Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

B YRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2016 - Ikke akkurat en fantastisk opplevelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "B YRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2016 - Ikke akkurat en fantastisk opplevelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 B YRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2016 - Ikke akkurat en fantastisk opplevelse

2 H VA SKAL VI GJENNOM ? Kort oversikt over budsjettprosessen Hovedtrekkene i årets budsjettforslag Årets spesielle situasjon med byrådsskifte Hvordan jobber vi fram til budsjettet vedtas

3 E T LANGT ARBEID SOM FOREGÅR « ALLTID » Arbeidet går gjennom ulike faser gjennom året, selve vedtaket er en liten del Det er to elementer: Budsjett for neste år og økonomiplan for de neste 4 årene. Økonomiplanen peker 4 år fram i tid Planlagt og systematisk nedskjæring over tid 2016201720182019 -0,5-14,8-60,4-106,0

4 I NNSPURTEN Vi er mest synlig involvert de siste 6-8 ukene. Budsjettforslaget blir lagt fram i slutten av september I oktober og november forhandler politikerne om å finne felles løsninger og organisasjoner jobber for endringer I begynnelsen av desember blir budsjettet vedtatt Like før jul blir budsjettet til den enkelte skolen fordelt. I slutten av januar vedtar skolenes driftsstyrer hver skoles budsjett

5 H VA INNEHOLDER ÅRETS FORSLAG ? Skole utropt som vinner av byrådet, fordi der kuttes det minst Det er et rammekutt i bydelene på 84,7 millioner Skjult kutt med 80% kompensasjon Spesialskoler er lagt inn i rammene for grunnskole og videregående Bygges mye nytt, men hva med vedlikehold? Ingen planer for ekstraordinære bevilgninger på IKT-området

6 F ORELØPIG KONKLUSJON Det blir 2000 flere elever i Osloskolen, de reelle kuttene tilsvarer omtrent 50 lærerstillinger Bydelene rammes hardest Det er et ostehøvelbudsjett Vi jobber med å se på konsekvensene av at spesialskolene legges sammen med resten av grunnskolen

7 H VA SKJER NÅ ? Nytt bystyre tiltrer 21. oktober Nye medlemmer i kultur- og utdanningskomiteen (KOUK) Nye medlemmer i finanskomiteen Nytt byråd Nytt budsjettforslag Budsjettet skal fortsatt vedtas 9. desember

8 H VA TROR VI ? Ingen grunn til å vente mirakler Ikke store systemiske endringer, men noen tydelige markeringsendringer Kutt kan stoppes, rammer kan økes i noe grad Endringer som koster lite i kroner kan bli enklere å få gjennom

9 H VA ER VERBALFORSLAG ? Budsjett er tall og ord. Rammebevilgninger innebærer at hver etat, hver bydel skal klare seg med det de får. Sterke politiske føringer i teksten i budsjettet. Kan være helt gratis å endre – og det er fint for oss.

10 S KOLEBIDRAGSINDIKATORER ETATEN SIER: «Ifølge SSB gir ikke Value added-indikatoren et fullstendig bilde av skolens bidrag til elevenes læring. For eksempel er skolenes bidrag fra 1.–4. trinn ikke hensyntatt i beregningene. Undersøkelsen fanger heller ikke opp alt som er utenfor skolens kontroll, som f.eks. oppfølging fra foresatte, motivasjon og holdning til skolen.» BUDSJETTET SIER: «Kunnskapen fra skolebidragsindikatorer vil være med på å drive utviklingsarbeidet framover.»

11 M ÅL, TILTAK OG RESULTATINDIKATORER «Byrådets tiltak på utdanningssektoren skal bygge på følgende prinsipper: (…) - Bruk av standardisert materiell og verktøy på kjerneområder (…) - Analyse og oppfølging av elevenes resultater i henhold til Prøveplan Oslo og andre vurderingsformer»

12 M ÅL, TILTAK OG RESULTATINDIKATOR Alle skoler skal ha en lokal plan for elevens progresjon i lesing og regning. Gi alle elever tilbud om leksehjelp og faglig fordypning, bl.a. fagspesifikke kurs og eksamensforberedende kurs. Gi skolene bistand til å håndtere særskilt utfordrende elevere

13 L ITT ARTIG FRA BARNEHAGE «Det er høy foreldretilfredshet med barnehagetilbudet i Oslo kommune. Byrådet ønsker også å lytte til hva barna i barnehagene synes om det tilbudet de får. Byrådet vil derfor undersøke trivselen ved å gjennomføre samtaler med noen av de største barna i utvalgte barnehager, for deretter å vurdere om dette skal gjennomføres regelmessig i alle barnehager.»

14 L ÆRINGSTEKNOLOGI (E D T ECH ) «Byrådet ønsker å gi lærere i Osloskolen mulighet til å lære mer om hvordan digitale læremidler kan brukes i klasserommet, og vil ta initiativ til en egen sommerskole for lærere i samarbeid med EdTech- næringen.»

15 D ERE MÅ HJELPE OSS MED : Hvordan merker dere den stramme økonomien ute på skolene (vikarer, delingstimer, materiell, spesialundervisning, IKT-utstyr, m.m.)? Hvis dere fikk velge tre ting som det ikke koster noe å endre, hva ville dere valgt? Hva er viktig for dere når dere skal jobbe med budsjett på skolen i januar (budsjettlesing, prosessen med klubben, jobbing opp mot driftsstyret, enkeltposter, m.m.) Bruk et vanlig ark. Skriv nettverksnavn øverst. Noter og lever til meg.


Laste ned ppt "B YRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2016 - Ikke akkurat en fantastisk opplevelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google