Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norfunds bruk av «oversjøiske finanssentra» i landbruksinvesteringer Landbruksdialogmøte 27.2.2013 v/Ola Nafstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norfunds bruk av «oversjøiske finanssentra» i landbruksinvesteringer Landbruksdialogmøte 27.2.2013 v/Ola Nafstad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norfunds bruk av «oversjøiske finanssentra» i landbruksinvesteringer Landbruksdialogmøte 27.2.2013 v/Ola Nafstad

2 Investeringer for utvikling Høyrisiko-investeringer i næringsvirksomhet er et av de viktigste og mest fremtidsrettede virkemidlene vi har i norsk utviklingspolitikk Investeringer er etterspurt av utviklingslandene, bidrar til å utvikle et lønnsomt næringsliv og skaper arbeidsplasser Norfunds investeringer gir ofte arbeid og inntekt til fattige som tidligere ikke har hatt lønnet arbeid, ikke minst i landbrukssektoren Egenkapital til investeringer er en stor mangelvare, særlig i de minst utviklede landene (MUL) Om lag 85 prosent av Norfunds investeringer er i form av egenkapital og egenkapitallignende instrumenter

3 Hvorfor «skatteparadis» på agendaen? Historisk: –Hemmelige konti, skatteunndragelser og hvitvasking av svarte penger Kapitalfluktutvalget (NOU 2009:19 «Skatteparadis og utvikling») –Forslag om at Norfund gradvis over tre år skal slutte å gjøre nye fondsinvesteringer gjennom skatteparadis Begrunnelse: Norfund «legitimerer» «skatteparadiser» –Fulgt opp med begrensninger i Norfunds bruk av tredjeland Internasjonale prosesser øker transparens og innsyn –Financial Action Task Force (FATF) – mot hvitvasking og terrorfinansiering –OECD Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes – hindre skatteflukt

4 Norfunds bruk av tredjeland Hemmelighold – NEI Skatteunndragelse – NEI Hvitvasking – NEI Investere i skatteparadis – NEI Investere i utviklingsland – JA Åpenhet – JA Hvorfor: Legalt rammeverk Politisk stabilitet Effektive transaksjoner

5 Norfunds bruk av tredjeland Bruk av tredjelands jurisdiksjon («oversjøiske finanssentra» eller OFC’s) er nødvendig for å kunne investere i fattige land –Spesielt egenkapitalinvesteringer i MUL, og fondsinvesteringer Norfunds bruk av tredjeland er regulert av staten gjennom retningslinjer fastsatt av UD: –Norfund skal utvise forsiktighet med bruk av oversjøiske finanssentra/skatteparadis –unngå å gjøre nye investeringer i selskaper hjemmehørende i lukkede forretningsjurisdiksjoner i land utenfor OECD, med mindre Norge har skatte- eller innsynsavtale med landet Norfund rapporterer alle investeringer enkeltvis, herunder full åpenhet om jurisdiksjon. Norfund har full innsikt i investeringene, vi kjenner våre partnere og alle transaksjonene Ikke særegent for Norfund å bruke tredjeland. Norfund er mer restriktiv enn andre

6 Nødvendige forutsetninger for å mobilisere kapital til investeringer Norfund investerer alltid sammen med en eller flere andre investorer. Normalt kan vi ikke gå over 35 prosent av kapitalen i et selskap Når ulike investorer fra ulike deler av verden går sammen om en investering, må de ha - en felles jurisdiksjon for avtaleverk - trygghet mot utpressing og korrupsjon - likebehandling og pålitelig tvisteløsningsmekanisme - trygge finansielle tjenester - tilgang på kreditt - trygghet for verdiene på lang sikt - «exit»-muligheter Norfund legger alltid til grunn at inntekter skal komme til beskatning der verdiskapingen skjer (i samsvar med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper)

