Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Startside Alternativ 2 Helse- og omsorgsdepartementet Regjeringens handlingsplan for HelseOmsorg21 og hvilken.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Startside Alternativ 2 Helse- og omsorgsdepartementet Regjeringens handlingsplan for HelseOmsorg21 og hvilken."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Startside Alternativ 2 Helse- og omsorgsdepartementet Regjeringens handlingsplan for HelseOmsorg21 og hvilken betydning dette kan få for kunnskapsbasert praksis i helsetjenestene Senter for kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen i Bergen 5. april Hjørdis M. Sandborg

2 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. HelseOmsorg21

3 Helse- og omsorgsdepartementet God og nyttig kunnskap Grense- sprengende forskning Nærings- utvikling & nasjonal økonomisk utvikling God folkehelse Innovasjon Utdanning FoU Utdannings- og kompetansepolitikk Forskningspolitik k Næringspolitikk Kunnskaps- og innovasjonspolitikk KD NFD Helsepolitikk Velferds- og sosialpolitikk Utenriks- og utviklingspolitikk NFD HOD ASDUD KMD KDHODNFDKMD ASD UD

4 Helse- og omsorgsdepartementet

5 Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. De to "blomstene" Et kunnskapssystem for bedre folkehelseKunnskapsbasert praksis HelseOmsorg21 –Brukermedvirkning brukerkunnskap/-medvirkning –Menneskelige ressurser -Strategisk og kunnskapsbasert styring erfaringsbasert kunnskap -Effektive og lærende tjenester –Høy kvalitet og internasjonalisering –Helsedata som nasjonalt fortrinnforskningsbasert kunnskap –Bedre klinisk behandling –Kunnskapsløft for kommunene

6 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Regjeringens oppfølging av HelseOmsorg21 40 tiltak

7 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Regjeringens oppfølging av HelseOmsorg21 Kunnskapsbasert tjenesteutvikling Nye samarbeidsformer Regjeringen som tilrettelegger

8 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Handlingsplanen – område for område

9 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Mer brukermedvirkning Politikk på området Pasientens helsetjeneste Definering av kunnskapsbehov Deltakelse i hele forsknings- og innovasjonsprosessen Mer brukermedvirkning i den anvendte og kliniske helse- og omsorgsforskningen Tiltak Innføre behovsidentifisert forskning som et nytt virkemiddel i Forskningsrådet og regionale helseforetak Innføre en hovedregel om brukermedvirkning i forskning finansiert av HOD Evaluere omfang og effekt av brukermedvirkning i forskning

10 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Eksempel på hvordan de regionale helseforetakene har fulgt opp brukermedvirkning og nytte; Brukarmedverknad og nytte ligg inne som element i det elektroniske søknadsskjemaet eSøknad, for å sikre at det blir lagt inn informasjon om dette i søknadar om forskingsmidlar. Nytte var eit eige vurderingskriterium i 2015 utlysinga frå Helse Vest sine forskingsmidlar, og blei vurdert av dei same komiteane som vurderte vitskapeleg kvalitet. Dei to kriteria var likestilte i vurderingsarbeidet. Søkjarane til Helse Vest sine forskingsmidlar blei bedne om å gjere greie for brukarmedverknad i prosjekta. Informasjonen som kom fram i søknadane vil bli brukt ved utarbeiding av kriterium for seinare utlysingar. Arbeidet med felles retningslinjer for vurdering av nytte vil bli ferdig primo 2016. Målet er at felles retningslinjer skal vere klare til utlysing av midlar for 2017.

11 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Utvikling av de menneskelige ressursene Politikk på området Sikre tilstrekkelig kapasitet og kvalitet hos personell Utdanning og kompetanseutvikling skal i større grad utformes i nært samarbeid med tjenestene Mer samarbeid på tvers Flere praksisplasser i kommunene Tiltak Bedre kvaliteten og øke relevansen: – Følge opp Felles innhold i helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger – Følge opp Kvalitet i praksisstudier – Vurdere et mer omfattende, lovpålagt ansvar for kommunene til å ta imot praksisstudenter Utvikle spesialistutdanning rettet mot behov og utfordringer i fremtiden, der klinisk forskning kan inngå Gi universitet og høyskoler større handlingsrom til å føre en fleksibel personalpolitikk: – Innføre forskrift om innstegsstillinger – Revidere forskrift om opprykk ved tilsetninger i universitets- og høyskolesektoren – Vurdere å endre reglene for utregning av tjenestetid for stipendiater

12 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Strategisk og kunnskapsbasert styring Politikk på området Behov for bedre forståelse og kultur for forskning og innovasjon i tjenestene og bedre forståelse av tjenestene i kunnskapsmiljøene Avdekke kunnskapsbehov Forskningsresultater og nye innovasjoner tas i bruk Behov for helhetlig monitor for forskning og innovasjon Tiltak Etablere HelseOmsorg21 Monitor Kartlegge barrierer og handlingsrom for samarbeid mellom universitets- og høyskolesektoren og helseforetakene

