Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RMP-tilskudd Oversikt over utbetalinger og omfang av tiltak 2013 - 2015 Gjennomgang av alle tiltakene i RMP med vektlegging av endringer Forvaltningsutfordringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RMP-tilskudd Oversikt over utbetalinger og omfang av tiltak 2013 - 2015 Gjennomgang av alle tiltakene i RMP med vektlegging av endringer Forvaltningsutfordringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 RMP-tilskudd Oversikt over utbetalinger og omfang av tiltak 2013 - 2015 Gjennomgang av alle tiltakene i RMP med vektlegging av endringer Forvaltningsutfordringer Informasjon til bøndene 1

2 Utbetaling tilskudd RMP-tiltak 2

3 RMP-tilskudd forurensningstiltak 2015

4 4

5 Gjennomgang av forurensningstiltakene Fortsatt tilskudd til andre grasdekte arealer? Hvilken sats? Erfaringer tilskudd til bruk av tilførselsslanger? Skille grasdekte vannveier og vegetasjonssoner Vegetasjonssoner mot vassdrag, nedkant av jorder? Annet?

6 Tiltak og tiltaksklasse201320142015Sats 2015 Beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskap 1 487 525 1 875 150 2 002 350 Areal med spesielle verdier 959 200 1 240 600 1 345 800200 Verneområde 147 175 169 050 145 200300 Øyer/holmer/veiløse områder 381 150 465 500 511 350350 Beite av biologisk verdifulle arealer 1 021 650 Skjøtsel av andre automatisk fredede kulturminner 25 200 81 750 91 200 Beite 25 200 80 150 89 600350 Slått - 1 600 800 Skjøtsel av bakkemurer, trerekker, skigarder 68 160 79 090 66 100 Bakkemurer/steingjerder 33 740 42 060 27 5005 Trerekker/alleer 34 420 37 030 38 60010 Skjøtsel av gravfelt 125 600 189 950 168 650 Beite 106 400 162 750 138 250350 Slått 19 200 27 200 30 400800 Skjøtsel av gravminne 13 600 Skjøtsel av slåttemark 58 500 27 000 28 5001500 Skjøtsel av særegne landskapselementer 48 400 121 600 108 400 Gårdsdammer 9 600 35 200 37 600800 Store trær 14 800 42 000 41 200400 Åkerholmer 24 000 44 400 29 600400 Skjøtsel av viktige kulturhistoriske områder 188 800 164 000 83 200800 Slått av biologisk verdifulle arealer 800 85 5001500 Vedlikehold av ferdselsårer i jordbrukslandskapet 222 910 266 560 313 90010 RMP-tilskudd kulturlandskapstiltak

7 Utvikling omfang kulturlandskapstiltak 7 TILTAKTILTAKSKLASSEENHET201320142015 Beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskapAreal med spesielle verdierDEKAR145932061852 DYREENHETER333729974877 VerneområdeDEKAR303585542 DYREENHETER269271213 Øyer/holmer/veiløse områderDEKAR38 72 DYREENHETER107013301425 Skjøtsel av andre automatisk fredede kulturminnerBeiteDEKAR72229256 SlåttDEKAR022 Skjøtsel av bakkemurer, trerekker, skigarderBakkemurer/steingjerderMETER674884125500 Trerekker/alleerMETER344237033860 Skjøtsel av gravfeltBeiteDEKAR304465395 SlåttDEKAR243438 Skjøtsel av gravminne ANTALL17 Skjøtsel av slåttemark DEKAR391819 Skjøtsel av særegne landskapselementerGårdsdammerANTALL244447 Store trærANTALL37105103 ÅkerholmerANTALL6011174 Skjøtsel av viktige kulturhistoriske områderSkjøtsel av viktige kulturh. områderDEKAR236205104 Beite av biologisk verdifulle arealer DEKAR2919 Slått av biologisk verdifulle arealer DEKAR 157 Vedlikehold av ferdselsårer i jordbrukslandskapetLav tilretteleggingMETER222912665631390

8 Forvaltning og informasjon til bøndene Mulig avkorting hvis det søkes om tiltak der vilkårene ikke er oppfylt – hva er avkorting? Hva med mangelfull gjødslingsplan og plantevernjournal? Endring av søknader etter søknadsfristen Berettiget produksjonstilskudd – hva ligger det i berettiget? – avtale mellom bøndene ved skifte av jordleie på høsten – avtale om tilskudd til beitedyr på leid beite der eier står for gjerding osv. Enkelte tiltak det bør informeres mer om? Infoskriv med RMP-tiltak og foreløpige satser før våronna Veileder i posten i august Informasjon på nettsidene til Fylkesmannen Vedtaksbrev sendes ut av Landbruksdirektoratet ved utbetaling 24. februar 2016. Vedtaksbrevet er tilgjengelig for kommunene i eStil. Søker får melding på e-post eller mobil registrert i Altinn. Ingen får tilsendt vedtaksbrev i papir. 8 Husk å attestere de godkjente søknadene før mandag 8. februar!!

