Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et inkluderende læringsmiljø? Strategi og verktøy for utdanningsinstitusjonene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et inkluderende læringsmiljø? Strategi og verktøy for utdanningsinstitusjonene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Et inkluderende læringsmiljø? Strategi og verktøy for utdanningsinstitusjonene

2 Et inkluderende læringsmiljø? Inkluderende læringsmiljø? 20.10.20152 Kjetil Knarlag Universell Nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø Trondheim 2015

3 Presentasjon Bakgrunn Oppdrag fra KD Utforme generell veileder for lærestedene. Presentasjon av innhold. Tilbud og tjenester Fusjon – konsekvenser, muligheter, risiko Inkluderende læringsmiljø? 20.10.20153

4 Bakgrunn - samfunnsoppdrag 15 år med konkrete krav til utdanningsinstitusjonene (UHL, KD) 7 år med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL) Norge har ratifisert FN-konvensjonen Skal sikre tilgang til høyere utdanning Presiserer universell utforming som viktigste strategi Tiende konferanse om inkluderende læringsmiljø Har vi nådd målet om et inkluderende læringsmiljø basert på prinsipper om universell utforming og individuell tilrettelegging? Inkluderende læringsmiljø? 20.10.20154

5 Status Studentene har det «stort sett» bra (!) Det er økt bevissthet om mangfold og funksjonsnedsettelser, plikter og rettigheter Mye godt arbeid blir gjort av utdanningsinstitusjonene, på mange nivå Noen læresteder har systematisert arbeidet med tilrettelegging og uu Merk at det har vært få undersøkelser siden 2012 på området. Inkluderende læringsmiljø? 20.10.20155

6 Status Langt igjen til et «inkluderende læringsmiljø» Sektoren opererer fortsatt med en medisinsk forståelsesmodell av funksjonshemming (dokumentasjon) Manglende bevissthet og dårlige holdninger – og fokus på gjennomsnittstudenten Manglende eierskap og helhetlig forståelse for faktiske hindringene og hva som virkelig hjelper Vanskelig å implementere universell utforming i praksis Antallet klagesaker øker til LDO og direkte til KD Inkluderende læringsmiljø? 20.10.20156

7 Styringsdialog: Sektormål 3 God tilgang til utdanning Høyere utdanning er et viktig virkemiddel for å sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne mulighet til arbeid og aktiv samfunnsdeltakelse. Departementet understreker institusjonenes ansvar for et godt og inkluderende læringsmiljø av høy kvalitet for alle studenter. Dette er en del av institusjonens arbeid med studiekvalitet. Alle universiteter og høyskoler må sikre at studenter med nedsatt funksjonsevne får kvalitetssikrede tilbud og tjenester med utgangspunkt i studentenes reelle behov. Alle læresteder skal ha handlingsplaner for universell utforming og individuell tilrettelegging for studenter som trenger det. Inkluderende læringsmiljø? 20.10.20157

8 Studenten i fokus Inkluderende læringsmiljø? 20.10.20158

9 Studenten i fokus? Inkluderende læringsmiljø? 20.10.20159

10 Hva er mangfold i høyere utdanning? Mangfold = Variasjon (positivt, berikende) Mangfold = Ulikhet (negativt, systematisk skille) Knyttet til Kjønn og seksuell identitet Etnisitet Klasse og vår personlige bagasje Funksjonsnedsettelse Snakker vi om mangfold eller ulikhet når det gjelder studenter med nedsatt funksjonsevne i høyere utdanning? Inkluderende læringsmiljø? 20.10.201510

11 Inkluderende læringsmiljø? 20.10.201511 Mangfold er normen Ulikhet er ofte resultatet

12 Inkluderende læringsmiljø Hvordan? Inkluderende læringsmiljø? 20.10.201512

13 Oppdrag fra KD Inkluderende læringsmiljø? 20.10.2015 13 Skriftlig styringsbrev KD Generell veileder Overblikk Arbeidsmetodikk Kvalitetssikring Veileder universell utforming Konkrete krav / retningslinjer God praksis tilrettelegging Oppfølging Tilsyn Opplæring Tidsakse Styringsdialog Utdanningspolitikk Implementering Evaluering/ videreføring

