Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

StyreAkademiet Eierstyring og Selskapsledelse (corporate governance) Hva menes? For hvem? Styret. Sentralen i god corporate governance 10. februar 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "StyreAkademiet Eierstyring og Selskapsledelse (corporate governance) Hva menes? For hvem? Styret. Sentralen i god corporate governance 10. februar 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 StyreAkademiet Eierstyring og Selskapsledelse (corporate governance) Hva menes? For hvem? Styret. Sentralen i god corporate governance 10. februar 2005 Presentert av: Partner Øyvind Thorsby

2 PricewaterhouseCoopers 10. februar 2005 Side 2 Innhold Keiserens nye klær eller ……..? Hvorfor er Corporate governance viktig i 2005? Bare for Børsselskaper? Hva med SMB? Corporate governance. Hva ligger i begrepet? Episoder og begivenheter som har skapt debatt Eier(ne) – styret – ledelse Styret ”sentralen” i god corporate governance Hvilke oppgaver og hvilket ansvar har styret? Er de som sitter i styret selv klar over disse?

3 PricewaterhouseCoopers 10. februar 2005 Side 3 Hva menes? Keiserens nye klær eller ……….? Norske ord for corporate governance -Virksomhetsstyring -Eierstyring -Eierstyring og selskapsledelse Hvorfor er Corporate Governance så viktig i 2005? Hvorfor er debattene rundt teamet så sentralt?

4 PricewaterhouseCoopers 10. februar 2005 Side 4 Skandalene - tragediene Enron World Com Tyco Ahold Parmalat Finance Credit Sponsorservice OVDS T5PC m.fl.

5 PricewaterhouseCoopers 10. februar 2005 Side 5 Skandalene - tragediene Hva kjennetegner alle tragediene? ”Earnings game” Grådighetskultur (Bukken og havresekken) Feilaktig og/eller mangelfull informasjon Ekstrem tøyning av regelverkene Bevisst og faktisk kriminell manipulering av informasjon som virksomhetene gir fra seg Hvor var kontrollorganene? Styret, audit committees, revisor

6 PricewaterhouseCoopers 10. februar 2005 Side 6 TILLIT Corporate Governance

7 PricewaterhouseCoopers 10. februar 2005 Side 7 Corporate Governance. Definisjon(er) Corporate Governance kan sies å omhandle: Ansvars- og rolledelingen mellom ulike organer innenfor en organisert virksomhet. OECD (def. CG 1999): ”Corporate Governance involves a set of relatioships between a company’s management, its board, its shareholders and other stakeholders … (and) …provides the structure through which the objectives of the company are set, and the means of attaining thouse objectives and monitoring perfomance are dermined”

8 PricewaterhouseCoopers 10. februar 2005 Side 8 Corporate Governance Corporate Governance handler om ………… Eiernes innflytelse og verdiutvikling Styrets sammensetting, rolle og opptreden Ledelsens kompetanse, implementering og incentiver Ansattes motivasjon og belønning Virksomhetens risiki og verdidrivere Kommunikasjon

9 PricewaterhouseCoopers 10. februar 2005 Side 9 Hovedelementene/forutsetningene for god Corporate Governance Åpenhet (Transparancy) Ansvarlighet (Accountability) Integritet(Integrity) Hos: -Ledelse -Styret -Revisor -Informasjons distributør -Analytikere -Investorer og andre interessenter

10 PricewaterhouseCoopers 10. februar 2005 Side 10 Temaer innenfor Corporate Governance Virksomhetsstyring og intern kontroll Corporate Governance Ikke – finansiell rapportering Corporate Social Responsibility Juridisk Corporate Governance Finansiell rapportering Styrearbeid Risikostyring

11 PricewaterhouseCoopers 10. februar 2005 Side 11 Prosessene - Personene Alle regler og rutiner innen selskapet Alle codes of conduct selskapet har vedtatt Alle aktuelle lover og reguleringer satt av lovmakere og standardsettere Corporate Governance er like mye SOSIALT fenomen som en systematisk prosess i det den kan bare bli så god som de personer som skal utføre verdiene Er ingen garanti for at selskapene lykkes med å skape en Best Practice

