Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE I ASKELADDEN BARNEHAGE 27.8.15.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE I ASKELADDEN BARNEHAGE 27.8.15."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE I ASKELADDEN BARNEHAGE 27.8.15

2 Plan for kvelden Foreldrerådsmøte v/ Kristin Hvideberg Tobiassen, lederen av samarbeidsutvalget. Presentasjon av personalet. Barnehagens visjon, mål og satsningsområder v/ Einat. Tema: Mobbing i barnehagen. Vi avslutter kl. 21.00 Einat Larsen 25.8.15 foreldremøte

3 Barnehagens hjemmeside http://www.minbarnehage.no/askeladdenbhg Mndsplan, Askeladdenposten, annet info. Einat Larsen 25.8.15 foreldremøte

4 Barnehagens visjon: Et godt sted å være et godt sted å lære! Et godt sted å være: Et trygt og omsorgsfullt miljø gir bedre forutsetning for læring. Et godt sted å lære: Vi sammen med hjemmet skal gi barna et best mulig utgangspunkt for resten av livet. Einat Larsen 25.8.15 foreldremøte

5 Barnehagens mål : Barn som kan omgås og ta kontakt med andre mennesker på en positiv måte. Spesielt fokus på sosial kompetanse: Sosialisering begynner ofte i barnehagen og varer livet ut. Siden vi er så heldige og får deres barn så små, har vi mulighet til å være med å forme de til å bli et godt menneske. Det er lettere å forme enn å reparere!! –Selvfølelse –Empati –Prososial atferd –Selvhevdelse –Selvkontroll Sosialferdigheter er ikke noe man er født med, men tilegner seg. Einat Larsen 25.8.15 foreldremøte

6 Hva skal barna lære i barnehagen: Grunnleggende ferdigheter 1. FOKUS lære barnet å bli ferdig med en aktivitet før en begynner med neste lage gode rutiner til måltid, legging.. strukturert hverdag, minst mulig endringer små grupper. Einat Larsen 25.8.15 foreldremøte

7 2. SPRÅK OG LEK Vår jobb er: å lese for barna tilrettelegge, delta og utvikle leken bruke sang, rim og regler ha samtale med barnet hvor vi stiller åpne spørsmål som krever mer enn bare ja/ nei svar Vi anbefaler dere å lese for barnet hver kveld for å utvide ordforråd. Barn fra 1-6 år lærer gjennom lek: Barnet begynner ofte med det er min lek- så over til mor-far-barn lek til det avanserte leken hvor de fordeler roller. Einat Larsen 25.8.15 foreldremøte

8 3. BEHERSKE KROPPEN Vår jobb er å tilrettelegge for fysisk aktiviteter, gå turer i skog og mark, lære barnet å kle seg selv, hygiene, tilrettelegge for finn motorisk akt. som tegning, perling m.m 4. SOSIAL KOMPETANSE- å være en del av gruppen Læring er en prosess som bygger på erfaringer som fører til lyst til å lære mer. Einat Larsen 25.8.15 foreldremøte

9 Satsningsområder 2015-2016 De 7 fagområdene: Vi implementerer de 7 fagområdene(Rammeplan for barnehagen) i hverdagen gjennom prosjekter. Hvert prosjekt har et eller to fagområder som hovedfokus, men også de andre fagområdene vil kunne trekkes inn underveis i prosjektet. FLIK ( Forskningsbasert Læringsmiljø I Kristiansand kommune) Einat Larsen 25.8.15 foreldremøte

10 7 FAGOMRÅDER Einat Larsen 25.8.15 foreldremøte

11 FLIK- Forskningsbasert læringsmiljøutvikling i Kristiansand Alle skoler og barnehager skal jobbe målrettet for å gi barn mellom 0-16 år et så godt læringsmiljø som mulig. Målet er at alle skal oppleve at de trives bedre, lærer mer og at det blir mindre mobbing. Prosjektet startet i 2013 og varer ut 2017. Vi skal ha fokus på læringsmiljø: skal analysere- og finne gode løsninger til det bedre. Løsningene skal være forsknings basert. Våren 2014 hadde forskere fra UIA en undersøkelse hvor 4 barnehager i kommunen var deltakende, tema var mobbing/erting i barnehagen. Einat Larsen 25.8.15 foreldremøte

12 Foreldre Einat Larsen 25.8.15 foreldremøte

13

14 Barn Einat Larsen 25.8.15 foreldremøte

15 PERSONAL Einat Larsen 25.8.15 foreldremøte

16

17 Hva er mobbing? ”Mobbing er når en person gjentatte ganger over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Det er en viss ubalanse i styrkeforholdet. Den som blir utsatt for de negative handlingene har problemer med å forsvare seg og er ofte hjelpeløs ovenfor den eller dem som plager han eller henne” Dan Olweus. 17

18 1. Fysisk mobbing: –Denne formen for mobbing er vanligst blant de yngste barna (barnehagen/ barneskolen), og utøves først og fremst av gutter. Man kan angripe et annet barn på ulike måter ved å slå, dytte, sparke, klype osv. Ofte skjer den fysiske mobbingen på den måten at den som utfører den ”tilfeldigvis” kommer borti offeret. 18

19 2. Psykisk mobbing: Den vanligste formen for mobbing er den stille mobbingen. Ofte er det også denne type mobbing som er vanskeligst å oppdage fordi den skjer i det skjulte. Men denne type mobbing kan også skje åpent med for eksempel oppgitt sukking, hvisking, grimaser, ekskludering, taushet eller at man blir betraktet som luft. 19