14 Implementering: Universells tilbud Metodeveileder: Rammer, strategi og kvalitet Dybdekunnskap gjennom våre nettportaler: www.universell.no http://uukurs.universell.no (Veileder universell utforming) http://uukurs.universell.no Begge utvikles kontinuerlig Utredning og retningslinjer på enkeltområder Dysleksiutredning Bruk av anonym dysleksiattest Bruk av teknologi som støtte i læring (undervisning og vurdering) Andre utredninger om overgangsproblematikk og internasjonal mobilitet Bistand i implementering: Besøkstjeneste, orakeltjeneste, diskusjonspartner Inkluderende læringsmiljø? 20.10.201514

15 Metodeveileder Rammeverk, retningslinjer, kvalitetssikring og verktøy Drøftes med KD, behandling i UHR. Studentfokus. Disposisjon: 1.Kontekst Situasjonsbeskrivelse, begrepsavklaring, lovgivning, relevans, målgruppen 2.Kvalitetssikring Roller, arbeidsdeling, dokumentasjon, avvikshåndtering, forbedring 3.Universell utforming Hva, hvorfor, på hvilke områder og hvordan er uu et verktøy for inkludering? 4.Individuell tilrettelegging Inn – gjennom – ut av studiet. Retningslinjer og anbefalinger. 5.Nasjonale støtteordninger Tredjelinjestøtte Inkluderende læringsmiljø? 20.10.201515

16 1. Kontekst Inkluderende læringsmiljø? 20.10.201516

17 Analyse Universell (2012) 33 % av studentmassen har en funksjonsnedsettelse Største grupper: Astma og allergi, psykiske vansker 15 % av studentmassen har funksjonsnedsettelse i en slik grad at det påvirker studiet Eurostudent (2015) 23 % av studentmassen har funksjonsnedsettelse. 5 % av studentmassen ser funksjonsnedsettelsen som et stort hinder for gjennomføring av studier. Universell (2014 og 2015): Kvalitative undersøkelser viser at studenter opplever utfordringer på flere områder (overgangsproblematikk, mobilitet) LDO rapporterer om flere diskrimineringssaker innen utdanningssektoren Vi trenger et bedre analysegrunnlag – hvordan? Inkluderende læringsmiljø? 20.10.201517

18 Kvalitetssikring og kvalitetsutvikling Inkluderende læringsmiljø? 20.10.201518

19 Følge generell tankegang Inkluderende læringsmiljø? 20.10.201519 Iverksette tiltak Intern kompetanseheving Implementere rutiner Tilbakemeldinger Undersøkelser Rapportering Klagesaker / avvik Politikk Rammebetingelser Kartlegging – dagens praksis Planarbeid Vurdere kvalitet Tiltak for forbedring Nye mål, rutiner og praksis Helhetsvurdering Evaluere og forbedre Planlegge GjennomføreKontroll og oppfølging

20 Implementering 1.Utforme overordnet politikk med føringer på aktuelle områder -Formål og virkeområde. Institusjonens plikter. -Lovgivning -Retningslinjer innen IKT, Universell utforming, studiesaker, tilrettelegging -Situasjonsbeskrivelse 2.Tydeliggjøring av roller, aktører og ansvarsområder -Overordnet ansvar: styret, ledelse, fakultet, LMU og andre utvalg -Detaljansvar for gjennomføring: Studiebibliotek, studieavdeling, IT, drift, eiendom, kommunikasjon -Beskrive førstelinjetjenester for henvendelser -Beskrive samhandling mellom enheter Eks.: Universell utforming av IKT ved NTNUUniversell utforming av IKT ved NTNU Eks. II: Kvalitetssystemet ved UiTKvalitetssystemet ved UiT Inkluderende læringsmiljø? 20.10.201520

21 Kvalitetssikring og kvalitetsutvikling 3.Handlingsplan -Konkretisering av tiltak -Følge institusjonens årshjul -Inn i institusjonens PBO (plan, budsjett og oppfølging) 4.Tilbakemeldinger og oppfølging -System for tilbakemelding fra enhetene (kvalitetsmelding) -System for avvik, klagehåndtering og lukking av sløyfer -uu, tilrettelegging og nedsatt funksjonsevne inn i lokale undersøkelser og kartlegginger -LMU overvåker klagesaker på læringsmiljøet Inkluderende læringsmiljø? 20.10.201521

