Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Godtgjøring for prøvenemnder Kurs 2015 Olga Katanova Skulpturlandskap Nordland – Meløy Foto: Aina Sprauten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Godtgjøring for prøvenemnder Kurs 2015 Olga Katanova Skulpturlandskap Nordland – Meløy Foto: Aina Sprauten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Godtgjøring for prøvenemnder Kurs 2015 Olga Katanova Skulpturlandskap Nordland – Meløy Foto: Aina Sprauten

2 Velkommen til kurs! Reiseoppgjør og godtgjørelse for prøvenemnda skjer i henhold til: 1.Rettledning for prøvenemndsmedlemmer, fra juni 2014. (blir snart erstattet med nytt Reglement «Godtgjøring for prøvenemnda»). 2.Kommunenes reiseregulativ (SGS1001). Kommunenes reiseregulativ følger Statens regulativ, bl.a. Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands for perioden 01.01.2015-31.12.2017. 3.Retningslinjer for ansatte, politikere og andre som reiser for Nordland fylkeskommune.

3 Honorar for fag-/svenne-/kompetanseprøver Leder kr 1 500,- pr.kandidat Medlem kr 1 000,- pr.kandidat Når prøvenemnda avholder prøver for 5 kandidater eller flere samtidig, reduseres godtgjørelsen med 50 % fra og med femte kandidat. Prøvenemnda skal legge forholdene til rette for at flest mulig kandidater kan avlegge fag-/svenne-/kompetanseprøven samtidig. Navn på kandidat/-er skrives på reiseregningen.

4 Honoraret skal dekke følgende: Informasjon til prøvekandidat og bedrift Inspeksjon og godkjenning av prøvested Utarbeidelse av prøve med vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Føring av prøveprotokoll Samordning av prøver og prøvearbeid Samordning og innsending av protokoll og reiseregning til utdanningsavdelingen

5 Møtehonorar Når prøvenemnda avholder møter for å utarbeide maler og skjema, tilrettelegge for prøvestasjoner, behandle klagesaker eller fungerer som yrkesutvalg, gis det møtehonorar – kr 664,- Protokoll fra møtet skal vedlegges reiseregningen. Møtegodtgjørelsen skal være avtalt med saksbehandler i utdanningsavdelingen på forhånd og henvises til i reiseregningen. Dato og tidspunkt for møtestart og møteslutt må stå i reiseregningen (reisetid er ikke møtetid).

6 Tapt arbeidsfortjeneste for arbeidstakere Tapt arbeidsfortjeneste erstattes med inntil kr 3133,- pr. dag. Dette gjelder både lønnstakere og selvstendig næringsdrivende. Hovedregelen er at tapt arbeidsfortjeneste kun betales for vanlig dagarbeidstid. Legitimert tapt arbeidsfortjeneste kan utbetales direkte til medlemmet i prøvenemnda etter reiseregning. Som legitimasjon godkjennes bekreftelse fra arbeidsgiver for trekk i lønn ved fravær. Det kan avtales med arbeidsgiver at denne utbetaler vanlig lønn mot refusjon fra fylkeskommunen.

7 Til arbeidsgiveren refunderer Nordland fylkeskommune faktiske lønns- (inntil kr 3133,-) og sosiale kostnader. Det refunderes etter faktura med spesifisert beløp eller spesifisert fakturagrunnlag (navn på gjeldende person, hva gjelder refusjon (prøvenemndsoppdrag), timelønn, dato/datoer, antall arbeidstimer, sosiale kostnader (pensjon, feriepenger, arbeidsgiveravgift). Faktura sendes: Nordland fylkeskommune, Utdanningsavdelingen, v/Olga Katanova, 8048, Bodø. eFakturaadresse vårt org.nr 964 982 953 og vårt aksesspunkt er Nets. Refusjon faktureres uten merverdiavgift. Refusjon av lønn skal følge kalenderåret.

8 Tapt arbeidsfortjeneste for selvstendig næringsdrivende Tapt arbeidsinntekt for selvstendig næringsdrivende dekkes etter fremleggelse av likningsattest (kopi av siste års likningsattest*) og egenerklæring. Tap pr.time blir utregnet etter brutto årsinntekt dividert på 1950 timer og erstattes med inntil kr 3133,- pr.dag. Hovedregelen er at tapt arbeidsfortjeneste kun betales for vanlig dagarbeidstid. *Gjelder fra 01.01.2016

9 Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste Hvis det ikke er mulig å fremlegge dokumentasjon for direkte tap i inntekt og det sannsynliggjøres at det foreligger inntektstap, eller et prøvenemndsmedlem bruker fridag eller avspaseringsdag til prøvenemndsarbeid, kan dette dekkes som ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste med kr 107,- pr.time og inntil kr 803,- pr.dag. Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste betales for vanlig dagarbeidstid og henvises til i reiseregning (fridag, avspasering osv).

10 Reiser. Kost. Utbetales i henhold til Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands for perioden 01.01.2015-31.12.2017 For reiser over 15 km en vei og som varer utover 6 timer, utbetales det ulegitimert kostgodtgjørelse: - reise 6-12 timer- kr 280,- - reise over 12 timer- kr 520,- - reise m/overnatting-kr 710,-. Overnattingstype er viktig (pensjonat, privat overnatting er delvis trekkfritt). For reiser under 15 km en vei og/eller mindre enn 6 timer, kan det i spesielle tilfeller gis dekning av legitimerte utgifter (etter kvittering) etter tidsintervallene og satsene for reiser over 30 km.

