Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klubbutvikling / lederutvikling Organisasjonskurs Kompetanseseksjonen NIF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klubbutvikling / lederutvikling Organisasjonskurs Kompetanseseksjonen NIF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klubbutvikling / lederutvikling Organisasjonskurs Kompetanseseksjonen NIF

2 Frittstående kurs Lover, regler og retningslinjer

3 Innhold og * pensum ₋Hva er et idrettslag? ₋Idrettslagets plass i organisasjonen ₋Idrettslaget som juridisk enhet ₋Krav/utfordring til styring og ledelse ₋* Lovarbeid: Generelt og fra § til § ₋Intern organisering – organisasjonsplan ₋Valgkomitéarbeid ₋Diverse vedrørende, stiftelse, opptak i NIF, navn og en praktisk gruppeoppgave (gjennomføring av et årsmøte)

4 * Læringsmål Med modulens læringsmål får du: Kunnskap om: ₋Å forstå forskjellen mellom begrepene kunde og medlem Innsikt i: ₋Krav til og nødvendighet av ryddighet og struktur som ledd i å bygge omdømme Og kan benytte kompetansen til: ₋Å gjennomføre et godt årsmøte ₋Å få opp et oppegående styre ₋Å avklare roller og ansvar ₋Å rekruttere tillitsvalgte

5 Hva er et idrettslag? <> ₋Et sosialt forhold – en ”allianse” ₋Der medlemmene dyrker sine felles idrettslige interesser ₋Der medlemmene i utgangspunktet har de samme rettigheter og de samme plikter

6 Forholdet til omgivelsene ₋Det offentlige yter betydelige tilskudd ₋Det offentlige har innrømmet oss noen rettigheter/fordeler vedrørende: skatt, moms, lotteri, grasrotandel, etc. ₋Næringslivet er en betydelig samarbeidspart ₋Allmennheten må også ha tillit til oss

7 I G P øvelse ₋Hvordan er ryddighet og struktur i eget lag? ₋Tåler dere ”bokettersyn” hver dag? ₋5 minutter I – noter ned momenter ₋10 minutter G – diskuter i grupper på 3-5, noter ned momenter ₋15 minutter P – diskuter i plenum – oppsummering i plenum

8 Idrettslagets plass i organisasjonen <> Idrettslag som er medlem i NIF må forholde seg til: 1.Idrettsråd og idrettskrets (forvaltnings-/strategilinjen) 2.Særkrets og særforbund avhengig av hvor mange særforbund laget er medlem av (aktivitetslinjen)

9 Organisasjonen norsk idrett NIF Fellesorgan for alle idretter i hele Norge Idrettskrets Fellesorgan for alle idretter i en region Idrettsråd Idrettspolitisk organ for idrettslagene i en kommune IdrettslagetGruppe Organiserer en aktivitet i idrettslaget Lag Laget som spiller i en serie. For eksempel Gutter 16 Gren(er) Grenen(e) som gruppa utøver For eksempel langrenn Særforbund Fellesorgan for en spesifikk idrett nasjonalt Særkrets Fylkes/regionsledd for den spesifikke idretten

10 Organisasjonen norsk idrett idrettslaget i fokus IL Gruppe(r ) LagGren(er ) NIF IK SF IR SK

11 Laget som juridisk enhet <> ₋Eget rettssubjekt ₋Selveiende ₋Frittstående ₋Hefter for hele virksomheten ₋Kun personlige medlemmer

12 Idrettslagets virksomhet styres av: Foreningsrettslige prinsipper Samfunnets alminnelige lovgivning. NIFs lov og Bestemmelser Lagets lov <> Årsmøtevedtak

13 Økonomiske forhold Kan et idrettslag gå konkurs? <> Ja, i prinsippet kan alle gå konkurs, men det er litt spesielt med et rettssubjekt som er selveiende, fordi: 1.Ingen kan ”kjøpe” et idrettslag 2.I tilfelle konkurs anses laget som oppløst 3.Idrettslaget er ”historie”

14 STYRETS ANSVAR <> ₋Sette årsmøtevedtak ut i livet ₋Bruke årsmøtet som utviklingsarena ₋Holde seg orientert om lagets ”indre liv”, samt organisasjonen forøvrig

