Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAV konferansen 23.-24. oktober. Formålet med reformen er å: Få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad Gjøre det enklere for brukerne og tilpasse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAV konferansen 23.-24. oktober. Formålet med reformen er å: Få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad Gjøre det enklere for brukerne og tilpasse."— Utskrift av presentasjonen:

1 NAV konferansen oktober. Formålet med reformen er å: Få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad Gjøre det enklere for brukerne og tilpasse forvaltningen til brukernes behov Få en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning Mål for NAV Lenvik: Vi skal være et fullverdig NAV-kontor innbyggerne i Lenvik Vi skal fokusere på mennesker, mål og resultater Vi skal sikre gode samarbeidsformer og brukermedvirkning. NAV-REFORMEN – VISJONER OG MÅL ” VI GIR MENNESKER MULIGHETER”

2 NAV konferansen oktober. NAV Lenvik Lenvik ble pilot 8. mars (kvinnedagen) Prosessen til åpningen 2. oktober –Åpning av felles mottak 3.juni De tillitsvalgtes rolle. Kulturbygging Innplasseringsprosessen

3 NAV konferansen oktober. Styringsgruppa Prosessgruppa Brukerutvalg Kontakt med IKT-ansvarlig i kommunen Fremdriftsplan Tjenesteproduksjon: –Kartlegging av tjenester i de tre etatene i dag

4 NAV konferansen oktober. IKT,Telefoni: –arbeidsgruppe opprettet –Prioritet 1: samlokalisering 1.6 HMS, Sikkerhet og beredskap: –Verneombudene jobber med beredskapsplan ved vold og trusler Fysisk utforming. –Kommunen leier 1.etasje –Møte med Plankontoret (26.04, 03.05) –Møte med Byggeier (27.04) –”Innholdsfortegnelse” av 1.etasje –Midlertidig løsning i 2.etasje (Planer klar, lettere ombygging)

5 NAV konferansen oktober. Kompetanse og kultur –Samling med ledelse, prosessgruppen og Nav-Interim –Prosessveiledere pekt ut –Planlagt felles kompetanse og kultursamling 8.-9.juni –Felles kontormøter (3.6, 6.9) –Felles velferdsgruppe valgt ( til 2.10) Kommunikasjon –Distribusjonsliste for referat –Kontakt med fylkets media.ansvarlige (Aetat og trygdeetaten) –Opprettet egen Nettside (Blogg med innspills og kommentarmulighet) –Ansattguide

6 NAV konferansen oktober. Medvirkning, brukere og ansatte –Brukerutvalg Valg av brukerutvalg –Brukerrepr. I styringsgruppa? –Felles velferdsgruppe –Fellessamlinger for verneombudene –Plan for felles kontormøter –Arbeidsgrupper under prosessgruppa (IKT, HMS pr i dag)

7 NAV konferansen oktober. PROSESSLEDER Stig-Johnny Jørstad PROSESSGRUPPEN - Jillian Helin, sosialkontoret - Rigmor E. Jensen, NAV Lenvik trygd - Erlend Mjølsnes, aetat - 1 felles tillitsvalgt m/vararepr.: - Gunn Hellesvik, NTL - vara: Egil Arne Nordaas, UFO STYRINGSGRUPPEN - Rådmannen v/kommunalsjef -NAV-leder - Sosialleder - Leder NAV Lenvik arbeid -Leder NAV Lenvik trygd - 3 tillitsvalgte m/vara: -Lill Tove Torheim, NAV Lenvik arbeid -vara: Trude Støvig Sivertsen - Ann-Solveig Gundersen, sosialktr. - vara: Lena Østman - Eva Eriksen, NAV Lenvik trygd - vara: Gunn Hellesvik ARB.GRUPPE A Ledergruppen: -Børje Kajander -Steinar Lindberg -Tone Gjerdet -Sverre Øvergaard -(Stig-Johnny Jørstad) NAV Troms: - Oddrun Johansen ARB.GRUPPE B ARB.GRUPPE CARB.GRUPPE D Lokalt brukerutvalg: -Lenvik Eldreråd -Midt-Troms FFO -SAFO i Troms -Pårørendegruppen for rusmisbrukere i Lenvik - Flyktninger Lokalt samarbeidsråd: NHO/LO/Arbeidstilsynet/ Fylkeslege/Leger/ Næringsforening/Utdanning/ Referansegrupper/-punkt Fylkesmannen i Troms: - Nils Aadnesen Kommunenes Sentralforbund i Troms (KS): - Jens Edvard Grenersen Kommunalt råd for funksjons- hemmede: - Arne-Ketil Hafstad NAV Arbeids- og Velferdsforvaltningen NAV Pilot Lenvik Prosessorganisasjon NAV PILOT LENVIK Prosessorganisasjon NAV PILOT LENVIK

