Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN FAGKVELD 25.05.16 NYE REGLER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN SKJEMAER, ANSVARSFORHOLD, TILSYN, UAVHENGIG KONTROLL, ULOVLIGHETSOPPFØLGING. PRESENTAJONER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN FAGKVELD 25.05.16 NYE REGLER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN SKJEMAER, ANSVARSFORHOLD, TILSYN, UAVHENGIG KONTROLL, ULOVLIGHETSOPPFØLGING. PRESENTAJONER."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN FAGKVELD 25.05.16 NYE REGLER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN SKJEMAER, ANSVARSFORHOLD, TILSYN, UAVHENGIG KONTROLL, ULOVLIGHETSOPPFØLGING. PRESENTAJONER

2 Fag-kveld med bygge- og anleggsbransjen og Private aktører Sigmund J. Andersen 25.05.2016 Byggesaksavdelingen, Plan og utvikling, Forebyggende avd. brann- og redning.

3 Nye regler Etter regjeringsskiftet har vi fått en del regelendringer som skal være forenklede for alle aktører og kommunene. Kommunen ser at det tar litt tid før reglene er innarbeidet hos de forskjellige faggrupper(og direktoratet…..og kommunen ) Kommunen vil bidra sammen med aktørene i bygge- og anleggsbransjen slik at overgangen blir enklere for alle parter. Kommunen har informasjonsplikt.

4 Hva er nytt fra 01.07.2015 De første lovendringene trådte i kraft 1. juli 2015 Det er blitt enklere å bygge mindre tiltak på bebygd eiendom. Endringer i nabovarslinger pbl. §21-3 og SAK10 § 5- 2 Endret klageadgang Endring for ferdigattest eldre bygninger Endringer i plan- og bygningslovens kapittel 20

5 Hva er nytt fra 01.01.2016 Lokal godkjenning opphører. Ny sentral godkjenning. Selvbyggeransvar videreføres. SAK §6-8 Erklæringer om ansvarsrett. Kan søke om ansvarsrett selv om man faller utenfor kvalifikasjonskrav i loven.

6 Ny systematikk i pbl. kapittel 20 § 20-1: Kun virkeområde (tiltakstyper) § 20-2: Søknadspliktige tiltak –§ 20-3: Med krav om ansvarsrett –§ 20-4: Uten krav om ansvarsrett § 20-5: Tiltak unntatt søknadsplikt § 20-6: Unntak for tiltak som behandles etter andre lover §§ 20-7 og 20-8: Forsvaret og skjermingsverdige objekter

7 Skjemaer nye og gamle http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Byggesoknad er/Byggesaksblanketter/http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Byggesoknad er/Byggesaksblanketter/ 5188 Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt 5188 5176 Boligspesifikasjon i matrikkel 5176 5177 Søknad om Arbeidstilsynets samtykke 5177

8 Skjemaer forts… 5178 Sluttrapport med avfallsplan for nybygg 5178 5179 Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving 5179 5181Erklæring om ansvarsrett5181 5183Opphør av ansvarsrett5183 5184 Søknad ansvarsrett som selvbygger 5184 5186 Melding om endring av ansvarsrett 5186 5187Erklæring for selvbygger5187

9 Skjemaer forts. uavhengig kontroll 5191 Plan for uavhengig kontroll 5191 5192 Melding om åpent avvik fra ansvarlig kontrollerende til kommunen 5192 5181Erklæring om ansvarsrett5181 5149 Kontrollerklæring med sluttrapport 5149

10 GJELDER FOR TILTAKSHAVER, ANSVARLIG SØKER, PROSJEKTERENDE OG UTFØRENDE…OG KOMMUNEN. ANSVAR I BYGGESAKEN

11 Tiltakshavers ansvar SAK 10 § 12-1 http://dibk.no/no/byggeregler/sak/3/12/12-1/ Det er tiltakshaver som har primæransvaret i byggesaker. Det kan oppstå ulovlige forhold der tiltakshaver ikke er ansvarlig for sanksjoner etter pbl. kapittel 32, men tiltakshaver vil likevel alltid kunne være rett adressat for pålegg om retting, og for øvrig ha ansvar for at tiltaket er i overensstemmelse med krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

12 Tiltakshavers ansvar forts… Der loven krever ansvarsrett for tiltak, jf. Pbl.§ 20- 3 plikter tiltakshaver etter pbl. § 23-1 andre ledd å videreføre sitt ansvar til ansvarlige foretak. Dersom ikke alle oppgaver er belagt med ansvar, er det tiltakshavers oppgave, gjennom ansvarlig søker, å tette eventuelle hull. Tiltakshaver skal innbetale byggesaksgebyr i alle saker, selv om det ikke benyttes ansvarlige fortak.