15 Større krav til styring, ledelse og involvering <> ₋Idrettslagets ledelse skal ivareta medlemmenes interesser ₋Idrettslaget skal ledes på en slik måte at medlemmene til en hver tid oppfatter idrettslaget som en demokratisk organisasjon ₋Idrettslaget må videre fremstå som en seriøs organisasjon i forhold til det offentlige, og omgivelsene for øvrig

16 Hvem må ha kjennskap til hva? Styret må, som et minimum, ha kunnskap om NIFs lov og idrettslagets egne lover. <> Videre må en kjenne til diverse forskrifter, bestemmelser og retningslinjer, eks. Regnskaps- og revisjonsbestemmelser <> De som leder aktivitetene må som et minimum ha kunnskap om kamp- og konkurransereglementet i de respektive idretter

17 NIFs regelverk NIFs lov: Viktige bestemmelser i kapittel 1, 2 og 10 NIFs forskrifter: Navn, kjønnsfordeling, valgbarhet NIFs regnskaps og revisjonsbestemmelser NIFs lovnorm: minimumskrav, endringer i NIFs lov, endring av lagets lov NIFs retningslinjer: dugnad, alkohol, tobakk, seksuell trakassering NIFs barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett Idrettsstyrets vedtak om politiattester NB! I tillegg er idrettens virksomhet selvfølgelig underlagt samfunnets alminnelige lovgivning

18 Idrettslagets lov generelt ₋Idrettslag skal ha en lov som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret ₋Lovnormen bygger i sin helhet på NIFs lov ₋Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum som alle IL må ha i sin lov ₋Lovendringer gjort på årsmøte i IL skal godkjennes av Idrettsstyret (delegert IK)

19 Idrettslagets lov – overordna mål <> Overordnet mål er: ₋At det ikke skal brukes unødige ressurser til lovarbeid i de enkelte lag ved utarbeidelse og/eller ved lovendring ₋At alle idrettslagslover skal bygge på lovnormen ₋At det ikke skal brukes unødige ressurser ved godkjenning

20 Lovarbeid generelt - innhold <> ₋Innholdet bør begrenses til nødvendig lovtekst og ikke beskrive intern organisering <> ₋Intern organisering, instrukser, arbeidsfordeling etc. skal henvises til lagets organisasjonsplan

21 Generelle krav ₋At idrettslag skal oppdatere sine lover i tråd med gjeldende lovnorm for idrettslag ₋At lovnormen, som er ufravikelig, brukes som grunnlag i lovarbeidet ₋At eventuelle tillegg ikke må være i strid med NIFs lov og/eller lovnormen ₋At lovendring skal sendes til godkjenning i den respektive idrettskrets

22 Motivering for grundig arbeid med lov og organisasjonsplan <> ₋Hverdagen blir enklere for tillitsvalgte ₋Lagets virksomhet blir mer oversiktlig for alle medlemmene ₋En ryddig organisasjon gjør det lettere å generere frivillighet – Ja, en kan faktisk si at det er en forutsetning

23 * Fra § til § Gjeldende lovnorm er bygd opp slik: I.Innledende bestemmelser: § 1 - § 4 II.Tillitsvalgte og ansatte: § 5 - § 11 III.Økonomi: § 12 IV.Årsmøte, styre, utvalg, mv: § 13 - § 19 V.Øvrige bestemmelser: § 20 - § 22

24 § 1 Formål ₋Laget må ha til formål å drive idrett organisert i NIF ₋Følgende formulering er obligatorisk: – ”Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.”

25 *§ 2 Organisasjon ₋Tilhørighet i organisasjonen: NIF, idrettskrets, særforbund (vedtak på årsmøtet) og idrettsråd ₋Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer ₋NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder uansett hva som står i lagets lov

26 *§ 3 Medlemmer ₋Skal kun regulere medlemmenes forhold til idrettslaget og organisasjonen for øvrig NB! ₋Kan ikke beskrive ”typer” medlemskap, da vi ikke har andre medlemskap enn personlig medlemskap

27 * § 4 Medlemskontingent og avgifter Minimumskrav: ₋Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis ₋Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud NB! ₋Anbefales ikke å liste kontingentkategorier

28 *§ 5 Kjønnsfordeling ₋Bestemmelsen i NIFs lov § 2-4 kom inn i lovnormen etter idrettstinget i 2007 ₋At bestemmelsene er tatt inn i lovnormen som egen paragraf, vitner om idrettsstyrets skjerping av bestemmelsen ₋Nytt etter idrettstinget i 2011, er at § 2-4 også gjelder varamedlemmer -Ansattes representant teller ikke ved beregning