7 Mange land fyller ikke investorers krav Land der kapitalmangelen og investeringsbehovene er størst, er særlig svakt stillet i konkurransen om investeringskapital: –Politisk usikkerhet og risiko –Svak juridisk infrastruktur –Korrupsjon –Svakt utbygde finansielle tjenester –Svak tillit hos långivere Alle investeringsprosjekter må ha egenkapital og lån Bruk av tredjelands jurisdiksjon er ofte nødvendig for å etablere en selskapsstruktur for å få finansiert investeringen, og å sikre eieres og långiveres interesser

8 Viktige årsaker til at Norfund ofte bruker tredjeland 1.Trygghet mot økonomisk kriminalitet, utpressing og korrupsjon 2.Juridisk forankring av avtaleverk og nøytralt rammeverk for tvisteløsning 3.Effektive finansielle tjenester 4.Rettslig beskyttelse 5.Troverdighet overfor långivere 6.Krav fra partnere om lokal domisilering

9 1. Trygghet mot økonomisk kriminalitet, utpressing og korrupsjon Et selskap som har inntekter i et utviklingsland med et mangelfullt utviklet rettssystem og et dårlig styresett kan bli utsatt for utilbørlig press fra lokale makthavere (som f eks vil ha en del av kaka eller ønsker at selskapet skal støtte deres gruppering eller støttespillere på ulikt vis) Investorer i slike land kan kreve den beskyttelse det ligger i at den virksomheten de investerer i kan registreres og ha konti i et tredjeland som tilbyr tilstrekkelig rettsbeskyttelse

10 2. Juridisk forankring av avtaleverk og nøytralt rammeverk for tvisteløsning Flere av Norfunds investeringer gjøres sammen med partnere som dels hører hjemme i det landet det investeres i, dels i andre land. For å investere sammen må det settes opp avtaler mellom partnerne som regulerer deres innbyrdes forhold (aksjonæravtaler). –Eksempelvis, hvis en av partnerne har bedre kjennskap til og bedre kontakter med beslutningstakere og/eller rettsvesenet i investeringslandet, kan det være vanskelig for de andre å ha full tillit til det landets rettssystem –Norfund og de andre utenlandske partnerne kan da ønske å etablere selskapet på nøytral grunn i et tredjeland. Flere av de oversjøiske finanssentrene tilbyr ferdige pakkeløsninger for slike avtalesystemer En trygghet og sikkerhet for ensartet rettspraksis er at The Judicial Committee of the Privy Council (UK) er høyeste domstol for flere oversjøiske finanssentra (herunder Jersey, Guernsey, Cayman, Mauritius)

11 3. Effektive finansielle tjenester Noen land eller oversjøiske finanssentra har spesialisert seg på å yte finansielle tjenester på måter som sikrer rask saksbehandling og høy kvalitet. I finanssentra finnes betydelig kompetanse på andre lands lover, regler og praksis, som stilles til disposisjon for selskaper som er hjemmehørende der Eks på betydningen av effektive tjenester.: –Vi prøvde å sette opp et SMB-fond i Mosambik, det ble reist kapital på10 mill USD (hvorav 2,25 fra Norfund), men forvalter måtte gi opp etter to år pga uhåndterlige formaliteter. Manglende legalt rammeverk i MUL og mange andre land gjør ofte slikt umulig –Sør-Afrika, som i og for seg scorer positivt på transparens etter OECD Global Forums foreløpige vurderinger, har valutarestriksjoner som vanskeliggjør bruk av landet som tredjelandsjurisdiksjon

12 4. Rettslig beskyttelse Mange av dem som Norfund ønsker som investeringspartnere vil ikke være med hvis ikke det selskapet eller fondet det investeres i nyter godt av rettslig beskyttelse i et tredjeland med et ukorrupt og pålitelig rettssystem Flere OFC inngått investeringsbeskyttelsesavtaler med aktuelle investeringsland –Eksempelvis har Mauritius investeringsbeskyttelsesavtaler med 20 andre afrikanske stater, som blant annet gir investor: garanti om repatriering av investert kapital og utbytte garanti mot ekspropriering «most favoured nation»-status kompensasjon ved tap i tilfelle krig, opprør eller væpnet konflikt tvisteløsningsmekanismer

