Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesplan for Nordland Britt Kjensli Samling sekretariatslederne, Bodø, 06.11.2012 Foto: Bjørn Erik Olsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesplan for Nordland Britt Kjensli Samling sekretariatslederne, Bodø, 06.11.2012 Foto: Bjørn Erik Olsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesplan for Nordland Britt Kjensli Samling sekretariatslederne, Bodø, 06.11.2012 Foto: Bjørn Erik Olsen

2 Kort om prosessen som har vært Oppstart desember 2011 Oppstartseminar februar 2012 Regionale planseminar mars-mai 2012

3 Framdriftsplan fram til vedtak Høring 24. oktober – 12. desember Ferdig utkast 7. januar Fylkesting – sluttbehandling 25. - 28. februar

4 Oppbygging av fylkesplanen Fokus på tre målområder: –Livskvalitet –Livskraftige lokalsamfunn og regioner –Verdiskaping og kompetanse

5 Innhold Innledning Strategisk del Regional planbestemmelse for kjøpesentre Arealpolitiske retningslinjer Vedlegg 1 –Utviklingsprogram Nordland (UPN) / handlingsprogram Liste over tiltak med ansvarlig aktør/samarbeidspartnere Vedlegg 2 –Konsekvensutredning

6 MÅLOMRÅDE 1: LIVSKVALITETMÅLOMRÅDE 2: LIVSKRAFTIGE LOKALSAMFUNN OG REGIONER MÅLOMRÅDE 3: VERDISKAPING OG KOMPETANSE Visjon: Et aktivt liv og et inkluderende samfunnVisjon: Et attraktivt NordlandVisjon: Et nyskapende Nordland Mål 1: Alle i Nordland skal ha mulighet til å kunne utvikle sine evner, ferdigheter og interesser Mål 1: Regionsentrene skal være lokomotiver i livskraftige regioner Mål 1: Økt kompetanse og FoU-aktivitet Stimulere barn og unges samfunnsengasjement og aktive fritid Styrke regionsentrene som funksjonelle sentraStimulere til økt samarbeid mellom forskningsmiljø, utdannings- institusjoner og næringsliv, offentlig sektor og innovasjonsaktører Inkludere tilflyttere og innvandrere slik at de blir aktive samfunnsdeltakere Styrke Bodøs rolle som fylkessenter, universitetsby og motor i nordområdesatsinga Offentlige aktører i Nordland skal utvikle og videreformidle ny kunnskap Tilrettelegge for utdannings-, opplæringstilbud og læringsmiljø av høy kvalitet Bidra til å videreutvikle kompetansemiljøene i fylket Stimulere til aktiv bruk og formidling av natur, kulturarv, kunst og kultur Stimulere til økt bruk av nasjonale og europeiske FoU-midler Mål 2: Innbyggerne i Nordland skal ha gode levekårMål 2: Nordland skal ha attraktive og funksjonelle lokalsamfunn og regioner Mål 2: Nordland skal ha tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft Utvikle en boligpolitikk som ivaretar befolkningen, næringslivet og spesielle gruppers behov Videreutvikle kommunalt og regionalt samarbeid Styrke og målrette rekrutteringa av arbeidskraft Styrke barnehager, skoler og arbeidsplasser som helsefremmende arenaer Satse på utvikling av byer og tettsteder med grunnlag i stedenes egenart Stimulere til kompetanseheving i arbeidslivet Utvikle robuste samfunn med velfungerende infrastruktur og god omstillingsevne Øke gjennomføringen av utdanning Skape gode og funksjonelle arenaer for kunst, kultur, fysisk aktivitet og idrett i alle regioner Legge til rette for gående og syklende og gode kollektivløsninger Mål 3: Nordlands befolkning skal ha tilgang til fleksible og robuste utdanningstilbud Mål 3: Nordland skal ha et konkurransedyktig og innovativt arbeids- og næringsliv Samordne innsatsen og utvikle et forpliktende samarbeid mellom regionale kompetanseaktører Stimulere til nyetableringer, omstillinger og vekst i eksisterende bedrifter Tilrettelegge for desentraliserte og fleksible utdanningstilbud i regionene Ta i bruk Nordlands mangfoldige kultur, kulturmiljø og naturressurser som potensial for verdiskaping Utvikle rådgivertjenesten i skolen og en livslang tjeneste for karriereveiledning Jobbe for å skape en bærekraftig samfunns- og næringsutvikling med god balanse mellom bruk og vern Foredle mest mulig av råvarene nærmest mulig der ressursene finnes Styrke kunnskapsbasert næringsutvikling innen sektorer hvor Nordland har spesielle fortrinn Legge til rette for effektive og miljøvennlige godstransporter