11 Reiser. Transport Reisen foretas på hurtigste og billigste måte for fylkeskommunen. Refusjon for bruk av egen bil kan ikke overstige det beløp befordring med offentlig kommunikasjonsmiddel ville ha beløpet seg til, når en også tar hensyn til kostgodtgjørelse, samtidig en effektiv og forsvarlig avvikling av reisen. Det skal innhentes forhåndssamtykke dersom en ønsker å bruke annet skyssmiddel enn offentlige over lange anstander. Forhåndssamtykke gjelder også for leiebil.

12 Kan ikke offentlig transportmiddel benyttes, vil bruk av egen bil kunne godkjennes. Leder av prøvenemnda avtaler med medlemmet om at de benytter samme bil, dersom dette ikke medfører ekstra kjøreutgifter. Kjøregodtgjørelse utgjør kr 4,10 pr.km for vanlig bil og 4,20 for el-bil. For å få utbetalt bilgodtgjørelse trekkfritt, må reiserute spesifiseres med adresse. Ved uspesifisert reiserute blir utbetalingen trekkpliktig (Forskuddstrekkforskrift). Passasjertillegg utgjør kr 1,- pr.km. Navn på passasjerer må oppgis i reiseregning (kun andre medlemmer i prøvenemnda).

13 Reiser. Overnatting på hotell. Det må alltid vurderes om overnatting på hotell faktisk er nødvendig. Bestilling av hotell hvis reiseavstanden er kortere enn 150 km en vei, skal avtales på forhånd med rådgiver i utdanningsavdelingen og henvises til i reiseregningen. Ved bestilling oppgis fylkeskommunen v/Utdanningsavdelingen som oppdragsgiver for å få rabatt som Nordland fylkeskommune har etter avtale med hotellet. Overnatting på steder som ikke dekkes av avtalen: Du står fritt til å bruke det overnattingsstedet som passer best.

14 Bruk av hotell Rangering av leverandører/hotell Alle hotellene i oversiktien under benevnt som Rica er omprofilert til Scandic. Disse hotellen er fortsatt vår avtalepart i avtalen med Rica Hotels AS og skal benyttes. Leverandør 1 Leverandør 2 leverandør 3leverandør 4 ALTA Scandic (tildligere RICA)ThonBest Western BODØ Scandic (tildligere RICA)ThonChoice BRØNNØYSUND Thon HAMMERFEST Scandic (tildligere RICA)Thon HARSTAD Scandic (tildligere RICA)ThonChoice HONNINGSVÅG Scandic (tildligere RICA) KARASJOK Scandic (tildligere RICA) KIRKENES Scandic (tildligere RICA)Thon MO I RANA Scandic (tildligere RICA)Choice NARVIK Scandic (tildligere RICA)ChoiseBest Western SANDNESSJØEN Scandic (tildligere RICA) SVOLVÆR Scandic (tildligere RICA)ThonBest Western TROMSØ Scandic (tildligere RICA)ThonScandicChoise TRONDHEIM/VÆRNES Scandic (tildligere RICA)ChoiceThonScandic VADSØ Scandic (tildligere RICA)

15 Reiser. Bompenger. Porto. Kontorrekvisita Faktiske bomutgifter dekkes ut fra Auto-pass sats (ikke behov for dokumentasjon) For å få utbetalt fullpris må faktura fra bomselskapet framlegges. Det må alltid oppgis hvilke bomstasjoner som passeres på reisen. Faktiske portoutgifter og kontorrekvisita dekkes etter kvittering.

16 Litt av det praktiske om reiseoppgjør og utbetalinger Nordland fylkeskommune benytter digitale reiseregninger. Etter at medlem i prøvenemnda blitt registrert i økonomisystemet, får denne brukernavn og linken til Visma Travel tilsendt på e-post. Reiseregning skal leveres snarest og senest innen 1 måned etter avsluttet reise. Reiseregninger som innleveres for sent fører til ekstra utgifter for fylkeskommunen. Reiseoppgjør utbetales 2 ganger pr. måned-12. og 25. Etter at reiseregning blir sendt til attestering i Travel, sendes denne sammen med bilagene pr.post eller scannes og sendes på e-post: provenemnder@nfk.no (reisenummer skrives på hvert bilag). Olga Katanova: olgkat@nfk.no, tlf 75650230.olgkat@nfk.no

17 Reiseregning. Rutineprosess. Prøvenemnda: - Pass på alle bilagene/kvitteringer -Fyll ut reiseregning -Send reisereg.til attestering i Travel -Send reisenr og bilagene (post/e-post) Kontroll og attestering v/utdanningsavdelingen Reiseregning er ikke korrekt (mangler dokumentasjon, opplysninger) Reiseregning er korrekt Anvisning v/utdanningsavdelingen Utbetaling av reiseregning, det sendes ut lønnsslipp


Laste ned ppt "Godtgjøring for prøvenemnder Kurs 2015 Olga Katanova Skulpturlandskap Nordland – Meløy Foto: Aina Sprauten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google