8 NAV konferansen oktober. Prosessorganisasjon: NAV PILOT LENVIK Lokalt samarbeidsråd STYRINGS- GRUPPEN Lokalt samarbeidsråd: NHO/LO/Arbeidstilsynet/ Fylkeslege/Leger/ Næringsforening/Utdanning/ Arbeidstilsynet Nord-Norge Legetjenesten i Lenvik Finnsnes Næringsforum Fylkeslegen i Troms Lenvik Eldreråd Lenvik kommune, Plan- og utvikling Styringsgruppen NAV Lenvik Større bedrifter 4-5 foretak Finnsnes og Omegn Bedriftshelsetjeneste Studiesenteret Finnsnes Folkeuniversitetet for Ytre Midt-Troms Lenvik kommune, ordføreren Lenvik kommune, rådmannen Voksenopplæringen i Lenvik NHO i Troms LO lokalorganisasjon i Midt-Troms Tiltaksbedrift NAV Arbeids- og Velferdsforvaltningen NAV Pilot Lenvik

9 NAV konferansen oktober. Distribusjonsliste: Referat fra Prosessgruppa: –Styringsgruppas medlemmer –MFL ved kontaktperson –Prosessgruppas medlemmer Referat fra Styringsgruppa: –Styringsgruppas medlemmer –KS i Troms ved Grenersen –Fylkesmannen ved Nils Aadnesen –Rådmannen i Lenvik –Kontaktperson i MFL; Sigmund Olsen –Kommunikasjonsmedarbeider i fylket

10 NAV konferansen oktober. Forts. distribusjonsliste. Forslag fra Prosessgruppa og Prosessleder: –Styringsgruppas medlemmer –MFL ved kontaktperson –Prosessgruppas medlemmer

11 NAV konferansen oktober. Budsjett. Vi fikk under halvparten av det vi hadde budsjettert. Noe av begrunnelse n var at kommunene hadde fått sitt i rammeoverføringen. –Frie midler. Det ble sendt en tilleggssøknad.

12 NAV konferansen oktober. Eget domene. Det ble kjøpt et eget domene for å kunne legge inn dokumenter som innbyggerne i Lenvik kunne lese i forhold til sammenslåinga. –Samt diskusjonsfora der alle kunne komme med innlegg. Dette måtte vi legge ned. Alle skulle bruke NAV interim sin side.

13 NAV konferansen oktober. Mediaplan. Det ble utarbeidet en egen mediaplan med mediakontakt for NAV Lenvik. –Sammenslåing av NAV Lenvik trygd og NAV Lenvik Arbeid –Åpning av felles mottak der sosialtjenesten også er med. –Åpning av NAV Lenvik

14 NAV konferansen oktober. HMS Det ble utarbeidet midlertidige rutiner for forebygging og håndtering av trusler og vold. –Disse gjaldt fra det ble felles mottak til åpningen av NAV Lenvik

15 NAV konferansen oktober. Felles mottak. 3 personer fra sosialkontoret. 3 personer fra trygdekontoret 4 personer fra aetat. Dette skulle være en læringsarena til vi ble endelig sammenslått 2. oktober.

16 NAV konferansen oktober. Forts mottak. Felles teammøter hver morgen kl Erfaringsmøter etter stengetid kl Føring av erfaringslogg Rapportering av prosessgruppa. Bakvaktsordning. Trekantsamtaler.

17 NAV konferansen oktober. Forts mottak. Gode erfaringer: –En bruker på sosialhjelp fikk utlevert ledig stillingsannonse. –Kan stille andre krav til brukeren –Et bedre samarbeid mellom disse tre etatene.

