Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RMP-tilskudd Oversikt over utbetalinger og omfang av tiltak 2013 - 2015 Gjennomgang av alle tiltakene i RMP med vektlegging av endringer Forvaltningsutfordringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RMP-tilskudd Oversikt over utbetalinger og omfang av tiltak 2013 - 2015 Gjennomgang av alle tiltakene i RMP med vektlegging av endringer Forvaltningsutfordringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 RMP-tilskudd Oversikt over utbetalinger og omfang av tiltak Gjennomgang av alle tiltakene i RMP med vektlegging av endringer Forvaltningsutfordringer Informasjon til bøndene 1

2 Utbetaling tilskudd RMP-tiltak 2

3 RMP-tilskudd forurensningstiltak 2015

4 4

5 Gjennomgang av forurensningstiltakene Fortsatt tilskudd til andre grasdekte arealer? Hvilken sats? Erfaringer tilskudd til bruk av tilførselsslanger? Skille grasdekte vannveier og vegetasjonssoner Vegetasjonssoner mot vassdrag, nedkant av jorder? Annet?

6 Tiltak og tiltaksklasse Sats 2015 Beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskap Areal med spesielle verdier Verneområde Øyer/holmer/veiløse områder Beite av biologisk verdifulle arealer Skjøtsel av andre automatisk fredede kulturminner Beite Slått Skjøtsel av bakkemurer, trerekker, skigarder Bakkemurer/steingjerder Trerekker/alleer Skjøtsel av gravfelt Beite Slått Skjøtsel av gravminne Skjøtsel av slåttemark Skjøtsel av særegne landskapselementer Gårdsdammer Store trær Åkerholmer Skjøtsel av viktige kulturhistoriske områder Slått av biologisk verdifulle arealer Vedlikehold av ferdselsårer i jordbrukslandskapet RMP-tilskudd kulturlandskapstiltak

7 Utvikling omfang kulturlandskapstiltak 7 TILTAKTILTAKSKLASSEENHET Beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskapAreal med spesielle verdierDEKAR DYREENHETER VerneområdeDEKAR DYREENHETER Øyer/holmer/veiløse områderDEKAR38 72 DYREENHETER Skjøtsel av andre automatisk fredede kulturminnerBeiteDEKAR SlåttDEKAR022 Skjøtsel av bakkemurer, trerekker, skigarderBakkemurer/steingjerderMETER Trerekker/alleerMETER Skjøtsel av gravfeltBeiteDEKAR SlåttDEKAR Skjøtsel av gravminne ANTALL17 Skjøtsel av slåttemark DEKAR Skjøtsel av særegne landskapselementerGårdsdammerANTALL Store trærANTALL ÅkerholmerANTALL Skjøtsel av viktige kulturhistoriske områderSkjøtsel av viktige kulturh. områderDEKAR Beite av biologisk verdifulle arealer DEKAR2919 Slått av biologisk verdifulle arealer DEKAR 157 Vedlikehold av ferdselsårer i jordbrukslandskapetLav tilretteleggingMETER

8 Forvaltning og informasjon til bøndene Mulig avkorting hvis det søkes om tiltak der vilkårene ikke er oppfylt – hva er avkorting? Hva med mangelfull gjødslingsplan og plantevernjournal? Endring av søknader etter søknadsfristen Berettiget produksjonstilskudd – hva ligger det i berettiget? – avtale mellom bøndene ved skifte av jordleie på høsten – avtale om tilskudd til beitedyr på leid beite der eier står for gjerding osv. Enkelte tiltak det bør informeres mer om? Infoskriv med RMP-tiltak og foreløpige satser før våronna Veileder i posten i august Informasjon på nettsidene til Fylkesmannen Vedtaksbrev sendes ut av Landbruksdirektoratet ved utbetaling 24. februar Vedtaksbrevet er tilgjengelig for kommunene i eStil. Søker får melding på e-post eller mobil registrert i Altinn. Ingen får tilsendt vedtaksbrev i papir. 8 Husk å attestere de godkjente søknadene før mandag 8. februar!!

9 Utlysing av «Klima- og miljøprogrammet i jordbruket» Områder der det er særlig ønskelig med prosjektforslag er: gjødsling og jordarbeiding lagring og håndtering av husdyrgjødsel og biorest erosjon og arealavrenning redusert bruk av plantevernmidler grøfting, hydroteknikk og klimatilpasning klimagassutslipp fra jordbruket og tiltak for å redusere utslipp av lystgass og metan drift/tiltak som ivaretar naturmangfold, kulturminner, genressurser og kulturlandskap 9 Prosjektene skal øke kunnskapen om effektive tiltak og utfordringer, samt gi kunnskaps- overføring fra forskning til praktisk jordbruk og oppdatert rådgiving til næringsutøvere. Søknadsfrist 10. februar

10 Tilskudd til drenering Grøfteplog i Larvik

11 11

12 Kilde: FMLA og Fylkeslandbrukskontorets årsrapporter for grøfting. Innsamlet data fra kommunene SSB

13 Tilskudd til drenering 13 Kommune Innvilget Sum 0701 Horten Holmestrand Tønsberg Sandefjord Larvik Svelvik Sande Hof Re Andebu Stokke Nøtterøy Tjøme Lardal Sum Ubrukt/ikke fordelt Tildelt Vestfold

14 Tildeling av rammer for tilskudd til drenering 2016 Innvilget Tildeling Horten Holmestrand Tønsberg Sandefjord Larvik Svelvik Sande Hof Re Andebu Stokke Nøtterøy Tjøme Lardal Sum Ubrukt/ikke fordelt Tildelt Vestfold

15 Forvaltning Tilleggsbevilgning etter at grøfting er utført! Kulturminner – søknader større enn 100 dekar (egentlig fra samme søker siste 5 år) Krav til grøfteplan – kvalitet, detaljgrad. Større krav når det brukes egen graver, ukjente entreprenører? Sjekke ut avskjæringsgrøfter og utløp. Hva med kvaliteten av gamle grøfter? Gamle grøfteutløp? Kommunens ansvar? Kombinere dreneringstilskudd med SMIL-tilskudd? Dokumentasjonskrav før utbetaling – faktura – digitale grøftekart, kommunens tilgang til digitale data via Jordplan Hva skjer i neste jordbruksoppgjør? – LMD kritisk til ordningen pga. lite forbruk – ny forskrift kan hjemle vedtak med høyere sats? men ikke til allerede omsøkt areal? 15


Laste ned ppt "RMP-tilskudd Oversikt over utbetalinger og omfang av tiltak 2013 - 2015 Gjennomgang av alle tiltakene i RMP med vektlegging av endringer Forvaltningsutfordringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google