Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Praktiske erfaringer med omstilling Etablering av konsernmodell for administrative tjenester i helseforvaltningen «Tillitsvalgtes rolle under omstilling»

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Praktiske erfaringer med omstilling Etablering av konsernmodell for administrative tjenester i helseforvaltningen «Tillitsvalgtes rolle under omstilling»"— Utskrift av presentasjonen:

1 Praktiske erfaringer med omstilling Etablering av konsernmodell for administrative tjenester i helseforvaltningen «Tillitsvalgtes rolle under omstilling» 20. april 2016 Magne Braaten, NTL Statens helsetilsyn

2 Orientering om prosessen

3 Færre etater i helseforvaltningen Helse- og omsorgsdepartementet vil omorganisere den sentrale helseforvaltningen og redusere antall etater fra 15 til 11. Endringene skal være gjennomført 1. januar 2016. Statens helsetilsyn vil ikke bli berørt. Revidert nasjonalbudsjett 2015: 12 MAI 2 0 1 5

4 Helseforvaltningen skal innføre en konsernmodell for administrative tjenester Dette kom litt i skyggen av omorganiseringen av hele den statlige helseforvaltningen. Alle som blir direkte berørt av overgang til Konsernmodell jobber i administrasjons- avdelingen og det er der NTL har de fleste av sine medlemmer. Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2015 12 MAI 2 0 1 5

5 Konsernmodell for administrative tjenester Alle etater under HOD skal innføre en konsernmodell for felles produksjon av administrative tjenester. Helsedirektoratet fikk i oppgave å utrede og planlegge innføring av konsernmodellen. Det er bare ett "skal-krav" som har sin basis i føringer fra HOD, nemlig Redusert ressursbruk. Rapport – Vurdering av konsernmodell i sentral helseforvaltning: 3 NOVEMBE R 2 0 1 5

6 HOD gjør valg på tvers av anbefalingene Nasjonalt helsenett SF (NHN) får i oppgave å opprette et sentralt tjenestesenter for administrative tjenester – på tross av anbefaling i rapporten. Regnskap og lønn overføres til DFØ – til tross for at rapporten konkluderer med at det vil gi dyrere tjenester. Orientering til alle ansatte: 2 FEBRUAR 2 0 1 6

7 Ett møte med HOD Dialog om oppdragsbrev om konsernmodell Det vises til tidligere informasjon om regjeringens beslutning om å innføre en konsernmodell for felles produksjon av administrative tjenester for alle departementets underliggende virksomheter. Vedlagt er: Statsbudsjettet 2016 kap. 720 Helsedirektoratet: Tillegg til tildelingsbrev nr. 8 Statsbudsjettet 2016 – tillegg til tildelingsbrev: oppdrag om bistand til planlegging av konsernmodell for administrative tjenester i helseforvaltningen. En representant for de tillitsvalgte var invitert med. Møtet var av orienterende karakter. Jeg som tillitsvalgt kom med noen synspunkter på prosessen – hastverksarbeid og ikke grundig gjennomtenkt, og det var det. Medvirkning 3 MARS 2 0 1 6

8 Tjenestesenter hos NHN

9 Etablering av sentralt tjenstesenter hos Norsk helsenett Tredeling IT Anskaffelser Arkiv Nasjonalt helsenett får 3 måneder på seg til å levere en detaljplan for etablering av tjenstesenter, på tross av at de ba om 9 måneder. Prosjektmandat 26 FEBRUAR 2 0 1 6

10 Ett møte med NHN Alle tillitsvalgte og berørte ansatte ble sammen med ledelsen invitert til et møte. Det vil bli ett møte til med tillitsvalgte før detaljert plan for opprettelse av Tjenestesenter leveres Helsedirekteoratet 1. juni 2016. Dette møtet vil være i begynnelsen av mai. Det er hyppigere møter mellom berørte ansatte og NHN. DAGSORDEN Bakgrunnen for omstillingen inkl. hva som er besluttet Prosessen fremover og overordnet plan i prosjektet Hvordan sikre god involvering av de tillitsvalgte Hvilke områder foreslår prosjektet involvering Hvilke forventninger har tillitsvalgte i etaten? Innspill fra tillitsvalgte Hva anser de som suksessfaktorer i prosessen fremover? Hvilke utfordringer er relevante i egen etat? 8 APRIL 2 0 1 6 Medvirkning

