Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strukturendringer i «byggesaksfeltet» Hva er endringene i SAK og Byggesak? Verktøy fra Arkitektbedriftene- AY, Maks Hva er det fortsatt usikkerhet rundt?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strukturendringer i «byggesaksfeltet» Hva er endringene i SAK og Byggesak? Verktøy fra Arkitektbedriftene- AY, Maks Hva er det fortsatt usikkerhet rundt?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strukturendringer i «byggesaksfeltet» Hva er endringene i SAK og Byggesak? Verktøy fra Arkitektbedriftene- AY, Maks Hva er det fortsatt usikkerhet rundt? 16. Februar 2016 Introduksjon til praksis. Kursdag 1 Byggenæringen, Arkitektbransjen Arkitektorganisasjonene

2 BYGGENÆRINGEN I NORGE Omfang Byggenæringen i Norge sysselsetter personer (2013) Samlet omsetningen er på kr 400milliarder eller kr 2 milliarder per effektiv arbeidsdag Arkitekter planlegger og prosjekterer for kr 4 mrd. per år. Aktører De viktigste aktørene i byggebransjen er: - Byggherrer: Staten står for om lag 40% av investeringene, store privataktører og mange engangsbyggherrer - Finansinstitusjoner: Færre, større og mektigere de siste 20 årene - Entreprenører- underentreprenører- håndverkere. Få store, mange små. Økende antall kontraktører, utenlandske ansatte og bemanningsselskap. Må ha med gyldig ID-kort på byggeplassene. - Materialleverandører: Økende konsentrasjon, spesielt innen stål, glass og betong - Ingeniører: 6 firmaer over 400 ansatte: Har økt fra 66% av alle ansatte i 2005 til 76% i Tabell over RIFs største medlemmer: 16. Februar Introduksjonskurs til praksis. Kursdag 1Ketil Moe FIRMAVerksamhetBokslutOmsetning(føregående)MedelDriftsResultat føreBalansomslutning MNOK antallresultatskattMNOK Norconsult AS-koncernenMD , , MULTICONSULT AS - koncernenMD ,61850, ,7141,81142,8 Rambøll Norge AS - konsernenMD , ,685685,8 SWECO Norge ASMD ,31474, ,5159,9853,9 COWI AS - konsernMD ,71207, ,270,9715,3 Asplan Viak AS, - konsernMD ,6787,381230,732,1437,9

3 HVOR JOBBER ARKITEKTENE? Norge har ca yrkesaktive arkitekter ( alle kategorier) Ca 90% er norske statsborgere. Ca. 1/ 770 innbyggere. Ganske normal yrkesfrekvens for Europa Litt sammenligning med Norden 16. Februar 2016Ketil Moe Fordeling på typer arbeidsforhold Anslag Statlig ansatteca Kommunalt ansatteca Arkitektbedrifterca Andre private bedrifterca Forskning og undervisningca FaggruppeTotalt antattOrganisertStudentmedlemmer Arkitekter (bygg og plan) Landskapsarkitekter Interiørarkitekter Samlet

4 FirmaÅrsverk 2015 (2014)Arkitekter 2015 (2014) Rambøll. (Hele landet)384 (206)323 (162) Norconsult (Hele landet)272 (148)221 (121) Asplan (Hele landet)270 (219)265 (178) Link (Hele landet)239 (243)189 (191) Nordic (Oslo)113 (117) 96 (101) Snøhetta (Oslo) 72 (72) 61 (61) Ratio (Oslo) 50 (48) 43 (42) Lund – Hagem (Oslo) 47 (50) 42 (43) Tegn-3 (Trondheim, Oslo) 46 (47) 40 (40) Lund og Slaatto (Oslo) (33) Dyrvik (Oslo) (32) A-Lab (Oslo) (31) Niels Torp (Oslo) 37 (48) 27 (41) OG- arkitekter (Bergen) (26) Narud- Stokke- Wiig (Oslo) (31) 16. Februar 2016Ketil Moe