29 *§ 6 Generelt om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v. ₋Stemmerettsalder 15 år, og gyldig medlemskap i minst 1 mnd ₋Alle som har stemmerett er også valgbare ₋Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett og er heller ikke valgbare ₋Skyldig kontingent for 1 år kan medføre strykning, skyldig kontingent for 2 år skal medføre strykning ₋Begrensninger vedrørende stemmerett og valgbarhet, sist innskjerpet etter tinget i 2011, fremkommer i NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7

30 *§ 6 forts…begrensninger ₋Arbeidstaker har ikke stemmerett på årsmøtet – gjelder ikke spiller/utøver med kontrakt (nytt etter tinget i 2011) ₋En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av styre, valgkomité, revisor/kontrollkomité ₋En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse

31 * § 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker Arbeidstaker er ikke valgbar til verv i laget eller overordna organisasjonsledd Arbeidstaker kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd Bestemmelsen omfatter også oppdragsavtale som kan sammenlignes med ansettelse Idrettskretsen kan gi dispensasjon

32 * § 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget Person som har avtale med laget og som gir vedkommende en økonomisk interesse er ikke valgbar i laget eller overordna ledd. Gjelder ikke styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Bestemmelsen gjelder også valg/oppnevning som representant til årsmøte/ting i overordna ledd Idrettskretsen kan gi dispensasjon

33 *§ 9 Inhabilitet Hele teksten som bygger på NIFs lov § 2-8 er gjengitt i lovnormen Teksten kan ikke lenger erstattes med henvisning til NIFs lov § 2-8 Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ Kan ikke erklæres inhabil på årsmøtet

34 * § 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksføre når et flertall er til stede Vedtak fattes med flertall av avgitte stemmer Møteleders stemme er avgjørende ved stemmelikhet Skriftlig saksbehandling og fjernmøte er ok Det skal føres protokoll fra styremøter

35 *§ 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse Tillitsvalgte kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste <> Tillitsvalgte kan også motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid <> Alle slike utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap

36 * § 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv. Idrettslag er regnskaps- og revisjonspliktig Idrettslag med årlig omsetning under 5 mill skal følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser Øvrige idrettslag følger Regnskapsloven Idrettslaget skal ha egen bankkonti som disponeres av 2 personer i fellesskap Budsjett fastsettes av årsmøtet

37 * § 13 Årsmøtet ₋Årsmøtetid er valgfritt, men det må tas hensyn til regnskapsavslutning (6 mnd) ₋Innkallingsfrist, minimum 1 mnd. Frist for innsending av forslag må kunngjøres ₋Innkalling til medlemmene, og/eller kunngjøring i pressen, evt. hjemmeside ₋Minimumskrav til oppmøte: ”tilsvarende antall styremedlemmer ”

38 Oppgave – I G P ₋Vi arrangerer årsmøte ₋Utgangspunkt: basislovnormen § 13, 14, 15 og 16 ₋Hvordan gjør vi det?  Forberedelser  se særlig § 13  Gjennomføring  jamfør § 14, 15 og 15

39 *§ 14 Ledelse av årsmøtet Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er) <> Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av idrettslaget <> Årsmøtet bestemmer hvem som skal dirigere

40 *§ 15 Årsmøtets oppgaver De 10 punktene i lovnormen inneholder i prinsippet et minimum av hva årsmøtet skal behandle og punktene utgjør som sådan saklista <> NB! Rekkefølgen er hensiktsmessig satt opp

41 *§ 15 Årsmøtets oppg. forts.. ₋Styresammensetning er en intern sak, men minimumskravet må oppfylles <> ₋Leder, nestleder og - styremedlem(-mer) og - varamedlem(-mer) <> ₋I henhold til lovnormen må det velges minimum 10 tillitsvalgte på årsmøtet

42 *§ 16 Stemmegivning på årsmøtet ₋Med mindre annet er lovfestet, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene ₋Lovendring krever 2/3 flertall ₋Valg foregår skriftlig når det er mer enn ett forslag ₋Enkeltvise valg og når det skal velges flere ved samme avstemming, er regulert i denne §