20 Denne type mobbing kan være lettere å oppdage enn den psykiske, men ikke alltid. Ekle ting kan sies i det stille, og gjerne bak de voksnes rygg. Jenter kan ofte bruke denne formen for mobbing. De hvisker om vedkommende, si ekle ting, True og får andre med på sitt parti. 3. Verbal mobbing: 20

21 Hva kjennetegner de som blir mobbet? 1.Passive mobbeofferet Forskningen gir et relativ entydig bilde av det typiske mobbeofferet. Stort sett synes dette bildet å gjelde for både gutter og jenter. De typiske mobbeofrene er mer engstelig og usikre enn andre barn. De er ofte forsiktige, følsomme og stille. Når de blir angrepet av andre barn reagerer de vanligvis med gråt og tilbaketrekning. De har en negativ selvfølelse og en negativ vurdering av situasjonen. De kjenner seg ofte dumme og mislykkede, skamfulle og lite attraktive. 2. Provoserende mobbeofferet Er betydelig mindre vanlig enn det passive. Slike barn er ofte ukonsentrerte og generelt urolige, og det oppstår lett irritasjon og spenning rundt dem. Deres eget oppfarende temperament bidrar til at de kommer i konflikt med andre barn. (Olweus, 1992) 21

22 Hva kjennetegner de som mobber? Et framtredende kjennetegn for mobberne er deres aggressivitet mot kamerater - noe som nærmest er innebygget i definisjonen av en mobber. Men de er også aggressive mot voksne og foreldre. De kjennetegnes ofte av impulsivitet og sterke behov for å dominere andre. Mobberne synes å ha lite medfølelse med ofrene for mobbing. Mange mobbere er flinke til å få noen av sine medløpere til å utføre selve ”grovarbeidet” mens de selv holder seg i bakgrunnen. Gutter mobber oftere enn jenter, men den mobbingen som blir utført av jenter er vanskeligere å oppdage. (Olweus, 1992) 22

23 Forebyggende tiltak på avdeling: ♥ Gi barna mulighet til samtaler om trivsel i hverdagen – barnesamtaler. ♥ Observasjon av barnas samspill- lek skjema ♥ lek i små grupper sammen med en ansatt. ♥ Barna skal kunne si positive ting om hverandre. Ros ♥ Lage samspill regler og ordens regler med positive fortegn, sammen med barna. ♥ Være konsekvent i forhold til uakseptabel atferd, 0 toleranse! ♥ Sette tydelige og forståelige grenser. ♥ Inkludere alle barn!! 23

24 Tiltak i hjemmet: Ta signaler på alvor hvis barna endrer adferd over lang tid, ta kontakt med pedagogisk lederen. Møt opp på foreldremøter og foreldresamtaler. Lytt til barna, prat med barna om hverdagen deres. Barnet er delaktig på sosiale arenaer. Snakk positivt om alle barn Hvis barnet forteller om en konflikt de hadde i barnehagen, prat med de ansatte om det. Inviter andre barn hjem til dere Husk bursdagsregler 24

25 Tiltak hvis mobbing oppdages : ▪ Tas opp på avdelingsmøte snarest innen en uke ▪ Samtale med foreldre til den som blir mobbet (kartlegge situasjonen). ▪ Samtale med foreldre til den som mobber. ▪ Samtale med foreldrene sammen? ▪Skrive en tiltaksplan. ▪ Oppfølgings samtaler med foreldrene (innen en hvis tid, en måned?) ▪Samtale med den som føler seg mobbet. ▪ Samtale med den/de som mobber hver for seg. ▪ Samtale med barna sammen. 25

26 Tiltaksplan hvis mobbing skjer Det skal skrives referat fra alle møter. TiltakAnsvarGjennomført Sign. og dato 1. Den som observerer mobbing informerer de andre ansatte. Tas opp på avdelingsmøte. Beskriv så konkret som mulig hva som har skjedd. Hva har barnet/barna gjort? Hvordan har de voksne forholdt seg? Bli enig om tiltak videre. 2. Snakk med barna om det som har skjedd. Be barna komme med forslag til hva vi kan gjøre videre. Sammenfatt barnas forslag med det personalet har kommet fram til. 3. Foreldrene til den/de som blir mobbet og den/de som mobber blir informert og tatt med på råd. 4. Evaluering av hvordan det går etter 1-2 måneder. Samtale med barna. 5. Informasjon eller samtale med foreldre etter behov. 6. Eventuelt videre tiltak 7. Ny evaluering etter et halvt år eventuelt videre tiltak pi4 26

27 Samarbeidspartner Si ifra til personalet om ting som skjer hjemme, som kan ha betydning for barnets hverdag i barnehagen. Vi har et godt samarbeid med Familiesenteret. Familiesenteret gir gratis veiledning og råd til foreldre om tema som soving, grensesetting, bedre samspill foreldre-barn m.m. Har barnet andre vansker kan vi råde oss med PPT, barnevern, familienshus- alt er i samarbeid med dere. Foreldrene har hoved ansvaret for sine barns utvikling, mens barnehagen skal støtte og hjelpe til. Einat Larsen 25.8.15 foreldremøte

28 Samarbeids prosjekt ang mobbing Askeladden barnehage sammen med 3 andre kommunale barnehager i Kristiansand, ble med i et forskningsprosjekt om mobbing. Åse Berit Hoffart- Foreldreutvalg for barnehage og skole i Oslo Anne Helgeland- Sørlandsykehus avd for barn og unges psykisk helse Ingrid Lund- Universitet i Agder Marianne Godtfredsen- Kristiansand kommune Einat Larsen 25.8.15 foreldremøte


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE I ASKELADDEN BARNEHAGE 27.8.15."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google