13 Ansvarlig søkers ansvar SAK 10 § 12-2 http://dibk.no/no/byggeregler/sak/3/12/12-2/ Ansvarlig søker er tiltakshavers representant overfor kommunen og skal stå for all kontakt mellom kommunen, foretakene og tiltakshaver. Ansvarlig søker har en administrativ oppgave og skal blant annet koordinere prosjektet og påse at ansvarsoppgavene til foretakene blir ivaretatt. Ansvarlig søker har et «påse» anvar.

14 Ansvarlig søkers ansvar forts…. Bestemmelsen angir også nærmere hvilke oppgaver ansvarlig søker har som for eksempel å sende nabovarsel, motta merknader og påse at søknader inneholder nødvendige opplysninger. Avslutte søknader/tiltaket med søknad om ferdigattest

15 Prosjekterendes ansvar SAK 10 § 12-3 http://dibk.no/no/byggeregler/sak/3/12/12-3/ All prosjektering skal gjøres av ansvarlig prosjekterende foretak. Prosjekterende foretak utarbeider blant annet tegninger av byggetiltaket og foretar dimensjonerende beregninger i henhold til plan- og bygningslovgivningen..

16 Prosjekterendes ansvar forts…. Bestemmelsen inneholder regler om hvilket ansvar den eller de prosjekterende har i en byggesak. Ansvarlig prosjekterende kvalitetssikre og dokumentere at de bygningstekniske reglene er tilfredsstilt, utarbeide situasjonsplan og koordinere grensesnitt mot andre prosjekterende foretak. Levere grunnlag for gjennomføringsplan for sin del av tiltaket, og tilrettelegge for eventuell kontroll innenfor sitt ansvarsområde, herunder utarbeide samsvarserklæring ved avsluttet prosjektering

17 Utførendes ansvar SAK 10 §12-4 http://dibk.no/no/byggeregler/sak/3/12/12-4/ Ansvarlig utførende er den eller de som utfører bygge- eller rivearbeidene i henhold til prosjekteringen til de ansvarlig prosjekterende, samt krav og tillatelser etter plan- og bygningsloven. Utførende skal ikke foreta noen prosjektering. at tiltaket plasseres korrekt i henhold til situasjonsplanen

18 Utførenes ansvar forts… at det foreligger produktdokumentasjon der utførende står for valg av produkt og at anvisninger for innbygging, montasje mv. for produkter foreligger og følges å gjennomføre prosjekterte sikringstiltak, jf. plan- og bygningsloven § 28-2, og melde fra til ansvarlig søker om nødvendig behov for sikringstiltak som ikke er prosjektert.

19 Utførenes ansvar forts… å melde fra til ansvarlig søker der utførende oppdager at prosjekteringen er mangelfull, motstridende eller feilaktig etter krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven å levere grunnlag for gjennomføringsplan for sin del av tiltaket, samt å tilrettelegge for eventuell kontroll innenfor sitt ansvarsområde, herunder utarbeide samsvarserklæring ved avsluttet utførelse, og foreslå for ansvarlig søker tidspunkt for ferdigstillelse av gjenstående arbeider som grunnlag for søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse

20 Ansvarlig kontrollerendes ansvar SAK 10 § 12-5 http://dibk.no/no/byggeregler/sak/3/12/12-5/ Ansvarlig kontrollerende foretak skal kontrollere at prosjekteringen og utførelsen følger plan- og bygningsloven, forskriftene og byggetillatelsen. Kontrollforetaket skal være uavhengig av foretaket som utfører arbeidet. Planlegge og gjennomføre kontroll, samt foreta sluttkontroll.

21 Ansvarlig kontrollerendes ansvar forts… Levere grunnlag for gjennomføringsplan innenfor sitt ansvarsområde, herunder utarbeide sluttrapport og kontrollerklæring ved avsluttet kontroll som viser hva som er kontrollert, hvilke avvik som er avdekket og hvordan avvikene er behandlet. Kontrollere at tiltaket er i overensstemmelse med krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, og melde fra til de aktuelle ansvarlige foretak om avvik som avdekkes.