11 Virkning for ansatte i Helsetilsynet Vi har to ansatte på IT-drift. Vi regner med at begge to går til tjenestesentert i NHN. Arkiv/Informasjonsforvaltning: Så langt har vi forstått det slik at det betyr Arkiv. En går av med pensjon, en har midlertidig stilling som går ut. Ellers fremdeles usikkert hva som skjer. Fysisk flytting eller ikke? Anskaffelser: Vi har oppgitt at vi bruker 0,1 årsverk på dette. Det har vært et møte der en konsulent fra PwC har spurt seg for om vårt arbeid på området. Det skal på alle områder være restkompetanse igjen i Helsetilsynet, for å ha kontakt med tjenestesenteret i NHN.

12 Hva med IT-tjenester, arkivtjenester og personaltjenester til de ansatte som blir igjen i Helsetilsynet? Vi frykter at det vil bli dyrere og dårligere tjenester på IT-området – brukerstøtte med mer. Hva kan tillitsvalgte gjøre for å unngå at det skjer? Arkivet er veldig tett knyttet topp mot saksbehandling. Hvordan kan vi være med på å sikre at disse tjenestene holder samme standard? Personalarbeidet skal overtas av Helsedirektoratet. Kan det bli like bra ivaretatt når det flyttes ut av huset? Hva skal tillitsvalgte gjøre for å sikre at det blir bra nok?

13 Lønn og regnskap til DFØ

14 Overgang til fullserviceavtale med Direktoratet for økonomiforvaltning (DFØ) 1. juni skal følgende oversendes HOD: Forslag til implementering (avtale om fullservicemodell med DFØ) Kvalitetssikret anslag for hvor mye vi kan spare samt informasjon om hvordan den enkelte etats særskilte behov kan ivaretas.

15 DFØ framdriftsplan

16 Virksomhetsoverdragelse eller ikke til DFØ? NTL sentralt mener at det skal være en virksomhetsoverdragelse til DFØ. Helsedirektoratet sier at bare oppgaver og ikke ansatte skal over til DFØ. Hva er det mest gunstige for de ansatte det gjelder? Hvis de forblir i Helsetilsynet er de kjent, har rettigheter og vi ønsker å beholde dem. Hvis de går over til DFØ, kan de bli definert som overtallige etter kort tid. De kan få dårligere arbeidsforhold. Og ikke minst, de kan måtte flytte til Stavanger.

17 Virkning for ansatte i Helsetilsynet Ansatte på lønn/regnskap i Helsetilsynet En går av med pensjon En har sluttet

18 HR/Personal til Helsedir

19 HR/personal-tjenester HR/personal-tjenester skal leveres av Helsedirektoratet. Plan for etablering skal overleveres HOD 15. september 2016.

20 HR/personal-tjenester Helsedirektoratet får i oppdrag å utrede og foreslå etablering av utvalgte HR-funksjoner for den sentrale helseforvaltningen i regi av direktoratet. Aktuelle tjenester kan være arbeidsrettslig rådgivning, rekruttering og kompetanseutvikling. Helsedirektoratet skal utrede og fremme forslag om omfang og innretning av sentrale funksjoner i nær dialog med øvrige etater og tillitsvalgte. Utredningen skal omfatte forslag til overføring av oppgaver, årsverk og organisering av tjenesten.

21 HR/personal-tjenester

22 Virkning for ansatte i Helsetilsynet En ansatt som jobber i full stilling med personalsaker går av med pensjon i juni.

23 Medvirkning informasjon internt På vårt ukentlige allmøte/informasjon fra ledelsen (15 min hver onsdag) informeres det fortløpende til alle ansatte. 1. februar allmøte. Direktøren holder orientering for alle ansatte om hva HOD har besluttet. 4. april begynte vi med ukentlige møter med 2 representanter for ledelsen og 2 representanter fra fagforeningene for gjensidig utveksling av informasjon/medvirkning.

24 En lukket prosess som går i rykk og napp De ansatte som skal over i ny virksomhet. Beholder de relevante arbeidsoppgaver ved ev. outsourcing av oppgaver? De ansatte som blir igjen. Hvordan blir deres arbeidssituasjon, muligens med dårligere administrative tjenester i en overgangsperiode. Overtallighet Hvordan kommer tillitsvalgte i posisjon til reell medvirkning?