43 *§ 17 Ekstraordinært årsmøte Innkalles med minst 14 dagers varsel etter, alternativt: ₋Årsmøtevedtak i idrettslaget ₋Styrevedtak i idrettslaget ₋Skriftlig krav fra 1/3 av lagets medlemmer ₋Krav etter vedtak i overordna org. ledd: NIF eller idrettskrets

44 *§ 18 Idrettslagets styre ₋Laget ledes og forpliktes av styret, som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene ₋Det må ikke herske noen tvil om styrets ansvar og myndighet ₋Styrets minimumsoppgaver er listet i denne § - merk pkt e) ”Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen” ₋Vedtaksført når et flertall er tilstede ₋Møteleders stemme avgjør ved stemmelikhet

45 *§ 19 Grupper/avdelinger/komiteer ₋Laget skal ha valgkomité, jfr. § 15 ₋Laget kan organiseres med grupper og/eller avdelinger eller lignende ₋Lagets årsmøte bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, jfr. § 15 pkt 9 ₋Grupper/avdelinger er kun en intern måte å organisere aktiviteten på. Styret har på vegne av laget det juridiske ansvar

46 *§ 20 Straffesaker Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker Straffebestemmelsene kapittel 11 og 12 Sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler § 11-2 Alminnelige disiplinærforføyninger § 11-1

47 *§ 21 Lovendring Lovendring kan kun skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på kunngjort sakliste <> Lovendring krever 2/3 flertall <> Lovendring skal godkjennes av IK – (delegert)

48 *§ 22 Oppløsning Kan bare skje på ordinært årsmøte med 2/3 flertall <> Blir oppløsning vedtatt må vedtaket gjentas på et ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. Også her kreves 2/3 flertall <> Sammenslåing med annet lag regnes ikke som oppløsning

49 Intern organisering Idrettslagets lov er ikke ment å styre all intern organisering. <> Alle idrettslag skal, i henhold til loven, ha en årsmøtevedtatt organisasjonsplan. Minimumsinnhold er oversikt over tillitsvalgte i tillegg til styret og andre lovfestede tillitsverv.

50 Organisasjonsplan Bør inneholde noe om: ₋Planens hensikt ₋Organisasjonsoversikt ₋Organisering av grupper/avdelinger ₋Utøveransvar – lagsansvar ₋Valgkomité og liste over tillitsvalgte

51 Nye idrettsgrener i idrettslaget Hva må gjøres: ₋Skal idrettslagets utøvere konkurrere i disse idrettene må laget, søke medlemskap (gjennom IK) i det/de aktuelle særforbund. Krever årsmøtevedtak ₋Lagets organisasjonsplan bestemmer hvordan aktiviteten skal organiseres ₋NB! GR-kode i forbindelse med idrettsregistreringa er kun en ”datasak”

52 Organisasjonsplanens hensikt ₋Å regulere intern organisering ₋Å avklare ansvars- og myndighetsforhold ₋Å definere arbeidsoppgaver ₋Å regulere intern og ekstern informasjon ₋Å definere utøveransvar og lagets ansvar ₋Å bidra til god forvaltning av eiendeler ₋Oversikt over alle vedtatte tillitsverv

53 Organisasjonsoversikt <> ₋Organisasjonskart ₋Hovedstyret ₋Eventuelt arbeidsutvalg ₋Grupper – avdelinger – komiteer ₋Tillitsvalgte

54 Organisering av grupper ₋Sammensetning ₋Oppgaver og arbeidsfordeling ₋Økonomi i forhold til hovedlaget ₋Aktivitet ₋Eventuelt samarbeid, om aktivitet og sosiale tiltak, med andre grupper

55 Utøveransvar - lagsansvar Hvem betaler: ₋Medlemskontingent ₋Treningsavgift ₋Kontingenter til krets/forbund ₋Startkontingenter individuelt/lag/stafett ₋Deltakeravgift i lagidretter ₋Utstyr: personlig utstyr – lagets utstyr

56 Valgkomité Del av organisasjonsplanen og bør inneholde: ₋Sammensetning ₋Forberedende valgarbeid ₋Valgkomiteens arbeid ₋Liste over tillitsvalgte/verv

57 Sammensetning Minimum i henhold til lagets lov: ₋Leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem ₋Valgkomiteen kan utvides med for eksempel medlemmer oppnevnt av gruppene ₋Valgkomiteen bør ha god kunnskap om idrettslagets aktiviteter og organisering