5 HVA GJØR OFFENTLIG ANSATTE ARKITEKTER? Statsansatte Utarbeider og forvalter overordnede lover, retningslinjer og planer. Ansvar for nasjonale verne-, planleggings- og byggeoppgaver. Sentralt register for ansvarsrett. Tilsyn i byggesaker. Departementene som KRD, Klima- og Miljø, Samferdsel. Direktorater som Riksantikvaren, DiBK, Husbanken, Fylkene Statlige byggherrer: Statsbygg, Forsvarsbygg, Fylkesbyggesjefene Kommunalt ansatte Primært arbeid med regionale og kommunale planer, overordnede reguleringsplaner, byggesaksbehandling bygningsvern (Byantikvarene), regionale planleggingskontorer –og tilsyn. Noen kommuner har fortsatt Bygningssjefer. I hovedsak knyttet til de større byområdene % av alle er ansatt i Oslo kommune. Mange mindre kommuner har ikke arkitektkompetanse Forskning og undervisning SINTEF, SINTEF- Byggforsk; Forskning i funksjonalitet, bygningsteknik og metode NIBR Norsk institutt for By- og regionforskning: Oppdragsforskning TØI: Transportøkonomisk institutt: Oppdragsforskning Universiteter og Høyskoler: Utdanning, grunnforskning Forskningsrådet ol.: Tildeling av forskningsmidler og overvåking av resultater 16. Februar 2016Ketil Moe

6 HVA GJØR ARKITEKTER I PRIVATE VIRKSOMHETER? Arkitektbedrifter Prosjektering av uteområder, byggverk og interiører av ulike størrelser. En del oppdrag knyttet til infrastrukturanlegg Planleggingsoppdrag, oftest detaljerte reguleringsplaner, konsekvensutredninger og utredninger knyttet til planlegging av offentlig eller private interesser. Programmering, mulighetsstudier Tiltagende spesialisering av kontorene: sykehus/ sykehjem, skoler/ barnehager, nærings-/ kontorbygg, boliger/ -områder Samme utvikling internt blant medarbeiderne: Prosjekt / prosjekteringsledere, funksjonsplanlegging/ planløsninger, beskrivelser/anbud/ budsjetter, KS og BIM Ansettelsesforhold og bransjestruktur kommer senere Andre private virksomheter Eiendomsutvikling, byggherrevirksomhet, prosjektledelse (Rom eiendom, Entra, Ferd, Aspelin- Ramm og andre) Boligbygging. Boligbyggelag, NBBL, ferdighusprodusenter, Selvaag, JM og Skanska) Totalentreprenører og ferdighusprodusenter Universitetene, Standard No, Norsk Byggtjeneste oa. 16. Februar 2016Ketil Moe

7 STRUKTUREN I DE PRIVATE ARKITEKTVIRKSOMHETENE Hvor mange kontorer er det? I alt ca.5000 arkitekter + ca. 900 LARK og ca. 650 IARK. Av de arkitektene er ca i private arkitektfirmaer ikke arkitekter. Samlet arbeidsplasser. 582 enkeltfirmaer i AiN, med 4010 ansatte av disse er 3086 arkitekter årsverk Store og små kontorer Hvor mange jobber hvor? 137 enkeltmannsvirksomheter 123 ansatte 251 bedrifter har ansatte = 1235 ansatte = % av alle årsverk 67 bedrifter har ansatte = 947 ansatte 29 bedrifter har ansatte = 800 ansatte = % av alle årsverk 6 bedrifter har ansatte = 301 ansatte 5 bedrifter har over 100 ansatte = 1280 ansatte = % av alle årsverk I tillegg har 3 store ikke medlemmer Dark, LPO og AMB ca. 130 ansatte. Normal omsetning varierer fra mill. kr / hode Hvor stor andel av markedet har de ulike? Større kontorer har jevnt over større oppdrag målt i m2 eller pris, men ikke nødvendigvis større omsetning per hode. Hvordan er Norden Norge: De 3 største kontorene hadde 926 ansatte i 2015 mot 573 ansatte i 2013: Alle var tverrfaglige og 2 blant de 50 største i Europa. Sverige: Samme antall arkitekter som i Norge. De 3 største kontorene hadde ansatte i 2015 (4 av 50 største i Europa) Danmark: Noe flere arkitekter enn Norge, de tre største har 804 ansatte i 2013 (4 av 50 største i Europa) Finland: 3 største kontorene: 148. Ingen av de 50 største i Europa 16. Februar 2016Ketil Moe

