Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Fagsamling for vann- og avløpssektoren Høgskolen i Narvik 30.01.2008 Rekruttering til VA-sektoren Hva gjør Norsk Vann? Kan twinning med utlandet bidra.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Fagsamling for vann- og avløpssektoren Høgskolen i Narvik 30.01.2008 Rekruttering til VA-sektoren Hva gjør Norsk Vann? Kan twinning med utlandet bidra."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Fagsamling for vann- og avløpssektoren Høgskolen i Narvik 30.01.2008 Rekruttering til VA-sektoren Hva gjør Norsk Vann? Kan twinning med utlandet bidra til bedre rekruttering? Einar Melheim, Norsk Vann BA

2 2 Innhold Status VA-kompetanse Utviklingstrender Hva gjør Norsk Vann for å øke rekrutteringen til sektoren? Hva kan og bør kommunene gjøre? Kan ”twinning” med utlandet bidra til bedre rekruttering?

3 3 Kompetanse i VA-sektoren - Rekrutteringsutfordringen Utredning gjort av NORVAR (Lindholm/Moen) i 2006 viser at med dagens utvikling vil antall ansatte i sektoren bli halvert fram mot 2020 Da klarer vi ikke å drive og vedlikeholde VA i kommunal regi Private firma overtar?

4 4 VA Senior - bakgrunn

5 5 Rekrutteringsutfordringen (Fra utredning av Lindholm/Moen datert 16.08.06)

6 6 Rekrutteringsutfordringen

7 7 Rekrutteringsutfordringen Nødvendig antall nye utdannede pr. år for å opprettholde antallet i hver kategori i år 2020. (Fra utredning av Lindholm/Moen datert 16.08.06)

8 8 Norsk Vanns strategiplan 1 av 12 resultatmål: Arbeide for god rekruttering til VA- sektoren og å beholde kompetente personer i sektoren

9 9 Kritiske suksessfaktorer For å nå målene må vi: Påvirke det off. utdanningssystemet til å tilby god VA-utdanning Informere ungdom om VA-sektoren og muligheter for utdanning og jobb Etablere nettverk av VA-personer som ønsker å arbeide med rekruttering Være aktiv katalysator for samarbeid mellom utd.inst., VA-sektoren og ungdom under utdanning

10 10 Målgrupper for rekrutteringsinnsatsen Universiteter Høgskoler Videregående skoler Grunnskole Kommuner og VA-verk Allmennheten

11 11 Gjennomførte og pågående tiltak Dokumentasjon av rekrutteringssituasjonen Samarbeidsavtale med VA-yngre Informasjon til ungdomsskolene (Skoleprosjektet) Samarbeid med RIF Egen opplæringsgruppe Deltakelse i Næringslivsringen og prosjekt ”Fremtidens byggstudium på NTNU” Prosjektleder for rekrutteringsarbeid i Norsk Vanns sekretariat fra 1.1.08 (Hilde Merete Støen)

12 12 Opplæringsgruppa - aktiviteter og planer Ingeniørutdanning/samarbeid med høgskolene Startet arbeidet med å få mer VA-fag inn i ingeniørutdanningen, evt. etablere tilbud om videreutdanning innen VA for ingeniører Også interessant for rådgivende ingeniører Kartlagt læremateriell for VA på ingeniørhøgskolene og andre skoler Skal foreslå tiltak for evt. forbedringer

13 13 Opplæringsgruppa - aktiviteter og planer Møte med høgskolene 13. juni 2007 (RIF/Norsk Vann/VA-yngre) Bidra til å skaffe frem gode læremidler som bl.a. en god bok i VA- teknikk samt øvingsopplegg Opprettet egen lærebokgruppe Tilrettelegge for et samarbeid mellom ingeniørhøyskolene og omkringliggende kommuner Egne avtaler – arbeid pågår Bidra til at det opprettes et faglig nettverk mellom ingeniørhøyskolene innen VA- teknikk I regi av Norsk Vann, bl.a. årlige møter Ta opp med myndighetene utfordringer knyttet til å skaffe nye lærerkrefter Arbeid startet opp Arbeide for å få Norsk Vanns medlemmer til å ta inn studenter på sommerjobber og prosjektoppgaver Laget grunnlag for markedsføring av tiltaket

