Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pasienttryggleik i Helse Førde Noko anna enn det vi ellers driv med ? FriskHUS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pasienttryggleik i Helse Førde Noko anna enn det vi ellers driv med ? FriskHUS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pasienttryggleik i Helse Førde Noko anna enn det vi ellers driv med ? FriskHUS

2 Ein felles metode for det meste Kvifor trur vi dette er lurt ? Erfaringar frå arbeidet med pasienttryggleik i Helse Førde Dette vil vi dele med dokke

3 Berre gjer da!

4 Endring i arbeidsprosess

5 Forbetringsprogrammet Arbeidsmetoden i forbetring- og endringsarbeid i Helse Førde

6 Prosessforståelse og kunnskap om eigne prosessar som eit sentralt utgangspunkt for å oppnå forbetringar i helsetenesta Forbetringsprogrammet bygger på:

7 Mål -å forbetre arbeidsmetodar, organisasjonsstruktur, organisasjonskultur og behandlingslinjer systematisk og kontinuerleg innanfor gitte rammer frå styresmaktene og eigar … ein lærande organisasjon

8 Dei tilsette vert nytta som strategikonsulentar og -dei som eig utfordringane, er med å løyse dei. Det er linja som eig og leiar prosjekta, ikkje stabspersonar eller eksterne konsulentar. Slik sikrar vi at dei medarbeidarane som kjenner utfordringane best nyttar sine kunnskapar til å vidareutvikle den faglege kvaliteten og sikrar pasienttryggleiken. Partssamarbeid. Viktige prinsipp!

9 Grunnoppskrift – som vi brukar til alt Legg inn nye mønster etter kva vi skal få til Gjenkjennbart for tilsette i organisasjonen Forskningsbasert kunnskap til metoden Forbetringsprogrammet

10 QUASER – studien, Siri Wiig og Karina Aase UiS Einar Hovlid sitt doktorgradsarbeid – Hisf/UiB Forskningsbasert kunnskap til metoden Korleis arbeider vi med kvalitet og forbetring i Helse Førde?

11 Kvalitet = eit fundament i det å vere helsepersonell Kvalitetsforbetringsprogrammet – nøkkelbetydning Liten/effektiv kvalitetstab Kvalitetsutvalg (som er strategisk i organisajonen og tungt leiarforankra) Kvalitetsforbetring som ein del av organisajonsutvikling og kulturbygging Ope og støttande klima Samansveisa kultur (m.a kollektiv entusiasme for tilby høg kvalitet) Stor merksemd på systematisering av data og bruk av desse /rapportering Resultat frå Helse Førde

12 Felles forståing av at endring var nødvendig Fokus på fag og pasientane sine behov Forbetringsstrategi – brei tverrfagleg involvering – fokus på heilskapleg endring, tre persepktiv – enkle, praktiske verktøy – Rettleiing Tid til å gjere noko med arbeidsprosessane Mellomleiarar – heilt avgjerande for suksess IKT – nytt operasjonsplanleggingsprogram Kvifor lukkast Helse Førde med å redusere strykingar?

13 Ikkje tilstrekkeleg å gjere noko med struktur Vi må arbeide med prosessane Overdriven tru på at skriftleg retningslinjer og opplæring åleine endrar praksis Skal ein endre praksis må dei som står for den involverast Vi må måle korleis vår praksis faktisk er. Einar Hovlid Korleis få til endring i arbeidsmåte ?

14 Berre gjer da!

15

16 The leader always sets the trail for others to follow

17 AD Jon Bolstad har stort fokus på arbeidet med kvalitet og pasienttryggleik Føretaksleiinga er tett på arbeidet med pasienttryggleik Kvalitetsutvalet Styringsgruppe for Forbetringsprogrammet Leiarforankring og involvering

18 Kvalitet og forbedrings arbeid Program kontor Føretaksl eiing Godkjenner og prioriterer arbeid Klinikkdirektørane eig prosjekta Fast rapportering på pågåande arbeid til leiing Leiargruppa er tett på arbeidet ute i organisasjonen

19 “Coming together is a beginning; Keeping together is progress; Working together is success.” Henry Ford

20 Ulike rollar, men same mål Linjeleiing /eigar « forbetringsarbeid er eige fag og må lærast» Fasilitator, rettleiiar Utførar « Må vere villig til og innstilt på å gjere noko for å bli betre» «Støtte frå leiinga» Må gjere noko aktivt for å få andre (over-, side- og under- ordne) med seg i prosessen

