Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppfølging av fylkesplan Østfold mot 2050 Arealregnskap Nedre Glomma regionen 03.12.2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppfølging av fylkesplan Østfold mot 2050 Arealregnskap Nedre Glomma regionen 03.12.2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppfølging av fylkesplan Østfold mot 2050 Arealregnskap Nedre Glomma regionen 03.12.2009

2 Fylkesplanens forventninger til kommunenes oppfølging  Samarbeid innenfor miljø, verdiskaping, folkehelse og levekår.  Areal- og transporteffektivitet skal ligge til grunn for all arealplanlegging  Fastsette ytre, langsiktige grenser for byer og områdesentres mulige utbredelse de neste 40 år, i førstkommende kommuneplanprosess  Dele inn arealene i tre kommuneplanperioder med rekkefølgebestemmelse  Samarbeide i kommuneregionen om regionale næringsområder, felles bolignormer og parkeringsbestemmelser

3

4 Retningslinjer §5.3.1 Arealer for fremtidig tettbebyggelse skal ikke tas i bruk før kommunene har detaljert og definert arealbruken gjennom revidering av sine kommuneplaner. (Gjelder også for uavklarte områder i kommuneplanrulleringene.)

5 §5.3.2 Rekkefølge I førstkommende kommuneplanprosess skal kommunene prioritere en rekkefølge på de fremtidige arealene for de to neste kommuneplanperiodene. 1. 0-12 år: nåværende tettbebyggelse og vedtatte kommuneplaner. 2. 12-24 år: fremtidig tettbebyggelse, avgrenses i kommuneplanen 3. 24-40år: Fremtidig tettbebyggelse, avgrenses i kommuneplanen

6 §5.3 Regionvise begrensninger Region Nedre Glomma Behov ved fortsatt arealforbruk som i dag 24 kvkm Totalt fremtidig areal fastsatt på kartet 18,3 kvkm Total pott i retningslinjene 15.6 kvkm Allerede vedtatte fremtidige utbyggings områder som skal inngå i de15,6 kvkm 12.6 kvkm Rest fremtidig areal i NG 3 kvkm

7 Hvilke arealer regnes ikke med Arealer innenfor den fremtidige tettstedsgrensen som ikke skal tas i bruk til utbyggings formål, sikres gjennom kommuneplanene som LNF områder og båndleggingsområder Skal ikke inngå i som nytt tettstedsareal i arealregnskapet

8 SSBs definisjon av tettsted:  En hussamling skal registreres som et tettsted dersom det bor minst 200 personer der (ca. 60-70 boliger).  Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Det er tillatt med et skjønnsmessig avvik utover 50 meter mellom husene i områder som ikke skal eller kan bebygges. Dette kan f.eks være parker, idrettsanlegg, industriområder eller naturlige hindringer som elver eller dyrkbare områder. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet taes med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen. Disse husklyngene kalles tettstedssatellitter.

9 Retningslinjer §5.4.2 Høy arealutnyttelse § 5.4.3 Fortetting og transformasjon; før dyrka mark tas i bruk og fremfor annen utbygging § 5.4.4 Effektiv arealutnyttelse § 5.5 Funksjonell lokalisering §5.6 Boligbebyggelse som fortetting, variert tilbud § 5.7 Fortetting med kvalitet § 5.8 Effektiv bruk av næringsområder, samt sikre utvidelsesmuligheter

10 Kommunenes/regionens ansvar  Fordelingsnøkkel Drøftinger Forankring  Samordning  Følge opp retningslinjer/prinsip per for arealbruk Samordning - ikke griseflaks- eller første-man-til-mølla

11 Fylkeskommunens ansvar  Bidra til utvikling av arealregnskapsmodell – metodikk  Bidra til forankring i kommunene/regionen  Forhold til kart/retningslinjene som beskriver: langsiktig grense rekkefølge i 1. rullering prinsippene for arealbruk samordning i regionen –arealregnskap –boligbyggeprogram –funksjonsfordeling på regionale næringsområder –parkeringspolitikk

12 Hvilke verktøy har vi?  Geodata  GIS analyse?  Skal kommunene selv gjøre beregningene eller ønskes bistand fra ØFK?  Prosjekt med konsulenthjelp?  Skjønsmidler?

13 Veien videre  Status innenfor langsiktig grense: arealplaner fremtidig areal pr kommune. Alle formål. Tabell og kart.  Hvor mye areal trenger hver kommune: Befolkningsvekst Næringsutvikling ?  Fordelingsnøkkel?  Gjennomgå eldre planer – fortetting?

14  Status  Modell arealregnskap  Erfaringer  Skjønsmidler  Drøfting/forankring  Forhold til Hvaler sin prosess  Indre Østfold

15 Hvilke forventninger har kommunene?  Til ØFK  Til hverandre?  Gjennomføringen


Laste ned ppt "Oppfølging av fylkesplan Østfold mot 2050 Arealregnskap Nedre Glomma regionen 03.12.2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google