22 Universell utforming Inkluderende læringsmiljø? 20.10.201522

23 Definisjon Med ”universell utforming” menes utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Universell utforming skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsatt funksjonsevne når det er behov for det. Inkluderende læringsmiljø? 20.10.201523

24 Universell utforming – over alt Inkluderende læringsmiljø? 20.10.201524

25 Universell utforming 25Inkluderende læringsmiljø? 20.10.2015 Studieplan, undervisning, praksis og vurdering. Bruk av teknologi. Bibliotek. UDL og ny pedagogikk. Ta hensyn til mangfoldet av studentene – før semesterstart! LÆRING BYGNINGER og UTEOMRÅDER STØTTE- SYSTEMER IKT Utforming av læringsareal med tanke på brukbarhet og mangfold. Fleksible, sanselige og tilgjengelige. Lystbetont læring! Servicetjenester (karrieretjeneste, servicetorg, studieveiledning, studiebibliotek…) – med kunnskap og oversikt. Norsk modell: Støtte på riktig sted og på alle nivå…! e-læringssystem, nettsider, innholdsproduksjon, apper, digitale og læringsressurser, informasjonstjenester… Det digitale læringsmiljø – brukbart og tilgjengelig!

26 Lystbetont læring Inkluderende læringsmiljø? 20.10.201526

27 Individuell tilrettelegging Inkluderende læringsmiljø? 20.10.201527

28 Funksjonshemming er kontekstuell og relasjonell (GAP-modellen) Inkluderende læringsmiljø? 20.10.201528 Individets forutsetninger Samfunnets krav Funksjonshemming Må endres Må styrkes

29 Hva slags støtte finnes for studentene? Målet for tilrettelegging er å finne gode kompensatoriske ordninger i studiesituasjonen Individuell tilrettelegging må utføres på alle nivå i organisasjonen. Dette krever: ̶Kunnskap om ulike funksjonsnedsettelser og konsekvenser dette kan ha for den enkelte ̶Forskrift for tilrettelegging til eksamen og individuell tilrettelegging av studiesituasjonen ̶Kunnskap om typer tilretteleggingstiltak: Effekt og gjennomførbarhet ̶Kartlegging av den enkelte student: Kontekst, funksjonsnedsettelse, funksjonshemming og tiltak. ̶Avtale om individuell utdanningsplan: Tiltak, progresjon, gjennomføring Felles forståelse: Hva virker? Hva krever det? Inkluderende læringsmiljø? 20.10.201529

30 Overblikk Tilretteleggingstjeneste Koordinerende tjeneste med kunnskap, oversikt og nettverk i organisasjonen. Oversikt over eksterne tilbud og tjenester Nettverk av fakultets/ instituttkontakter: Opplæring og fyrtårnstjenester. Spesialveiledning. «Tilretteleggingsforum» Læringsmiljøutvalg Kontroll, oppfølging, støtte, pådriver Inkluderende læringsmiljø? 20.10.201530

31 Universell utforming og individuell tilrettelegging Valg basert på kunnskap, erfaring, medvirkning og forståelse Inkluderende læringsmiljø? 20.10.201531 Personlig assistanse og støttefunksjoner Universell utforming skal dekke behovene til flest mulig i ordinære løsninger Tilrettelegging for grupper med sammenfallende behov Individuell tilrettelegging og individuelle hjelpemidler

32 Roller Inkluderende læringsmiljø? 20.10.201532 Implementering av universell utforming i organisasjonen Makronivå: Styret, rektor, dekaner, enheter, LMU Politikk, eierskap, handlingsplaner, økonomistyring, håndtering av rammekrav fra lovverk og departement, læringsmiljørapportering, kvalitetssikring Mesonivå: Programkoordinatorer, støttefunksjoner, servicetjenester Tilgjengelig bibliotek, læringsutbyttebeskrivelser, studentservice, IKT-støtte Mikronivå: Vitenskapelig ansatte, veiledere, medstudenter Individuell utdanningsplan, utforming og bruk av teknologi, undervisning og læring, individuelle tilpasninger

