Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tema: Samfunnsutvikling Rådmann Ole Petter Finess 11/12-15: Møte i utredningsutvalget, kommunereformarbeidet; Hvaler, Råde og Fredrikstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tema: Samfunnsutvikling Rådmann Ole Petter Finess 11/12-15: Møte i utredningsutvalget, kommunereformarbeidet; Hvaler, Råde og Fredrikstad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tema: Samfunnsutvikling Rådmann Ole Petter Finess 11/12-15: Møte i utredningsutvalget, kommunereformarbeidet; Hvaler, Råde og Fredrikstad

2 Bakgrunnsbilde: Hva skjer i det regionale Norge? Byregion-kamp? Hvor står vi? Hvem trenger hvem? Vurderinger av ulike samfunnsutviklingsområder 3xwin og interessemotsetninger om 3 blir 1 Arealforvaltning Transport/samferdsel Tettstedsutvikling Opplevelsesnæring2 2

3 Regionalt bakteppe Svikt i oljeøkonomien Sterke regioner svekkes næringsøkonomisk (Sør-Vestlandet) Regioner i oljeskyggen klarer seg bra (så langt) (Telemarksforskning) o Vekst i konkurranseutsatt næringsliv (bedre eksportbetingelser pga svak kronekurs) o Østfold har en gunstig beliggenhet o Nedre Glomma kan få økt økonomis vekst om vi gjør oss næringsattraktive (god timing før økt slagkraft?) o Vår bostedsattraktiv litt redusert i 2014 (lavere netto innflytting) 3

4 Kampen mellom byregionene Vi ønsker alle vekstkraft i næringslivet for derav å opprettholde og skape velferd Vi konkurrerer om arbeidsplasser, kloke hoder og kapital o Spesielt med andre kommuner i Oslo-region Vi måles bl.a gjennom nærings-NM o Lønnsomhet o Omsetningsvekst o Etableringsfrekvens Og Telemarksforsknings attraktivitetsmål By og omland hand i hand 4

5 5 Nedre Glomma regionen hevder seg best i Østfold NæringsNM Rangeringen til regionene i Østfold i NæringsNM fra 2000 - 2013 Fra 2000 til 20012 har det vært en nedadgående trend for samtlige regioner, men det synes som om denne trenden er i ferd med å stoppe opp eller snu – særlig for Nedre Glomma regionen grunnet nedkjøling innen oljesektoren

6 6

7 7 Gjennomgang av viktige samfunnsutviklingstema

8 Arealforvaltning - generelt 3xWIN: Animasjon av tettstedsutvikling: lenke? Ingen kunstige grenser som forhindrer helhetlig planlegging. Større enhet med mer helhetlig arealplanlegging vil kunne bidra til å styrke posisjonen som en reell avlaster til Oslo-regionen Større og mindre sårbart kompetansemiljø innen arealplanlegging Mulig interessemotsetning: Kan medføre større grad av fortetning rundt eksist. sentra (mindre spredt utbygging) 8

9 Boligbygging – arealforvaltning og utvikling 3xWIN: Klimavennlig/bærekraftig fortettingspolitikk knyttet opp mot gode kraftfulle lokalsamfunn er lettere å gjennomføre med en hånd på rattet. Kommunen blir ikke spilt ut mot hverandre av boligutviklere. Sosial boligbygging overfor ulike behovstrengende grupper enklere å få til; Raskere kunne tilby nye boløsninger; et mer fleksibelt boligtilbud. Gjøre grep for å styrke konkurransen mellom utbyggere Boligbyggerne kan lettere operere i et større område pga samme planverk, regelverk og administrasjon Mer robust fagmiljø 9 Mulig interessemotsetning: Valg av boligprosjekter som realiseres. Lokalisering av boliger for ulike brukergrupper (disse vil vi ikke ha hos oss).

