, det eksisterer flere ”enheter” i enheten Kaoskultur: Det diskuteres, men alle gjør som de vil uansett Utviklingskultur: Viktige spørsmål blir satt på dagsorden, synspunkter blir hørt før avgjørelser blir tatt, ansatte er lojale mot avgjørelsene. En tenker fram løsningene og modellerer hva vi går for. Hvilken hovedtyper gjelder din skole?

70 OPPGAVE : Vårt læringssyn. « Den gode timen». ( Klasseledelse) En undervisningstime er summen av didaktisk og faglig kompetanse, lederkompetanse og relasjons- og kommunikasjonskompetanse. Hvilke kjennetegn skal komme til uttrykk i «den gode timen» ved vår skole? Individuell refleksjon: ( 5 min) Hvordan er «den gode timen» for meg? Gruppe:( 30 min) Diskuter ut fra erfaring fra ulike trinn hvilke kjennetegn som bør ligge til grunn for «den gode timen» ved vår skole Plenum/ referat: ( 40 min) Kjennetegn ved «den gode timen» ved ……. skole Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark Page 70 Laila Lerum 180416

71 Oppgave: Relasjon Lærer/ ansatt – elev Relasjoner er svært viktig for etablering av et godt læringsmiljø. Mestring, ansvar og omsorg er noe som skal prege vår skole. Påstand: «Vi har elever som gir uttrykk for at de ønsker å lære, men en del lærere/ ansatte som ikke tror på dem». ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ Individuell refleksjon: ( 5 min) Ta utgangspunkt i fakta hvor forholdet mellom elevens interesse for å lære og lærernes syn på elevenes interesse for å lære ikke helt harmonerer. Hva mener du kan være grunner til at elever og lærere har så ulik oppfatning? Gruppe:( 25 min) Ta en runde rundt bordet hvor dere deler synspunkt og drøfter de utfordringene vi på vår har på dette området. Plenum/ referat: ( 40 min) List opp : Kjennetegn på god relasjonen mellom ansatt og elev ved vår skole 2015- 2020.

72 EKSEMPEL: Oppsummering og diskusjon i plenum- «Den gode timen». Laila Lerum 180416 Slide 72 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark

73 Gruppearbeid på tvers av avdelingene Risil ungdomsskole: Pedagogidsk plattform for Kapasitetsbygging! Sammensetning av grupper; Gruppeleder Gruppesekretær På tvers av trinn og ansattegrupper Drivere – stoppere / ulike faglige og personlige kompetanser Metode: Vi skal jobbe etter IGP – metoden Individuell refleksjon, Gruppesamtale arbeid tilbake til Plenum ( Referat via samskriving med kommentar fra hver gruppe ) Samskriving

74 Samskriving som metode i arbeid med ny pedagogisk plattform Samskrive.ndla.no

75

76

77

78 LEDERVERKTØY; Skolevandring – med parallelløp ; et tiltak i implementering og realisering av skolens reviderte plattform med satsninger Slide 78 Laila Lerum 180416 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark

79 Slide 79 Laila Lerum 180416 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark

80 Hvordan skape eierforhold til den felles plattformen som er utviklet? Ikke gjør plattformen for omfattende Involver medarbeiderne i utformingen Gjør plattformen synlig Gjør det tydelig hvilke konsekvenser plattformen skal ha for praksis – hva som forventes av alle ansatte for å følge den opp Ta den fram på ulike møteplasser og vurder i hvilken grad det er samsvar mellom plattformen og jobbpraksis Evaluer og juster plattformen jevnlig Laila Lerum 180416 Page 80 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark

81 Arenaer for dialog om og vurdering av samsvar mellom ny felles plattform og jobbpraksis i tråd med VK-14; Planleggingsdager Team- / trinnmøter Møter i prosjektgrupper Medarbeidersamtaler Elevsamtaler Foreldresamtaler Ledermøter Møter skole – skoleeier Uformelle samtaler i hverdagen Laila Lerum 180416 Page 81 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark

82 Skoleeier: Skoleeier som pådriver i arbeidet for å skape kultur for læring og relevans Skoleeier som støtter og stiller krav til skolens ledelse Skoleeier som etterspør skolens praksis Skoleeier som legger til rette for at nettverkene mellom skoler fungerer godt Skoleleder som sprer erfaring fra veiledningsskolene

