Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side 1Tilbyderkonferanse 17.09.2014 Tilbyderkonferanse 17. september 2014 Avtale om kjøp av faste plasser i barnevernsinstitusjoner fra ideelle organisasjoner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side 1Tilbyderkonferanse 17.09.2014 Tilbyderkonferanse 17. september 2014 Avtale om kjøp av faste plasser i barnevernsinstitusjoner fra ideelle organisasjoner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Side 1Tilbyderkonferanse 17.09.2014 Tilbyderkonferanse 17. september 2014 Avtale om kjøp av faste plasser i barnevernsinstitusjoner fra ideelle organisasjoner

2 Side 2Tilbyderkonferanse 17.09.2014 Bakgrunn og rammer for konkurransen Eksisterende avtaler om faste plasser med ideelle organisasjoner utløper med siste opsjon 31.1.2015. Kontraktstid på 13 mnd. «Departementet vil be direktoratet komme med en vurdering av konsekvenser av å likestille alle aktører som leverer tjenester til barnevernet.» Minstekrav til kvalitet: «Tjenester som ytes av private aktører skal tilfredsstille de samme krav til innhold, kvalitet og kompetanse som de tjenester Bufetat utfører selv.»

3 Signaler gitt i Regjeringsplattformen Regjeringen vil: –Gi kommunene rett til fritt å velge barnevernstiltak, etter en vurdering av kvalitet, pris og hva som gir best hjelp til det enkelte barn, uavhengig av hvem som leverer tiltaket –At kommuner med nødvendig kompetanse kan gis et helhetlig faglig og økonomisk ansvar for barnevernstjenesten. I en kommunereform vil kommunenes mulighet til å sikre et godt barnevern være et viktig element –Sikre full åpenhet om innhold, kvalitet og pris i barnevernstilbudet og innføre godkjennings- og kontrollordninger med kvalitetskriterier for institusjonene –Åpne for at flere barnevernsaktører kan rekruttere fosterforeldre og styrke støtteapparatet rundt fosterfamiliene Side 3Fagmøte 20.juni 2014

4 Lovfestet bistandsplikt Bufetat har ansvar et tilstrekkelig og differensiert tjenestetilbud og for en god ressursutnyttelse Kommunen har den beste kunnskapen om barnet Bufetat har den beste kunnskapen om tjenestetilbudet –Tilgjengelige plasser og geografisk plassering –Hvilket tiltak som passer best til hvilke barn Ut fra metodikk og kompetanse Ut fra hvilke barn som er der fra før  Økt brukermedvirkning og valgfrihet for kommunene utfordrer Bufetats mulighet til å planlegge for god ressursutnyttelse – påvirker tilbud fra de ideelle Side 4Tilbyderkonferanse 17.09.2014

5 Prinsipper for definisjon av grunnkapasitet og fleksibel kapasitet Grunnkapasitet og fleksibel kapasitet defineres pr. målgruppe –Utgangspunkt behovsanslag, kvalitetssikret av regionene De statlige institusjonene står i utgangspunktet for grunnkapasiteten. Garantert kapasitet utover den statlige grunnkapasiteten dekkes gjennom faste avtaler –Avtalt antall oppholdsdager pr år Side 5Tilbyderkonferanse 17.09.2014

6 Grunnkapasitet og fleksibel kapasitet Side 6Tilbyderkonferanse 17.09.2014

7 Tildelingskriterier Behov ut fra målgruppe- og regional fordeling Pris Side 7Tilbyderkonferanse 17.09.2014

8 Kvalifikasjoner Absolutte krav, alle må være innfridd Tilbyderens organisatoriske og juridiske stilling –Skatt og mva Lovlig etablert foretak/stiftelse – krav om å være en ideell organisasjon –Det kreves at leverandøren er et lovlig etablert foretak eller en lovlig etablert stiftelse. (merk. attest ikke eldre enn 6 mnd.) –Det kreves at virksomheten er en ideell organisasjon HMS-egenerklæring Egenerklæring ikke rettskraftig dømt for deltakelse i kriminell organisasjon med mer Side 8Tilbyderkonferanse 17.09.2014

9 Kvalifikasjonskrav fortsettelse Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner –Institusjon/avdeling være godkjent. Forutsetninger må være oppfylt og mangler må være rettet før kontrakt kan inngås –Leverandøren skal ha et turnussystem som skiller mellom og dokumenterer planlagt turnus og reelt arbeidede vakter Side 9Tilbyderkonferanse 17.09.2014

10 Side 10Tilbyderkonferanse 17.09.2014 Målgrupper Målgruppe: Utarbeidet som følge av arbeidet med differensiering og spesialisering av tjenestetilbudet i etaten Det legges opp til sterkere differensiering enn i tidligere konkurranser, da for unge med atferdsproblemer og mellom atferd og omsorg Hensikten er at ulike målgrupper ikke skal plasseres sammen