10 Næringsutvikling – arealforvaltning og løfteevne 3xWIN: Redusert press på dyrka mark. Større fleksibilitet ift lokalisering av ulike næringsarealer og funksjoner (flere salgsargumenter) Rett næring på rett plass/koble opp mot egnet infrastruktur – god samfunnsøkonomi og redusert transportarbeid Tilknytning til E6 for de bransjer som trenger det Andre forhold: Vertskapsfunksjon (næringsvert) og næringsavd med større kapasitet og høy kompetanse Større økonomisk bærekraft til å kjøpe opp gamle næringseiendommer og vitalisere de. Aktiv næringsforening med etablerte og velfungerende kanal mot kommuneledelsen. Lettere å drive leverandørutvikling. 10

11 Næringsutvikling – arealforvaltning og løfteevne Mulig interessemotsetning: Søndagshandel? Intern politisk drakamp om lokalisering/fordeling av nye arbeidsplasser/ bedriftsetableringer (blir ikke helt borte) Opinionsmisnøye knyttet til fordeling av aktivitet Kan over tid medføre flytting av næringsvirksomhet (utnytte evt klynge- tendenser) 11

12 Landbruk - arealforvaltning 3xWIN: Mindre press på landbruksareal/dyrka mark; større muligheter for å velge byggegrunn på fjell Mulighet for en mer differensiert jordvernpolitikk? Sterkt faglig miljø i Fredrikstad innenfor hele landbruksfeltet (jord og skog) Landbruksnæring vil kunne bli en mer integrert del i næringsarbeidet. 12 Mulig interessemotsetning: Lengre avstand til fagmiljø

13 Kystsonen - arealforvaltning 3xWIN: En helhetlig kystsoneforvaltning (lik politikk for vern, hytteutbygging, tilgjengelighet for friluftsliv, forurensning) Samordnet politikk for næringsutvikling i kystsonen; en mer integrert del av næringsarbeidet. Samordnet/felles skjærgårdstjeneste? Styrket faglig miljø innenfor kystsoneforvaltning. 13 Mulig interessemotsetning: Felles bestemmelser for hyttestørrelse, påbygg etc

14

15 Transport/samferdsel 15 3xWIN: Større kommune vil kunne legge større press på ØFK knyttet til kollektivtilbud Større slagkraft for prioritering av rv 110 Utvikling av Råde stasjon; påvirke lokalisering; tilknytn til ny rv 110 og kollektivtrafikk En større enhet vil kunne utøve mer innflytelse/sterkere posisjonering for å utløse midler til felles prosjekter Mulig interessemotsetning: Fredrikstad er forplikta opp mot Bypakka

16 Tettstedsutvikling og lokalsamfunn 16 3xWIN: Lokalsamfunnene/lokalsentraene i hele enheten vil få en tydligere rolle. Spesielt sekundærsentraene. Nødvendig for å ta ut vekstpotensialet. Lokalsamfunnsmodellen kan og bør utvikles for å ivareta og videreutvikle lokal identitet. Smart cities Smart communities!

17 Opplevelsesnæringen 3xWIN: Felles reiselivsselskap Koordinere markedsføring av ulike tilbud/lage pakke-løsninger Større tyngde i utvikling av kulturbasert opplevelsesnæring og av regionen som attraktiv cruisedestinasjon Norges største hytte-kommune; gir markedsmuligheter for handel, tjeneste og opplevelsesnæring Felles merkevarebygging av lokale produkter og steder som kan kobles mot reiseliv og opplevelsesnæringer. Kan bira til styrket felles identitetsfølelse/ tilhørighet til regionen 17

18 Avrunding 18

19 19 Kommune Kommune

20 20

21 21 Steder som vil vokse utover sine strukturelle betingelser er avhengig av: Lokale kompetente, komplementære og tillitsfulle nettverk Interessante forskningsfunn, kokt ned til én setning!

22 Tre blir 1= større kraft, større løfteevne? Fredrikstad er ikke guds gave til naboene! Råde og Hvaler er viktige for Fredrikstads og regionens utvikling o For verdiskaping som grunnlag for velferd Vår type by (med relativt lav næringsøkonomisk vekst) trenger et omland - og motsatt! o Ikke entydig at byene er motor alene (Menon 2015) Fredrikstad har kultur for tettstedsutvikling utenfor bysenteret (lokalsamfunnsutvikling) o Miljøbyprosjektet (1994-2000): Tettstedsanalyser for 21 lokalsamfunn o ATP Nedre Glomma: Tydeliggjøring av differensiert senterstruktur (sekundærsentra) o Lokalsamfunnsmodellen har hatt betydning for bevaring av identitet og opplevelse av forutsigbarhet og trygghet. 22

23


Laste ned ppt "Tema: Samfunnsutvikling Rådmann Ole Petter Finess 11/12-15: Møte i utredningsutvalget, kommunereformarbeidet; Hvaler, Råde og Fredrikstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google