22 Ansvarlig kontrollerendes ansvar forts… Melde fra til ansvarlig søker om avvik som ikke blir lukket av det ansvarlige foretak, og melde fra til kommunen dersom avvik ikke blir lukket i tiltaket. å koordinere grensesnitt mot andre ansvarlig kontrollerende, og bidra til å koordinere kontrollen der det er flere ansvarlig kontrollerende. Ansvarlig kontrollerendes ansvar omfatter ikke ansvar for retting eller lukking av avvik. Kontrollerende har ikke ansvar for å avklare eventuell uenighet om valg av løsninger og dokumentasjon av disse.

23 Kommunens ansvar Kommunen er bygningsmyndighet skal avholde forhåndskonferanse og føre referat fra disse. skal sørge for at reguleringsplaner, kartdata og lokale forskrifter er tilgjengelig og oppdaterte. skal gi informasjon og veiledning.

24 Kommunens ansvar forts…. plikt til å føre tilsyn (tilsynsmyndighet) plikt til å følge opp ulovligheter. Skal kontrollere at søknader innehar nok opplysninger til å kunne behandles, jf. SAK 10, kapittel 5 Gi tillatelse innenfor tidsfrister hvis søknader er komplette.

25 Hva innebærer det å erklære ansvar? Å erklære ansvar innebærer at et foretak tar på seg et offentligrettslig ansvar for oppgaven det skal utføre i en byggesak. Det betyr at foretaket bekrefter at det er kvalifisert for oppgaven, at det har et system for å ivareta kravene i plan- og bygningsloven og TEK10, og det betyr at foretaket er kjent med reglene om sanksjoner for eventuelle brudd på krav som er fastsatt i lov og forskrift.

26 Ansvar i byggesaken Fra 1. januar 2016 er lokal godkjenning opphevet. Samtidig er sentral godkjenning styrket med nye seriøsitetskrav. I stedet skal kommunen registrere erklæringer om ansvarsrett som skal sendes til kommunen før byggearbeidene starter. I erklæringen om ansvarsrett erklærer foretaket at det oppfyller kvalifikasjonskrav og at arbeidet utføres i tråd med regelverket. Det er først når dokumentet er sendt til kommunen, at din bedrift påtar seg ansvaret.

27 Ansvar i byggesaken forts…. Ansvarlige foretak skal sende signert inn blankett nr. 5181 Ved endring av ansvarsrett benyttes blankett nr. 5186. http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Byggesoknader/ Byggesaksblanketter/http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Byggesoknader/ Byggesaksblanketter/ Det er de ansvarlige foretak selv som har ansvaret for at de har de rette kvalifikasjoner for å utføre arbeidene. Ansvarlig søker skal påse at alle fagområder er belagt med ansvar.

28 Opphør av ansvarsrett blankett 5183 Der foretaket velger å fratre sin ansvarsrett, skal grensesnittet mellom det ansvaret foretaket har hatt, og hvilket ansvar det nye foretaket har, kartlegges og dokumenteres. Ansvarlig søker skal påse at grensesnittet er klarlagt Kommunen kan be om å få dokumentert dette. http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Byggesoknader/B yggesaksblanketter/http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Byggesoknader/B yggesaksblanketter/

29 Overordnet ansvar Hvis du henter inn underleverandører til å bistå deg i byggesaken, er det ditt ansvar å sikre at underleverandørene har de nødvendige kvalifikasjonene. Det vil fortsatt være et absolutt krav at bedriften kan dokumentere kompetansen sin i det interne kvalitetssikringssystemet. Dokumentasjon på kompetanse må du kunne framvise når kommunen utfører tilsyn hos deg.

30 Kompetanse krav

31 Før du kan påta deg et ansvar som søker, prosjekterende eller utførende, må du forsikre deg om at foretaket du/dere representerer har den formelle kompetansen på plass. Foretakene trenger ikke legge fram dokumentasjon på kompetansen når man erklærer ansvarsrett. Kommunen sjekker dette ut ved tilsyn. For å erklære ansvar må bedriften oppfylle formalkravene i tiltaksklassene:

32 Kompetansekrav forts.. Tiltaksklasse 1 og 2

33 Kompetansekrav forts…tiltaksklasse 3

34 Gjennomføringsplan

35 Ansvarlig søker skal sende inn en ny versjon av gjennomføringsplanen hver gang det skjer endringer i ansvarsforhold, eller at det blir erklært ansvar i byggesaken. Dette medfører at ansvarlig søker MÅ få inn erklæringer umiddelbart ved oppstart av arbeider. Erklæringer kan sendes direkte til kommunen, med kopi til ansvarlig søker. Gjennomføringsplanen skal fylles ut med et nytt versjons nummer hver gang den oppdateres.

