Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldremøte høst 2016

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldremøte høst 2016"— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldremøte høst 2016 http://www.minskole.no/fagerlidal

2 Nytt for skoleåret 2016-2017 Ny dagsrytme for små- og mellomtrinn organisert i 60-minutts enheter. Forsterka inspeksjon i matpausen på mellomtrinnet. En voksen pr. klasse i spisesituasjonen, slik det er på småtrinnet. Styrking av begynneropplæring 1-4 med til sammen 60% stilling. Det utgjør ca. 1,5 time pr klasse pr uke på småtrinnet. Nasjonal satsing. Felles matfriminutt for alle på kortdager tirsdager og fredager. Økt satsing på digitale hjelpemidler i undervisninga. Smartboard på alle klasserom. Monteres i løpet av september. Rekordmange nye ansatte i skole og SFO. Hele 10 nye, det utgjør 25% av arbeidsstokken. http://www.minskole.no/fagerlidal

3 Samværsregler Fagerlidal skole Skolen er arbeidsplassen vår. Vi må derfor alle sammen hjelpe til for at det skal bli en så bra arbeidsplass som mulig. Det kan vi greie ved at vi alle sammen tar hensyn til hverandre, og at vi alle følger de samme regler. VI MÅ:VI MÅ: 1.– vise omtanke for alle på skolen, slik at ingen utsettes for skade eller mobbing – Ingen utenfor! 2.- møte presis til timene og ha alt det vi trenger med oss. 3.- gi arbeidsro i klassen. 4.- behandle våre og skolens saker slik at vi ikke ødelegger noe. 5. - vise respekt for andres eiendeler. Ikke ta eller røre noe som ikke tilhører deg 6.- bruke innesko på skolen. 7.- kle på oss og gå ut i friminutt. 8.- sitte i ro når vi spiser. 9.- huske på at ”godterier” er forbudt i skoletiden. http://www.minskole.no/fagerlidal

4 10.- sette sykler i/ved sykkel-stativene eller ved henvist plass, og vi sykler ikke på skoleplassen. Sykling på skoleplassen er bare tillatt ved voksenstyrte aktiviteter. 11.-når skolen er slutt, gå ut av skolebygningen. De som tar skolebuss stiller opp på anvist plass. En voksen skal gi beskjed før vi går om bord i bussene. De største elevene må ta hensyn til de mindre, ikke presse seg foran eller dytte. Resten går hjem og krysser veien ved fotgjengerovergangene. Ingen må springe ut i veien. 12.- ikke kaste snøball eller andre harde gjenstander i skolegården. Snøballkasting på oppsatt blink tillates. 13. - la mobiltelefoner ligge hjemme. Er de med på skolen skal de ligge avslått i sekken hele skoledagen. 14. - bruke komplett beskyttelsesutstyr dersom vi bruker skateboard o.l (hode, albu, håndledd og kne) http://www.minskole.no/fagerlidal

5 Dersom du bryter samværsreglene, kan reaksjonen være:  Du blir snakket til rette av en voksen.  Foreldrene dine kan bli kontaktet.  Det kan være du som på telefon fra skolen må fortelle foreldre / foresatte hva som har skjedd.  Du kan bli vist bort fra klasserommet/ lekearealet til et annet sted der du må arbeide/ være under tilsyn.  Mobiltelefoner som ikke ligger avslått i sekken, blir tatt inn og lagt på administrasjonskontoret, og kan hentes ved skoledagens slutt.  Dersom du ødelegger noe, får du selv være med på å rette opp skaden enten ved å betale eller reparere. Vedtatt i Skolemiljøutvalget Lars A. Bremnes17/03-16 Rektor http://www.minskole.no/fagerlidal

6 §9a-3 elevens psykososiale miljø Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. http://www.minskole.no/fagerlidal

7 Fravær Kontaktlærer kan gi en-dagspermisjoner Sykefravær meldes på telefon: 594 40 011 Meldinga går da direkte til kontaktlærers mail. Viktig at elevens fornavn er med i meldinga for at beskjeden skal komme riktig. Søknad om lengre permisjoner behandles av rektor Maksimum permisjonslengde er ifølge opplæringslovens §2-11 satt til to uker Ved korte permisjoner brukes bare meldingsboka/epost. Ved permisjoner ut over 3 dager ønsker skolen søknad i eget brev, og svar på denne gis i brevs form. http://www.minskole.no/fagerlidal

8 Satsingsområder  Systematisk arbeid for et godt skolemiljø og mot mobbing.  Lesing og skriving i alle fag  Økt bruk av digitale læremidler  Syngende skole http://www.minskole.no/fagerlidal

9 Heimesida Heimesida er skolens hovedinformasjonskanal. Den er oppbygd slik: På høyre side ligger informasjon fra klassene og SFO. Her ligger artikler og bildeserier fra klassene, lenker til nettbaserte oppgaver i skolefagene og ukeplan for aktuell uke, samt timeplaner (snart) Det går an å abbonnere på nyheter på klassenes sider ved å oppgi e-postadresse i denne ruta  Til venstre ligger generell informasjon fra skolen, noe om over- ordna planverk, info om helsesøstertjenesten osv. Gi gjerne skolen tilbakemelding om informasjon som er feil, eller som mangler på heimesida. http://www.minskole.no/fagerlidal http://www.minskole.no/fagerlidal

10 Nasjonale prøver Lesing Regning Engelsk Gjennomføres i uke 42-44 Lesing og engelsk er elektroniske prøver Tips: http://www.udir.no/eksamen- og-prover/prover/administrere- nasjonale-prover/ http://www.udir.no/eksamen- og-prover/prover/administrere- nasjonale-prover/ http://www.minskole.no/fagerlidal

11 Lekser Alle leksene er til torsdag Elevene skal lese hver dag Rutiner og oppfølging Det er lov til å gjøre mer http://www.minskole.no/fagerlidal

12 Praktisk informasjon Gym: elevene skal ha med seg gymtøy og dusjetøy Allergier Klasseliste: sjekk at din informasjon stemmer Bokbind Innesko Pennal http://www.minskole.no/fagerlidal

13 Det sosiale miljøet i klassen Hva gjør vi på skolen? Hva gjør dere? http://www.minskole.no/fagerlidal

14 Valg av klassekontakter To klassekontakter To vara http://www.minskole.no/fagerlidal


Laste ned ppt "Foreldremøte høst 2016"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google