Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høringsforslag - revidert inntektssystem Gardermoen, 11. februar 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høringsforslag - revidert inntektssystem Gardermoen, 11. februar 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høringsforslag - revidert inntektssystem Gardermoen, 11. februar 2016

2 Høringsnotat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet  Nye kostnadsnøkler for kommunene,  herunder ny modell der det skilles mellom frivillig og ufrivillige smådriftsulemper  Endringer i de regionalpolitiske tilskuddene  Oppsummering av skatteelementene i inntektssystemet

3 Nytt strukturkriterium 3  KMD foreslår et nytt strukturkriterium, – kommuner som har smådriftsulempene som ikke fullt ut kan anses som ufrivillige skal få en reduksjon i den delen av tilskuddet som knyttes til det såkalte basiskriteriet

4 Hva er et strukturkriterium?  Skal være et mål på bosettingsmønsteret i kommunen og området rundt.  Kriteriet måler hvor mange km må man reise for å treffe 5 000‘ innbyggere. – Kommunene deles opp i 14000 grunnkretser – Alle innbyggere i en grunnkrets flyttes så til det det stedet i sin grunnkrets hvor det bor flest personer – Så ser man på hvor langt innbyggerne i en grunnkrets må reise for å møte minst 5 000 innbyggere – korteste veier innenfor og utenfor egen kommune (vei og rutenett, tillegg hvis behov for ferge) – Kommunens strukturkriterium er gjennomsnittet for alle grunnkretsene i kommunen (innbyggervektet)  Dette nye kriteriet fører til kommunene vil få et tilskudd på mellom – 0 og 14,2 mill kroner – avhengig av reiselengde

5 Grenseverdi 25,4 km 108 kommuner Høring IS – gradert basistilskudd Kommuner som har fullt nivå på basistilskudd er 108 kommuner

6 Kommuner med 5 – 100 000 innbyggere – netto utslag ved bruk av differensiert basis (grense 25,4 km), kroner per innb 6

7 Strukturkriteriet Akershus 7

8 Strukturkriteriet - kommunen og grenseverdier 8

9 Akershus - nytt basistilskudd ved bruk av strukturkriterium grenseverdi 25,4 km, 1000 kr per kommune 9

10 Strukturkriterium grenseverdi 25,4 – netto virkning (kr per innbygger) 10

11 Nytt strukturkriterium 11  Gir store omfordelingsvirkninger mellom kommunene a)kommuner som antas å være utenfor hovedmålgruppen frivillige eller ufrivillige små. Nesten alle kommuner med mellom 5 000- 20 000 innbyggere taper på forslaget, mens de største og minste kommunene kommer best ut  Fram mot kommuneproposisjonen bør det arbeides videre med strukturkriteriet

12 Endringer i utgiftsutjevningen (utenom strukturkriteriet)

13 Kostnadsnøklene i inntektssystemet – hva endres? Landbruk som eget delkostnadsområde Kommunale veier?

14 14 Akershus – utslag kr per innbygger av revidert kostnadsnøkkel (utenom strukturkriteriet)

15 Pleie og omsorg – Samlet (kroner per innbygger)

16 Endringer i delkostnadsnøklene – faglige analyser Pleie- og omsorg: Innbyggere 0-66 år vektes opp, innbyggere 90 +.. og psykisk utviklingshemmede + vektes ned Nedvektingen av psykisk utviklingshemmede vil også berøre toppfinansierings- ordningen for ressurskrevende tjenester.

17 Sosiale tjenester – Samlet endringer (kroner per innbygger) Urbanitetskriteriet erstattes av aleneboende 30 – 66 år

18 Samlet utslag i utgiftsutjevningen -fylkesvis (kroner per innbygger)

19 Forslag endringer regionalpolitiske tilskudd

20 Distriktsindeks kommuner med under 3 200 innbyggere 20  Satsene sees i sammenheng med distriktsindeksen, mer pr innbygger  Kommuner med distriktsindeks 47, kan miste hele småkommunetilskuddet.

21 Høringsnotatet - Skatt og skatteutjevning 21  Det fremmes ikke konkrete forslag til endringer i dagens modell, men vises i stedet til at skatteandel og graden av skatteutjevning er noe som fastsettes hvert år i tilknytning til kommuneopplegget i statsbudsjettet.  Høringsnotatet slår fast at ny selskapsskatt skal være en del av skatteutjevningen

22 Eksempel på beregning av inndelingstilskudd

23 23 Forslaget til nytt inntektssystem – utslag for kommunene hver for seg og samlet

24 24 Hva endres ved kommunesammenslåing?

25 25 Inntektsutjevningen

26 26 Vekstkommunetilskudd

27 27 Inndelingstilskudd og engangskostnader

28 28 Hvordan påvirker dette rammetilskuddet? (engangstilskudd ikke inkludert)

29 29 Det som er vist foran er en isolert analyse av en bestemt kommunesammenslåing Men hva hvis det blir mange sammenslåinger; Hvordan skal inndelingstilskuddet finansieres?

30 30 Inntektssystemet for kommunene 2016 Saker med særskilt for- deling 790 mill. kr, herav Inndelingstilskudd 102 mill. kroner 124 mrd. kr 1 612mill.kr 964 mill.kr 460 mill.kr N-N-tilskudd (inkl Namdalen) Småkommune- tilskudd Storbytilskudd 117,6 mrd.kr Likt innbyggertilskudd, kr 22.668 per innb. 1 849 mill.kr 409 mill.kr 441 mill.kr Skjønn Distriktstilskudd for Sør-Norge Vekstkommune- tilskudd

31 Takk for meg


Laste ned ppt "Høringsforslag - revidert inntektssystem Gardermoen, 11. februar 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google