36 Gjennomføringsplan forts.

37 Gjennomføringsplan forts….. http://dibk.no/no/byggeregler/sak/2/5/5-3/

38 Uavhengig kontroll SAK 10 § 14-2

39 Uavhengig kontroll (tiltaksklasse 1) Kriteriene for hvilke tilfeller det skal gjennomføres obligatorisk kontroll er fastlagt i byggesaksforskriften (SAK10) § 14-2. (kriteriene gjelder for alle tiltaksklasser) Det kreves kontroll av: fuktsikring av søknadspliktige våtrom i boliger lufttetthet i nye boliger Kravet gjelder også for fritidsboliger med mer enn én boenhet.

40 Uavhengig kontroll (tiltaksklasse 2 og 3) For følgende fagområder i tiltaksklasse 2 og 3 kreves det uavhengig kontroll: bygningsfysikk konstruksjonssikkerhet geoteknikk brannsikkerhet

41 Valg av tiltaksklasse For kontrollområder som omfatter både prosjektering og utførelse vil tiltaksklasse for prosjektering avgjøre om området skal underlegges kontroll etter SAK10 § 14-2. Tiltaksklasse for prosjektering avgjør også tiltaksklasseplasseringen for kontrollområdet. Er prosjekteringen i tiltaksklasse 2 og utførelsen i tiltaksklasse 1, ligger kontrollområdet i tiltaksklasse 2.

42 Valg av tiltaksklasse forts.. Kommunen skal legge den ansvarlige søkerens forslag om tiltaksklasse til grunn, men kan overprøve forslaget. Kriterier for tiltaksklasseplassering og retningsgivende eksempler finnes i veiledning til SAK10 §§ 9-3 og 9-4. Hvis kommunen fastsetter en annen tiltaksklasse enn søkers forslag, så er dette et enkeltvedtak. Dette enkeltvedtaket kan påklages.

43 Hva krever loven for uavhengig kontroll? Det gies i utgangspunktet ikke unntak for uavhengig kontroll…… Det gies ikke fritak for brannsikkerhet. I to tilfeller kan kommunen gjøre unntak fra hele eller deler av kontrollen: når kontroll anses unødvendig for å sikre at tiltaket er i samsvar med regelverket, jf. SAK10 § 14-5 i særlige unntakstilfeller der det som følge av kapasitetshensyn ikke har vært mulig å få tak i kontrollforetak, jf. SAK10 § 14-9

44 Plan for uavhengig kontroll blankett 5191

45 HVIS kontrollen avdekker feil eller mangler? Feil som oppdages under kontrollen skal meldes til de ansvarlige foretakene som har prosjektert eller utført arbeidet. Prosjekterende eller utførende foretak har ansvar for å utbedre feilen. Hvis den avtalte fristen for lukking av avvik ikke overholdes, skal kontrollforetaket varsle ansvarlig søker. Dersom avviket fremdeles ikke lukkes, skal kontrollforetaket melde fra til kommunen om det åpne avviket. Ved åpne avvik kan ansvarlig kontrollerende avgi kontrollerklæring, forutsatt at prosessen er fulgt og kommunen er orientert om avviket.

46 Tidspunkt for kontrolldokumentasjon Kontrollerklæring for brannsikkerhet må foreligge før første relevante igangsettingstillatelse. Kontrollerklæring for bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet og geoteknikk trenger ikke foreligge før senest ved anmodning om ferdigattest, eventuelt ved søknad om midlertidig brukstillatelse. http://dibk.no/globalassets/blanketter_utfyllbare/fra- 1.1.2016/5149-kontrollerklaring-med- sluttrapport_.pdfhttp://dibk.no/globalassets/blanketter_utfyllbare/fra- 1.1.2016/5149-kontrollerklaring-med- sluttrapport_.pdf

47 Dersom kommunen får melding om avvik, er alternativene: å avvente – det foreligger ingen frist for kommunal behandling av avviksmelding. å opprette tilsynssak, herunder kreve ytterligere dokumentasjon. gi pålegg om retting og varsel om tvangsmulkt avslå midlertidig brukstillatelse/ferdigattest fordi det foreligger et åpent avvik og dermed brudd på regelverket utstede midlertidig brukstillatelse/ferdigattest hvis kommunen finner samsvar med regelverket eller at overtredelsen er bagatellmessig

48 Tilsyn og ulovlighetsoppfølging

49 Tilsyn pbl. Kapittel 25 Kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker. at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, og at ansvarlig foretak er kvalifisert. Kommunen skal føre tilsyn i slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd. Kommunen skal føre tilsyn ved allerede gitte pålegg og når den blir oppmerksom på ulovligheter utover bagatellmessige forhold.