9 Utlysing av «Klima- og miljøprogrammet i jordbruket» Områder der det er særlig ønskelig med prosjektforslag er: gjødsling og jordarbeiding lagring og håndtering av husdyrgjødsel og biorest erosjon og arealavrenning redusert bruk av plantevernmidler grøfting, hydroteknikk og klimatilpasning klimagassutslipp fra jordbruket og tiltak for å redusere utslipp av lystgass og metan drift/tiltak som ivaretar naturmangfold, kulturminner, genressurser og kulturlandskap 9 Prosjektene skal øke kunnskapen om effektive tiltak og utfordringer, samt gi kunnskaps- overføring fra forskning til praktisk jordbruk og oppdatert rådgiving til næringsutøvere. Søknadsfrist 10. februar

10 Tilskudd til drenering Grøfteplog i Larvik

11 11

12 Kilde: FMLA og Fylkeslandbrukskontorets årsrapporter for grøfting. Innsamlet data fra kommunene 1990-2004. SSB 2005-2009.

13 Tilskudd til drenering 13 Kommune Innvilget 201320142015Sum 0701 Horten725 500201 000276 0001 202 500 0702 Holmestrand185 000182 000565 125932 125 0704 Tønsberg687 5001 299 500760 5002 747 500 0706 Sandefjord458 400388 200164 0001 010 600 0709 Larvik889 2451 233 725804 5502 927 520 0711 Svelvik017 8000 0713 Sande326 500224 6000551 100 0714 Hof35 0003 00016 87554 875 0716 Re1 240 2501 092 750721 1253 054 125 0719 Andebu558 550264 525277 0451 100 120 0720 Stokke735 775876 160283 7501 895 685 0722 Nøtterøy248 000269 000347 000864 000 0723 Tjøme28 00000 0728 Lardal62 00019 00559 500140 505 Sum6 179 7206 071 2654 275 47016 526 455 Ubrukt/ikke fordelt20 280128 7351 924 5302 073 545 Tildelt Vestfold6 200 000 18 600 000

14 Tildeling av rammer for tilskudd til drenering 2016 Innvilget 2013 - 2015 Tildeling 2016 0701 Horten1 202 500201 000 0702 Holmestrand932 125201 000 0704 Tønsberg2 747 500500 000 0706 Sandefjord1 010 600300 000 0709 Larvik2 927 520600 000 0711 Svelvik1780020 000 0713 Sande551 100300 000 0714 Hof54 875201 000 0716 Re3 054 125700 000 0719 Andebu1 100 120201 000 0720 Stokke1 895 685300 000 0722 Nøtterøy864 000201 000 0723 Tjøme28 00010 000 0728 Lardal140 505201 000 Sum16 526 4553 936 000 Ubrukt/ikke fordelt2 073 545137 545 Tildelt Vestfold18 600 0002 000 000

15 Forvaltning Tilleggsbevilgning etter at grøfting er utført! Kulturminner – søknader større enn 100 dekar (egentlig fra samme søker siste 5 år) Krav til grøfteplan – kvalitet, detaljgrad. Større krav når det brukes egen graver, ukjente entreprenører? Sjekke ut avskjæringsgrøfter og utløp. Hva med kvaliteten av gamle grøfter? Gamle grøfteutløp? Kommunens ansvar? Kombinere dreneringstilskudd med SMIL-tilskudd? Dokumentasjonskrav før utbetaling – faktura – digitale grøftekart, kommunens tilgang til digitale data via Jordplan Hva skjer i neste jordbruksoppgjør? – LMD kritisk til ordningen pga. lite forbruk – ny forskrift kan hjemle vedtak med høyere sats? men ikke til allerede omsøkt areal? 15


Laste ned ppt "RMP-tilskudd Oversikt over utbetalinger og omfang av tiltak 2013 - 2015 Gjennomgang av alle tiltakene i RMP med vektlegging av endringer Forvaltningsutfordringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google