21 For å gjere noko aktivt for å få andre med seg i prosessen.. M ål- setting T esta i liten skala M åling 0-1 Oppstart/ situasjonen no 0-1 Oppstart/ situasjonen no 2. Betring /endring etter Mini- Audit I 2. Betring /endring etter Mini- Audit I 3. Utprøving / Implementering 3. Utprøving / Implementering 4. Evaluering /måling Mini-Audit II 4. Evaluering /måling Mini-Audit II 5. Korrigering i i Kunnskap om arbeidsmetodikk for forbetring som grunnlag for større slagkraft ved systematisk arbeidd Dele arbeidsprosessar opp i ulike nivå - Få ein oversikt over korleis arbeidsprosessen faktisk føregår - Få ei felles forståing av styrke og svakheit ved prosessen - Forbetre eksisterende arbeidsprosessar eller utforme heilt nye! Dele arbeidsprosessar opp i ulike nivå - Få ein oversikt over korleis arbeidsprosessen faktisk føregår - Få ei felles forståing av styrke og svakheit ved prosessen - Forbetre eksisterende arbeidsprosessar eller utforme heilt nye!

22 Systematisk arbeidd på vegen mot målet. 0-1 Oppstart/ situasjonen no 2. Betring /endring etter Mini- Audit I 3. Utprøving / Implementering 4. Evaluering /måling Mini-Audit II 5. Korrigering i Set opp eit fornuftig team som inneheld personar med autoritet i eiga eining praksis og kompetanse innan for gjeldande klinisk felt Ynske om å vere med i prosjektet «Ikke lag større snøball enn Du klarar å rulle» Resurssar og ansvar for arbeidsoppgåver må vere avklarast på førehand Prosess- og resultatmålingar vert best utført i allereide innarbeidde rutinar. Kartlegge utgangspunkt, definere hol i kunnskapen med «Mini-Audit I» 2.Definere dei naudsynte endringar som vart funne i mini- audit På førehand sende tilbakemelding som grunnlag for vidare arbeid etter mini-audit Leiing bør vere til stades når arbeidsgruppa går gjennom funna frå mini-audit og bidra til iverksetting av endringane på avdelinga! Leiinga bør ikkje berre vere ein rapportmottakar, men aktivt bidra til forbedringstiltaka 1.Planlegge, utarbeidde og kommunisere – Leiing er nøkkelord

23 3.Implementere forandringar etter mini-audit I – idear som lar seg gjennomføre Ver fleksibel. Alle i gruppa må bidra Personell med fagkunnskap skal gjennomføre intern undervisning (f.eks.urolog i arb. gruppa) Bruk data aktivt som tilbakemelding og påminning Tavler med måledata og informasjon Poster Fagdag 4.Evaluere forbedringstiltaka Gjennomfør mini-audit II 2-3 mnd. etter forandringar

24 1 20 100 Dette er ikkje arbeid for dei utolmodige !

25 Det handlar om å kombinere ….

26 Samhandling for pasienttryggleik –Helse Førde –Utviklingssenteret for sjukeheimar og heimetenester i Sogn og Fjordane –Høgskulen i Sogn og Fjordane –Fylkesmannen Derfor….

27 … ein lærande organisasjon Bevisst Ubevist Kompetent Ubevisst inkompetent Bevisst inkompetent Bevisst kompetent Ubevisst kompetent

28 Kommentarar frå medarbeidarar som har delteke Svært godt forbetrings verktøy tilgjengeleg for alle i Helse Førde lettar arbeidet. Ikkje alltid slik i andre helseforetak! Godt forarbeid før oppstart og god hjelp\veiledning av leiinga av prosjektet undervegs.! Svært motiverte og dyktige kollegaer ved avdelingen som har gjort prosjektet mogeleg å gjennomføre. Kjekt å få arbeide med faget som sjukepleiar. «Vi ser at det gir konkrete resultat» «Vi opplever at vi får delta, og har innflytelse»

29 Lag ei liste over alt som skal gjerast kvar dag, strukturer og prioriter. Stryk ut oppgåvene når dei er gjort. Tenk gjennom kva oppgåver som er Viktige, eller Vanskelege. Start med dei og fullfør! Få unna «kjedelige/sure» oppgåver først, gjer at resten av dagen blir ekstra vellykket. Du blir glad! Lær deg at prioritering betyr å bestemme seg for kva oppgåver du kan la være i dag. Spør deg sjølv: Kva skjer om eg ikkje gjer dette? Er svaret «ingenting», la vere å gjere det i dag. Del større mål opp i mindre deler, så blir dei lettere å handtere - og du får kryssa av på lista oftere ( prosess) Ta vare på ildsjeler og innsats! …og frå linjeleiar.. )

30 Takk for oss Kari Furevik og Anne Hellebust


Laste ned ppt "Pasienttryggleik i Helse Førde Noko anna enn det vi ellers driv med ? FriskHUS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google