18 NAV konferansen oktober. Kulturbygging. Felles kontormøter med alle ansatte. –Onsdager – Konsensusseminar i Trondheim. –5 stk. Lederne, prosessleder, 1 ansatt fra sosialkontoret og 1 ansatt fra trygdekontoret. Felles kurs på Bardufosstun juni –Bevisstgjøring av kulturforskjeller, forskjellige deffinisjoner m.m Opprettet en velferdsgruppe. –For å få til et samhold i den nye personalgruppa. Det ble utarbeidet en ansattguide. –Med bilde, litt om interesser osv. For å bli litt kjent også se ansiktet på hvem de forskjellige er.

19 NAV konferansen oktober. Kritisk tidslinje 2.oktober Ledermøte: tirsdag, kontormøte: onsdag, prosessgruppa: torsdag, møte m/ tv og vo: Avd.leder tilsatt Flytteprosess Styringsgr.møte Grunnopplæring fagsystemer Rollespesifikk opplæring 07.,08., 11., Styringsgruppemøte Stillingsannonse Uke 34 Uke 35 Uke 36 Uke 37 Uke 38 Uke 39 Ansettelsesprosess Ønske om innplasseringOmstillingssamtaler Samtaler Faktisk team- etablering Plan for innplassering Iinnplassering Tjenesteinnhold klart Søknadsfrist Levering publikumsnett Levering telefoni Opplæring telefoni

20 NAV konferansen oktober. Kritisk tidslinje opplæring 2.oktober Ledermøte: tirsdag, kontormøte: onsdag, prosessgruppa: torsdag, møte m/ tv og vo: Uke 34 Uke 35 Uke 36 Uke 37 Uke 38 Uke 39 Grunnopplæring fagsystemer Rollespesifikk opplæring 07.,08., 11.,12.09 Levering publikumsnett Levering telefoni Opplæring telefoni

21 NAV konferansen oktober. Kritisk tidslinje 2.oktober Presentasjon av tjenesteinnhold og kritisk tidslinje ofr innplassering Ledere tilsatt Start omstillingssamtaler Slutt omstillingssamtaler Innplassering ferdig 1.Etasje klar til innflytting Grunnopplæring fagsystemer start Rollespesifikk opplæring ferdig Ferdig innflyttet Styringsgruppemøte Søknadsfrist avd.lederstilling Styringsgruppemøte Stillingsannonse avd.leder

22 NAV konferansen oktober. Taushetsplikt. Vi diskuterte i syringsgruppa om vi måtte utarbeide et eget skjema i forhold til taushetsplikt, eller om det holdt med de forskjellige lovverkene vi hadde i dag.

23 NAV konferansen oktober. Organisasjonskart NAV-leder Avd.leder Nestleder. Avd.leder Nestleder. Avd.leder Oppfølging Avd.leder Oppfølging Avd.leder Mottak Avd.leder Mottak Dato, Bransje Dato, Bransje Dato, Bransje Dato, Bransje Dato, Bransje Dato, Bransje Dato, Bransje Dato, Bransje Fagteam Produksjons enhet Fagteam Produksjons enhet Fagteam ”rus” Fagteam ”rus” Fagteam ”flyktn.” Fagteam ”flyktn.” Fagteam merkantil Fagteam merkantil Mottak Økonomi ansvarlig Økonomi ansvarlig Fagteam AG?? Fagteam AG??

24 NAV konferansen oktober. Organisasjonskart NAV-leder Avd.leder Nestleder. Avd.leder Nestleder. Avd.leder Oppfølging Avd.leder Oppfølging Avd.leder Mottak Avd.leder Mottak Dato, Bransje Dato, Bransje Dato, Bransje Dato, Bransje Dato, Bransje Dato, Bransje Dato, Bransje Dato, Bransje Fagteam Produksjons enhet Fagteam Produksjons enhet Fagteam ”rus” Fagteam ”rus” Fagteam ”flyktn.” Fagteam ”flyktn.” Fagteam merkantil Fagteam merkantil Mottak Økonomi ansvarlig Økonomi ansvarlig Fagteam AG?? Fagteam AG??

25 NAV konferansen oktober. Innplasseringsprosessen. NAV leder ble direkte innplassert av fylket. –Dette skapte mye frustrasjon i organisasjonen –Det kom etter hvert fram at tillitsvalgte ikke var med i denne prosessen. Nestleder –Da kommunen sa fra seg denne stillingen/posisjonen innplasserte fylket nestleder på samme måte, uten å rådføre seg med tillitsvalgte. Utlysning avdelingsleder oppfølging (Internt) Innplassering av de ansatte.