12 PricewaterhouseCoopers 10. februar 2005 Side 12 Hvorfor er god virksomhetsstyring viktig? A. Ingen ”motebølge” -Drivkreftene er både virksomhetens egne behov og press fra myndigheter, marked og omgivelser -Den offentlige debatt siste par år, utløst av skandaler og rettet mot retningslinjer og normer – særlig styrets og revisors utøvelse av tilsynsrollen -Temaet er bredere og vil forbli på dagsorden

13 PricewaterhouseCoopers 10. februar 2005 Side 13 Hvorfor er god virksomhetsstyring viktig? (forts.) B. De offensive grunner -God virksomhetsstyring legger forholdene til rette for bedre beslutningsprosesser, ”riktigere” beslutninger, troverdighet og tillit, og tilgang på kapital -Risk management settes i system -Det dreier seg om verdiskapning

14 PricewaterhouseCoopers 10. februar 2005 Side 14 Hvorfor er god virksomhetsstyring viktig? (forts.) C. De defensive grunner -Compliance/etterlevelse Allmennaksjeloven mv. Anbefalinger for børsnoterte selskaper – relevante også utenfor børsen for store og små selskaper -”Buksene oppe” – ikke nede - Forholdet til andre interessenter

15 PricewaterhouseCoopers 10. februar 2005 Side 15 Corporate Governance: Hvorfor? Companies that develop strong Corporate Governance processes attract investors, win public confidence,and build financially and strategically viable organizations that are geared to enhance long-term shareholder value.

16 PricewaterhouseCoopers 10. februar 2005 Side 16 Eier – styret – ledelse: Samspillet mellom forskjellige deltakere i det å beslutte: - Retning - “ Performance” Styret EierLedelse ”Corporate Governance is about Bridging the Gap between Corporate Management and Shareholders”

17 PricewaterhouseCoopers 10. februar 2005 Side 17 Eier (ne) Det offentlige som eier Det private eierskap Likheter og forskjeller? Særtrekk eller Sære trekk ?

18 PricewaterhouseCoopers 10. februar 2005 Side 18 Eierstruktur: Oslo Børs Aksjonærstruktur

19 PricewaterhouseCoopers 10. februar 2005 Side 19 Eierens rolle Vær klar på hvorfor du er eier Vær klar på hva du forventer av eierskapet Utarbeid et eierdokument? Sørg for å velge det riktige styret til å passe på pengene/ verdiene dine Vær klar på hva du forventer av styret Utarbeid et styringsdokument?

20 PricewaterhouseCoopers 10. februar 2005 Side 20 10. prinsipper for god eierstyring i staten 1.Aksjonærer skal likebehandles 2.Det skal være åpenhet knyttet til statens eierskap i selskapene 3.Eierbeslutninger og vedtak skal foretas på generalforsamling 4.Staten setter mål for selskapene, styret er ansvarlig for realiseringen av målene 5.Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset med eierskapet og selskapets situasjon 6.Styresammensettingen må være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra det enkelte selskaps behov 7.Lønns- og insentivordninger bør utformes slik at de fremmer verdi- skapningen i selskapene og fremstår som rimelige 8.Styret skal ivareta en uavhengig kontrollfunksjon av selskapets ledelse på vegne av eierne 9.Styret bør ha en plan for eget arbeid og arbeide med egen kompetanseutvikling. Styrets virksomhet skal evalueres 10.Selskapet skal være bevisst sitt samfunnsansvar Nærings- og Handelsdepartementet St. meld. Nr. 22 (2001-2002)

21 PricewaterhouseCoopers 10. februar 2005 Side 21 Corporate Governance: Suksesskriterier Etabler (skap) et positivt og uavhengig styre Styrk rolle og autoriteten til Audit Committee Synliggjør selskapets forhold til corporate governance i rapporteringen(ekstern rapportering) -Åpenhet -Legg inn eget corporate governance område i årsrapporten Ny modell for rapportering (tenk nytt) -Tradisjonell finansrapportering -Bransjeinfo -Selskapsspesifikk info Intern rapportering -Kvalitet i beslutnings prosessene - rapporteringen