83 SKOLELEDELSE; Framover for en enda bedre skole med økt læringsutbytte og gjennomføring: Jobbe systematisk over tid - Forklare og forstå - Forenkle og forbedre læringsmetoder og rutiner Etterspørre og følge opp! Støtte og veilede! Være lojale mot hverandre - Skoleeierne og skolene! Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark Laila Lerum 180416 Slide 83

84 Framdriftsplan for Revisjon i 2016/2017: Lage en revidert visjon og pedagogisk plattform? Hva trenger vi å forbedre? Hva er våre attraktive framtidsbilde? Hva skal vi bli? Hva sier elevundersøkelsen? Hva sier tilstandsrapporten? Elevene. Hva mener dere? Innspill fra elevrådet. Personalmøter – modell/ tema/ grupper IGP- metoden Arbeid i grupper på tvers av organisasjonen Redaksjonsgruppe / Utviklingsgruppa bearbeider Bruke ulik kompetanse på skolen i arbeidet i forhold til struktur, språk og lay out. Høre og forplikte i FAU mm

85 Etterarbeid: SKOLEBASERT KOMPETANSEUTVIKLING i et LEDELSESPERSPEKTIV 1. Hvilke dokumenter har skolen utviklet for å etablere en felles plattform: -Visjon? -Felles verdier? -Pedagogisk plattform? -Etiske retningslinjer? -Kvalitetskriterier/-kjennetegn? -Andre? 2. Hva gjør dere for å følge opp disse dokumentene? 3. I hvilken grad er dokumentene levende – i hvilken grad virker de styrende på atferden til de ansatte? Hvilke framgangsmåter er brukt – hvem har vært Involvert? Laila Lerum 180416 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark Slide 85

86 Skolevis gruppearbeid om felles plattform forts. 3. Status for arbeidet med felles plattform: Hva har skolen lyktes med? Hva er skolens viktigste utfordringer knyttet til å utvikle, etablere og bruke en felles plattform 4. Hva bør gjøres for å etablere en klarere felles plattform: Bør noe nytt utarbeides? Bør noe revideres? Bør noe konkretiseres? Bør noe følges bedre opp? Hvilke framgangsmåter ønsker dere å bruke? Hvem bør involveres i dette arbeidet? Laila Lerum 180416 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark Slide 86

87 Ny handling? «Overgangene fra erfaring og informasjon til kunnskap, innsikt og ny handling er svært utfordrende!» Knut Roald Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark Laila Lerum 180416 Slide 87

88 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark Page 88 Laila Lerum 180416 Nå- situasjon Endringsfase Ønsket situasjon Kontroll og forutsigbarhet blir borte Skape selvfølelse/selvtillit Gi anerkjennelse La folk mestre Skape resultater Kontroll og forutsigbarhet gjenvinnes Kilde: Lewin & Beckhard Endringsprosess:

89 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark Page 89 Laila Lerum 180416 Selv når krav om endring møtes med entusiasme, kan motstanden komme når folk forstår hva endringene innebærer Nå- tilstand Ønsket tilstand Forståelse Noen snur: Blir mot endring Skjult motstand Åpen sabotasje Entusiasme Forpliktelse

90 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark Page 90 Laila Lerum 180416 Håndtere endringsmotstand Ulike forventninger og følelsesreaksjoner på endringskrav må takles og styres for å unngå negative oppfatninger av endringen Urokkelighet Fornekting Sinne Apati Forhandling Utprøving Aksept Tidsforløp Aktiv Passiv

91 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark Page 91 Laila Lerum 180416 Hva er endringsledelse? Endringsledelse = å lede medarbeiderne gjennom en endring Består av: -Skape endringsevne -Skape motivasjon / lytte og høre -Håndtere endringsmotstand -Oppnå forankring og eierskap Skjer på en planlagt og strukturert måte gjennom bestemte steg Overordnet mål: Skape varig atferdsendring

92 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark Page 92 Laila Lerum 180416 Hvordan skape endringsvilje – 3 trinn: TINE OPP ENDRE FRYSE