7 Innspill til fylkesplanen Innspill på regionale seminar til de tre målområdene Innspillene kan deles i to: –Regionale innspill - gjelder kun den enkelte region Er nyttig mht. handlingsplanen til hver enkelt region –Generelle innspill som er allmenngyldige for Nordland Tas med i fylkesplanens handlingsprogram (Utviklingsprogram Nordland) Innspill fra fagetater i fylkeskommunen, regional stat, Partnerskap Nordland

8 Nivå på tiltakene i handlingsprogrammet (UPN) –Avgrensa i tid - ikke drift –Samarbeid mellom minimum to institusjonelle aktører, samarbeidsprosjekt prioriteres –Nyskapende/fornyende –Basert på tydelige resultatmål

9 Målområde 1 – livskvalitet Navn på tiltakAnsvarlig aktørSamarbeidsparter MålStrategier Lokal kompetanseutviklingSalten komp. Arbeidslivet, nfk, KS, LO, RKK, UiN, SALTIN AS.M1 Kollektivtilbud til kulturtilbud og natur!Samferdselsavd.NSB, vegvesenM2 UtleieboligerKommunerHusbanken, Stat, Priv.utb.M2 Målområde 2 – livskraftige lokalsamfunn og regioner Navn på tiltakAnsvarlig aktørSamarbeidsparter MålStrategier BoligKRD og husbanken M1 Bli kjent med egen region Torgeir Karlsen, FmLA, Heidi Zakariassen, Fauna, Kyrre Didriksen Oppvekstmiljø M3 Lokalsamfunnsutvikling/ stedsutv. Heidi Zakariassen, Fauna, Kyrre Didriksen, Torgeir Karlsen, Øystein Wier Sørfold.M3 Desentralisert utdanningNfk, UiN, Saltin Nfk, UiN, SALTIN ASM4 Målområde 3 – verdiskaping og kompetanse Navn på tiltakAnsvarlig aktørSamarbeidsparter MålStrategier Øke standarden på veger og jernbaneNfk Salten reg.råd. og regjering (lobby) Aksjonsgruppa for N-N. Banen.M1 Styrke trippel helix Næringsapparatet i komm. FoU- miljøene i Salten. Og næringsliv. UiN, VGO, (Nfk), NHO, KS, Innovasjon Norge, Fylkesmannen, HiNe, HiN, Nordland bonde & Saubrukarlag, SALTIN AS.M2 Felles innovasjonsstruktur i SaltenSaltin AS M4 RisikokapitalKunnskapsparken Bodø, Salten InvestKunnskapsparken Bodø, Salten Invest.M4 Styrke bygdenæringeneSalten reg.råd Bente Ness, Reiseliv, Øystein Wies Sørfold. Astrid T. Olsen, Nordland B&S.M4 Salten