22 PricewaterhouseCoopers 10. februar 2005 Side 22 Corporate Governance: Bridging the Gap: Styret / styrearbeid SENTRALT Eiere Styret Ledelse

23 PricewaterhouseCoopers 10. februar 2005 Side 23 Styrearbeid – forskjeller i innhold og oppgaver? Mer enn 300000 nordmenn har idag en styrefunksjon I hvilke virksomheter møter vi styrer -Børsselskaper -De store selskaper i Norge (AS og ASA) -De mellomstore selskaper i Norge (AS og ASA) -De små selskaper i Norge (AS) -Datterselskaper -Konsernstyrer -Nyskapningsbedrifter / gründerbedrifter -Familiebedrifter -Stiftelser -Ideelle organisasjoner -Samvirkebedrifter -Statsforetak -Andre offentlige virksomheter -Borettslag, -m.fl.

24 PricewaterhouseCoopers 10. februar 2005 Side 24 Styrets to oppgaver Få styret til å fungere (Drift av styret) Få selskapet til å fungere (Drift av selskapet)

25 PricewaterhouseCoopers 10. februar 2005 Side 25 Har styrearbeidet noen verdi ? Er styrene VERDISKAPENDE ? Er styrene med på å skape en bedre bedrift ? Har styrene noe å tilføre ? Trenger vi styrer ?

26 PricewaterhouseCoopers 10. februar 2005 Side 26 Er styrene kompetente? Har de kontroll med sitt arbeid? -”Vi visste ikke ………” -”Vi var ikke orientert ……” -”Vi trodde at …………” Kan de loven? -Aksjelovene, regnskapsloven etc. Kjenner de / vet de hvilket ansvar de har? Er de klar over sin rolle? -Styret - ledelse

27 PricewaterhouseCoopers 10. februar 2005 Side 27 3 typer styrer Formal styret Interessent styret Styringsstyret

28 PricewaterhouseCoopers 10. februar 2005 Side 28 Hva regulerer styrets oppgaver og plikter Selskaps- lovene VedtekteneStyreinstruks Spesial- lovgivning

29 PricewaterhouseCoopers 10. februar 2005 Side 29 Styrets hovedansvar ihht aksjelovene Forvaltnings- ansvaret § 6-12 Tilsynsansvaret § 6-13

30 PricewaterhouseCoopers 10. februar 2005 Side 30 Aksjelovene – Styrets oppgaver og ansvar § 6-12 Forvaltning av selskapet § 6-13 Styrets tilsynsansvar Styret skal: sørge for forsvarlig organisering fastsette planer og budsjetter holde seg orientert om økonomisk stilling Betryggende kontroll med daglig ledelse med selskapets virksomhet Styret har plikt til å påse: virksomhet regnskap formuesforvaltning

31 PricewaterhouseCoopers 10. februar 2005 Side 31 Styrets oppgaver Strategioppgaver .. Organiseringsoppgaver 2. Kontrolloppgaver 3. Egenoppgaver 4.

32 PricewaterhouseCoopers 10. februar 2005 Side 32 Strategi Akillesen i styrearbeid Behovet for å treffe gode beslutninger Samspillet mellom styret og ledelsen Strategiprosessen Styrets strategiarbeid – på egne premisser

33 PricewaterhouseCoopers 10. februar 2005 Side 33 Organisering Styrets involvering: Er vårt selskap organisert på en slik måte at vi kan realisere (gjennomføre) våre strategier?

34 PricewaterhouseCoopers 10. februar 2005 Side 34 Kontrolloppgavene Er vi på målsatt kurs? Styring av forretningsrisiko Intern kontroll Ledelsesrapportering Årsregnskapet/årsrapporten Etterlevelse av lover, regler, forskrifter Etiske regler / code of conduct Tilsynsfunksjonen -Daglig leder -Kunder -Ansatte


Laste ned ppt "StyreAkademiet Eierstyring og Selskapsledelse (corporate governance) Hva menes? For hvem? Styret. Sentralen i god corporate governance 10. februar 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google