8 ARKITEKTKONTORET Basert på analyse fra The American Institute of Architects: “Architect`s Handbook of Professional Practice” Arkitektkontorets særtrekk Prosjektorientert. All oppmerksomhet på å gjennomføre enkeltoppgaver for deretter å skaffe nye som gjennomføres på samme måte. Ofte organisert rundt få ressurspersoner med tillit hos oppdragsgiver eller faglig renommé. Lite fokus på permanente tiltak. Eier /ansatte = pyramide Gjerne gründer = Faglig profil (konkurranser), sosiale kontakter (oppdragsgivere). Styrer alle prosjekter og markedskontakter. Lite på kontoret. Innledningsvis sterk personlig profil. Kommunikasjonsproblem mot ansatte. Kan ha problemer med å forstå ansattes ønsker om faglig innflytelse og utvikling. Kan ha en synkende formkurve når leder blir lei / sliten. Går ut på dato? Flere eiere/ flere ansatte = flere pyramider Opprinnelig eier /eiere rekrutterer flere interne partnere enten pga. høyt arbeidspress, eller som følge av svikt i markedet. Ofte har disse partnerne sin styrke mer i prosjektgjennomføring enn i ideutvikling og markedsføring. Fordeler oppgaver / arbeidsfelt, oppretter nye pyramider og fungerer som flere parallelle virksomheter. Lite flytting mellom pyramider. Får etter hvert problemer med manglende kompetanseutvikling. Samme flaskehalser i organisering og økonomi som enkel pyramide. Eksterne eiere / mange eiere, ansatt ledelse Ledelse (eksterne eiere/ partnere) / Flere ansatte = Kompetansestyrt matrise Fordeler faglige oppgaver og ansvar etter et sett regler. Kan stimulere ansvarsfølelse og delaktighet. Kan miste faglig profil og utvikle byråkratiske vaner 16. Februar 2016Ketil Moe

9 ARKITEKTORGANISASJONENE NAL /NIL/ NLA Fagideelle organisasjoner med hovedvekt på å ivareta og utvikle felles faglige interesser. Faglige diskusjoner og ytringer. Forlag og tidsskrifter. Fagdager, studieturer og skolering, arkitektkonkurranser. Offentlige vedtak og uttalelser. Medlemskap i NAL / NLA forutsetter avlagt diplom / mastergrad (med unntak). NIL organiserer også personer med BA grad. Ingen skiller på eier / ansatt. 660 ordinære medlemmer + studenter og pensjonister ordinære medlemmer i NAL (70% av alle) + ca. 650 pensjonister (over 67) og studenter. AFAG Fagforening som organiserer alle typer arkitekter som har et ansettelsesforhold offentlig eller privat, eller driver privat enkeltmannsforetak. Tariffavtaler, lokale lønnsforhandlinger, lån, forsikringer (gjennom Akademikerne) Forutsetter at man har dokumentert kompetanse tilsvarende medlemmer i NAL/ NIL / NLA, men krever ikke medlemskap i disse medlemmer i AFAG, 2250 i privat og 830 i offentlig virksomhet. ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE Bransjeorganisasjon for private bedrifter som utfører arkitektarbeid. Profesjonalisering av medlemsbedriftene. Juridisk støtte i enkeltsaker. Samarbeid med andre i Byggenæringen. Påvirkning overfor Myndighetene Medlemskap forutsetter at man har en kvalifisert faglig ledelse (arkitekt med Mastergrad og relevant praksis) 580 medlemsbedrifter med 4569 ansatte. 16. Februar 2016Ketil Moe


Laste ned ppt "Strukturendringer i «byggesaksfeltet» Hva er endringene i SAK og Byggesak? Verktøy fra Arkitektbedriftene- AY, Maks Hva er det fortsatt usikkerhet rundt?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google