26 NAV konferansen oktober. Forts. Intern utlysning i NAV Lenvik. Stillingen lyses ut internt i Lenvik kommune ved sosialtjenesten og i NAV arbeid og NAV trygd i Lenvik. Avdelingsleder – NAV Lenvik I Arbeids- og velferdsetaten er det ledig fast 100% stilling som avdelingsleder i stillingskode 1407 med for tiden arbeidssted ved NAV Lenvik. Avdelingslederen vil ha ansvar for oppfølgingsavdelingen ved NAV Lenvik.

27 NAV konferansen oktober. Forts. Innplassering av de ansatte. –Alle oppgaver sosialkontoret i Lenvik har skal være med i NAV. Flyktningarbeid Rusarbeid Økonomisk sosialhjelp Bolig konto Gjeldsrådgivning Boliger for vanskeligstilite

28 NAV konferansen oktober. Ønske om innplassering i NAV Lenvik Mottaksavdeling Informasjon: Søknader/skjema Info om egen sak Timeavtaler i oppfølgingsteam Info om ulike pensjoner/stønader Info/hjelp ved refusjonskrav Hjelp til selvbetjening Akutt sosialhjelp Registrering av arbeidssøkere Kartlegging av behov Korttidsoppfølging Navn:…………………………………. Produksjonsavdeling Lovfestede statlige økonomiske rettigheter som ikke krever brukernære avgjørelser… Merkantile oppgaver Sentralbord Innkjøp Driftsøkonomi Sekretæroppgaver IKT Arkiv Andre oppgaver knyttet til oppfølging:  Forvaltning av kommunal bolig  Boligkonto  Gjeldsrådgivning  Tiltaksansvarlig  Hjelpemidler  Kontakt for spesialenheter (ARK,ALT osv.)  Kontakt for ulike prosjekt (Uføre tilbake i jobb osv.) Begrunnelse: Oppfølgingsavdeling Oppfølging av brukere med utvidet behov: -Individuell plan/ HP -Sykemeldte -Attføring -Enslige forsørgere -Ungdom under 20 år -Langtidsmottakere av sosialhjelp Spesialteam Rusteam Hjelpetiltak i henhold til §6 Kontakt med resten av hjelpeapparat Andre oppgaver knyttet til oppfølgingsavdelingen Flyktningeteam Integreringsarbeid Kontakt med UDI Kontakt med asylmottak Kontakt med resten av hjelpeapparat Andre oppgaver knyttet til oppfølgingsavdelingen Arbeidsgiverteam Oppfølging av AG på systemnivå Rekruttering Inkluderende Arbeidsliv Andre oppgaver knyttet til oppfølgingsavdelingen Leveres til prosessleder innen 31/8

29 NAV konferansen oktober. Forts. Det ble prioritert samtaler med de ansatte som ikke fikk ønske 1 oppfylt. Samtalen skulle være med deres nærmeste leder (tidligere leder). De ansatte fikk selv velge om de ønsket tillitsvalgt tilstede i samtalen.

30 NAV konferansen oktober. TIL ANSATTE I NAV LENVIK – TILBUD OM SAMTALER/VEILEDNING I forbindelse med innplasseringsprossen kan du ved behov bestille time for ekstern samtale/veiledning. Timebestilling kan skje direkte til: Psykolog Britt Marit Stokka, tlf. mob Besøkssted: Etter avtale Psykolog Bjørg Nilssen, tlf. mob Besøkssted: Etter avtale Tilbudet gjelder, i første omgang, i tidsrommet – NAV Lenvik dekker utgiftene som faktureres utenom ledelsen direkte til NAV Troms v/Oddmund Klæboe, postboks 889, 9259 Tromsø.

31 NAV konferansen oktober. Utfordringer. Flexitid Felles arbeidstid –Sommertid eller ikke –Betalt eller ikke betalt lunsj. Habilitet Taushetsplikt Hvem har personalansvar for de kommunalt ansatte? Lønn Permisjonsreglement Annet…


Laste ned ppt "NAV konferansen 23.-24. oktober. Formålet med reformen er å: Få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad Gjøre det enklere for brukerne og tilpasse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google