58 Forberedende valgarbeid Styrets ansvar å bidra til: ₋At valgkomiteen får beskjed i god tid ₋At liste over dem som skal velges, er tilgjengelig ₋At valgkomiteen får tilgang til medlemsoversikten ₋At lagets organisasjonsplan er tilgjengelig

59 Valgkomiteens arbeid ₋Må starte arbeidet i god tid. ₋Valgkomiteens leder innkaller ₋Skaffe seg oversikt over hvem som tar gjenvalg, og/eller ønsker andre verv ₋Organisasjonsplan må brukes aktivt, slik at de som blir forespurt vet hvilke oppgaver de er tiltenkt ₋Utarbeide forslag på kandidater ₋Innstillingen bør sendes ut sammen med andre årsmøtedokumenter

60 Organisatorisk tenking Har en følgende prinsipp i ”bakhodet”, kan en løse de fleste utfordringer i idrettslagene: <> ₋Selveiende – eget rettssubjekt ₋Frittstående – ivareta lagets frie stilling ₋Medlemsbasert – kun personlige medlemmer ₋Demokratisk ₋Underlagt NIFs lov

61 Takk for i dag ! Applaus ?

62 Spesielt for kursledere <> I tilfelle spørsmål kan det være greit å systematisere litt om følgende tema: <> Stiftelse av idrettslag Eventuelt opptak i NIF Krav vedrørende navn

63 * Stiftelse av idrettslag <> Tilnærmet full organisasjonsfrihet i Norge Ingen bestemte regler for fremgangsmåte ved stiftelse Anbefalt minimum: Åpen annonsering Stiftelsesprotokoll

64 * Eventuelt opptak i NIF Minimum: Formål i tråd med NIFs formål Vedtar lovnormen som sin lov Vedtar navn som er i tråd med ”Retningslinjer for idrettslagsnavn” Valgt styre Stiftelsesprotokoll med medlemsliste

65 * Krav vedrørende navn ₋Troverdig og lettforståelig ramme omkring navnet, kort enkelt og meningsfylt ₋Skal vise at det er et idrettslag ved å bruke il/klubb/forening ₋Skal helst referere til sted/kommune ₋Skal være norsk, kan være hentet fra mytologien ₋Unntaksvis, utenlandsk terminologi

66 * Gjennomføring av årsmøte - en praktisk gruppeoppgave <> Hvis hovedtema under klubbutviklingen er gjennomføring av et årsmøte, og det er ønskelig med praktisk gjennomgang anbefales følgende fremgangsmøte: <> Deles inn i 4 grupper, der hver gruppe får noen spesifikke oppgaver Hjelpemiddel er idrettslagets lov eller lovnorm for idrettslag Navnet på idrettslaget er Fart il

67 * Gruppe 1 <> Har som oppgave å lage en innkalling til årsmøtet Skriftlig oppsett av innkallingen Hvordan innkallingen er tenkt kunngjort Aktuelle frister

68 * Gruppe 2 <> Skal lage 2 forslag til årsmøtet – det ene forslaget skal være forslag om navneendring Forslagene skal være skriftlig, konkret formulert, samt inneholde en begrunnelse for forslaget Gruppen må også bli enige om hvem som skal fremføre forslagene på årsmøtet Forslaget leveres til gruppe 3, som har til oppgave å sette opp saklista til årsmøtet

69 * Gruppe 3 <> Gruppe 3 er idrettslagets styre fram til årsmøtet starter, og skal sette opp sakliste til årsmøtet, samt sørge for annen oppfølging i henhold til loven <> Videre skal gruppa lage forslag til forretningsorden på årsmøtet (Forretningsorden er ”spilleregler” for gjennomføring, så som taletid, antall ganger den enkelte kan ta ordet, hvordan forslag skal leveres etc.)

70 * Gruppe 4 <> Har ansvar for praktisk forberedelse og gjennomføring av selve årsmøtet. Møblering av møtelokalet Ansvar for konstituering Ha klart forslag til ordstyrer, sekretær, etc – må tas fra gruppen Øve litt på disse funksjonene før møtet blir satt


Laste ned ppt "Klubbutvikling / lederutvikling Organisasjonskurs Kompetanseseksjonen NIF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google