Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategiplan for IKT ORKidé 2014-2017 Under utarbeidelse!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategiplan for IKT ORKidé 2014-2017 Under utarbeidelse!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategiplan for IKT ORKidé 2014-2017 Under utarbeidelse!

2 Utgangspunkt for IKT ORKidé Aure, Averøy, Eide, Fræna, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Nesset, Rindal, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll Bredbånd IT-infrastruktur (datarom etc.) Kontor & administrasjon Integrerte e-tjenester; økt tilgjengelighet og bedre tjenester for innbyggere, næringsliv Teknisk Helse omsorg Oppvekst Felles internett/intranett og skjemaverktøy Økonomi Ca. 74 000 innbyggere Et av landets største kommunesamarbeidene

3 Strategiprosess – bakgrunn Gjeldende strategiplan gjelder for perioden 2010-2013 IKT ORKidé startet prosess med ny strategiplan i desember 2012, med mål om at plan for 2014-2017 kan vedtas av kommunene innen 1 kvartal 2014. Arbeidsgruppe ble oppnevnt med leder (Per Ove Dahl) nestleder (Kirsten S. Skaget) samt daglig leder (Steinar Holm). Arbeidet har omfattet evaluering av nåværende plan (Strategiplan 2010 -2013) samt evaluering av målsettinger og måloppnåelse.

4 Muligheter og utfordringer – og hvordan møter vi disse? Krav/forventninger fra myndigheter Forventninger fra innbyggere og næringsliv Teknologiutvikling og trusselbilde Sosiale medier, skytjenester, cyberterror, big data, personvern.. KS, FAD, diverse reformer. Tilgjengelighet og kvalitet Kommuner i IKT ORKidé IKT ORKidés visjon er: Felles utfordringer – felles løsninger. Analyse av styrker og svakheter viser at IKT ORKidé har oppnådd gode resultater. MEN! Både mulighetsrom og trusselbilde endres raskt. Strategiprosessen må gi svar på hvilke satsingsområder som skal prioriteres, hvordan utviklingsarbeidet best organiseres og hvor stor utviklingsinnsatsen skal være. (I tillegg til ivaretakelse av «løpende drift») IKT ORKidé

5 Visjon og målsetting IKT ORKidé visjon:  Samordnet digital leveranse av digitale tjenester som gir innbyggere og næringsliv et reelt digital førstevalg IKT ORKidé målsetting (forslag):  IKT ORKidé skal sørge for at kommunene oppnår sine målsettinger om samordnet leveranse av digitale tjenester gjennom koordinering av behov, gjennomføring av fellesprosjekter, fagsamarbeid og felles drift. TIL VURDERING

6 Digitaliseringsstrategi 2013-2016 Tverrfaglige områder: Digital dialog Strategisk ledelse og IKT Kompetanse Arkiv og dokumenthåndtering Personvern, taushetsplikt og informasjonssikkerhet Arkitektur og standardisering Helse og velferd Oppvekst og utdannelse Plan, bygg og geodata Sektorielle områder:

7 Strategisk ledelse og IKT (diskuteres i styret for IKT ORKidé) Overordnede teknologiske utfordringer Sikkerhet – hvordan opprettholdes tilfredsstillende sikkerhet og robusthet med en miks av lokale løsninger i hver kommune, fellesløsninger og skyløsninger? Eventuell realisering av driftsgevinster gjennom utvikling av nye tjenestesamarbeid –Eksempler LØP III Alternativ IKT Driftsorganisering –Ønsker kommunene mer tjenestesamarbeid? I så fall; hvem skal ta initiativene, når skal prosessene startes, hvordan bør løpene organisering og hvordan skal omstillingsprosessene gjennomføres?

8 Mulig revidert virksomhetsplan? Fagsamarbeid -Standardisering av arbeidsprosesser, rutiner og systembruk -Kompetanseutvikling og felles opplæringstiltak -Behov og innspill til IKT ORKidé Utvikling -Sikre optimal bruk av IT-løsninger i hver enkelt kommune IKT ORKidé Drift IT drift, sikkerhet, vedlikehold, support og styring driftsleverandører FAGGRUPPER IKT ORKidé Utvikling -Strategi, utviklingsprosjekt -Utarbeidelse, iverksettelse og oppfølging av gevinstrealiseringsplaner -Anskaffelser og prosjektledelse Ansvar for håndtering av overordnede problemstillinger av stor betydning for videreutvikling av IKT ORKidé må plasseres Fagsamarbeidet har vært og vil fortsatt være en nøkkel til videre suksess for IKT ORKidé. Behov for bedre struktur, sterkere styring og mer standardisering for opprettholdelse av driftskvalitet

9 Digitaliseringsstrategi struktur Tverrfaglige områder: Digital dialog Strategisk ledelse og IKT Kompetanse Arkiv og dokumenthåndtering Personvern, taushetsplikt og informasjonssikkerhet Arkitektur og standardisering Helse og velferd Oppvekst og utdannelse Plan, bygg og GEO data Sektorielle områder: IKT Orkidés faggrupper: Helse og familie OmsorgIKTPortal Økonomi Oppvekst Kommunal teknisk Arkiv og sak

10 Strategi for fagområder Oppvekst og utdannelse Tiltak fra KS Digitaliseringsstrategi 2013-2016 1. Elevene får et undervisningstilbud som oppfyller kravene til bruk av IKT i gjeldende læreplaner 2. Lærerne bruker digitale læremidler og verktøy i den daglige undervisningen 3. Skolene utnytter mulighetene IKT gir for å gi tilpasset og differensiert opplæring til hver enkelt elev ( tilrettelegge for bruk av egne digitale enheter/program og bruk av internettbaserte løsninger) 4. Lærerne og barnehageansatte er gode klasseledere i teknologirike omgivelser 5. Skolene tar i bruk løsninger for digital vurdering (vurdere elevenes digitale kompetanse) 6. Skolene har tatt i bruk innloggingsløsningene og ressursene i Feide 7. Kommuner tilbyr stabil drift av IKT-tjenester for barnehagen og skolen, som ivaretar krav til kapasitet, fleksibilitet, personvern og sikkerhet