13 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Effektive og lærende tjenester Politikk på området Økt innovasjonsgrad i helse- og omsorgstjenesten Offentlig sektor som en pådriver for og aktiv bruker av innovasjon Følges av forskning og evalueringer Nasjonal e-helsesatsing skal danne grunnlag for næringsutvikling og nyskapning Nytt nasjonalt og EU-basert innkjøpsregelverk skal legge til rette for innovasjon Legge til rette for økt bruk av innovative offentlige anskaffelser Tiltak Øke omfanget av tjenesteforskning og tjenesteinnovasjon Følgeevaluere reformene Fritt behandlingsvalg og Pakkeforløp for kreft

14 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Høy kvalitet og sterkere internasjonalisering Politikk på området Satsning på langsiktig utvikling av flere verdensledende forskningsmiljøer Tilrettelegge for god balanse og godt samspill i hele verdikjeden Økt nordisk og annet internasjonalt samarbeid gjennom Horisont 2020, samt med sentrale land utenfor Europa Tiltak Vurdere hvordan stimuleringstiltakene i opptrappingen av langtidsplanen kan bidra til å styrke norsk deltakelse i H2020 og ERA Innrette nasjonale virkemidler slik at de virker mobiliserende og kvalifiserende for deltakelse i H2020 Styrke den grunnleggende forskningen Øke tildelingene til forskningsinfrastruktur Forskningsrådet skal vurdere en ny senterordning for klinisk forskning

15 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Helsedata som nasjonalt fortrinn Politikk på området Effektivt og godt folkehelsearbeid Mål om at det skal finnes helseregistre for alle store sykdomsgrupper Tilgang og kobling av helsedata Antibiotikaresistens Kunnskapsutvikling og innovasjon om sammenheng mellom mat, ernæring og helse Tiltak Revidere forskriftene som er hjemlet i helseregisterloven Vurdere en forskrift for de store befolkningsbaserte helseundersøkelsene Vurdere mulige ordninger for å finansiere større datainnsamlinger gjennom befolkningsbaserte helseundersøkelser Delfinansiere HUNT4 Vurdere tiltak for å lette koblinger mellom helsedata Vurdere etablering av en personidentifiserbart register for legemiddelbruk og et register for psykiske lidelser og rus andre typer datakilder

16 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Bedre klinisk behandling Politikk på området Styrke helseforskningen og gi flere pasienter tilgang til utprøvende behandling Samarbeid mellom sektorer Klinisk forskning kan gi økt næringsutvikling Mot en persontilpasset behandling Tiltak Etablere et felles program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten Styrke infrastruktur for utprøving og testing av ny diagnostikk og medisinsk-teknisk utstyr Nytt program i Forskningsrådet (God behandling) Videreutvikle nettsidene med pasientrettet informasjon om kliniske studier på helsenorge.no Etablere en nasjonal database for kliniske studier Etablere et forskningsnettverk innen tannhelse Innføre partikkelbehandling i Norge gjennom etablering av protonsenter

17 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Kunnskapsløft for kommunene Politikk på området Legge til rette for mer forskning om kommunale helse- og omsorgstjenester Kommunene skal i større grad skal medvirke til og legge til rette for forskning og innovasjon Videreføre satsningen på velferdsteknologi Styrke kunnskapssystemene for kommunale helse- og omsorgstjenester Legge til rette for mer effekt- og implementeringsforskning slik at gode tjenesteinnovasjoner og teknologiske løsninger kan skaleres opp Tiltak Bygge et kunnskapssystem for forskning rettet mot de kommunale tjenestene Gi nasjonale og regionale kompetansesentre utenfor spesialisthelsetjenesten et samfunnsoppdrag om forskning og kunnskapsstøtte Vurdere å etablere et kommunalt pasient- og brukerregister Nytt program i Forskningsrådet, BedreHelse, som skal styrke kunnskapen om folkehelse i kommunene

18 Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Har regjeringens handlingsplan for HelseOmsorg21 betydning for kunnskapsbasert praksis? HOD finansierer forskning som et av flere virkemidler for å nå målsettingene om et kunnskaps- og innovasjonssystem for bedre tjenester Forskningen skal kjennetegnes av høy kvalitet og den skal være nyttig. HOD vil at de gode forskningsresultatene skal tas i bruk i utdanning og i praksis (tjenestene, forvaltning mv)

19 Helse- og omsorgsdepartementet

20 Norsk mal: Sluttside Alternativ 2 Helse- og omsorgsdepartementet Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Startside Alternativ 2 Helse- og omsorgsdepartementet Regjeringens handlingsplan for HelseOmsorg21 og hvilken."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google