Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar1 Informasjonsmøte 2. mai 2013 2013/2242 Rammeavtale konsulenttjenester Gunhild Rui, leder i enhet for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar1 Informasjonsmøte 2. mai 2013 2013/2242 Rammeavtale konsulenttjenester Gunhild Rui, leder i enhet for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar1 Informasjonsmøte 2. mai 2013 2013/2242 Rammeavtale konsulenttjenester Gunhild Rui, leder i enhet for dokumentasjon Anne Marit Langedal, seniorrådgiver i anskaffelsesteamet Liv Riseth, seniorrådgiver i anskaffelsesteamet

2 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar2

3 DSBs visjon og virksomhetsidé «Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar»  DSB skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet.  Direktoratet skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker og uønskede hendelser.  DSB bidra til at samfunnet har god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar3

4 Dette omfatter…  systematisk identifisere og synliggjøre risiko, sårbarhet og beredskap i samfunnet  være en tydelig og ledende pådriver og samarbeidspart innen samfunnssikkerhet og beredskap  tilstrebe at systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid legges til grunn i det forebyggende arbeidet  styrke den nasjonale beredskapen og krisehåndteringsevnen  lede og videreutvikle Sivilforsvaret som statlig forsterkningsressurs  lede og videreutvikle fagområdet brann og redning  ivareta norske interesser og forpliktelser på samfunnssikkerhetsområdet i internasjonale samarbeidsorganer Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar4

5 5 DSB som organisasjon forts…

6 DSB som organisasjon DSB har totalt rundt 600 ansatte, av disse er 240 ved hovedkontoret i Tønsberg. De resterende arbeider i tilsynsregionene for eltilsyn, skolene og Sivilforsvaret.  De fem tilsynsregionene for eltilsyn er lokalisert i Harstad, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Oslo.  DSBs skoler er Norges brannskole i Tjeldsund i Nordland, Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap i Asker i Akershus og Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter på Starum i Oppland.  Sivilforsvaret er organisert i 20 distrikter, hovedsakelig inndelt etter fylkesgrensene.  Det er omtrent 220 fast ansatte, og cirka 8 000 tjenestepliktige, fordelt på 135 operative enheter. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar6

7 Lovgrunnlag og hjemler for DSBs arbeid  Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)  Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven)  Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)  Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)  Kongelig resolusjon av 15. juni 2012 om departementenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, Justis- og beredskapsdepartementets samordningsrolle, tilsynsfunksjon og sentral krisehåndtering  Kongelig resolusjon av 24. juni 2005 om DSBs generelle koordineringsansvar og ansvaret for koordinering av tilsyn med aktiviteter, objekter og virksomheter med potensial for store ulykker  Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften)  Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar7

8 Strategiske områder  Nasjonal sikkerhet  Lokal og regional sikkerhet  Nasjonal brannmyndighet  Nasjonal elsikkerhetsmyndighet  Industri- og næringslivssikkerhet  Sivilforsvaret  Sikkerhet i hverdagen  Operativ støtte  Internasjonalt arbeid Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar8

9 Analyse og kompetanse behov  Tekniske analyser/- eksperimenter og laboratorietester  Konsekvensanalyser/samfunnsøkonomiske analyser  Risiko- og sårbarhetsanalyser  Organisasjonsanalyser  Adferdsanalyser  Statusanalyser  Evalueringer  Transportanalyser  Kvantitativ metode og undersøkelser  Kvalitativ metode og undersøkelser  Øvelser  Myndighetsutøvelse – tilsyn og regulering Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar9

10 Eksempler  http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2011/Rappor t/KIKS.pdf http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2011/Rappor t/KIKS.pdf  http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2012/Tema/ NRB_2012.pdf http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2012/Tema/ NRB_2012.pdf  http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2012/Rappor t/bortfall_elektronisk_kommunikasjon.pdf http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2012/Rappor t/bortfall_elektronisk_kommunikasjon.pdf  http://www.dsb.no/Global/Produkter%20og%20forbr ukertjenester/Dokumenter/Rapport%20- %20sikkerhet%20i%20alpinanlegg%20100212.pdf http://www.dsb.no/Global/Produkter%20og%20forbr ukertjenester/Dokumenter/Rapport%20- %20sikkerhet%20i%20alpinanlegg%20100212.pdf  http://www.dsb.no/no/Statistikk/Statistikk1/Statistikk/ http://www.dsb.no/no/Statistikk/Statistikk1/Statistikk/  http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2012/Tema/ kommunal_beredskapsplikt_Rettleiing_for_Fylkesma nnens_tilsyn.pdf http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2012/Tema/ kommunal_beredskapsplikt_Rettleiing_for_Fylkesma nnens_tilsyn.pdf Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar10

11 Behov for både store og små leveranser  Rask tilgang til fagmiljøer som kan bidra inn eller gjennomføre oppdrag  Noen oppdrag vil innebære bistand fra konsulenter med særlig kompetanse til å delta i eller lede prosesser  Andre vil innebære behov for å sette hele oppgaver og ledelsen av disse ut til et fagmiljø  Kvalitetssikringskompetanse eller kompetanse som kan bidra som foredragholdere inn der oppdragsgiver arbeider med å opparbeide kompetanse  Tilgang til fasiliteter eller fasilitatorer av prosesser Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar11

12 Anskaffelsesprosessen  Begrenset anbudskonkurranse  Prekvalifisering  Kvalifikasjonsgrunnlag –Formelle attester og egenerklæring –Dokumentere gjennomføringsevne : –gode kvalitetssikringsrutiner –tilstrekkelig organisatorisk oppbygging –relevant erfaring og kompetanse  Kvalifikasjon vs utvelgelse  SÅ leveres det tilbud fra de som er valgt ut Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar12

13 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar13 I hvite felter: Kryss av for de områder kvalifikasjonsanmodningen gjelder

14 Kommunikasjon i anskaffelsesprosessen  All kommunikasjon skal skje via Mercell  Svar på spørsmål vil distribueres alle deltakerne via Mercell  All ny og oppdatert informasjon vil gis i Mercell  Les e-poster med Mercell som avsender!! Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar14

15 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar15

16 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar16 Lykke til!


Laste ned ppt "Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar1 Informasjonsmøte 2. mai 2013 2013/2242 Rammeavtale konsulenttjenester Gunhild Rui, leder i enhet for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google