50 Tilsyn forts………….. Kommunen kan samarbeide med andre kommuner eller instanser om tilsyn. Tilsynet kan være varslet på forhånd, eller uanmeldt. Kommunen skal ha uhindret tilgang til tiltaket og aktørene plikter å gi kommunen de dokumenter som etterspørres. Kan også føre tilsyn på eksisterende tiltak/eiendommer.

51 Tilsyn forts.. Prioriterte områder 2016 -2017: - tilsyn med kvalifikasjoner. - produkttilsyn http://dibk.no/no/Tema/Tilsyn/

52 Ulovlighetsoppfølging /overtredelsesgebyr pbl. 32-8 Ansvarlige foretak/tiltakshaver som blir underlagt ulovlighetsoppfølging skal ha mulighet til å forklare seg. Det kan være flere aktører i et tiltak som kan være involvert. Hvis tilsynet avdekker ulovligheter, skal hver enkelt sak vurderes for seg selv. Kommunen har ikke lov til å ha «faste satser» Aktører har «rett til å tie» hvis det mistenkes at den dokumentasjonen som kommunen etterspør skal brukes i ulovlighetsoppfølging.

53 Overtredelsesgebyr Hvilke overtredelser i henhold til pbl. har kommunen fokus på: (noen eksempler) - Ulovlig bygde tiltak/konstruksjoner - Ulovlig oppstart av byggearbeider. - Manglende sikring av byggearbeider. - Manglende dokumentasjon på kompetanse - Manglende produktdokumentasjon - Manglende HMS-kort. - Dokumentforfalskning.

54 ØYVIND SUNDQUIST PLANSJEF Presentasjon Plan- avdelingen

55 Kartbestillinger på nett http://tema.webatlas.no/hammerfest/kartbestilling v/ overingeniør Christian Bakke

56 Fagkveld – byggesak: kartbestilling for «proffbrukere» Christian Astrup, overing. Geomatikk og plan 19.09.2016

57 Informasjon om kartbestilling for «proffbrukere» «Kartbestilling» er en løsning tilrettelagt for automatisert kartbestilling via Infoland. Brukeren og temaene som vises er satt i fokus, slik at løsningen oppleves som intuitiv og enkel å bruke. Dataene og funksjonaliteten som benyttes er avansert. Løsningen tilbyr døgnåpen leveranse av elektroniske kart innenfor kommunegrensen der: leverandør av metadata og informasjon er Hammerfest kommune, distributør av metadata og informasjon er Ambita Infoland og leverandør og tilrettelegger av bestillingsløsning er Norkart. Skal fra 01.01.17 være den primære bestillingsløsningen for basiskart og plandata. Frem til da vil tjenesten tilbys som en alternativ leveringsmåte til dagens manuelle bestilling til kommunens geodataansvarlig. Gjelder ikke situasjonskart, disse skal bestilles gjennom Servicekontoret som i dag.

58 Bruk av kartbestilling for «proffbrukere» 1.Velg karttype på venstre side over kartet – standardkart, høyoppløselige flyfoto eller hybrid (flyfoto med noe tegnede kart og vei - stedsnavn over). 2.Skriv inn adresse, ev. gnr/bnr i søkeboks eller naviger og rull med musepekeren i kartet. 3.Velg ønsket kartsalg – se >Info-lenke og nytt vindu for mer informasjon om karttypene. 4.Velg kartformat (.SOSI/.DXF). 5.Velg geometri – rektangel, polygon, eller tast inn koordinater manuelt i nytt felt. 6.Klikk på «Klikk og dra i kart for å velge område» og marker ønsket område. Dersom du ønsker å fjerne markeringer, klikk på knappen på venstre side over kartbildet. 7.Klikk på «Legg markert område i handlekurv». Gjenta punkt 1.- 6. dersom det ønskes flere kartutsnitt. Vil du kontrollere det valgte området, klikk på øyet. Vil du fjerne produktet fra handlekurven, klikk på rødt kryss. Pris på produktet er bestemt gjennom satsene til GEOVEKST. 8.Kontroller handlekurv og klikk på «Kjøp disse produktene nå». 9.Et vindu kommer opp med liste over ønsket produkt og lenke til Infoland.no, vår distributør.

