Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnehage Informasjonshefte. MYRA BARNEHAGE. Myra barnehage er kommunal og ligger i sentrum av Åndalsnes. Den er administrativt tilknyttet Åndalsnes oppvekstsenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnehage Informasjonshefte. MYRA BARNEHAGE. Myra barnehage er kommunal og ligger i sentrum av Åndalsnes. Den er administrativt tilknyttet Åndalsnes oppvekstsenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnehage Informasjonshefte

2 MYRA BARNEHAGE. Myra barnehage er kommunal og ligger i sentrum av Åndalsnes. Den er administrativt tilknyttet Åndalsnes oppvekstsenter. Enhetsleder her er Rolf Herman Bjerkeli. Barnehagen har vært i drift siden 1986. I august 1997 flyttet den inn i nye lokaler på Nesjordet. Barnehagen ligger ellers nær etablert skoleområde, idrettshall, butikk, svømmehall og bibliotek. Friluftsområder finnes i gangavstand fra barnehagen. Avdelings løs barnehage. Fra høsten 2002 ble barnehagen utvidet fra en - avdelings barnehage, med 18 plasser, til en barnehage med 36 plasser. Samtidig valgte en å starte opp med ny driftsmodell avdelings løs barnehage. Siden da har barnehagen blitt utvidet til i dag 46 plasser. Fra 2008/09 har barnehagen hatt egen småbarnsbase i faste lokaler. Dette gir ro og stabilitet for de aller yngste. Barna fra 3/4 til 6 år veksler på å bruke lokalene på resten av huset. Her er base for forming, bygge lek, spill / høytlesing, kjøkkenkrok. Garderobe. I avdelings løs barnehage har barna fast garderobeplass. Til hver garderobe er det knyttet et team ansatte som har ansvar for daglig kontakt med foreldrene og ansvar for oppfølging av enkeltbarn. Lekegruppe. Fra 09.00-10.30, 4 dager i uka, er barna i aldersinndelte lekegrupper i en fast base over en 14 dagers periode. Her følges de av fast personale. Tirsdag er møtedag for personalet på huset. Denne dagen blir det frileik i basene og personalet overlapper. Måltid. I barnehagen kan barnet spise frokost, fruktmåltid, lunsj og nok et fruktmåltid på slutten av dagen. Barna har med egen niste til frokost. Frokost foregår mellom kl. 08.30-09.00. De som vil spise frokost i barnehagen må møte til kl 08.30. Frukt, melk og mat til lunsj handles inn av personalet. Hvor mye den enkelte skal betale beror på type barnehagetilbud. Barna har fast spiseplass gjennom hele barnehageåret. Faste voksne spiser i lag med barna. Hele barnehagen er i bruk under hovedmåltidet. Dermed får vi små enheter som sikrer ro og gode opplevelser rundt måltidet. Aktiviteter i basene. Barna får velge aktiviteter innenfor gitte rammer i sin base. Men dette gir også personalet en anledning til å observere enkeltbarn og gi nødvendig hjelp og stimuli der det måtte trenges. Dette gjelder områder som tegning / forming, spill/konstruksjonsleik, musikk/drama, høytlesning/språktrening og sosial trening. Derfor blir det i en del av basetiden arbeidet mer systematisk for å gi barna impulser og stimulere til mestring på de ulike områdene. Det blir utarbeidet 14. dagers planer for basegruppene.