25 Midt oppi omorganiseringen kom planen om flytting til dårligere lokaler

26 Flytting til Møllergata 24 Helseklage som skal flyttes til Bergen, har en 10- årskontrkat for leie av lokaler i Møllergata 24. Helsetilsynets leiekontrakt utløper 31. mai 2017. HOD har bedt Statsbygg vurdere om det er mulig å flytte Helsetilsynet til Møllergata 24. Helsetilsynet har i dag cellekontorer, nyoppussede lokaler og en gunstig husleie. Vi er ca 120 ansatte. I Møllergata er det i dag plass til ca 75 ansatte. Gammelt bygg. Må bygges om til åpnet landskap for å plass til alle ansatte i Helsetilsynet.

27 Ett møte med HOD og Statsbygg En representant for de tillitsvalgte og verneombudet var med på møtet med Statsbygg. Det er etablert en gruppe i Helsetilsynet der de tillitsvalgtes representant er med. Helsetilsynet har engasjert arkitekt for å få en second opinion om det som legges fram av Statsbygg. Medvirkning 10 MARS 2 0 1 6

28 Diverse informasjon

29 De som skal bli igjen i Helsetilsynet forventer reduksjon av kvaliteten på alle administrative tjenester Alle fagforeningene i Helsetilsynet er skeptiske til Konsernmodellen. Vi har veldig gode og kostnadseffektive IT-tjenester. Ved spørsmål og om lønn, utgiftsrefusjon, sykemeldinger, og lignende er det bare å stikke innom kontoret til medarbeidere man kjenner godt. Arkivet er veldig tett knyttet til saksbehandlingen og veldig lette å nå, kjenner sakene godt, gir god brukerstøtte til dem som bruker arkivsystemet sjelden.

30 NHN SF er ikke staten Overgang fra SPK til KLP Alle opparbeidede pensjonsrettigheter beholdes i hht overføringsavtalen Gjelder opptjeningstid Gjelder pensjonsgrunnlag Gjelder pensjonsutbetaling Offentlig tjenestepensjon Noen forskjeller: SPK: avkorting av pensjon ved lønn utover 1/3 av pensjon uavhengig av arbeidsgiver KLP: avkorting av pensjon ved lønn utover 1/3 av pensjon kun ved offentlig arbeidsgiver SPK yter lån, det gjør ikke KLP – løpende lån i SPK kan videreføres INFO FRA NHN:

31 NHN SF er ikke staten Øvrige rammer Omfattet av Hovedavtalen Spekter – SAN Godt samarbeid med lokale tilitsvalgte (Nito, Tekna og LO) Ca 60% av ansatte er uorganisert Overføring av ansatte skjer i hht AML § 16 Alle ansatte som overføres er garantert arbeid på samme geografiske sted pr 01.01.18 Ingen strategi eller planer om nedskalering eller flytting av ansatte INFO FRA NHN:

32 Fagforeninger i Helsetilsynet LO-Stat Norsk Tjenestemannslag – NTL (møter etter HA+HTA) Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere – FO (møter etter HTA) Akademikerne Norges juristforbund – Juristforbundet (møter etter HA + HTA) Den norske legeforening – Dnlf (møter etter HA + HTA) NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (møter etter HTA) Norsk Psykologforening – NPF (møter etter HTA) Ingen lokal tillitsvalgt. Teknisk-naturvitenskapelig forening – Tekna (møter etter HTA) Unio Norsk Sykepleierforbund – NSF (møter etter HTA) Forskerforbundet – FF (møter etter HTA) Akademikerforbundet (møter etter HTA) Frittstående fagforbund Den norske jordmorforening (møter etter HTA)

33 Åpner opp for outsourcing «For alle alternative modeller har man et valg mellom å kjøpe tjenesten eller produsere selv. I benevnelsen av alternativene under refererer begrepet «produksjon» til leveranseansvaret, det vil si at det ikke tas stilling til om leveransen skal skje i egenregi eller ved hjelp av tjenestekjøp.» Konsernmodell for administrative tjenester Vurdering av konsernmodell i sentral helseforvaltning Versjon 1.0 sendt Helse- og omsorgsdepartementet 3.11.15, s. 10


Laste ned ppt "Praktiske erfaringer med omstilling Etablering av konsernmodell for administrative tjenester i helseforvaltningen «Tillitsvalgtes rolle under omstilling»"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google