10 Ofoten Målområde 1 – livskvalitet Navn på tiltakAnsvarlig aktørSamarbeidsparter MålStrategier Regionalt kulturprosjekt Frivillig senter, Kommunen,..M1 Desentraliserte studietilbud /nettstudier Uin + UiTø, Høgskolen i Harstad, Narvik,M1 Kartlegging av framtidig kompetansebehov Nfk + HiN + Regionrådet, Store bedrifter; Vegvesenet, Sparebanken N- N.M1 Målområde 2 – livskraftige lokalsamfunn og regioner Navn på tiltakAnsvarlig aktørSamarbeidsparter MålStrategier Gode tilbud til utenlandske studenterHiNKommuner, regionrådM1 regionalt tilflyttingskontor Narvikregionen, Næringsforening, Ofoten reg.råd.M1 Utbedring av stamveier E6 og E 10 Kommunene, Nfk, Vegvesenet, Næringsorg.M2 StamfiberNfk M2 E6 ut av NarvikStatens vegvesenPaul Rosenmeyer, Rambøll.M2 Utnytte og styrke regionens fortrinn som trafikknutepunkt Næringsorg. Narvik havn, Futrum, Narvikgarden, RambøllM2 Dobbeltspor Ofotbanen NORUT, Kommunene, Nfk, Næringsforening, Narvik havn, Futurum.M2 Narviksenteret Nfk, KD, Rambøl (ang. plan, arkitektur)M3 Samarbeidsorgan for rekruttering HiN, kommunene, næringsorg.M4 Målområde 3 – verdiskaping og kompetanse Navn på tiltakAnsvarlig aktørSamarbeidsparter MålStrategier Like rammevilkår for vei, sjø og bane M1 Traineeordning teknologisk utdannede Kommunene, tekologibedrifeter, HiN, Trainee Salten.M3 Tiltrekke kompetent utdannede HiNM3

11 Indre Helgeland Målområde 1 – livskvalitet Navn på tiltakAnsvarlig aktørSamarbeidsparter MålStrategier Bolyst, sikre boliger, husbyggingHusbanken, Nfk, komm.RNF, KPH ( studentboliger)M1 Fond til tilrettelegging av naturmålNFfk, Statsskog, friluf M1 Kulturhus M1 Stopp mobbingKomm., Nfk M1 Norskopplæring integreringKomm., NAV KPH – kunnskapsperspek. RNF – Rana Næringsforening.M1 KlimahusPolarsirkelen Vgs. M2 Målområde 2 – livskraftige lokalsamfunn og regioner Navn på tiltakAnsvarlig aktørSamarbeidsparter MålStrategier Desentaliserte arb.plasserKomm., Nfk, reg.rådKystinkubatorM1 Bedre samferdsel / kommunikasjonStat / Fylke Næringsliv, kommuner/ regioner, Helgeland vekst, IN, jfr. Transportpl.M2 Utvikle attraktive bo- og arbeidsstederKomm. NfkKPHM2 Flere høyere utdanningstilbudHiNe/ UiNUiN, HiN, KPHM4 Fagskole -Reiseliv/ geriatriPolarsirkelen intirimstyreKPHM4 Målområde 3 – verdiskaping og kompetanse Navn på tiltakAnsvarlig aktørSamarbeidsparter MålStrategier Flyplass (Hauan) M1 Bedre kommunikasjoner ml. Ytre øyene M1 Bedre kapitaltilgangNfkKystincubatorM1 Vegstandard - økt bæreevneNfkJf. Transportplan HelgelandM1 Regional TraineeordningKunnskapsparken H. Næringslivet, Høgskoler og universitet i landsdelen + NTNU & Umeå, Nfk, Kystincubator.M2