13 5. Troverdighet overfor långivere Norfund investerer i hovedsak egenkapital, som er det som trengs mest –Men alle investeringer må også ha en betydelig lånekapital Långivere er vanligvis banker. Banken krever sikkerhet og dokumentasjon i en jurisdiksjon den kjenner og stoler på Bankene kjenner lovverket, de juridiske systemene, tvisteløsningsmekanismer etc i finansentrene, men det kan være umulig å få dem til å gi lån til selskap registrert direkte i mange i u-land

14 6. Krav fra partnere om lokal domisilering Eksempelvis stiller Den Afrikanske Utviklingsbanken (AfDB) krav om at investeringer de deltar i er domisilert i Afrika –I praksis betyr dette Mauritius eller Botswana, hvorav Mauritius er det eneste av disse som for tiden er aktuell for Norfund

15 Avsluttende bemerkninger Norfund kan bidra til å bekjempe ulovlig kapitalflukt, skatteunndragelser og hvitvasking av penger gjennom den innflytelse Norfund har i det internasjonale utviklingsfinansieringsmiljøet, og ved å stille krav til de prosjektene og fondene der Norfund bidrar Norfund har ingen innflytelse dersom vi ikke deltar i slikt investeringssamarbeid Norfunds investeringer gjennom tredjeland er transparente og muliggjør ikke hvitvasking eller annen kriminell virksomhet Hvis Norfund ikke kunne bruke tredjeland, vil vi i praksis kun bli en långiver, og vil ikke ha noen innflytelse Som ren långiver måtte dessuten en større del av overskuddene fra bedriftene bli tatt ut av investeringslandet i form av renter, som reduserer overskudd og dermed skattegrunnlag lokalt Norfund prøver primært å registrere fond og selskaper i de landene der investeringene skjer og unngår bruk av tredjeland når det er mulig. Det krever at investeringslandet har et tilstrekkelig velfungerende rettsapparat til at investorene får nødvendig juridisk beskyttelse mot økonomisk kriminalitet, utpressing og korrupsjon

16 Om Norfunds agri-investeringer og bruk av tredjeland De fleste agri-investeringene våre er domisilert i tredjeland. Chayton. Matanuska, Africado på Mauritius, Agrica på Guernsey, Green Resourses i Norge. Har medinvestorer som har opplevd grove overgrep i Zimbabwe, tap av land, trusler, fengsling mm. Behov for å redusere eksponering til lokale myndigheter hvis mulig. Norfund har forståelse for det Valg av land gjenspeiler hva medinvestororene kjenner og er komfortabel med. Norge er sjelden et alternativ – skattemessig gunstig, men ukjent og vurderes å ha stor politisk risiko. Norfund opptatt av å unngå internprising som fører til at inntekter flyttes fra ett land til et annet. Salg skal foregå direkte eller uten «omprising». Konsernbidrag skal reflektere reelle kostnader.

17 Agriporteføljen, skatter og avgifter betalt i 2011 I NOK 1000Totalt Direkte inntektsskatt76 Direkte bidrag til myndigheter2 357 Indirekte inntektsskatt459 Indirekte bidrag til myndigheter2 060 SUM inntektsskatt535 SUM bidrag til myndigheter4 417 Omfatter følgende investeringer: Agri-Vie, Voxtra East Africa Agribusiness Ini., Africado Ltd., Agrica, Casquip Starch, Matanuska Africa Merk: Ingen av direkteinvesteringene hadde skattbart overskudd i 2011


Laste ned ppt "Norfunds bruk av «oversjøiske finanssentra» i landbruksinvesteringer Landbruksdialogmøte 27.2.2013 v/Ola Nafstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google