59 10.Du blir videresendt til nettsiden Infoland.no fra Ambita. 11.Bekreft ordren(e) i handlekurven med «Bekreft ordre»-knapp. 12.Logg inn med din bruker. Er det første gang du bestiller kartdata må du registrere deg som kunde. 13.Innen kort tid vil du motta en e-post som bekrefter bestillingen, og en e-post med de bestilte dataene. 14.Når dataene er mottatt: Bruk av kartbestilling for «proffbrukere» forts.

60 ARILD JOHANSEN FOREBYGGENDE BRANN- OG REDNING Presentasjon Forebyggende avdeling Brann- og redning

61 Hammerfest brann-og redningstjeneste Forebyggende avdeling Brannsikkerhet før bolig tas i bruk

62 Røykvarslere Slokkemidler Rømningsveier Ildsted – montering Pipe/skorstein – montering Stige – tak stige.

63 Røykvarslere Minimum 75 db på hodeputa

64 Slokkemidler Skumslokker eller vann

65 Rømningsveier

66 Ildsted – montering

67 Pipe/skorstein – montering Ildsted må avpasses etter energi behov. Monteringsanvisning for ildsted følges. Monteringsanvisning for pipe og sotluke følges..

68 Stige – tak stige

69 10.Du blir videresendt til nettsiden Infoland.no fra Ambita. 11.Bekreft ordren(e) i handlekurven med «Bekreft ordre»-knapp. 12.Logg inn med din bruker. Er det første gang du bestiller kartdata må du registrere deg som kunde. 13.Innen kort tid vil du motta en e-post som bekrefter bestillingen, og en e-post med de bestilte dataene. 14.Når dataene er mottatt: Bruk av kartbestilling for «proffbrukere» forts.

70 Informasjon på nettet Ny veiviser: - Må jeg søke? Men OBS!!! http://dibk.no/no/BYGGER EGLER/Nyheter- byggeregler/bygg-uten-a- soke-fra-1.-juli/http://dibk.no/no/BYGGER EGLER/Nyheter- byggeregler/bygg-uten-a- soke-fra-1.-juli/ Gebyrregulativet Ny oppdatert hjemmeside Hammerfest kommunes hjemmeside: www.hammerfest.kommune.no Dibk.no Her finner du lovendringer, plan- og bygningsloven, saksforskriften og teknisk forskrift. Skjemaer og blanketter. Link til øvrige lovdata Endringer i saksforskriften, teknisk forskrift og plan- og bygningsloven.

71 Takk for oppmerksomheten og lykke til

72 Plan og bygningslovens § 20-5 Endringer i TEK 10 Endringer i SAK 10 kapittel 4 Dispensasjoner. Privatrettslig forhold. Tidsfrister. Ferdigattest gamle bygg. Nabovarsling.

73 Unntakene har hjemmel i pbl § 20-5 og SAK10 § 4-1 første ledd –Unntak fra søknadsplikt omfatter: Oppføring, endring, fjerning, riving eller opparbeidelse Tiltak som ikke er i strid med plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, planer og annet regelverk eller med siktlinjer/krav til veg- og jernbanelov og lignende –Unntaket kan også brukes hvis: Kommunen har gitt dispensasjon fra materielle krav i plan MERK! Tiltakshaver må avklare eller skaffe samtykke fra berørte myndigheter Tiltakshaver bygger på eget ansvar Kommunen kan pålegge uavhengig kontroll

74 Endringer i TEK10 i 2015 Pr. 01.01.2015 : Unntak for små boenheter Universell utforming av uteområder Stigningsforhold for atkomstvei Forenklinger i publikums- og arbeidsbygg Skjerpede krav til sikkerhetsglass Sikkerhet ved brann http://dibk.no/globalassets/byggeregler/tek_endri nger_010115.pdfhttp://dibk.no/globalassets/byggeregler/tek_endri nger_010115.pdf

75 Endringer i TEK10 i 2015 forts…… Pr. 01.07.2015: Løfteinnretninger Installasjoner og anlegg http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Nyheter- byggeregler/endringer-i-sak-og-tek-med- veiledning-1.-juli/http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Nyheter- byggeregler/endringer-i-sak-og-tek-med- veiledning-1.-juli/