12 Helgeland Målområde 1 – livskvalitet Navn på tiltakAnsvarlig aktørSamarbeidsparter MålStrategier Rehabilitering og utvikle nye idrettsanleggNfk, kommuner M1 Styrke kollektivtilbudetSamferdselsavd. Transportselskap M1 Bolyst på bygdaKomm. Fylkesmann M1 Livsglede for alleHusbanken, komm.Sandnessjøen vgs. Mosjøen vgs.M1 Kultur og kulturarenaTrænafestivalenAlle kommuner på Helgeland, FylketM1 Rimelige idrettstilbudFolkehelse avd. NfkUFTM2 Målområde 2 – livskraftige lokalsamfunn og regioner Navn på tiltakAnsvarlig aktørSamarbeidsparter MålStrategier Mer utviklingsmidler til HelgelandKomm., regionråd M1 Nex'n til Dønna igjen dagligSamferdselsavd. / fylkestingKommunene dette angår, HavnevesenetM1 Fastlandsforbindelse Herøy / Dønna til Ssj. Næringslivet (statoil) Kjell M. TysnesM2 Intermodal godterminal HolandsvikaHelgeland reg.råd / Nfk Næringslivet, svenske myndigheter, MON Vefsn, Bring (Charles Lien) Statoil (Kjell Magne Tysnes) HavnevesenetM2 Etterutredning flyplass på Helgeland Avinor, Nfk, Kommuner, Alstahaug kommunene, Vefsn komm.M3 KommunestrukturH- regionråd, KRD M3 Målområde 3 – verdiskaping og kompetanse Navn på tiltakAnsvarlig aktørSamarbeidsparter MålStrategier Virkemiddelapparatet MON KF, Træna kommune.M1 Målretta utdanning TOH, Karrieresenteret, Vefsn komm. T. Jakobsen. Studiesenteret YH, Sandnessjøen vgs., Mosjøen vgs.M2 Utvikle FoU HiNe, Bioforsk, Studiesenter YH, NæringslivetM2 Felles rekrutteringstiltak Helgeland reg.råd. Vefsn komm.T. Larsen, Studiesenteret YH. Vgs. TOH.M2 Videreforedling Mosjøen vgs. Marka (mat/naturbr.), Trænafestivalen.M2 Fiber M3 Y-veien - Yrkesutdanning m/ mulighet for vid.utd. Sandnessjøen vgs., TOH, HiN, Nfk, H i Nesna, Statoil (Kjell Magne Tysnes), Mosjøen vgs.M3

13 Sør-Helgeland Målområde 1 – livskvalitet Navn på tiltakAnsvarlig aktørSamarbeidsparter MålStrategier Felles merking av turstierReiselivsprosjekt, regionrådet Turlag/ Idrettslag/ Reiselivet og destinasjonsselskap, grundeiere/ kommunerM1 Etablering av reg.friluftsråd på S. HelgelandRegionrådet Alle komm. På sør Helgeland + HALD, Vefsn og Grane.M1 Studietilbud tilpassa næringslivets behovRKK Nfk, Regionrådet, Br.sund vgs. Torgar ASM1 Ståstedsanalyse Sør HelgelandRegionrådet Alle kommunerM2 SykkelprosjektetRegionrådet FriluftsrådetM2 Infoportal hjemmesideBrønnøy komm.UFT, Torgar AS, Andre kommuner, vgs,M2 Målområde 2 – livskraftige lokalsamfunn og regioner Navn på tiltakAnsvarlig aktørSamarbeidsparter MålStrategier BreibåndRegionrådet, Nfk, andre M1 Samordning Regionalt LUK satsingRegionråd, aktuelle komm.Nfk- FM- IN- KRD M1 Samordning/ lokalisering av kompetansetiltakRegionrådet Torgar AS, Kommunene, Fylkesk./ Br.sund vgs, Næringsliv, Høgskoler, Torgar ASM3 Samferdsel Jfr. Transportplan sør-HelgelandM3 Målområde 3 – verdiskaping og kompetanse Navn på tiltakAnsvarlig aktørSamarbeidsparter MålStrategier Gründerring Torgar ASM1 Arealdisponering M1 Karriereveiledning Torgar ASM3 Samordning av utdanning M3 Koordinator olje/ gass Torgar ASM4