11 Hvilke barn plasseres i hvilken målgruppe? Barnevernsvedtak Alder Problematikk Informasjon fra ev. tidligere plasseringer i fosterhjem eller institusjon Den kommunale barnevernstjenesten sin vurdering av hva som er rett tiltak. Utredning- kartlegging (spesielt for atferdsproblemer) Så mye som mulig informasjon om barnet/den unge med overføringsverdi til mulig plasseringssted Side 11Tilbyderkonferanse 17.09.2014

12 Målgruppen unge §§4.4, 4l/4-12, med omfattende tilleggsproblematikk Kan ikke av ulike grunner plasseres i fosterhjem Dette kan dels skyldes den unge sin problematikk, dels den unge sitt eget ønske, dels forhold i familien kombinert med alder Eksempler på problematikk: Skole/psykiske problemer/tilpasningsproblemer Tilknytningsproblematikk Nedsatt kognitiv funksjon Side 12Tilbyderkonferanse 17.09.2014

13 Målgruppen barn: Barn 6-12 år, §§4- 4,4l/4-12 På kortere eller lengre sikt, et mål om at de skal i fosterhjem (dersom ikke tilbake til egen familie) Eksempler på problematikk: Psykiske vansker Nedsatt kognitiv funksjon Forhold ved egen familie som gjør det vanskelig å finne egnet fosterhjem Skoleproblematikk Side 13Tilbyderkonferanse 17.09.2014

14 Unge med atferdsproblemer (§§4-24/4- 26) Er delt opp i tre ulike målgrupper i henhold til Bufetats målgruppedifferensiering Forutgående kartlegging/utredning som danner grunnlag for hvilke av disse målgruppene barnet defineres inn i. Side 14Tilbyderkonferanse 17.09.2014

15 Atferdsvansker – «lav risiko» Ofte hatt en nokså vanlig utvikling i barndommen Kan ha behov for hjelp fra andre instanser Ofte ikke så «behandlingsresistente» Et samlet bilde som følge av utredning/kartlegging. Side 15Tilbyderkonferanse 17.09.2014

16 Målgruppen – «høy risiko» Ofte vist problematferd fra tidlig alder Søker til miljøer med problematferd Ofte behandlingstesistente Kvalifiserer ofte for hjelp fra andre instanser Side 16Tilbyderkonferanse 17.09.2014

17 Målgruppen- vedvarende misbruk av rusmidler Omfattende misbruk av rusmidler mht. tid og omfang Rusmisbruket er en vesentlig del av grunnlaget for vedtaket Rusmisbruket har negativ innvirkning på arenaer som skole, familie, fritid m.m. Her, som ellers, må misbruket relateres til alder mht til å vurdere alvorlighetsgraden. Side 17Tilbyderkonferanse 17.09.2014

18 Absolutte krav til ytelsen 1.Differensiering 2.At man jobber som beskrevet i institusjonsplanen 3.At man opprettholder spisskompetansen og tar hensyn til ny kunnskap og metoder 4.At miljøpersonalet mottar veiledning fra godkjent veileder som ikke arbeider i den avdelingen veiledning gis 5.At leverandøren arbeider målrettet med oppfølging av de plasserte barna skolegang og systematisk i samarbeidet med skolen. Leverandøren skal ha en skoleansvarlig på hver avdeling, og det skal arbeides i tråd med veilederen «oppfølging av skole og opplæring…..», utarbeidet av Bufdir Side 18Tilbyderkonferanse 17.09.2014

19 Forts absolutte krav til ytelsen 6. At institusjonen arbeider systematisk med familie- og nettverk 7. At leverandøren arbeider systematisk og målrettet i overgangen til annet tilbud/bosted som fosterhjem, tilbake til egen familie eller hybel. 8. At leverandøren forplikter seg til å bistå kommunen med flytting/overføring til annet barnevernstiltak, selvstendig tilværelse og/eller tilbake til egen familie 9 At leverandøren bidrar til at barnet får nødvendig og riktig helsehjelp etter helselovgivningen Jf. rettighetsforskriften 10. At det arbeides for at brukeren medvirker, og at leverandøren bidrar til at barna deltar i brukerundersøkelsene til Bufdir. Side 19Tilbyderkonferanse 17.09.2014

20 Forts absolutte krav til ytelsen 11. Det kreves at institusjonen systematisk og jevnlig evaluerer måloppnåelsen for det enkelte barn og tiltaket som helhet. 12. Leverandører som driver «avrusning» skal ha egnede rutiner for dette 13. Leverandøren skal til enhver tid følge Bufdir sine retningslinjer for rømninger 14. Leverandører skal etablere gode samarbeidsrutiner og strukturer mellom institusjonen, skole, psykisk helsevern og andre aktuelle tjenester 15. Leverandøren skal ha en plan for implementering av eventuell kontrakt Side 20Tilbyderkonferanse 17.09.2014

21 Avtale om faste plasser Formål: -Å fastsette antall institusjonsplasser som Leverandøren plikter å ha tilgjengelig for Oppdragsgiver i avtaleperioden (faste plasser) -Å fastsette vilkår for kontrakter om kjøp av faste plasser som tildeles Leverandøren i løpet av avtaleperioden -Å fastsette antall oppholdsdager i året som Bufetat garanterer for, for å sikre forutsigbare driftsvilkår i perioder med særlig lavt belegg Side 21Tilbyderkonferanse 17.09.2014

