Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvantitativ forskning Bjørn T. Bakken Forsvarets høgskole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvantitativ forskning Bjørn T. Bakken Forsvarets høgskole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvantitativ forskning Bjørn T. Bakken Forsvarets høgskole

2 Forskningsprosessen IdéProblemstillingerStrategi og design DatainnsamlingDataanalyseRapportering

3 Problemstillinger Forskningsspørsmål – Åpne spørsmål om fenomener og sammenhenger – F eks: ”Er det noen sammenhengen mellom kognitivt evnenivå og prestasjoner under befals- utdanningen?” Hypoteser – Påstander som kan testes og bekreftes/avkreftes – F eks: ”H1: Det er en positiv lineær sammenheng mellom evnenivå og prestasjoner”

4 Enheter og variabler Analyseenheter: det (mennesker, dyr, ting, …) som studeres / forskes på Variabler: – forskjellige kjennetegn som beskriver enhetene – f eks: alder, kjønn, evnenivå, personlighetstrekk, lederstil, karakterer, lønn, …

5 Kvalitativ vs. kvantitativ tilnærming KvalitativKvantitativ Tverrsnitt (ett tidspunkt)Eksperimentell Langsgående (flere tidspunkt) Tverrsnitt (ett tidspunkt) Casestudie, én caseLangsgående (flere tidspunkt) Komparativ, flere caseKomparativ (flere case) Figur 1.3 i Ringholm (2007:23)

6 Datainnsamlingsteknikker SpørreundersøkelseIntervju (samtale)Observasjon SelvutfyllingsskjemaBesøksintervjuFeltobservasjon Telefonintervju Laboratorieobservasjon Besøksintervju

7 Dataanalyse og rapportering

8

9

10 Eksempel fra Forvarets FoU Metodekompendium (red B Bakken 2012) – Seleksjon til befalsskolen: Kjenstadbakk – Militær profesjonsidentitet: Johansen – Sikkerhetskultur i Sjøførsvaret: Stikholmen – Militær 360 v/Martinsen og Venemyr (u/arb)

11 Seleksjon til befalsskolen En evaluering av seleksjonssystemets prediktive validitet (Utdrag fra Trond Joar Kjenstadbakk 2012)

12 Problemstilling Formålet med studien er å undersøke den prediktive validiteten til enkelte sentrale prediktorer som anvendes ved seleksjonen til befalsskolen. Dette gjøres ved å undersøke om det er noen sammenheng mellom de prognosene som settes ved Felles Opptak og Seleksjon BS (FOS BS) og det faktiske resultatet etter endt skoleår ved Hærens Befalskole (HBS). Tilsvarende vil den prediktive validiteten til skolepoeng fra videregående skole og alminnelig evnenivå (AE) målt med ulike tester på sesjon bli undersøkt.

13 Skoleprognosen Skoleprognose Alminnelig Evnenivå (AE) Fysiske testerIntervju Samlet vurdering av intervjuoffiser Skoleresultat

14 Lederprognose Relevant erfaring Intervju Samlet vurdering av intervjuoffiser

15 Opptak til elev Opptak Skole- og leder prognose Fysiske tester Offisers- vurdering Samlet vurdering av opptaksråd Ca 40% Ca 10%Ca 50%

16 Frekvens og fordeling på variabler - prediktorer

17 Korrelasjonsanalyse

18 Forskningsstrategier Kvalitativ metodeKvantitativ metode En sosialt konstruert verdenEn objektiv sosial verden Oppdage begrep, lage teori (induktiv)Teoristyrt, starter med begrep (deduktiv) FormålsforklaringerÅrsaksforklaringer Små utvalg av case (intensivt studert)Store representative utvalg Nærhet til analyseenheteneAvstand til analyseenhetene Naturlige omgivelserKunstige omgivelser FleksibelStrukturert TekstdataTalldata Uformelle analyseteknikkerStatistiske analyseteknikker Tabell 5.1 i Ringholm (2007:92)

19 Kombinerte design Kvalitativ forundersøkelse til kvantitativ hovedundersøkelse – Observasjoner og intervjuer, etterfulgt av spørreskjemaundersøkelse – Funnene i den kvalitative delen danner grunnlag for utvikling av spørreskjema Eller omvendt – Analyse av spørreskjema data indikerer behov for å gå grundigere inn på sammenhenger gjennom dybdeintervju

20 Teknikker for datainnsamling Primærdata: samles inn av forskeren selv – Observasjon (varierende grad av åpenhet) – Intervju (varierende grad av struktur) – Spørreskjema (egenutviklede og etablerte) Sekundærdata: samlet inn av andre – Offentlige dokumenter og databaser/registre – Bøker, blader, brev, epost, websider, …

21 Eksperimentelle design Eksperimentelle betingelser gir grunnlag for å bekrefte eller avkrefte årsakssammenhenger, f eks effekten av en (ny) medisin på pasienter Kriterier for årsakssammenhenger – Ekte og kvasi-eksperimenter – Randomisering; eksperiment- og kontrollgruppe – Laboratorie- og felteksperiment – Naturlige eksperimenter – Indre og ytre validitet – Trusler mot eksperimenters validitet

22 Diskusjonsoppgaver Hva slags forskningsstrategi ligger bak Forsvarets medarbeiderundersøkelser? – Hvilke design/metoder benyttes? – Hvilke analyserteknikker kan benyttes? Brukes eksperimenter i Forsvaret? – Hvis ”ja”, hva slags, og under hvilke (kontroll-) betingelser?

23 Eventuelt

24 Bruk av statistisk programvare SPSS Oppstart Innlegging av data – Variabeltyper og koding – Håndtering av manglende data – Import fra andre programmer Enklere analyser – Karakteristika (gjennomsnitt, standardavvik, grafisk fordeling, …) – Korrelasjoner og signifikansnivåer – Enkel og multippel regresjon


Laste ned ppt "Kvantitativ forskning Bjørn T. Bakken Forsvarets høgskole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google