14 Lofoten Målområde 1 – livskvalitet Navn på tiltakAnsvarlig aktørSamarbeidsparter MålStrategier PraksisplassprosjektetNAV vgs, OPUS komm. LofotrådetNAV vgs, OPUS komm.M1 Kompetanse og veiledningssenterNAV, OPUS, Opplæringskontor mmNAV, OPUS, Opplæringskontor mm, RiskitM1 Nærmiljøaktivitetkomm. LofotrådetLag og foreninger, Rådet for funksjonshemmede.M2 HelsenorskKomm. Asylmottak, OPUS, grunnskoler og helsevesenet generelt,M2 KulturverkstedKomm. LofotrådetRiskit, OPUS, Ildsjeler, Lag og foreningerM2 Målområde 2 – livskraftige lokalsamfunn og regioner Navn på tiltakAnsvarlig aktørSamarbeidsparter MålStrategier Rekruttering & tilhørighetFlakstad komm. ++ M1 Landslinje i surfing ved Vestvågøy vgs. M3 Høgskoletilbud i Lofoten Lofoten studie og høgskolesenter, Lofotrådet har alle ulike utd. Tilb.M4 Målområde 3 – verdiskaping og kompetanse Navn på tiltakAnsvarlig aktørSamarbeidsparter MålStrategier Merkevarebygging i Lofoten Norsk designråd, LofotrådetM1 Trainee Lofoten BedrifterM2 Kobling forskning. Kompetanse / FoU M2 Sterkere FoU virksomhetLofotrådet, NfkNfk, Vesterålen fiskeripark.M2 Mat(prosjekt) – StrategiLofoten Mat Nfk, forsøksringen, FMLA, kultursektoren, matfestivaler, matparkM2 Lofoten matpark Kommuner – Hele Lofoten, Nfk.M3 Helårs Lofoten Destinasjon Lofoten, reiselivet, bedrifter som er interessert, næringsforeningerM3 Forutsigbar samferdsel SamferdselM4 Marin foredling og nyskaping Nofina, Sintef, IN, Nfk, Næring + utdanningM4 "Ta fjæra tilbake" Kystkulturen som verdiskaperStorvågprosjektet, fiskeværmuseet M4 Videreutvikling av reiselivet M4 Entreprenørskap - Lofotens ungdomsgründerLofotrådet, Nfk M2

15 Vesterålen Målområde 1 – livskvalitet Navn på tiltakAnsvarlig aktørSamarbeidsparter MålStrategier Verdsetting av ildsjeler M1 Turløype & aktivitetstilgang M2 Nattbuss/bybuss/lokalbuss M2 Kulturarrangement "Happenings" i Sortland M2 Målområde 2 – livskraftige lokalsamfunn og regioner Navn på tiltakAnsvarlig aktørSamarbeidsparter MålStrategier Velkomstpakke for tilflyttere M2 Samf.vennlig komm. / service prosjekt M2 Boligtilbud M4 Boligprogram for studenter M4 Målområde 3 – verdiskaping og kompetanse Navn på tiltakAnsvarlig aktørSamarbeidsparter MålStrategier Kapitalmegling - tilg. Til tilskudd Kunnskapsparken, gründerhage, privat næringsliv, hvordan få tilgang til å vise hvor kapital liggerM1 Synliggjøring av turistnæringa i Vesterålen M1 Samarbeid ml. Næringsliv og forskningsinst. Med FoU fiskeri / Havbruk M2 Utvikle menneskets forhold til havet Forskningsinstitusjoner, NfkM3 Harmonisering av utd. ift. Næringslivets behov Vgs./ Sortland, Vesterålen næringslivssamarbeid, Vesterålen utvikling, Regional næringsforening, reg.rådet. næringslivet, Nfk.M3 Samordning for kurs for arb. Innvandrere M4


Laste ned ppt "Fylkesplan for Nordland Britt Kjensli Samling sekretariatslederne, Bodø, 06.11.2012 Foto: Bjørn Erik Olsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google