22 Avtale – fortsettelse - kontraktsoppfølging –Ulike aktiviteter med målsetting å følge opp leveransen i henhold til kontrakt –Tillegges større vekt enn ved tidligere avtaler –Minst ett årlig møte –Løpende kontroll, mulige stikkprøver –Leverandøren har plikt til å bistå og å fremlegge dokumentasjon Side 22Tilbyderkonferanse 17.09.2014

23 Avtale – fortsettelse – lønns og arbeidsvilkår Kravene gjelder alle som medvirker til å oppfylle kontrakten, også oppdragstakere. Leverandøren skal ved kontraktsinngåelse levere redegjørelse for hvilken tariff som gjelder Oppdragsgiver har rett til å kontrollere, og leverandøren plikter å medvirke til slik kontroll Egne misligholdssanksjoner på området Direktoratet har igangsatt gruppe som tar stikkprøver Side 23Tilbyderkonferanse 17.09.2014

24 Avtalen fortsettelse Avtalens omfang –Antall faste plasser og garanterte oppholdsdager –Faktureres etter fordeling pr. region Vi legger opp til at plasseringsmyndigheten tilligger oppdragsgiver Varighet –13 mnd. –Ingen plasseringsavtale utgår som følge av hovedavtalens utløp Side 24Tilbyderkonferanse 17.09.2014

25 Plasseringsavtalen Forenkling. Tema regulert i lov og forskrift er tatt ut To parter – leverandør og Bufdir Regulerer den enkelte plassering Fastsetter tidsrommet for plassering Kan løpe etter at overordnet avtale er utgått Merk: Ved akutt plassering, opphører avtalen når det midlertidige vedtaket faller Side 25Tilbyderkonferanse 17.09.2014

26 Prisskjema Reelle kostnader Vil kunne bli fulgt opp ved enkeltplasseringer Vil også kunne bli kontrollert i forbindelse med kontroll av lønns- og arbeidsforhold Side 26Tilbyderkonferanse 17.09.2014

27 Side 27Tilbyderkonferanse 17.09.2014 Fakturering og avregning Fokus på rutiner knyttet til fakturering og avregning i implementeringsplanen for nye avtaler Regulert ved: Rammeavtalens pkt. 11 Betaling, inkl. malen for kjøpsoversikt i bilag 2 Rammeavtalens pkt. 8 Avtalens omfang, samt Plasseringsavtalens pkt. 5 Priser Avregningsprinsipper: –Etterskuddsvis fakturering Månedlig for faktiske plasseringer Hver 6. mnd. med avregning for garantert minsteuttak (avregningsperiodene er 1.12.-31.5. og 1.6.-30.11) –Avregningsgrunnlag: Samtlige plasseringer etter denne og andre avtaler mellom Oppdragsgiveren og Leverandøren, med unntak for plasseringer etter avtaler om enkeltkjøp (der årsaken til enkeltkjøp skyldes manglende kapasitet på rammeavtale) Kjøpsoversikt over totalt uttak av oppholdsdager pr. region sammenstilt med totalt antall fakturerte oppholdsdager, utarbeides av Leverandøren og godkjennes av Oppdragsgiveren v/direktoratet før fakturautsendelse

28 Side 28Tilbyderkonferanse 17.09.2014 Fakturering og avregning (forts.) Kjøpsoversikt Malen i bilag 2 til rammeavtale inkl. veileder for til utfylling Skal inneholde: "Sum for perioden alle regioner samlet", "Fakturert for perioden alle regioner samlet", "Garantibeløp alle regioner samlet", "Fakturert etterskuddsvis alle regioner samlet" og "Avregningsbeløp til senere faktura alle regioner samlet« Skal vise antall oppholdsdager, dagspris og totalbeløp fordelt på grunnpris, tillegg / ekstra bemanning og totalt Skal sendes til direktoratets e-post kontraktsoppfolging@bufdir.no, senest innen den 10. i måneden etter avregningsperioden slutt.kontraktsoppfolging@bufdir.no Må være godkjent av direktoratet før det utstedes en faktura / eventuell kreditnota. Godkjent kjøpsoversikt med en eventuell kommentar / konklusjon fra direktoratet skal vedlegges fakturaen / kreditnotaen.

29 Særlige behov Ligger utenfor målgruppebeskrivelsen i den enkelte målgruppe Gjelder kun bemanning Må søkes om og drøftes Behovet må dokumenteres skriftlig Kan være over både kortere og lengre perioder Skal evalueres skriftlig Skal avsluttet dersom det ikke har effekt i henhold til beskrevet målsetting Side 29Tilbyderkonferanse 17.09.2014


Laste ned ppt "Side 1Tilbyderkonferanse 17.09.2014 Tilbyderkonferanse 17. september 2014 Avtale om kjøp av faste plasser i barnevernsinstitusjoner fra ideelle organisasjoner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google