Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Møte 09.10.09 Brynseng SVV Møte policygruppe for bransjekontakt 14.10.09 Funksjonskontrakter EBA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Møte 09.10.09 Brynseng SVV Møte policygruppe for bransjekontakt 14.10.09 Funksjonskontrakter EBA."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Møte 09.10.09 Brynseng SVV Møte policygruppe for bransjekontakt 14.10.09 Funksjonskontrakter EBA

2 2 Funksjonskontrakter – en entreprenørs betraktninger Adm. direktør Ingrid Tjøsvold, Mesta Drift as Oslo 9. oktober 2009 Oslo 14. oktober

3 Medienes, publikums og SVVs oppfatninger Enkelte mener kvaliteten på drift og vedlikehold var bedre før konkurranseutsettingen Misnøye med vedlikeholdet, dvs vei- og dekkestandard Misnøye ved vinterdriften Kostnadsøkninger for funksjonskontraktene de siste årene SVV misfornøyd med konkurransen i fk-markedet

4 Riksrevisjonens oppfatninger Riksrevisjonen er misfornøyd med: SVVs kjennskap til situasjonen ute på veien konkurransen i fk-markedet kontrollen av kvalitet innen drift og vedlikehold kvaliteten innen drift og vedlikehold entreprenørenes rapportering av tilstand og tiltak sanksjoneringen evalueringssystemene

5 Våre oppfatninger Vi leverer iht kontrakt Tøff konkurranse og dårlig inntjening Stor økonomisk risiko i kontraktene Økende krav til dokumentasjon og kvalitetssystemer Stort etterslep innen vedlikehold i forhold til vei- og dekkestandard Misnøye hos publikum med vinterdriften, som skyldes misforhold mellom definert standard i fk-kontaktene og publikums forventninger. Medier, politikere, politi og publikum blander sammen/vet ikke forskjell på: drift, vedlikehold og funksjonskontrakter

6 Hva er årsakene til kostnadsøkingen for funksjonskontraktene?

7 NTPs forklaring på prisveksten Veinettet blir stadig mer komplekst, med økning i tekniske installasjoner og mer veibelysning. Lengre veinett. Økning i trafikken. Flere tunneler. I Stor-Oslo distrikt utgjør tunnelene 3 pst av veilengden, men legger beslag på 36 pst av drifts- og vedlikeholdsbudsjettet. NTP for 2010-2019 sier følgende om prisnivået på funksjonskontrakter; ”Prisnivået på slike kontrakter kan ha vært unaturlig lavt, slik at de kostnadsøkninger som Statens vegvesen nå erfarer i større grad gjenspeiler det reelle kostnadsnivået knyttet til slike kontrakter”.

8 Utvalg av kontrakter Vi har gjort analyser av 3 av de 9 kontraktene Mesta Drift vant i årets anbudsprosess – Høgsfjord, Sunnmøre og Lofoten. Disse 3 kontraktene har Mesta fra før. De 3 kontraktene ble valgt ut fra tre kriterier. Det ene var å få variasjon ift størrelsen på kontraktene. Det andre kriteriet var å få variasjon ift avstand til nest laveste anbud. Det tredje var at vi hadde kontrakten fra før. Vi mener funnene er representative også for Mestas øvrige kontrakter.

9 Hovedårsaker til prisøkning (1) Vi har identifisert 3 hovedårsaker til økte priser fra 2004/2005 til 2009: 1.Generell prisøkning Prisindeks for drift og vedlikehold av riks- og fylkesveger, viser en økning på henholdsvis 24,5% (2005) og 27% (2004) frem til i dag. (kilde: SSB). Lønningene har i samme periode økt hhv 23,2% og 27,2% (kilde: SSB). Sterk økning i UE-priser. Prisøkningen fra 2004/2005 har på en av kontraktene vært på 60 % (timer og km). Høy aktivitet i bygg- og anleggssektoren har drevet prisutviklingen. Vi ser få tegn på reduksjon i UE priser tross lavere byggeaktivitet. Dette kan skyldes få aktører i mange distrikt.

10 Hovedårsak til prisøkning (2) 2.Vesentlig økt arbeidsomfang – spesielt knyttet til; Vinterprosesser (økt krav til omfang av reservemateriell og flere km med barveistrategi) Økt krav til grøntprosesser (kantklippebredde økt fra 3 til 6 meter, økt krav til vegens frie rom) Strengere krav til tunnelprosessen, økt antall inspeksjoner, tunnellrensk og hyppigere rengjøring

11 Hovedårsak til prisøkning (3) 3.Økte dokumentasjonskrav Vi har lagt inn betydelig mer ledelsesressurser for å kunne møte dokumentasjonskravene og den stadig tettere oppfølgingen fra Statens vegvesen. I tillegg fører eksterne- og interne kvalitetsrevisjoner og innføring av ISO 9001 sertifiserbart kvalitetssikringssystem til økte priser. Eksterne revisjoner er alene kalkulert til NOK 100.000 pr. kontrakt/år. Internt revisjonsteam som også arbeider med HMS og prosjektsyring utgjør pt. 12 årsverk i Mesta Drift.

12 Veien videre

13 Funksjonskontrakter – struktur og innhold Bør videreføres Kontraktsstørrelse Kontraktslengde Omfatte alle fag Funksjonsansvar, men gi totalt ansvar – unngå detaljoppfølging (mer effektivt for byggherre og entreprenør)

14 Funksjonskontrakter – struktur og innhold Bør endres Mindre voluminøst anbudsgrunnlag; svært omfattende omfang (inkl. håndbøker) – fokuser på funksjonskravene Vinterstandarden bør skjerpes; misforhold mellom dagens krav og publikums forventninger Tildelingskriterier; pris, kvalitet, kompetanse og kapasitet som poenggivende tildelingskriterier – look to Oslo Risiko; mer mengde, mindre fastpris for vinterprosessene Fjerning av vedlikeholdsetterslep inn i funksjonskontraktene (mindre anleggsoppdrag) Mengdeoppgjør for uforutsigbare elementer (tagging osv)

15 Rapportering og kvalitet Rapportering Vurdere rapporteringsbehov mot funksjonsansvar (unngå detaljstyring) Tenke elektronisk – Elrapp Hvilke rapporteringssystem skal SVV ha for at de har oversikt på overordnet nivå? Kvalitetskrav – ISO Samsvar mellom ressurser og krav (dimensjoneringsregler - ressursplan) Må ha konsekvenser dersom kvalitetskrav ikke innfries – lik håndhevning for gjentagende brudd

16 Samarbeid Samarbeid på alvor - forsterke fokus på Kvalifikasjoner byggeledere D 2.1 Mål og arbeidsform (jf. Kontraktsbestemmelser, kap. C pkt. 3) Kontrakten skal sikre effektiv drift og vedlikehold av vegnettet samt optimal bruk av de midlene som settes av til gjennomføring av kontrakten. Arbeidet skal utføres med gjensidig respekt og aksept mellom partene mht. partenes verdier, rammer og mål samt deres ulike roller og interesser. Arbeidet skal gjennomføres på en samarbeidsorientert og ikke konfliktorientert måte. Gjennomføringen av arbeidet og samarbeidet mellom byggherre og entreprenør skal være løsningsorientert og ikke basert på formalprosedering.


Laste ned ppt "1 Møte 09.10.09 Brynseng SVV Møte policygruppe for bransjekontakt 14.10.09 Funksjonskontrakter EBA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google