11 Strategi for fagområder - Omsorg og helse/familie Tiltak fra KS Digitaliseringsstrategi 2013-2016 1. Kommuner og fylkeskommuner har tatt i bruk Helsenett for elektronisk samhandling 2. Kommuner har lagt til rette for deling av helseinformasjon mellom samhandlende aktører og sørget for at planleggingen og innføringen er koordinert med alle aktørene. 3. Kommuner har løsninger som sikrer rask tilgang til og sikker lagring av dokumentasjon i pasientadministrative prosesser og styringssystemer. 4. Kommuner har tatt i bruk hensiktsmessige verktøy slik at helsepersonell kan registrere og få tilgang til helseopplysninger når de er hos pasienter 5.Kommuner har lagt Norm for informasjonssikkerhet til grunn for alt arbeid med personvern og sikker informasjonsbehandling i helse og omsorgssektoren 6. Kommuner har tatt i bruk nasjonal kjernejournal i den akuttmedisinske kjeden når løsningen er på plass 7. Kommuner har valgt løsninger for velferdsteknologi som baseres på standarder og som understøtter de gjeldende IKT-arkitekturprinsippene

12 Strategi for fagområder - Plan, bygg og geodata Tiltak fra KS digitaliseringsstrategi 2013-2017 1. Kommuner har en digital plan- og byggesaksprosess både internt i organisasjonen, i samhandling med resten av forvaltningen og i dialog med innbyggerne og næringsliv 2. Kommuner har planer og rutiner for etablering, forvaltning, viderebruk og deling av geografisk informasjon og kommunaltekniske fagdata. 3. Kommuner har løsninger for digitale arealplaner, digitale planregister, matrikkelen, det offentlige kartgrunnlaget og kommunaltekniske fagdata som støtter gjeldende standarder og nasjonale krav. 4. Kommuner har tilgang til nasjonale løsninger for bruk innenfor teknisk sektor

13 Tverrgående satsinger og støttefunksjoner Portal – ref. Svein IKT Lønn/økonomi/personal -> LØP III ?

14 Digital dialog (Svein)

15 Tverrgående strategier Arkiv og dokumenthåndtering Bakgrunn: Arkiv og dokumentbehandling skal sikre gode tjenester for innbyggerne og næringsliv, støtte effektiv saksbehandling og ivareta lovpålagt oppgaver, juridiske rettigheter og forpliktelser i samtid og ettertid. Mål: Arkivene være innrettet slik at dokumentene er enkle å lokalisere og sikre som informasjonskilder. Tiltak: 1. Oppdatere arkivsystemet og hente ut relevante opplysninger fra arkivet til egne ansatte, parter, publikum og omkringliggende datasystem 2. Sørge for forsvarlig dokumenthåndtering innenfor alle fagområder og sikre at arkivperspektivet inngår i alle planer, kravspesifikasjoner og anskaffelser 3. Sikre rutiner/prosesser ved implementering av nye digitale løsninger og tjenester på alle områder og for alle typer system 4. Sikre rutiner/prosesser for langtidsbevaring og at dokumenter blir slettet i henhold til lover og forskrifter

16 Strategiske innsatsområder fra KS Digitaliseringsstrategi 2013-2016 Kommuner har tilgang på relevante digitale styringsdata (business intelligence) Kommuner har kartlagt IKT-systemer og tilhørende arbeidsprosesser og besluttet hvilke system som må skiftes ut og arbeidsprosesser som må legges om Kommuner har realisert gevinster ved å bruke IKT effektivt til å jobbe på nye måter Kommuner har strategi for informasjonssikkerhet Kommuner har databehandleravtaler med brukere, leverandører, samarbeidspartnere som har tilgang til systemer som inneholder personopplysninger/sensitiv informasjon Kommuner har løsninger som tilfredsstiller kravene til sikkerhetsarkitektur Kommuner som tar i bruk skytjenester, har gjennomført grundige risiko- og sårbarhetsanalyser og inngått en databehandleravtale. Strategi for fagområder - IKT -1

17 Strategiske innsatsområder fra KS Digitaliseringsstrategi 2013-2016 Kommuner har utarbeidet IKT-arkitektur basert på felleskomponenter og standarder. Kommuner har tatt i bruk løsninger basert på nasjonale standarder og felleskomponenter. Kommuner har kravspesifikasjoner basert på nasjonale og felleskommunale standarder ved nyanskaffelser og endringer i eksisterende systemer. Kommuner har bredbånd med tilstrekkelig kapasitet i hele organisasjonen Kommuner har bredbåndsinfrastruktur lokalt og regionalt som gir alle innbyggere og næringsliv tilstrekkelig kapasitet Kommuner har skytjenester som et alternativ ved anskaffelse for IKT-drift, der det er relevant. Strategi for fagområder - IKT -2

18 Hva skal til for å gjennomføre tiltakene? - personell, organisering og systemer Kompetansehevingstiltak? Ressurser og organisering i kommunene Ressurser og organisering av faggrupper Gevinstrealisering Nye systemer, utfasing, nye fellesløsninger for neste periode


Laste ned ppt "Strategiplan for IKT ORKidé 2014-2017 Under utarbeidelse!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google