76 Endringer pr 01.01.2016 i pbl, SAK10 og TEK10 Opphør av lokal godkjenning Nye vilkår for sentral godkjenning Endring i bestemmelsene om tidsavgrenset tilsyn Endringer for eksisterende bygg Presisering av når søknadsplikten for ny boenhet oppstår Reduserte tekniske krav for bruksendring fra hoveddel til tilleggsdel eller omvendt innen en boenhet Lempede krav for sikkerhet mot naturpåkjenninger for noen mindre tilbygg og bruksendring av boligareal Endring av energibestemmelsene

77 Garasjer, bod o.l Følgende forutsetninger må være oppfylt: Inntil 50m 2 BRA og BYA (avhengig hva reguleringsplanen sier) Maksimal gesimshøyde 3,0 meter Maksimal mønehøyde 4,0 meter Minimumsavstand fra nabogrense 1,0 meter Én etasje Uten kjeller Ikke til beboelse Frittliggende Ikke over ledninger i grunnen Minimum 1 meter fra annen bygning på eiendommen

78 Hva kan tilbygget brukes til? Åpent overbygg over inngangsparti Terrasse Søppelskur Vedbod Sykkelbod Etc.

79 Hva kan/kan ikke bygningen brukes til Bygningen kan ikke: Brukes til overnatting Inneholde kjøkken, stue, soverom eller våtrom Bygningen kan brukes til: Hobbyrom, skrivestue, smørebu, verksted, atelier, bod, veksthus, søppelskur, sykkelskur, garasje, carport, vedbod, dukkehus, sporadisk furting og lignende

80 MINDRE TILBYGG Tilbygg = utvidelse av bygningens grunnflate Må bygges på bakken Maksimalt 15 m 2 BRA og BYA Gjelder ikke påbygg eller underbygging Minst 4,0 meter fra nabogrense Minst 1,0 meter til annen bygning på egen eiendom Kan ikke inneholde rom for beboelse eller varig opphold

81 Hva skal man være oppmerksom på? REGULERINGSPLANER/arealplaner: -Hvilke bestemmelser gjelder for «mitt» område? -Hvor stor grad av utnytting har jeg på tomten? -Avstand til veimidte? (hvis garasje) HØYDER: -3 meter gesimshøyde -4 meter mønehøyde, alt dette regnet fra gjennomsnittlig terreng nivå. AVSTANDER: -1 meter fra nabogrense. (fasadelivet) -1 meter fra annen bygning på eiendommen.

82 Forts….: LEDNINGER I GRUNNEN: -Påse at det ikke bygges over, eller så nært at ordinær vedlikehold av ledninger ikke kan utføres. PLASSERING AV TILTAKET: -Det er tiltakshaver plikt å plassere tiltaket i samsvar med plangrunnlaget. -SIKTLINJE TIL VEI: - Påse at siktlinjer for vei ikke hindres.

83 Informasjon til kommunen ved ferdigstillelse –Når tiltaket er ferdigstilt, skal kommunen få informasjon om tiltakets plassering –Dette gjelder for Frittliggende bygning Tilbygg –Hensikten med informasjonen er at kommunen skal kunne oppdatere kart- og matrikkeldata Kommunen vil kunne forlange at bygningen blir målt inn med GPS som dokumenterer koordinatene for bygget. Det er en ny blankett for innsending til kommunen, denne er blankett nr.

84 Levegger Levegg med lengde inntil 10,0 meter og høyde 1,8 meter inntil 1,0 meter fra nabogrense. Levegg med lenge inntil 5,0 meter og høyde 1,8 meter kan plasseres i nabogrense –Må sørge for fundamentering og dimensjonering for blant annet vind –Kan være frittstående eller forbundet med bygning –Gjelder flere levegger på samme tomt, men ikke i kombinasjon –Høyden kan ikke på noe punkt overstige 1,8 meter målt fra terreng.

85 Mindre forstøtningsmur For støttemur inntil 1,0 meter er kravet til minimumsavstand redusert fra 2,0 til 1,0 meter til nabogrense. Forstøtningsmur med høyde inntil 1,5 m, 4,0 m fra nabogrense

86 Mindre fylling eller planering av terreng –Minimumsavstand fra nabogrense til fyllingsfot er redusert fra 2,0 til 1,0 meter –Høydeberegning: Terrengendringen eller planeringen skal ikke på noe punkt overstige henholdsvis 3,0 meter, 1,5 meter eller 0,5 meter fra opprinnelig nivå for at unntaket skal gjelde. Unntaket gjelder fylling/planering med avvik inntil 3 m i spredtbygd strøk, med avik inntil 1,5 meter i tettbygd strøk, og med avvik inntil 0,5 m på eiendom for rekke- og kjedehus og lignende i tett bebyggelse.