3 BARNEHAGENS TILBUD. Myra barnehage har tilbud til barn 0 - 6 år. Åpningstiden er kl.07.15 - 16.30. Barnehagen har 2, 3, 4 og 5 dagers tilbud a 9 timer og 5 dagers tilbud a 6 timer. FERIE OG PLANLEGGINGSDAGER. Barnehagen holder stengt 3 uker om sommeren pluss fra og med julaften til og med nyttårsaften og 5 av personalets kurs - / og planleggingsdager. 1 planleggingsdag rundt oppstart 1 kurs dag om høsten 1 planleggingsdag ved oppstart etter nyttår 1 planleggingsdag / kurs dag om våren. 1 planleggingsdag mot slutten av barnehageåret. Dette gis nærmere melding om i forkant. BEMANNING. Grunnbemanning : 1 styrer 100% 3 pedagogiske leder 300 % 5 assistenter 500 % BARNET OG BARNEHAGEN. Tilvenning: En god oppstart har betydning for barnets videre trivsel i barnehagen. Det er derfor viktig at barnet får tid på seg til å bli kjent med de andre barna og de voksne. Mor eller far bør være med den første tiden. Nå en ser hvordan det går, avtaler foreldre og personalet hvordan tilvenningen bør foregå akkurat for dette barnet. Yngre barn trenger vanligvis lengre tid til tilvenning enn eldre barn. Erfaringene har vist at det er best for barnet med kortere dager i begynnelsen. Se også utdelt skriv. Fravær: Foreldrene bestemmer selv når barnet skal komme i barnehagen og når det skal hentes innenfor den tildelte tiden. Barn som har 6 timers tilbud, kan avtale 08.30 – 14.30 eller 09.00 – 15.00. Avvik utover denne løsningen må vurderes etter behov. Personalet vil ha beskjed når barnet ikke kommer i barnehagen en dag og når det kommer mye seinere enn vanlig. Dersom fraværet skyldes sykdom, må barnet være friskt nok til å kunne delta i ute leiken før det sendes i barnehagen igjen. Ved oppkast / diaré smitte skal barnet holdes hjemme i 48 timer etter det er symptomfri. Dette gjelder også bleiebarn (påbud fra Folkehelseinstituttet).

4 Fødselsdager: Barnas fødselsdager blir markert i barnehagen med samling, sang og krone. De av foreldrene som ønsker det kan bake en kake og sende med barnet. Eller barnehagen kjøper inn is. Det er barna i samme basegruppe som bursdagsbarnet som får is/kake. Sånn begrenser vi is/kake spising, til noen få ganger pr. barnehagår. Bursdagsinvitasjoner mellom barna skal ikke deles ut i barnehagen. TRADISJONENE VÅRE. En av barnehagens viktige oppgaver er å ta vare på noen av de tradisjonene som er forankret i kulturen vår. Vi har valgt å vektlegge tradisjoner som barna vil møte igjen i skole og i samfunnet ellers. Her er noe av det vi vil gjøre gjennom året: Myra koret felles sang 1. gang i måneden Høstfest Aksjon Desember med bl.a. Lucia og nissefest Vinter aktivitets dag Karneval Fastelavnen Barnehage dagen Påske med påskelunsj 17.mai Sommeravslutning St. Hans

5 KLÆR OG FOTTØY: Barnet bør alltid ha liggende et ekstra tøy skift i barnehagen. NB! Barnets klær og fottøy skal være merket med barnets navn. Regnklær, dresser, votter etc. tas med hjem for vask v. behov. Barnehagen har i utgangspunktet ikke ansvar for klær som blir borte. De som bruker bleier sørger selv for å skaffe disse til barnehagen. NB. Klær etter årstid ! HENTING / BRINGING. Foreldrene anmodes om å benytte parkeringsplassen bak Coop prix v. henting / bringing. Da unngås kjøring inntil gangområde v. gjerde/port. (Tenk miljø – slå av motorene!) Foreldrene må alltid ta kontakt med en av personalet når barnet bringes eller blir hentet! ("ha det - takk for i dag") Skal barnet hentes av andre enn de faste, må barnehagen få beskjed om det. PORTEN. Det er uhyre viktig for sikkerheten at denne holdes låst. Selv på en ”snartur” innom skal porten låses. Vi vil også be om at barna ikke får gå alene utenfor porten når de blir hentet. OPPSLAGSTAVLA / Whiteboard tavla Disse henger i garderobene. Her gis generell informasjon om det meste som gjelder barnehagen som dags rytme, meldinger etc. Ta en daglig titt på TAVLENE ! Se også på de digitale foto rammene. PRIVATE LEIKER I BARNEHAGEN. Vi har gode erfaringer med at barna ikke tar med egne leiker hjemmefra. Barnehagen er rimelig bra utstyrt med leikemateriell som alle barna har samme bruksrett til. MEDISIN I BARNEHAGETIDEN. Dersom barn skal medisineres i barnehagetiden, skal personalet orienteres og aktuell medisin leveres en voksen. Selv ikke vanlig hostesaft skal oppbevares i barnas sekk i garderoben. Når det gjelder barn med kroniske lidelser og som trenger fast daglig medisinering skal aktuelt personale få nødvendig informasjon og opplæring. Her skal også skriftlig avtale mellom hjem/barnehage inngås.