14 14 Opplæringsgruppa - aktiviteter og planer Driftsoperatørkompetanse: ”Avklare mulighet for å utvikle et videregående kurs med VA-profil som en del av opplæring innen vgs”. Var driftsoperatøropplæring innen vgs ved Hias i perioden medio 1980-tallet til 1999 som prøveordning. Etterspurt. Var et yrkesfaglig studietilbud på VK1 nivå, men uten fagstatus. Nå: Planer om prøveprosjekt i Hamar-regionen med mer VA innen ”kjemiprosess-faget” Dialog med Fagforbundet, KS m.fl. Workshop om VA - kompetanse holdt i november Eget fagbrev?

15 15 Planlagte tiltak 2008 Informasjon til utdanningssøkende ungdom Påvirke det offentlige utdanningssystemet til å tilby god VA-utdanning Etablere nettverk mellom VA-virksomheter og utdanningsinstitusjoner Bidra til sommerjobber, masteroppgaver og rekrutteringsstillinger Div. rekrutteringsprosjekter

16 16 Høgskolene ønsker samarbeid Rammeavtaler mellom skolene og nærliggende VA-verk Oppnevne kontaktpersoner på VA-verkene og i skolene Gjesteforelesninger, anleggsbesøk, oppgaver, etc Drøfte innholdet i opplæringen Oppdaterte lærebøker Drøfte rekruttering av lærere Samarbeid med VA-yngre om å markedsføre VA overfor byggstudenter Etterutdanning innen VA

17 17 Hva er twinning? Begrepet twinning brukes for å beskrive prosessen med å etablere samarbeid mellom institusjoner med like oppgaver i ulike land. Gjennomføres ved utveksling av informasjon og erfaringer om strategier og drift, ved gjensidige besøk hos hverandre, ved interne felles workshops og seminarer. Lengre hospitering hos hverandre er også mulig!

18 18 Avtaler med Sør-Afrika Norsk Vann har inngått en samarbeidsavtale med SAAWU: 1. Utveksling av erfaringer mellom organisasjonene 2. Legge til rette for twinning mellom VA-verk i Norge og Sør-Afrika Foreløpig har kun Oslo kommune VAV benyttet seg av muligheten. De har inngått twinning-avtaler med VA-verkene City of Cape Town og Midvaal.

19 19 Andre muligheter? Nye muligheter særlig i samarbeid med Nye Medlems Stater (NMS). Tidlig kontakt med Mazovia (og Warzawa) gjennom Oslo-regionens Brüsselkontor (ingen prosjekter relevante for VAV) Tarnow, Polen søkte via norsk presse samarbeidspartnere innen VA. Via regionkontorer Oslo-Polen har VAV fått kontakt med Tarnow. Positiv respons. Tarnow beskriver prosjekter.

20 20 Hvorfor twinning? Oslos begrunnelse: Bidra til andres utvikling (mentor rollen) Økt fokus på egen praksis og utvikling Økt fokus på kjerneområdene Bidrar til å utvikle en lærende organisasjon Personlig utvikling av egne ansatte Språktrening Økt attraktivitet som arbeidsgiver, rekruttering

21 21 Hvorfor er VA aktuelt for twinning? VA-området har et stort utviklingpotensiale. VA-virksomhet er internasjonal med stort overføringspotensial. Bidra til utvikling, bedre VA-tjenester. Individ og virksomhetsutvikling med nye utfordrende oppgaver. Motiverende for medarbeidere, attraktivt for arbeidssøkende. Egen utvikling med økonomisk støtte (EU, UD, MD, …) Fremme norsk næringsliv, miljøteknologieksport og markedsføre norsk VA-virksomhet.

22 22 Hva kreves for å lykkes med twinning? Hentet fra Oslo kommune: Relevante prosjekter. Finansiering. Basisforutsetninger, teknologi, språk, fag, organisering. Fagkompetanse, kapasitet og motivasjon. Fleksibel organisasjon. Lærende organisasjon.


Laste ned ppt "1 Fagsamling for vann- og avløpssektoren Høgskolen i Narvik 30.01.2008 Rekruttering til VA-sektoren Hva gjør Norsk Vann? Kan twinning med utlandet bidra."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google