93 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark Page 93 Laila Lerum 180416 – hvordan? Reflekter sammen for å forstå skolen, utfordringene, problemene og hvordan medarbeiderne vil reagere på det nye Få de tilsatte til å erkjenne behov for endringen, og at det ikke er noen vei tilbake Informer og etabler en positiv forventning om det nye som skal komme Gi konkret informasjon jevnlig Vær åpen for konstruktive forslag til hvordan endringen skal gjennomføres Involver avdelingene, få dem til å planlegge aktiviteter selv TINE OPP

94 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark Page 94 Laila Lerum 180416 - hvordan? Vær sikker på at skolen er klar for endringene Bryt ned hele endringsprosessen i overkommelige deler og gjennomfør dem i riktig rekkefølge Vær lydhør for henvendelser fra ansatte – responder raskt La ledergruppa med rektor i spissen gå foran Gi målrettet og tilpasset opplæring Gi rom for utprøving med evaluering Spre god praksis Gi konkret informasjon jevnlig ENDRE

95 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark Page 95 Laila Lerum 180416 - hvordan? Lag rutiner av god praksis, sikre at kunnskap og ferdigheter forblir i skolen Innarbeid endringene i skolens planverk Forplikt de ansatte til å iverksette nye tiltak Hold trykket oppe: -Gi tilbakemeldinger -Evaluer ny praksis -Gå foran som ledere FRYSE

96 KOLLEKTIV ORIENTERING ( Jmf Pål Rolands artikkel) Kollektiv orientering handler om at en stimulerer til læring i felleskap, gjennom positiv samhandling og samarbeid. I praksis betyr dette at ulike former for fagstoff bør innlæres i team eller hele personalet, og at det må reflekteres, trenes og øves på et felles grunnlag. Dette må gjennomføres gjennom arbeidsformer og metodikk i hver enkelt skole som utøves med en systematikk over tid hvor målet er å styrke læring kollektivt. Uten systematisk læring er det vanskelig å få med hele organisasjonen. Samtidig er det kollektive et utforende nivå å treffe. Læringen kan skje individuelt, men for å oppnå en kollektiv orientering må de ansatte utføre stor grad av samhandling med hverandre gjennom læringsprosessen Skal føre til KOLLEKTIV MESTRINGSTRO

97 Skolebasert kompetanseutvikling- prosessdesign Initieringsfasen Etablere kontakt og avklare roller Analysere situasjonen ved hjelp av analyseverktøy Sette mål Finne løsninger og planlegge tiltak Implementerings -fasen Gjennomføre tiltak Gjennomføre relevant kompetanse- utvikling Utvikle strategier for gjennomføring Institusjonaliserings- fasen Evaluere Ny praksis er etablert Spredning av ønsket praksis Vedlikehold Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark Laila Lerum 180416 Slide 97

98 En vanskelig balanse… Viviane Robinson Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark Laila Lerum 180416 Slide 98

99 Fra høsten 2017: Arenaer for dialog om og vurdering av samsvar mellom ny felles plattform og jobbpraksis Planleggingsdager Team- / trinnmøter Møter i prosjektgrupper Medarbeidersamtaler Elevsamtaler Foreldresamtaler Ledermøter Møter skole – skoleeier Uformelle samtaler i hverdagen Laila Lerum 180416 Page 99 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark

100 Slide 100 Laila Lerum 180416 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark Fig 1 Leddene i implementeringsprosesser

101 Page 101 Laila Lerum 180416 T “Fremtiden tilhører dem som ikke har tapt sine illusjoner” PricewaterhouseCoopers 101 Georges Sorel Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark

102 Laila Lerum 180416 Slide 102

103 Slide 103 Laila Lerum 180416 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark

104 Refleksjon: Individuelt: Hva har du spesielt merket deg i dag som du vil ta med deg i ditt lederarbeid? Noter ned 3 ting Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv - Vest Finnmark Laila Lerum 180416 Slide 104

105 Skolebasert kompetanseutvikling i et ledelsesperspektiv: Hva har vi gjort, oppnådd og lært? Hva skal bort, hva skal bli, hva skal fornyes? Er der en kime til forandring som åpner fremtiden for elevenes læring og vekst? Videre arbeid med det kollektive læringsfellesskapet TAKK FOR MEG! Laila Lerum Lerum Læring AS Laila.lerum@altiboksmail.no 91 30 87 87


Laste ned ppt "SKOLEBASERT KOMPETANSEUTVIKLING i et LEDELSESPERSPEKTIV Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy og Nordkapp 18. April 2016 Laila Lerum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google