6 HVERDAGSAKTIVITETER. I aktiviteter som gjentar seg daglig får barnet mulighet til å iaktta og eksperimentere og dermed skaffe seg bedre oversikt og forståelse av omgivelsene og det som foregår. De tilegner seg også kunnskap, holdninger og verdier av de andre barna i barnehagen og de voksne. Måltid. Foruten å innta og glede oss over god mat, vil vi praktisere god bordskikk, høflighet, gi hjelp til hverandre og delta og påvirke til den gode samtalen rundt bordet. Takke for maten, rydde egne saker. Av - og påkledning. Trene på selvstendighet. Lære hva slags klær i forhold til vær og rekkefølgen. Rett fot/knapper/glidelås. Turtaking. Lære å vente på tur. ”min tur”, ” din tur”. Godta at andre også må få være først……… Språkutvikling. Språk som kommunikasjonsmiddel. Sette ord på ting, opplevelser, følelser. Fortelle, lytte. Lese bøker, lære sanger, sangleiker, rim og regler. Lære å tolke og bruke non - verbalt språk. Rydde- ta vare på fellesutstyret. Ha faste plasser for leiker og utstyr. Sette tingene på plass. Erfare det praktiske med orden. Reparere, vedlikeholde. Lære å ta ansvar for ting som tilhører fellesskapet. Hygiene. Praktisere generell renslighet i forbindelse med måltid, do besøk. Lære å vaske hendene. Såpe / skylle / tørke. Ivareta barnas behov for å være tørr og ren. Holde for munnen ved nysing/hosting.

7 SAMARBEID MELLOM HJEM OG BARNEHAGE. Foreldresamarbeid. Foreldra har hovedansvar for barnet sitt. De har bestemmelsesrett på vegne av barnet og ansvar for barnets oppdragelse. I den tiden barnet er i barnehagen tar barnehagen seg av deler av omsorgs- og oppdrageroppgavene. Vi i barnehagen håper at foreldrene vil oppleve barnehagen som en støtte i hverdagen og at dere vil føle dere trygge for barna den tiden de er her. Gjennom samarbeid hjem/ barnehage håper vi å finne fram til felles syn i oppdragelsen av barnet. Utveksling av synspunkter og erfaringer til beste for barnet kan skje ved: - den daglige kontakten i hente og bringe - situasjonen. - i foreldresamtaler - foreldremøter og etter avtale ved behov. Foreldreråd. Alle foreldre til barn i barnehagen er automatisk med i foreldrerådet. Dette er et forum der alle foreldre kan møtes og dele tanker om barnehagen og samles om initiativ rettet mot den daglige driften og utvikling av barnehagen. Saker som gjelder barnehagen som foreldreråd ønsker å gå videre med, drift etc., sendes styrer i barnehagen som videre innkaller til møte i samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget består av representanter fra eier, foreldre og personalet. Når foreldrene vil samles til møter i barnehagens regi,stilles barnehagelokalene til disposisjon. Foreldrerådet velger en representant som skal representere foreldrene i samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget: 1 repr. fra foreldrene med vara 1 " " personalet med vara 1 " " eier med vara Styrer er sekretær og ansvarlig for innkalling til møter. Samarbeidsutvalget skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Slike saker er bl.a. drifts endringer, utnyttelse av inne og uteareal, godkjenning av årsplan m.m. Representant for foreldrene velges for et år.


Laste ned ppt "Barnehage Informasjonshefte. MYRA BARNEHAGE. Myra barnehage er kommunal og ligger i sentrum av Åndalsnes. Den er administrativt tilknyttet Åndalsnes oppvekstsenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google