33 Støttetjenester Inkluderende læringsmiljø? 20.10.201533

34 Eksterne støttesystemer Studentsamskipnad Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek NAV Hjelpemiddelsentral – Arbeidslivssenter – lokalkontor Nasjonale kompetansesenter (Briskeby, NAV Tilde….) Finansielle ordninger (NAV, Erasmus, Statens lånekasse) Utdanning som tiltak Mentor Tilleggsstipender (studiestøtte + utenlandsopphold) Universell Tredjelinestøtte Utredninger, nettverk, opplæring Oversikt og dybdekompetanse Inkluderende læringsmiljø? 20.10.201534

35 Arbeidsdeling Førstelinje Lokale støtte- systemer Universell Førstelinja møter studenter Informasjonssenter Fakultet/ institutt Studentsamskipnaden Faglærere Lokale støttesystemer LMU Administrasjon Ledelse Universell Tredjelinjestøtte – støtter lærestedene Inkluderende læringsmiljø? 20.10.201535

36 usjon…? Inkluderende læringsmiljø? 20.10.201536

37 Fusjon Hvordan sikre et godt og inkluderende læringsmiljø i fusjonsprosessen? Noen fusjonserfaringer og utfordringer: Store forventninger fra mindre læresteder om tilbud og tjenester Ulike tjenester = nedgradering eller oppgradering av tilbud? Sentralisering eller desentralisering? Hvordan sikre likebehandling? Felles politikk Kommunikasjonslinjer Digitale tjenester Koordinering av oppgaver – deling av ansvar Inkluderende læringsmiljø? 20.10.201537

38 Modeller Desentralisert modell Ansvar lagt til fakultet/ avdeling/ institutt. Koordinerende tjeneste sentralt Fyrtårnstjenester Fordeler: Fagnærhet Eierskap i organisasjonen Løse på lavest mulig nivå Ulemper Høy turnover Kunnskapsmangel Ulikhet Inkluderende læringsmiljø? 20.10.201538 Sentralisert modell Sentral tilretteleggingstjeneste med gode ressurser One-stop-shop for studentene Samarbeid med fagmiljø om enkeltsaker Fordeler: Likebehandling Kontroll på tilbud og tjenester Høyt kunnskapsnivå Ulemper «Stat i staten» - «ildsjeler» Ikke inn i systematisk planlegging Tilrettelegging fremfor uu

39 Studenten i fokus…? Inkluderende læringsmiljø? 20.10.201539

40 Inkluderende læringsmiljø? 20.10.201540 God informasjon og inkludering i opptak og mottak

41 Inkluderende læringsmiljø? 20.10.201541 Individuell kompensatorisk tilrettelegging

42 Inkluderende læringsmiljø? 20.10.201542 Kompetanse i fagmiljø og støttefunksjoner

43 Inkluderende læringsmiljø? 20.10.201543 Gode relasjoner til vitenskapelig ansatte og medstudenter

44 Inkluderende læringsmiljø? 20.10.201544 Fleksible vurderings- og undervisnings- former

45 Inkluderende læringsmiljø? 20.10.201545 Universell utforming av læringsarealer

46 Inkluderende læringsmiljø? 20.10.201546 Universelt utformet IKT og fagstoff til læringsprosessen

47 Inkluderende læringsmiljø? 20.10.201547 Rettigheter og plikter i studieforskrift Klageadgang

48 Inkluderende læringsmiljø? 20.10.201548 Rettigheter og plikter i studieforskrift Klageadgang Universell utforming av læringsarealer Gode relasjoner til vitenskapelig ansatte og medstudenter Universelt utformet IKT og fagstoff til læringsprosessen Fleksible vurderings- og undervisningsformer Individuell kompensatorisk tilrettelegging God informasjon og inkludering i opptak og mottak Kompetanse i fagmiljø og støttefunksjoner

49 Om Universell Nettsted: www.universell.nowww.universell.no Felles epost: kontakt@universell.nokontakt@universell.no Adresse: Universell NTNU – SA Kolbjørn Hejes vei 4 7491 Trondheim Inkluderende læringsmiljø? 20.10.201549


Laste ned ppt "Et inkluderende læringsmiljø? Strategi og verktøy for utdanningsinstitusjonene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google