87 Intern vei på tomt og biloppstillingsplass Avstandskravet på 1,0 meter gjelder også for: –Intern veg på tomt –Biloppstillingsplasser for tomtens bruk som ikke krever vesentlig terrenginngrep –Anlegg av oppstillingsplass for landbruksmaskiner til bruk på landbrukseiendom

88 Antenner –Unntatt søknadsplikt: Antennesystem med høyde inntil 5,0 meter Parabolantenne med diameter 1,2 meter Panelantenne med høyde inntil 2,0 meter –Ett fasadesystem per fasade eller sted Innebærer at man ikke kan ha flere parabolantenner på én vegg uten søknad dersom de har separate festeanordninger For rekkehus / borettslag som ligger på samme eiendom, gjelder regelen for en antenne pr. fasade.

89 Reindriftsgjerder Permanente gjerder og anlegg som er godkjent etter reindriftsloven § 24, er unntatt kravet om søknadsplikt etter plan- og bygningsloven Midlertidige gjerder er fortsatt omfattet av krav om søknadsplikt

90 Trenger jeg å varsle naboen? Svaret er NEI………… Men…..det anbefales på det sterkeste at man informerer naboen om sine byggeplaner.

91 Dispensasjoner Det er mulig å søke om dispensasjon fra følgende forhold i plan (ikke uttømmende liste) –Avstand –Byggegrense –Utnyttelsesgrad –Garasjehøyde –Garasjestørrelse –Plassering, herunder kotehøyde og lignende

92 Dispensasjoner forts…. En dispensasjonssøknad blir «positiv» hvis følgende kummulative punkter er oppfylt: 1.Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt 2.I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

93 Dispensasjoner forts…. Dispensasjon er hjemlet i plan- og bygningslovens kapittel 19. Det skal varsles til naboer/gjenboere hvis det søkes om dispensasjon. Dispensasjonssøknaden skal inneholde fordeler og ulemper, vurdert fra tiltakshaver. Fordelene skal være større enn ulempene etter en samlet vurdering.

94 Privatrettslig forhold Bestemmelsen i plan- og bygningsloven § 21-6 er presisert slik at det nå er tydeligere hva kommunens skal gjøre når man står overfor privatrettslige forhold ved behandlingen av byggesøknader. Når det gjelder tiltak som kommer inn under plan-og bygningslovens §20-5 og SAK10 §4-1 er uenigheter/tvister mellom naboer en det i utgangspunktet privatrettslige forhold. Selvfølgelig liten rettspraksis ennå.

95 Nabovarsling Søker kan unnlate å varsle når arbeidet ikke, eller i liten grad, berører interessene til naboer og gjenboere. Det kreves ikke varsling når tiltaket er i samsvar med reguleringsplan, som etter pbl § 12-10 er så detaljert at naboer og gjenboere kunne vurdere konsekvensene da planen ble varslet. Forutsetter at de ble varslet ved oppstart av planen og at det ikke er mer enn 5 år siden. Nabovarsel og kvittering for nabovarsel kan gjøres ved elektronisk kommunikasjon Nabovarslingen må fornyes etter ett år, hvis tiltaket ikke er kommet i gang før det.

96 Ferdigattest eldre bygg Tiltak omsøkt Før 01.01.1998 skal ikke lenger få ferdigattest Etter 01.01.1998 der det foreligger brukstillatelse; Erklæring fra ansvarlig foretak eller tiltakshaver Etter 01.01.1998 uten brukstillatelse; I prinsippet fullt ansvar, men kommunen kan vurdere. Mulig tilstrekkelig med kontrollansvar. Etter 01.07.2010; Fullt ansvar

97 Tidsfrister Byggesaker som krever dispensasjon fra plan skal avgjøres av kommunen innen 12 uker etter at fullstendig søknad foreligger Tilbakebetaling av gebyr gjelder også for disse sakene Fristen løper ikke i den tiden søknaden ligger til uttalelse hos regionale og statlige myndigheter IG – tiltaket kan igangsettes etter 3 uker Tillatelse for mindre tiltak (pbl § 20-4) anses gitt ved oversittelse av 3 ukers frist selv om nabo har kommet med merknader


Laste ned ppt "VELKOMMEN FAGKVELD 25.05.16 NYE REGLER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN SKJEMAER, ANSVARSFORHOLD, TILSYN, UAVHENGIG KONTROLL, ULOVLIGHETSOPPFØLGING. PRESENTAJONER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google